Spraw1 2015(1) (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.14, and has been sent on pdf-archive.com on 04/12/2015 at 20:59, from IP address 156.17.x.x. The current document download page has been viewed 585 times.
File size: 114.69 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


Grupa1 :
8–10 s.104
8–10 s.140
10–12 s.104

Numer indeksu:
Wersja:

A

000000

8–10 s.105

8–10 s.139

10–12 s.139

10–12 s.140

Logika dla informatyków
Sprawdzian nr 1, 20 listopada 2015
czas pisania: 30+60 minut
Zadanie 1 (2 punkty). Jeśli dla dowolnych formuł ϕ i ψ logiki pierwszego rzędu formuła
(∃x ϕ) ⇒ (∃x ψ) ⇒ ∀x (ϕ ⇒ ψ) jest tautologią to w prostokąt poniżej wpisz dowód tej tautologii w systemie naturalnej dedukcji. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

ϕ : x = 5,

Uniwersum: N,

ψ:x=7

Zadanie 2 (2 punkty). W prostokąt poniżej wpisz dwie formuły, odpowiednio w dysjunkcyjnej
i koniunkcyjnej postaci normalnej, mające następującą tabelkię zero-jedynkową.
p
T
T
T
T
F
F
F
F

q
T
T
F
F
T
T
F
F

CNF: (p ∨ q) ∧ (p ∨ r)

1

Proszę zakreślić właściwą grupę ćwiczeniową.

r
T
F
T
F
T
F
T
F

ϕ
T
T
T
T
T
F
F
F

DNF: p ∨ (q ∧ r)

Zadanie 3 (2 punkty). Jeśli zbiór klauzul {¬q ∨ p, s ∨ q, ¬r ∨ ¬p, ¬s ∨ q} jest sprzeczny, to
w prostokąt poniżej wpisz rezolucyjny dowód sprzeczności tego zbioru. W przeciwnym przypadku wpisz wartościowanie spełniające ten zbiór.

σ(p) = T, σ(q) = T, σ(r) = F, σ(s) = T

Zadanie 4 (2 punkty). Mówimy, że w algebrze zbiorów wyrażenie W jest uproszczeniem wyrażenia W 0 jeśli oba wyrażenia oznaczają ten sam zbiór, oba zawierają tylko zmienne, binarne
symbole ∪, ∩, \ i nawiasy, oraz W zawiera mniej symboli niż W 0 . Np. A ∪ B jest uproszczeniem
(A \ B) ∪ B. Jeśli istnieje uproszczenie wyrażenia A ∩ ((C ∪ B) \ B) to w prostokąt poniżej wpisz
dowolne takie uproszczenie. W przeciwnym przypadku wpisz słowo „NIE”.

A ∩ (C \ B)

Zadanie 5 (2 punkty). Jeśli formuły (p ⇔ q) ∧ r oraz (p ∧ q) ⇔ (p ∧ r) są równoważne to
w prostokąt poniżej wpisz słowo „RÓWNOWAŻNE”. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Grupa1 :
8–10 s.104
8–10 s.140
10–12 s.104

Numer indeksu:
Wersja:

A

000000

8–10 s.105

8–10 s.139

10–12 s.139

10–12 s.140

Zadanie 6 (5 punktów). Które z poniższych zdań są prawdziwe dla wszystkich formuł ϕ i ψ
rachunku zdań?
1. Jeśli ϕ ⇒ ψ jest spełnialna oraz ¬ψ jest tautologią, to ¬ϕ jest spełnialna.
2. Jeśli ϕ ⇒ ψ jest spełnialna oraz ¬ψ jest tautologią, to ϕ jest spełnialna.
Podaj dowody ich prawdziwości. W pozostałych przypadkach wskaż kontrprzykłady.
Zadanie 7 (5 punktów). Udowodnij, że jeżeli dla pewnych zbiorów A i B zachodzi A \ B =
B \ A, to A = B.
Zadanie 8 (5 punktów). Rozważmy odwzorowanie T przyporządkowujące formułom zbudowanym ze zmiennych zdaniowych oraz spójnikow ∨, ∧, ¬ (i nawiasów) formuły zbudowane ze
zmiennych, spójników ⇒, ⊥ (i nawiasów) w następujący sposób.
T (p) = p,

