izmene zakona o Dobrobiti (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 25/03/2015 at 11:01, from IP address 178.79.x.x. The current document download page has been viewed 384 times.
File size: 490.88 KB (17 pages).
Privacy: public file
File preview


НАЦРТ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА
Члан 1.
У Закону о добробити животиња („Службени лист РС”, број
41/09), у члану 1. речи: „лишавању живота” замењују се речjу: „убијању”.
Члан 2.
У члану 3. став 3. мења се и гласи:
„Злостављање животиња пријављује се министарству надлежном
за послове ветеринарства (у даљем тексту: Министарство) и министарству
надлежном за унутрашње послове и надлежном јавном тужилаштву.”
Члан 3.
У члану 5), у тачки 4) после речи: „напајање,” додају се речи:
„објекат или”.
Тачка 8) мења се и гласи:
8) Дивља животиња јесте она животиња која припада дивљим
врстама које живе у природним условима или у заробљеништву у било којој
фази биолошког развоја”.
У тачки 15) после речи: „хране ”додају се речи: „вуне, коже, крзна
и друхих ”
Тачка 17) мења се и гласи: зоолошки врт јесте објекат који служи
за трајни смештај дивљих животиња ради приказивања јавности током најмање
7 дана годишње, изузев циркуса, продавница животиња и објеката, а у којима се
јавно не излаже значајан број животиња”
Тачка 19) мења се и гласи:
„19) изгубљена животиња јесте животиња која је одлутала од
власника, односно држаоца и коју он тражи; ”
Тачка 21) брише се.
После тачке 22) додају се така 22а) и 22б), које гласе:
„22a) Начело 3R јесте скуп начела замене коришћења огледних
животиња методама, које не захтевају њихову употребу, коришћења најмањег
броја огледних животиња неопходног за постизање циља огледа, односно
пројекта и побољшања услова узгоја, смештаја и бриге о огледним животињама,
набавке огледних животиња, односно спровођења огледа на животињама, како
би се отклонио или смањио на најмању могућу меру бол, патња, стрес или
трајна повреда животиње;
22б) Надлежни орган јесте министарство надлежно за послове
ветeринарство.
Тачка 23) мења се и гласи:
„23) клање животиње јесте убијање животиња, које су намењене
за људску потрошњу;”
После тачке 25) додаје тачка 25а), кој гласи:
„25а) корисник оглдених животиња јесте правно или физичко
лице, односно предузетник, које користи животиње у огледима, процедурама
било ради стицања добити или не;”
Тачка 26) мења се и гласи:
„26) кућни љубимац јесте свака животиња коју човек држи у свом
домаћинству ради разоноде и дружења; ”

2

Taчка 30) мења се и гласи:
„30) огледна животиња јесте живи кичмењак и бескичмењак и
њихови развојни облици, као и главоношци који се употребљавају или су
намењени за употребу у огледу заједно са ларвеним облицима, који се хране
самостално и феталнм облицима сисара од задње тречине развоја, као и
животиња које су у ранијем ступњу развоја ако су остављене у животу након
тог развојног ступња, а вероватно је да ће услед спроведеног огледа осећати бол
патњу, стрес или трајно оштећење наког достизања тог развојног ступња; живи
кичмењак и бескичмењак, као и њихови развојни облици који су намењени за
спровођење огледа;”
Тачка 31) мења се и гласи:
„31) оглед на животињама јесте коришћење животиња у огледне
или друге научне сврхе које може проузроковати повреде, бол, патњу, страх и
стрес или трајно оштећење животиње у истој или већој мери, од убода игле
изведеног у складу са добром ветеринарском праксом, као и које може
нарушити здравствено стање и изазвати трајно или привремено нарушавање
физичке, психичке, односно генетичке целовитости животиња и смрт
животиње; ”
Тачка 34) мења се и гласи:
„34) омамљивање јесте сваки намерно изазвани поступак који
доводи до губитка свести и осетљивости, без бола, укључујући и поступак који
доводи до тренутне смрти животиње;”
У тачки 38) реч: „животиње” замењује се речима: „псе и мачке”.
Тачка 40) мења се и гласи:
„40) превоз животиње јесте кретање животиња једним или више
превозним средставом, као и повезане радње током превоза, укључујући утовар,
истовар, претовар и одмор, све до завршетка истовара животиња у одредишном
месту;”
Тачка 43) мења се и гласи:
„43) пратилац животиње јесте лице, које прати животиње током
превоза и које је одговорно за добробит животиње током превоза;”
После тачке 44) додају се три нове тачке 44а), 44б) и 44в), којe
гласе:
„44а) процедура коришћења огледних животиња јесте било које
инвазивно или неивазивно коришћење животиње за огледне или друге научне
сврхе, са или без познатог резултата или у образовне сврхе, које може код
животиње изазвати ниво бола, стреса, патње или трајне повреде, једнак или већи
од оног, проузрокованом убодом игле у складу са добром ветеринарском
праксом, као и било која намерна радња, која доводи до рађања, излегања
животиње или стварања и одржавања генетички модификоване животиње у
таквим условима, осим убијања животиња само ради коришћења њихових ткива
и органа;
44б) пројекат јесте програм рада, са јасно дефинисаним научним
циљем и који укључује једну или више процедура коришћења огледних
животиња;
44в) путовање јесте превозна операција од места поласка до места
одредишта, укључујући било који истовар, смештај и утовар у успутним
тачкама путовања;”

