statut (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2015 at 15:27, from IP address 89.228.x.x. The current document download page has been viewed 936 times.
File size: 253.87 KB (9 pages).
Privacy: public file
File preview


S TAT U T
Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych
Spis treści :
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II Cele i środki działania.
ROZDZIAŁ III Struktura klubu
ROZDZIAŁ IV Członkowie. Prawa i obowiązki.
ROZDZIAŁ V Władze Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych
ROZDZIAŁ VI Majątek
ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
l. Olsztyński Klub Sportów Wodnych jest stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, zwanym dalej
OKSW i jest organizacją zajmującą się wszechstronnym rozwojem sportów wodnych a w
szczególności kajakarstwa oraz zdrowego stylu życia dla każdego bez względu na wiek, płeć ,
stopień sprawności fizycznej w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. OKSW został utworzony na czas nieokreślony i działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy
Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego statutu.
§2
Terenem działania OKSW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto Olsztyn.
§3
1. OKSW może być członkiem innych organizacji i związków sportowych działających na rzecz
kultury fizycznej oraz organizacji społecznie użytecznych o podobnym profilu działania.
2. OKSW ma prawo ubiegać się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych, o ile nie
narusza to przepisów prawa polskiego.
§4
1. OKSW może posiadać własne logo i inne odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z
właściwymi przepisami.
§5
1. OKSW opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków, a do realizacji
swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
2. OKSW nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OKSW,
b. przekazywać majątku OKSW na rzecz członków lub osób trzecich,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób
bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika

ze statutowego celu OKSW albo podmiotu, o którym mowa a art. 3 ust.3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
d. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie OKSW, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania OKSW
§6
1. Celami OKSW są:
a. propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków swoim członkom dla
rozwoju kultury fizycznej, rekreacji kwalifikowanej oraz zdrowego stylu życia poprzez sport,
b. prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności w
kajakarstwie.
§7
OKSW prowadzi działalność statutową na rzecz własnych członków stowarzyszenia, jak również
ogółu społeczeństwa.
§8
Cele OKSW realizuje poprzez :
a. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia
członkom OKSW właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji,
b. uczestniczenie członków OKSW w regularnych zajęciach sportowych,
c. uczestniczenie członków w zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
d. organizowanie zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych oraz integracyjnych na rzecz innych
podmiotów.
e. prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
ROZDZIAŁ III
Struktury OKSW
§9
1. OKSW jest klubem wielosekcyjnym z następującymi sekcjami:
a. sekcja kajakarstwa wyczynowego,
b. sekcja smoczych łodzi,
c. sekcja weteranów kajakarstwa,
d. sekcja turystyki kajakowej.
2. Członkowie sekcji wymienionych w ust. 1 lit. b-d są przyjmowani jako członkowie wspierający.
3. Wymienione w ust. 1 lit. b – d sekcje spośród swoich członków wybierają 3 osobową Radę
członków Sekcji, w tym Kierownika sekcji z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków .
4. Władze sekcji ściśle współpracują z Zarządem klubu.
5. Każda z sekcji uchwałą Zarządu może prowadzić własną politykę finansową oraz posiadać
subkonto, z tym, że za całość polityki finansowej odpowiada zarząd.
ROZDZIAŁ IV
Członkowie - ich prawa i obowiązki
§ 10

