Program 23.06.2015 (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Microsoft® Word 2010 / Mac OS X 10.7.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 07/08/2015 at 17:50, from IP address 79.161.x.x. The current document download page has been viewed 495 times.
File size: 1.03 MB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


Haugesund Fremskrittsparti

I

Noen av de prosjektene vi har vært med på .

Kommunevalget
2015 - 2019

II

Kjære  Velgere  !
Frem til 14 september 2015 , vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader.
Alt fra god økonomi, innvesteringer i millionklassen, vei, sykkelsti,
kollektivtrafikk, miljøverntiltak og mye annet vi politikere lover.
Bruk derfor tid til å lese valgprogrammet du nå har fått.
FrP er et liberalistisk parti, og vi mener at du som innbygger skal ha
valgmuligheter.
Tjenestene i kommunen, om de er kommunale eller private, skal ikke bety noe
for kvaliteten, men det må være økonomiske fordeler.
Derfor er vi i FrP for et samarbeid mellom kommunale og private.
FrP mener at skatte og avgiftsnivået i Norge er mer enn stort nok, derfor
ønsker FrP at innbyggerne i Haugesund skal slippe store utgifter på
bompenger, eiendomsskatt og kommunale avgifter.
Vi ønsker å holde avgiftene så lave som mulig, og vil jobbe for nedsettelse av
eiendomsskatten og på sikt fjerne denne i Haugesund. FrP er fortsatt imot
bompenger , vi vil jobbe for at det hverken
blir økning i takst eller 2 veis innkreving i
Haugesund.
Miljø er for oss alle en viktig sak. FrP vil at
det brukes gulrot og ikke pisk for at
miljøvennlige alternativ skal brukes.
Vi i FrP ønsker alle innbyggerne i Haugesund
et Godt Valg!
Svein Erik Indbjo
1.Kandidat /ordførerkandidat

III

Helse  og  Omsorg
Hovedmål:
Omsorg skal være høyt prioritert.
Brukerne skal være i fokus.
Verdighet og valgfrihet i omsorgstjenestene.
Arbeide for at Haugesund kommune skal være en
prøvekommune for statlig finansiert eldreomsorg.
FrP vil arbeide for at enkeltrom er standard i Haugesund
kommune.

Haugesund FrP vil:
FrP vil arbeide for at flest mulig som ønsker det, kan få bo
hjemme så lenge som mulig og legge forholdene til rette for
dette.
Arbeide for variert omsorgstilbud som er best tilpasset den
enkeltes behov.
Arbeide for fritt brukervalg i hjemmetjenesten.
Stimulere til kostnadseffektivitet i omsorgsenhetene.

IV

Skole,  barnehage  og  oppvekst
Hovedmål:
En trygg skole og barnehage med nulltoleranse for
mobbing.
En skole med et godt læringsmiljø.
Fritt skolevalg gjøres permanent på alle trinn.
Beholde Fagerheim som skole.
Haugesund kommune har i
de senere årene satset mye
på rehabilitering av
skolebygg.
Dette vil FrP prioritere
videre.
Haugesund FrP vil:
Arbeide for trygge skoleveier
Støtte tiltak som involverer og engasjerer foreldrene.
Følge opp arbeidet med å heve den bygningsmessige standarden
på skolene.
At foreldrene gis god informasjon om virksomhet, målsettinger
og resultater.
Gi den enkelte skole og lærer stor grad av tillit og frihet til å
utvikle seg mot sine mål.
Arbeide for tilrettelegging av nye skoler.
Se positivt på etablering av private skoler og barnehager.

V

Kultur  og  idrett
Hovedmål:
Haugesund skal ha et levende kultur og organisasjonsliv.
Arbeide for at nytt basseng i idrettsparken skal bli en
realitet.

Foreninger, lag og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å
tilby et variert utvalg av arrangementer. FrP ønsker å satse på frivillige
lag og organisasjoner.
Idrett og organisasjonsliv skal være gøy og frivillig, uansett etnisk
bakgrunn, kjønn, sosial status og funksjonsnivå. Flere lag og foreninger
på Haugalandet er gode eksempler på dette.

FrP mener at barne- og ungdomsarbeid som gjøres i frivillige lag og
foreninger er svært viktig som forebyggende arbeid i forhold til
rusproblematikk og ungdomskriminalitet.
Haugesund FrP vil:
Prioritere støtten til frivillige lag og organisasjoner.
Være positive til utbyggingsplaner i Idrettsparken.

VI

By,  region  og  næringsutvikling
Hovedmål:
Haugesund skal bli en forutsigbar JA-kommune i byggesaker.
Haugesund FrP er positiv til kommunesammenslåing.
Arbeide for etablering av flere småbåthavner i Haugesund.
Vil stå på for å fjerne eiendomsskatt på bolig og næring.
Vil stå på for at de kommunale avgiftene holdes så lave som
mulig.
Kommunen må være i forkant med planlegging av infrastruktur og disponere
ledige arealer på en fornuftig måte, også sammen med private.
Byggesaksgebyrer skal baseres på selvkostprinsippet.
Visjon om å bygge Fjellinjen, en trasè fra Fagerheim i nord til Raglamyr i sør.
Haugesund FrP vil:
Være positiv til en kommunesammenslåing
Arbeide for at havnene i området utvikles og opprettholder status som
nasjonalhavner.
Arbeide for at flyplassen videreutvikles, offentlig eller privat regi.
Utvikle regionen som et attraktivt reisemål.
Arbeide for at Helse Fonna styrker seg som helseforetak og at det
etableres en fast stasjonert luftambulanse. Dette vil også styrke
redningsdykkerberedskapen.
Arbeide for at regionen får et nytt fengsel.
At byen skal markedsføres som et naturlig senter for offentlig maritim
virksomhet, maritim utdanning og handel/service rettet inn mot
maritime næringer.
At byen videreutvikler sine festivaler og utnytter potensialet som
ligger i sentrum.
Legge til rette for nye næringsområder i kommunen.
Prioritere ny Hasseløyforbindelse fra Killingøy

VII

www.frp.no

10. Kandidat – Svein Åge Lynum
11. Kandidat – Karl Alexander Hansen
12. Kandidat – Helge Bøe
13. Kandidat – Geir Johan Bjordal
14. Kandidat – Eirik Thorsen Børseth
15. Kandidat – Torill Grinde
16. Kandidat – Georg Hillestad

17. Kandidat – Hans Kristian Hitsøy
18. Kandidat – Bertha Bertine Kjellesvik
19. Kandidat – Birger Dagfinn Larsen
20. Kandidat – Karen Blikra Olsen
21. Kandidat – Svein Georg Rygg
22. Kandidat – Lars Ingvald Salhus
23. Kandidat – Jahn Anfin Tonjer

VIII

Kandidater

Svein Erik Indbjo
Arne T. Løvvik
1.Kandidat /ordførerkandidat
2.Kandidat

Grethe Frøystad
4.Kandidat

Erling Vikse
7.Kandidat

Ernst Saltvedt
5.Kandidat

Sverre Rønnevig Dy.
3.Kandidat

Bjørg-Else Skjoldevik
6.Kandidat

Gunnar Magne Thune Karl Sverre Knutsen
9.Kandidat
8.Kandidat

Godt Valg !


Download Program 23.06.2015Program 23.06.2015.pdf (PDF, 1.03 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Program 23.06.2015.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000294151.
Report illicit content