3
После тачке 50), додаје се пет тач. 51), 52), 53), 54) и 55), које
гласе:
„51) снабдевач огледним животињама јесте правно и физичко
лице, односно предузетник, осим узгајивача, које снабдева животињама
кориснике огледних животиња, ради коришћења у огледима, односно
процедурама или коришћења њихових ткива и органа у научне сврхе било ради
стицања добити или не.”
52) субјекат у пословању јесте правно или физичко лице, односно
предузетник које је одговоран за клање, односно убијање животиња и било коју
другу повезану операцију са клањем, односно убијањем;
53) убијање у случају нужде јесте убијање животиња, које су
повређене или имају обољења, услед којих осећају јак бол и патњу, а нема
могућности да се они смање;
54) убијајање животиње јесте намерно изазвани поступак који
изазива тренутну смрт животиње;
55) узгајивач огледних животиња јесте правно и физчко лице,
односно предузетник, који узгаја животиње ради њиховог коришћења у
огледима, односно процедурама или коришћења њихових ткива и органа у те
сврхе било ради стицања добити или не.”
После члана 5 додаје се одељак 1.Национални савет за добробит
животиња и три нова чл. 5а, 5б и 5 в, који гласе:
„1. Национални савет за добробит животиња
Члан 5а
Ради разматрања стручних питања од значаја за заштиту и унапређивање
добробити животиња образује се Национални савет за добробит животиња (у
даљем тексту: Национални савет).
Члан 5б
Чланове Националнoг савет именује Влада на пет година, на предлог
Министра.
Национални савет ради на седницама.
Рад Националног савета је јаван.
За обављање послова из своје надлежности, Национални савет може да
образује комисије, одборе и друга радна тела.
Национални савет преко Министарства подноси Влади годишњи
извештај о раду.
Члан 5 в
Национални савет обавља следеће послове:
1) разматра стање и даје мишљење за развој добробити животиња ;
2) прати развој научних и стручних сазнања у области заштите животиња
и даје предлоге за побољшање заштите животиња;
3) учествује у припреми стратегије и акционих планова у области
заштите животиња у Републици;
4) пружа савете о питањима везаним за добробит животиња;
5) даје предлоге о финансирању одређених акција и програма ради
заштите животиња;