1. Członkowie OKSW dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. honorowych,
c. wspierających
d. małoletnich
2. Członkiem zwyczajnym OKSW może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia
zainteresowana uprawianiem sportów wodnych, która złożyła dobrowolnie pisemną deklarację oraz
została przyjęta w poczet członków przez Zarząd OKSW stosowną uchwałą.
3. Godność członka honorowego OKSW na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków,
osobom pełnoletnim szczególnie zasłużonym dla OKSW.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, popierające cele statutowe OKSW
przyczyniające się w sposób materialny lub inny do rozwoju OKSW, przyjęte uchwałą zarządu.
5. Członkiem małoletnim może być osoba poniżej 16 roku życia, która za zgodą przedstawicieli
ustawowych złożyła dobrowolnie pisemną deklarację oraz została przyjęta w poczet członków
przez Zarząd OKSW stosowną uchwałą.
6. Potwierdzeniem członkostwa jest Uchwała Zarządu oraz uiszczenie opłaty wpisowej i składki
członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd.
7.Odmowa wyrażenia zgody przyjęcia w poczet klubu może nastąpić z ważnych powodów
zagrażających niezależności i działalności klubu.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
a. wybierać i być wybieranymi do władz OKSW oraz posiadają głos stanowiący pod warunkiem
posiadania uregulowanych składek członkowskich na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o
zwołaniu walnego zebrania..
b. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz,
c. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności OKSW,
d. korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem.
e. pozyskiwać na bieżąco informacje o działalności OKSW
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz dożywotnio są
zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
a. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach organizacyjnych klubu,
b. korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem.
c. członek wspierający, będący osobą fizyczną może po 2 latach aktywnego działania na rzecz
realizacji celów statutowych OKSW wystąpić z wnioskiem do Zarządu klubu o przyznanie
członkostwa zwyczajnego.
4. Członkowie małoletni mają prawo :
a. brać udział w Walnym Zebraniu Członków bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz bez
prawa głosu.
b. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz za pośrednictwem opiekunów prawnych.
c. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności OKSW,
d. korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem.
§ 12
Członkowie zobowiązani są do:
a. przestrzegania niniejszego statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz OKSW
b. uczestniczenia w sportowej bądź organizacyjnej działalności klubu na rzecz jego rozwoju,

c. dbania o wysoki poziom szkolenia dzieci i młodzieży,
d. dbania o dobry wizerunek klubu jak również o swój własny a w szczególności o zdrowy styl
życia i kultury osobistej,
e. reprezentowania OKSW zgodnie z nazwą i logiem stowarzyszenia.
f. regularnego opłacania składek członkowskich oraz wypełniania przez członka wspierającego
zobowiązań na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży OKSW uzgodnionej z Zarządem.
g. W uzasadnionych przypadkach Zarząd OKSW może zwolnić czynnych zawodników od
obowiązku opłacania składek członkowskich w części lub całości.
§ 13
Członkostwo ustaje w razie:
a. dobrowolnego, zgłoszonego do Zarządu na piśmie wystąpienia członka ze struktur OKSW,
b. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu zalegania
z opłatą składek członkowskich powyżej 6 m-cy po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty.
c. wykluczenia z OKSW na podstawie Uchwały Zarządu OKSW zgodnie z § 15 statutu.
d. w przypadku zmiany barw klubowych przez zawodnika (stosuje się odpowiednie przepisy
PZKaj),
e. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
§ 14
1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę na rzecz sportu i OKSW oraz
wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie OKSW mogą być wyróżnieni:
a. pochwałą,
b. dyplomem, medalem
c. nagrodą rzeczową lub pieniężną,
d. wnioskowaniem o nagrody do władz sportowych, samorządowych, państwowych i innych,
e. nadaniem godności członka honorowego,
2. Szczegółowe zasady udzielania wyróżnień, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu
określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 15
1. Za nie stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów oraz za inne wykroczenia
organizacyjne a w szczególności zawinionego działania na szkodę OKSW, członkowie mogą być
ukarani:
a. upomnieniem,
b. naganą,
c. zawieszeniem uchwałą Zarządu w prawach zawodnika,
d. zawieszeniem uchwałą Zarządu w prawach członka,
e. pozbawieniem uchwałą Zarządu członkostwa OKSW.
2. Od decyzji Zarządu OKSW przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania
członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej przez Zarząd stosownej
decyzji.
ROZDZIAŁ V
Władze Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych
§ 16
1. Władzami Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych są:
a. Walne Zebranie członków ,

