stanowka 2015 (PDF)
File information


Title: (Microsoft Word - REGULAMIN STAN\323WKI NA ROK 2015, oraz umowa pensjonatowa.docx)
Author: Tomek

This PDF 1.4 document has been generated by PDF24 Creator / GPL Ghostscript 9.10, and has been sent on pdf-archive.com on 22/02/2015 at 21:55, from IP address 89.65.x.x. The current document download page has been viewed 892 times.
File size: 39.44 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


REGULAMIN STANÓWKI NA ROK 2015
1. Sezon stanówkowy rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 30 sierpnia 2015 roku. Opłata za stanówkę,
czyli 1000 zł netto pobierana jest jednorazowo w danym sezonie stanówkowym ( do 30 sierpnia 2015
r. ) Przy braku źrebności podczas bieżącego sezonu stanówkowego, właściciel klaczy zobowiązany
jest jedynie do zapłaty za każde pobranie i wysyłkę nasienia schłodzonego ( 324 zł brutto ).
Nasienie pobierane jest przez lekarza weterynarii, który wystawia certyfikat na jakość nasienia .
2. Cena nasienia ogiera Carlos DZ, oraz Consens wynosi 1000 zł netto plus 8% Vat czyli 1080 zł.
Do ceny nasienia doliczana jest opłata 300 zł netto ( 324 zł brutto ) za pobranie i wysyłkę
schłodzonego nasienia. ( certyfikat weterynaryjny na jakość nasienia )
Warunkiem wysyłki nasienia jest pełna wpłata za nasienie, oraz jego pobranie i wysyłkę, jak i
podpisanie protokołu zamówienia nasienia wraz z danymi klaczy i jej właściciela.
3. Wysyłka kurierem jest możliwa od poniedziałku do czwartku, przesyłki piątkowe z doręczeniem na
sobotę są możliwe jedynie w dużych miastach ( wówczas odbiór z centrali DHL ) Zamówienie nasienia
prosimy zgłaszać do 9 rano, aby istniała możliwość wysyłki. Paczka z nasieniem nadawana jest
kurierem DHL pod wskazany adres, czas doręczenia wynosi do 24 h.
4. Istnieje możliwość krycia naturalnego w cenie 1300 zł netto ( 1404 zł brutto )
Cena pensjonatu dla klaczy 25 zł/ doba, plus opłata za badanie weterynaryjne. Hodowcy, którzy nie
dostarczą danych klaczy do świadectwa pokrycia do 15 października 2015 będą podlegać karze
finansowej!
Warunkiem przyjęcia klaczy do krycia naturalnego jest wpłata 1300zł netto, pozostawienie paszportu
klaczy, podpisanie umowy, oraz badanie weterynaryjne wykonywane na miejscu (opłata za badanie
jest wymagana z góry)
5. Jeśli klacz nie zostanie źrebna w danym sezonie stanówkowym, czyli do 30 08 2015 r. właściciel
otrzymuje rabat w wysokości 50 % ceny nasienia, czyli 500 zł na przyszły sezon stanówkowy na
dowolnego ogiera. Aby otrzymać w/w rabat, należy przedstawić zaświadczenie od lekarza weterynarii
potwierdzające nieźrebność do dn. 1 10 2015 r. Po tym terminie rabat nie będzie uwzględniony.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za śmierć ogiera, a kwota za stanówkę jest bezzwrotna.
7. Zgłoszenie klaczy na stanówkę, lub zamówienie świeżego nasienia oznacza zaakceptowanie
powyższych warunków regulaminu.
8. Pojemniki na nasienie prosimy zwracać wysyłając zwykłą paczką na adres:
Stajnia Folwark Wierzchaczewo Anna Stachowiak
Wierzchaczewo 1 B
64-530 Kaźmierz tel. 501108830
W przypadku braku zwrotu pojemnika na nasienie, zostanie doliczona kwota 100 zł do faktury.

Protokół zamówienia nasienia:
Nazwa ogiera: ………………………………………………………………………………………
Dane właściciela klaczy, adres wysyłki nasienia:
Imię ….....................................................................................................
Nazwisko …................................................................................................
Adres …....................................................................................................
NIP …......................................................................................................
Dane klaczy
Imię ….....................................................................................................
Nr paszportu …............................................................................................
Data ur. ….................................................................................................
ojciec, nazwa i nr paszportu …...........................................................................
Matka, nazwa i nr paszportu …..........................................................................
maść ….....................................................................................................
Data stanówki …...........................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuje warunki stanówki
data podpis właściciela klaczy …..........................................................................