4
6) по потреби и по захтеву Владе и надлежног Министарства обавља и
друге послове, у складу са овим законом и пословником о раду.
Члан 4.
У члану 7. тачка 3) речи: „лишавати животињу живота” замењују се
речима: „убијати животињу”.
У тачки 21) речи: „лишавати животињу живота” замењују се речима:
„убијати животињу”.
У тачки 22) после речи „људи” брише се запета и речи „организовати
клађење, кладити се”.
У тачки 23) после речи „животиња” бришу се речи „као и стављати на
располагање објекте, земљиште или материјална средства другом лицу”.
У тачки 37) тачка се замењује тачком и запетом, а речи „лишавање живота
животиње искључиво” замењују се речима „убијање паса и мачака”.
После тачке 37) додаје се тачка 38) која гласи:
„38) изводити животињу на изложбе, такмичења и приредбе, ако је
извршена интервенција из члана 14, став 1 тач. 1) и 13) овог закона”
Члан 5.
Назив члана 15. мења се и гласи: „Убијање животиња”
У члану 15. у уводној реченици речи: „лишити живота” замењује
се речју: „убити”.
У тачки 5) речи: „лишавањем живота” замењује се речу:
„убијањем”.
У тачки 9) речи: „лишавање животиње живота” замењује се
речима: „убијање животиња”, a тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 9) додају се две тач. 10), 11), које гласе:
„10) се врши у сврху одстрањивања вишка једнодневних пилића и
ембриона у јајима;
11) се такав поступак спроводи у сврху добијања производа од
животиња које се узгајају и држе у производне сврхе.”
Члан 6.
У 16. у уводној реченици речи: „не може лишити живота”
замењују се речима: „не сме убити”.
У тачки 2) реч: „лишити” замењује се речју: „убити”.
Члан 7.
У члану 17. став 1. речи: „лишавање животиње живота” замењују
се речима: „убијање животиња”
Став 2. мења се и гласи:
„Убијање животиња на хуман начин мора се обављати уз
претходно омамљивање животиње, осим убијање у случају нужде

5
У ставу 3. речи: „лишити живота” замењује се речју: „убити”.
У ставу 4. речи:„лишавања живота” замењује се речима: „убијања
животиња”.
Став 5. мења се и гласи:
„Министар прописује ближе услове, начин и средства за убијање
животиња.”
Члан 8.
У поглављу III назив одељка 1. мења се и гласи: „1. Држање и
узгајање животиња у производне сврхе”.
Члан 9
У члану 18 став 1. мења се и гласи:
Животиње се могу држати и узгајати у производне сврхе у
објектима који испуњавају услове за добробит животиња у складу са овим
законом.
У ставу 3 речи „држањем, узгајањем и прометом” замењују се
речима „држањем и узгајањем”
После става 3 додаје се нови став 4 који гласи
„Евиденције из става 3. овог члана се чува најмање три године”.
Досадашњи став 4.који постаје став 5 мења се и гласи:
„Министар прописује ближе услове за добробит животиња, начин
држања и узгајања животиња из става 1. овог члана, као и услове за добробит,
начин држања и узгајања појединих врста и категорија животиња, ближу
садржину и начин вођења евиденције из става 3. овог члана, као и ближу
садржину и начин регистрације објеката појединих врста и категорија
животиња”.
Члан 10.
У члану 20. тачка 5) реч: „животињама” замењује се речима:
„појединим врстама и категоријама”.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
Министар прописује програм обуке за лица из става 1. тачке 5).
овог члана
Члан 11.
Члан 22. мења се и гласи:
Превоз животиња могу обављати превозници који су овлашћени
за превоз животиња од Министарства ако испуњавају услове у погледу
превозног средства за превоз животиња и обучености за добробит животиња у
току превоза.
Захтев за издавање овлашћења из става 1. овог члана превозник
подноси Министарству.
Министар решењем издаје овлашћење из става 1. овог члана на
рок важења од пет година.
Овлашћење из става 1.овог члана, издаје се, зависно од дужине
трајања превоза, и то за краћи односно дужи превоз животиња, на обрасцу који
чини саставни део решења из става 3. овог члана.

6
Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
Изузетно од става 1. овог члана, овлашћење за превоз животиња
није потребно:
1) ако превоз животиње врши превозник на удаљености до 65 кm,
рачунајући од места утовара до места истовара;
2) у случају сезонског пресељења животиња на испашу, који
обављају власници или држаоци животиња сопственим превозним средствима.
3) у случају превоза сопствених животиња на удаљености до 50
кm од сопственог газдинства;
4) у случају некомерцијалног превоза животиња;
5) у случају превоза животиња ради пружања ветеринарских
услуга.
Решење из става 3 овог члана се укида ако превозник из става 1.
овог члана престане да испуњава услове.
Министар ближе прописује, изглед и садржину обрасца,
овлашћења из става 4. овог члана, услове у погледу превозних средстава за
превоз животиња, програм обуке о добробити животиња за лица која обављају
превоз и пратилаца, oбразац изглед и садржину уверења (потврда) о обуци
добробит животиња као и изглед и садржину обрасца потврду о одобрењу
друмског превозног средства за дужа путовања
Члан 12.
После члана 22. додаје се нови члан 22 а који гласи:.
„Превозник из члана 22. става 1, дужан је да Министарству
пријави сваку промену података, утврђених решењем из члана 22 става 3. овог
закона у року од три дана од дана наступања промена података”.
.