b. Zarząd Klubu,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Rada Członków Sekcji.
2. Kadencja władz OKSW trwa 4 lata, a ich wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 17
1. Decyzje władz OKSW zapadają zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy
statutowego składu tych władz o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały władz OKSW zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być zarządzone
na wniosek większości zebranych, z wyjątkiem wyboru władz OKSW które wybierane są
wyłącznie w głosowaniu tajnym.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OKSW.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a. zwyczajne sprawozdawczo - wyborcze,
b. zwyczajne sprawozdawcze,
c. nadzwyczajne.
§ 19
1. W walnym zebraniu członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni,
honorowi, oraz kierownicy sekcji.
2. Dopuszcza się udział w walnym zebraniu członków z głosem doradczym zaproszonych przez
zarząd gości.
3. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad każdego z WZC –uprawnieni członkowie
OKSW otrzymują na 14 dni przed terminem WZC.
4. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50 % + 1 członków
w I terminie, zaś w II terminie po upływie 30 min, bez względu na ilość obecnych członków.
5.. Stan członkostwa na dzień zebrania określa Komisja Rewizyjna na 14 dni przed terminem WZC.
3. WZC otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
który przeprowadza wybór Prezydium WZC.
4. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Walnego,
Protokolanta oraz wybiera Komisję Skrutacyjną. Z przebiegu obrad sporządza się stosowny
protokół.
§ 20
1. WZC: Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
2. WZC: Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz w roku i nie później niż do końca marca
kolejnego roku.
3. Zarząd z własnej inicjatywy na podstawie uchwały podjętej większością głosów w obecności 2/3
swoich członków , a także na zgłoszoną w formie wniosku uchwałę Komisji Rewizyjnej lub na
podstawie wniosku pisemnego co najmniej 1\2 członków zwyczajnych, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony w
formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 21 dni od daty złożenia
właściwego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Jeżeli Zarząd nie zwołuje WZC w odpowiednim terminie wynikającym ze statutu, WZC jest
zwoływane przez Komisję Rewizyjną.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. Uchwalanie Statutu i jego zmian,
b. Uchwalanie programu i wytycznych działalności klubu,
c. Wybór członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej,
d. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności
władz OKSW oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. Podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących działalności OKSW wniesionych pod
obrady przez władze OKSW, bądź jego członków zwyczajnych,
f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach
członkowskich,
g. Nadawanie godności członka honorowego,
h. Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania OKSW i jego majątku.
§ 22
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad WZC
wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad.
2. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, które
nie są członkami OKSW, zaproszone przez Zarząd, za wiedzą i akceptacją Komisji Rewizyjnej.
§ 23
1. Zarząd jest organem władzy OKSW działającym w okresie pomiędzy obradami Walnych Zebrań
Członków.
2. Zarząd składa się z 3-5 członków wybieranych przez WZC, przy czym większość w zarządzie
muszą stanowić osoby pełnoletnie.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i Sekretarza
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Zarząd może w czasie trwania kadencji dokooptować stosowną uchwałą do swego składu
nowego członka na miejsce zwolnione spośród kolejnych kandydatów nie wybranych do Zarządu
na ostatnim WZC, który pełni tę funkcję do najbliższego WZC.
7. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wybrana
spośród pozostałych członków Zarządu i pełni tę funkcję do najbliższego WZC.
8. Kandydatami na Członków Zarządu nie mogą być osoby karane za przestępstwo z winy
umyślnej.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a. Reprezentowanie OKSW na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
b. Kierowanie działalnością OKSW, realizowanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
c. Uchwalanie rocznych planów pracy, w szczególności w zakresie działalności sportowej,
wychowawczej oraz sposobów jej finansowania.
d. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych oraz uchwalanie regulaminu pracy zarządu.
e. Zarządzanie majątkiem OKSW,
f. Podejmowanie uchwał w zakresie zrzeszania się z innymi organizacjami sportowymi i
społecznymi,