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.
Anna Stachowiak •
ul. Wiosenna 23 60-592 Poznań
nr konta bankowego
13 1090 1362 0000 0001 0020 6477

Wierzchaczewo,

r

Umowa pensjonatu dla konia na czas stanówki
zawarta pomiędzy: Anną Stachowiak, Wierzchaczewo 1 B 64-530 Kaźmierz, PESEL . 82032914205,
pensjonatodawcą, a Panem/Panią
zwanym dalej Pensjonatobiorcą.
Adres
Nr tel.

Niniejszym strony ustalają co następuje:
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Pensjonatodawca zobowiązuje się na zlecenie Pensjonatobiorcy do świadczenia usług opieki nad
koniem Pensjonatobiorcy, zwanych dalej pensjonatem, czyli przebywaniem klaczy w pensjonacie na
okres stanówki. Do zadań pensjonatodawcy należy : karmienie, pojenie, opieka nad klaczą.
2. Umowa dotyczy klaczy będącej własnością Pensjonatobiorcy:
Nazwa: .....................................
Data urodzenia: ..................................
Rasa: ..............................
Maść: .................................
Nr Paszportu: .............................................
3. Okres pozostawienia klaczy w pensjonacie rozpoczyna się w dniu ............... 20..... r. i będzie trwać
do........................................
Właściciel wyraża zgodę na badanie ginekologiczne klaczy potwierdzające zdolność do krycia
naturalnego, za które zobowiązuje się zapłacić w dniu przywozu klaczy.
Właściciel ogierów może odmówić stanowienia klaczy, bez ich wcześniejszego zbadania przez
weterynarza.
§ 2 Wynagrodzenie oraz zasady płatności
1. Płatność z tytułu realizacji świadczeń usługi pensjonatu na czas stanówki dniu podpisania Umowy
to 25 zł doba za każdą klacz. Pensjonatobiorca zobowiązuje się zapłacić za pensjonat w dniu odbioru
klaczy. W opłatę za pensjonat nie są wliczone usługi weterynaryjne leczenia konia, kowalskie,
zootechniczne, które leżą po stronie właściciela klaczy.

§ 3 Zasady współdziałania Stron

W przypadku podejrzenia pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, podejrzenia
choroby, urazu, wypadku, właściciel stajni zobowiązany jest natychmiast powiadomić właściciela
klaczy, oraz wezwać lekarza weterynarii ma koszt właściciela klaczy.
W wypadku padnięcia konia pozostającego na mocy niniejszej Umowy w pensjonacie, niezależnie od
przyczyny upadku, Strony ustalają co następuje:
a. Pensjonatodawca powiadomi niezwłocznie Pensjonatobiorcę o tym zdarzeniu;
b. Jeżeli Pensjonatobiorca nie zleci inaczej lub w ciągu 12 godzin nie podejmie innych działań,
Pensjonatodawca działając w domniemaniu takiej właśnie woli Pensjonatobiorcy i w jego imieniu,
zleci na koszt Pensjonatobiorcy utylizację zwłok jego padłego zwierzęcia, zgodnie z obowiązującym
prawem. Jednocześnie oznaczać to będzie wyrażenie woli odstąpienia Pensjonatobiorcy od
jakichkolwiek roszczeń wobec Pensjonatodawcy co do jego ewentualnej winy i odpowiedzialności za
upadek zwierzęcia.
W przypadku nieotrzymania przez Pensjonatodawcę płatności wynikających z niniejszej Umowy w
uzgodnionym terminie, Pensjonatodawca wezwie Pensjonatobiorcę do uiszczenia należności w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wezwania, a w wypadku dalszej zwłoki naliczać będzie karne
odsetki. W przypadku nie uiszczenia przez Pensjonatobiorcę wynagrodzenia za pensjonat i stanówkę
klaczy przez okres 3 kolejnych miesięcy, klacz(e) będąca(e) przedmiotem Umowy pensjonatu
przechodzi(cą) na własność Pensjonatodawcy. Odzyskanie go przez Pensjonatobiorcę jest możliwe,
jeśli opłaci on zaległe kwoty wraz z karnymi odsetkami w wysokości 10 PLN za każdy dzień zwłoki.
Po upływie kolejnego miesiąca stajnia może konia odsprzedać dowolnej osobie.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim. 7.
Załączniki nr 1, 2 i 3 stanowi integralną część niniejszej Umowy.

Pensjonatodawca

Pensjonatobiorca


Download stanowka 2015stanowka_2015.pdf (PDF, 39.44 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file stanowka_2015.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000210862.
Report illicit content