Члан 13.
Назив члан 23 и члан 23. мењају се и гласе:
„Регистар овлашћених превозника животиња
Министарство води Регистар овлашћених превозника животиња.

Члан 14.
Превозник се уписује у Регистар овлашћених превозника
животиња ако испуњава услове из члана 22. став 3. овог закона, који нарочито
садржи:
1) редни број уписа у Регистар;
2) пословно име овлашћених превозника;
3) седиште и адреса овлашћених превозника.
Превозник се брише из Регистра овлашћених превозника
животиња ако престане да испуњава неки од услова из става 1. овог члана.
Mинистар ближе прописује садржину и начин вођења Регистра
овлашћених превозника.
Члан 15.

7
Члан 24. став 1. мења се и гласи:
„Превозник који има овлашћење за дужи превоз животиња дужан
је да има дневник путовања који се мора налазити у превозном средству, а који
нарочито садржи: планирање путовања, податке о месту поласка, податке о
месту одредишта, стварно извршеном путовању и евентуалне разлоге за
одступања од примене одредаба прописа којим се уређује добробит животиња у
превозу”.
Став 5. мења се и гласи:
„Министар прописује образац и садржину дневника путовања
животиња из става 1. овог члана, начин попуњавања, контроле и извештавања
дневника путовања, контроле у току превоза и превозне документације као и
услове и начин превоза животиња из става 2. овог члана.”
Члан 16.
У члану 25. ст. 4 и 5 мењају се и гласе:
„Контролна станица мора да испуњава услове у погледу за
добробит животиња
Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 4 овог
члана..
Министар прописује ближе услове из става 4 овог члана као и
начин утовара, претовара и истовара.”
Члан 17.
У члану 26. тачка 1) речи: „лишавања живота” замењује се речју:
„убијања из нужде”.
У тачки 11) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 11) додаје се тачка 12), која гласи:
„12) животиње које узнемиравају једна другу и представљају
међусобну опасност, осим ако су адекватно физички раздвојене.”
Члан 18.
У члану 27. став 1. после речи: „обавесте” ставља се запета и речи:
„без одлагања”.
Члан 19.
У члану 28. став 5. мења се и гласи:
„Министар прописује ближе услове и начин поступања са
животињама непосредно пре клања, услове и начин поступања код обуздавања,
омамљивања и искрварења животиња, методе омамљивања, као и додатне
услове и опрему на кланици”
Члан 20.
У члану 31. став 3. мења се и гласи:
Субјекат у пословању храном дужан је да запосли лице, одговорно
за добробит животиња у кланици, осим кланица које кољу мале количине у току
године
После става 3. додаје се нов став 4, који гласи:
„Лице из става 3. овог члана мора да буде обучено за добробит
животиња у време клања.”

8
Досадашњи став 4. који постаје став 5. мења се и гласи:
Министар прописује програм обуке о добробити животиња из ст.
2. и 4. овог члана, као и ближе услове у погледу количине клања у току године,
у кланицам из става 3. овог члана