g. Zwoływania Walnych Zebrań Członków,
h. Podejmowania decyzji w sprawach kadrowych, a w szczególności przyjmowania i zwalniania z
pracy pracowników pionu administracyjnego i szkoleniowego,
i. Przyjmowania, zawieszania, oraz wykluczania członków OKSW,
j. W zależności od potrzeb żądania informacji i wyjaśnień od trenerów lub kierowników sekcji
działających w klubie we wszystkich sprawach związanych z działalnością sportową i
organizacyjną klubu,
k. Nagradzania za szczególne osiągnięcia sportowe oraz
dokonania na rzecz rozwoju Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych,
l. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej oraz innych świadczeń na rzecz
rozwoju OKSW,
ł. Wnioskowanie do WZC o nadanie tytułu Członka Honorowego OKSW
m. Nakładanie kar.
n. Akceptacja regulaminów wewnętrznych i innych postanowień wewnątrz każdej z sekcji.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał w sezonie
zimowym (pomiędzy X-III) oraz w sezonie letnim (pomiędzy IV-IX) raz w miesiącu.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, w celu ukonstytuowania się powinno odbyć się
w ciągu 7 dni po jego wyborze.
3. Szczegółowy zakres działania, podział pracy, organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu
określa regulamin pracy Zarządu.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OKSW.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie
Członków.
3. Komisja ze swego składu wybiera Przewodniczącego.
4 Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji, może dokooptować do swojego składu nowego
członka na miejsce zwolnione, spośród kolejnych kandydatów nie wybranych do Komisji
Rewizyjnej na ostatnim WZC.
5. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem pracy Komisji
Rewizyjnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu,
b. nie mogą być karani za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeby lecz nie rzadziej niż raz
na kwartał.
§ 27
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności OKSW,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń
kontroli oraz żądania złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień,
c. składanie sprawozdań na WZC oraz stawianie wniosku
o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
d. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez
niego członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

e. Kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,
f. zwoływanie walnych zebrań.
§ 28
1. W celu umożliwienia członkom OKSW uprawiania różnych aktywności fizycznych klub
prowadzi swoją działalność w poszczególnych sekcjach sportowych bądź rekreacyjnych w oparciu
o Statut z zachowaniem priorytetu dla kajakarstwa.
2.Działalność każdej z Sekcji prowadzona jest na podstawie i w oparciu o niniejszy Statut, uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu i 3 osobowej Rady Członków Sekcji oraz postanowienia
innych organów Klubu.
3. Kierownictwo nad każdą z sekcji sprawuje 3 osobowa Rada Członków Sekcji wybranych spośród
członków danej sekcji i reprezentowana jest przez wybranego spośród Rady Kierownika sekcji.
4. Prawa i obowiązki Rady Członków Sekcji określa regulamin wewnętrzny sekcji ustalony przez
jej członków i zaakceptowany przez Zarząd Klubu.
5. Zebrania Członków Sekcji zwołuje Kierownik Sekcji według potrzeb.
6. Nadzwyczajne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane:
a. na wniosek Zarządu OKSW
b. na wniosek złożony do Zarządu OKSW 2/3 członków sekcji i odbywa się zgodnie z
założeniami niniejszego Statutu.
7. Każda z sekcji ma prawo prowadzić własną wewnętrzną politykę finansową i posiadać oddzielne
subkonto pod warunkiem zaakceptowania takiej decyzji przez Zarząd OKSW.
ROZDZIAŁ VII
Majątek
§ 31
1. Majątkiem OKSW są nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne prawa.
2. OKSW czerpie fundusze na swoją działalność z:
a. składek członkowskich i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd,
b. sponsoringu z przeznaczeniem na cele statutowe z tytułu organizacji imprez integracyjnych na
rzecz sponsora.
c. dotacji,
d. zapisów i darowizn,
e. środków uzyskanych z ofiarności publicznej,
f. z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Do reprezentowania OKSW oraz dla ważności czynności prawnych w zakresie rozporządzania
majątkiem, nabywania składników majątkowych i ich zbywania wymagane jest współdziałanie
dwóch osób działających łącznie: Prezes – Członek Zarządu lub Skarbnik – Członek Zarządu.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 32
1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2\3 głosów przy obecności
50%+1 członków uprawnionych do głosowania w 1 terminie albo po 30 min w 2 terminie bez
względu na liczbę członków.
2. Rozwiązanie Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych, może nastąpić wyłącznie na skutek
uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2\3 głosów członków przy obecności
50%+1 członków uprawnionych do głosowania

§33
1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu OKSW Zarząd wraz z
Komisją Rewizyjną przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację
OKSW z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.
2. Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na OKSW zostaje przeznaczony na cel
wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Olsztyńskiego Klubu Sportów
Wodnych.


Download statutstatut.pdf (PDF, 253.87 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file statut.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000299841.
Report illicit content