Bydgoszcz2 (PDF)
File information


Author: MJ

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word Starter 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 31/07/2015 at 00:07, from IP address 77.254.x.x. The current document download page has been viewed 493 times.
File size: 286.9 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Bydgoszcz2.pdf - Page 1/1

File preview


Bydgoszcz, 30 lipca 2015r.

Szanowna Wysoka Komisjo !

W związku z procedowaniem projektu ustawy o związkach metropolitalnych, nad którym obecnie pracuje
Szanowna Komisja przedkładam niniejszym krótkie stanowisko obywatelskie w przedmiocie tworzenia
związków metropolitalnych.
Zgodnie z art. 4 projektowanej ustawy związki mają być tworzone w drodze rozporządzenia wydanego przez
Radę Ministrów. Związek może być utworzony, jeśli:obejmuje on obszar zamieszkały przez co najmniej 500 000 mieszkańców,
w jego skład wchodzi miasto na prawach powiatu, będące siedzibą wojewody lub sejmiku
województwa.

Z powyższego wynika, że zasadą mają być kryteria dotyczące wielkości obszaru, na który naturalnie wpływa
wielkość tzw. miasta centralnego związku metropolitalnego, oraz status administracyjny tego miasta. Innymi
słowy związki metropolitalne z zasady mają dotyczyć stolic województw, o ile wraz z gminami satelickimi
tworzą zintegrowany obszar zamieszkany przez minimum 500 000 mieszkańców. Takie rozwiązanie umożliwia
de facto utworzenie związków metropolitalnych przez następujące miasta: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław,
Poznań, Gdańsk-Sopot-Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Katowice. Przyjęcie wskazanych kryteriów wydaje
się uzasadnione i uwzględniające podstawową zasadę samorządu terytorialnego, tj. prawo społeczności
lokalnych do samostanowienia.
Jednakże w toku prac nad projektem ustawy dodany został ust. 3 artykułu 4 o treści:
Jeżeli w województwie, na obszarze którego ma zostać utworzony związek metropolitalny siedziby
wojewody i sejmiku województwa są w różnych miastach na prawach powiatu, związek metropolitalny może
zostać utworzony jeżeli w jego skład wchodzą obydwa te miasta.
Zapis ten odnosić się może wyłącznie do dwóch województw, tj. kujawsko-pomorskiego (siedziba wojewody:
Bydgoszcz, siedziba sejmiku: Toruń) oraz lubuskiego (siedziba wojewody: Gorzów Wlkp., siedziba sejmiku:
Zielona Góra), z tymże w związku z ww. kryteriami w rzeczywistości dotyczy wyłącznie województwa kujawskopomorskiego. Już na tym etapie interpretacji tego przepisu uwidacznia się jego „sztuczność”, tj. wprowadzono
mechanizm ustawowy dotyczący wyłącznie dwóch miast – Bydgoszczy i Torunia. Dalej, należy wskazać, że takie
postawienie sprawy prowadzi do zaprzeczenia idei samostanowienia samorządów o swojej sytuacji prawnej.
Oczekiwanym jest wprowadzenie przedmiotowej ustawy, aby stała się ona jednym z instrumentów dla rozwoju
największych polskich miast, lecz musi ta ustawa uwzględniać podstawowe zasady dotyczące samorządów,
której ze swej istoty powinni działać w jak największej autonomii, tj. ustawy powinny umożliwiać
podejmowanie określonych działań, a nie je narzucać, tym bardziej wyłącznie wybiórczo.
Brak jest uzasadnienia dlaczego akurat Bydgoszcz i Toruń mają mieć narzucony ustawą związek metropolitalny
w ten sposób, że „albo razem, albo wcale”. Pożądane jest, aby kryteria dotyczące siedziby wojewody lub
sejmiku oraz liczby mieszkańców dotyczyły również Bydgoszczy i Torunia. Innymi słowy Bydgoszcz i Toruń
powinny mieć możliwość, tak jak inne miasta, utworzenia własnych związków metropolitalnych, o ile spełniają
podstawowe dwa kryteria. Różnicowanie Bydgoszczy i Torunia w stosunku do innych miast wydaje się wręcz
niekonstytucyjne, albowiem wprowadza nierówność społeczności lokalnych, tym bardziej, że mocno
artykułowana jest wola miasta Bydgoszczy do utworzenia własnego związku metropolitalnego, co nie wyklucza
rozważenia współdziałania z miastem Toruniem, o ile będzie taka wola obu stron.
Mając to na uwadze, proszę o ujednolicenie zapisów ustawy dla wszystkich społeczności lokalnych (miast), tak
by każdy samorząd mógł decydować jak najbardziej autonomicznie.


Download Bydgoszcz2Bydgoszcz2.pdf (PDF, 286.9 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Bydgoszcz2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000292791.
Report illicit content