Члан 21.
После члана 31. додаје се нов члан 31а, који гласи:
„Субјекти у пословању дужни су да у свима фазама клања,
односно убијања обезбеде једнообразно поступање са животињама непосредно
пре клања, односно убијања, смештај животиња у депо, обуздавање,
омамљивање, искрварење животиња на начин да се животиње поштеде од бола,
стреса, страха или патње, који се могу избећи.
За примену поступака из става 1. овог члана субјекти у пословању
доносе се писана упутства- стандардне оперативне процедуре.
Министар ближе прописује садржину, начин поступка спровођења
стандардне оперативе из става 2. овог члана.
Члан 21.
У члану 33. став 1. мења се и гласи:
Корисник огледних животиња ( у даљем тексту: корисник) мора
да да буде овлашћени за обављање огледа на животињама од Министарства и
уписан у Регистар за огледе на животињама, који води Министарство.
Ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
Корисник из става 1. овог члана добија овлашћење и уписује се у
Регистар за огледе на животињама ако исупуњава услове за добровбит
животкиња и ако поднесу доказ да су обезбедили стручно лице за заштиту
добробити животиња.
Узгајивач огледних животиња (у даљем тексу: узгајивач) и
снабдевач огледних животиња ( у Даљем тексту снабдевач) добија овлашћење и
уписује се у Регистар лица за огледе на животињама, ако испуњава услове из
става 2. овог члана.
У ставу 4. после речи: „Захтев за” додаје се реч: „ издавање
решења о овлашћењу и”.
У ставу 5. тачка 2) мења се и гласи:
„2) пословно име и седиште корисника, узгајивача и снабдевач.”
Тачка 3) брише се.
У ставу 6. речи: „Правно и физичко лице, односно предузетник”
замењују се речима: „Корисник, узгајивач, односно снабдевач”
После става 6. додаје се ст.7. и 8. и 9. који гласе:
Ако корисник, узгајивач, односно снабдевач, врше промену
конструкције или функције објекта, што може да утиче на добробит животиња,
обавези су да Министарству поднесу захтев за одобрење такве промене.
Корисник, узгајивач, односно снабдевач мора да обезбеди
одговарајући број лица, обучених за обављање следећих задатака:
1) обављање огледа, односно процедуре на животињама,
2) осмишљавање огледа, процедуре, односно пројекта,
3) вођење бриге о животињама

9
4) убијање огледних животиња.
Корисник је дужан да води евиденцију лица која су прошла обуку
о добробити животиња.
У досадашњем ставу 7. који постаје став 9. мења се и гласи:
Издавање овлашћења, односно упис и брисање из Регистра за
оглдеде на животињама врши се на основју решења које доноси министар у
року од 30 дана од дана подношења захтева из става 4. овог чалана.
У досадашњем ставу 9. који постаје став 11. мења се и гласи:
Министар прописује ближе услове за добробит животиња, услове у погледу
објеката и опреме, програм обуке о добробити огледних животиња, као и ближу
садржину и начин вођења Регистра за огледе на животињама, услове брисања из
Регистра, ближу садржину, услове и начин издавања овлашћења,као и начин
његовог обнављања, као и учесталост и обим инспекцијског надзора у чување
резултата инспекцијских контрола.”
Члан 22.
После члана 33 додаје се члан 33а, који гласи
''Корисник, узгајивач, односно снабдевач мора да обезбеди лице
одговорно за надзор над добробити и бригом о животињама у објекту, за
обезбеђивање приступа информацијама о врстама животиња које су смештене у
објекту и то свим лицима, која раде са животињама обезбеђује одговарајућу
обуку и надзор над лицима, док не покажу одговарајуће знање и стручност.''
Члан 21.
У члану 34. став1. мења се и гласи:
„Оглед на животињама, односно пројекат може се обављати на
основу решења о одобрењу спровођења огледа, односно пројекта, које доноси
министар, на основу претходне процене пројекта и прибављеног стручног
мишљења Етичке комисије за заштиту добробит огледних животиња.”
Став 2. мења се и гласи:
Захтев за доношење решења о одобрењу спровођења огледа,
односно пројекта корисник подноси Министарству.
У ставу 3. речи: „Подноси се Министарству и” бришу се.
После става 5. додаје се ст. 6, 7, 8 , 9 и 10, који гласе:
Решење из става 1. овог члана издаје на рок важења највише пет
година, зависно од сврхе огледа односно пројекта.
Рока важења решења из става 6. овог члана може се продужити по
захтеву корисника.
Корисник подноси захтев Министарству за продужење
спровођења огледа то најкасније седам дана пре истека рока, наведеног у
решењу.
Ако се продужава више огледа исте врсте, довољан је један захтев
о продужењу спровођења огледа.
Ако корисник спроводи вишеструке генеричке пројекте, а који се
спроводе ради испуњавања захтева утврђених посебним прописима,
производњу биолошких препарата или дијагностичке сврхе, према утврђеним
методама, издаје се једно решење из става 1. овог члана
Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8. и 9.
Досадашњи став 7 постаје ст ______ мења се и гласи:


Download izmene zakona o Dobrobitiizmene_zakona_o_Dobrobiti.pdf (PDF, 490.88 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file izmene_zakona_o_Dobrobiti.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000217191.
Report illicit content