dla wszystkich zmiennych p

T (ϕ1 ∨ ϕ2 ) = (T (ϕ1 ) ⇒ ⊥) ⇒ T (ϕ2 )
T (ϕ1 ∧ ϕ2 ) = (T (ϕ1 ) ⇒ (T (ϕ2 ) ⇒ ⊥)) ⇒ ⊥
T (¬ϕ) = T (ϕ) ⇒ ⊥
Udowodnij, że dla wszystkich formuł ϕ zbudowanych ze zmiennych zdaniowych oraz spójnikow
∨, ∧, ¬ (i nawiasów) formuły ϕ i T (ϕ) są równoważne.
Rozwiązanie. Przeprowadzimy dowód indukcyjny względem struktury formuły ϕ. Niech F
oznacza zbiór wszystkich formuł zbudowanych ze zmiennych zdaniowych oraz spójnikow ∨, ∧, ¬
(i nawiasów) i niech
X = {ϕ ∈ F | ϕ ≡ T (ϕ)}.
Musimy pokazać, że X zawiera zmienne zdaniowe (to jest podstawa indukcji) oraz że jest zamknięty na spójniki ∨, ∧, ¬ (krok indukcyjny).
Podstawa indukcji: Weźmy dowolną zmienną zdaniową p. Ponieważ T (p) = p, formuły
T (p) oraz p są równoważne, a stąd p ∈ X.
Krok indukcyjny: Weźmy dowolne formuły ϕ1 i ϕ2 i załóżmy, że ϕ1 , ϕ2 ∈ X (to jest
założenie indukcyjne). Pokażemy, że także ϕ1 ∨ ϕ2 , ϕ1 ∧ ϕ2 oraz ¬ϕ1 należą do zbioru X.
Z założenia indukcyjnego wiemy, że ϕ1 ≡ T (ϕ1 ) oraz ϕ2 ≡ T (ϕ2 ).
• T (ϕ1 ∨ ϕ2 ) = (T (ϕ1 ) ⇒ ⊥) ⇒ T (ϕ2 ), a zatem z założenia indukcyjnego jest to formuła
równoważna (ϕ1 ⇒ ⊥) ⇒ ϕ2 ). Korzystając z rownoważności p ⇒ q ≡ ¬p ∨ q otrzymujemy
równoważną formułę ¬(¬ϕ1 ∨ ⊥) ∨ ϕ2 , która uprasza się do ϕ1 ∨ ϕ2 . Zatem T (ϕ1 ∨ ϕ2 ) ≡
ϕ1 ∨ ϕ2 , co pokazuje że ϕ1 ∨ ϕ2 ∈ X.
• Przypadek ϕ1 ∧ ϕ2 jest podobny:
T (ϕ1 ∧ ϕ2 ) = (T (ϕ1 ) ⇒ (T (ϕ2 ) ⇒ ⊥)) ⇒ ⊥ ≡ (ϕ1 ⇒ (ϕ2 ⇒ ⊥)) ⇒ ⊥
≡ ¬(ϕ1 ⇒ (ϕ2 ⇒ ⊥)) ∨ ⊥ ≡ ϕ1 ∧ ¬(ϕ2 ⇒ ⊥) ≡ ϕ1 ∧ (ϕ2 ∧ ¬⊥) ≡ ϕ1 ∧ ϕ2 .
Zatem T (ϕ1 ∧ ϕ2 ) ≡ ϕ1 ∧ ϕ2 , co pokazuje, że ϕ1 ∧ ϕ2 ∈ X.
• T (¬ϕ1 ) = T (ϕ1 ) ⇒ ⊥ ≡ ϕ1 ⇒ ⊥ ≡ ¬ϕ1 ∨ ⊥ ≡ ¬ϕ1 . Zatem ¬ϕ1 ∈ X.
Na mocy zasady indukcji zbiór X zawiera wszystkie formuły z F, a to oznacza, że dla wszystkich
formuł ϕ zbudowanych ze zmiennych zdaniowych oraz spójnikow ∨, ∧, ¬ (i nawiasów) formuły
ϕ i T (ϕ) są równoważne.
1

Proszę zakreślić właściwą grupę ćwiczeniową.

Grupa1 :
8–10 s.104
8–10 s.140
10–12 s.104

Numer indeksu:
Wersja:

D

000000

8–10 s.105

8–10 s.139

10–12 s.139

10–12 s.140

Logika dla informatyków
Sprawdzian nr 1, 20 listopada 2015
czas pisania: 30+60 minut
Zadanie 1 (2 punkty). Jeśli dla dowolnych formuł ϕ i ψ logiki pierwszego rzędu formuła
(∃x ϕ ⇒ ψ) ⇒ (∃x ϕ) ⇒ ∃x ψ jest tautologią to w prostokąt poniżej wpisz dowód tej tautologii w systemie naturalnej dedukcji. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Uniwersum: N,

ϕ : x = 5,

ψ:⊥

Zadanie 2 (2 punkty). Mówimy, że w algebrze zbiorów wyrażenie W jest uproszczeniem wyrażenia W 0 jeśli oba wyrażenia oznaczają ten sam zbiór, oba zawierają tylko zmienne, binarne
symbole ∪, ∩, \ i nawiasy, oraz W zawiera mniej symboli niż W 0 . Np. A \ B jest uproszczeniem
(A ∪ B) \ B. Jeśli istnieje uproszczenie wyrażenia (A ∩ (C \ B)) ∪ B to w prostokąt poniżej wpisz
dowolne takie uproszczenie. W przeciwnym przypadku wpisz słowo „NIE”.

(A ∩ C) ∪ B

1

Proszę zakreślić właściwą grupę ćwiczeniową.

Zadanie 3 (2 punkty). W prostokąt poniżej wpisz dwie formuły, odpowiednio w dysjunkcyjnej
i koniunkcyjnej postaci normalnej, mające następującą tabelkię zero-jedynkową.
p
T
T
T
T
F
F
F
F

q
T
T
F
F
T
T
F
F

CNF: (p ∨ q) ∧ (q ∨ r)

r
T
F
T
F
T
F
T
F

ϕ
T
T
T
F
T
T
F
F

DNF: q ∨ (p ∧ r)

Zadanie 4 (2 punkty). Jeśli zbiór klauzul {¬p ∨ q, ¬r ∨ s, ¬q ∨ ¬s, ¬p ∨ r} jest sprzeczny,
to w prostokąt poniżej wpisz rezolucyjny dowód sprzeczności tego zbioru. W przeciwnym przypadku wpisz wartościowanie spełniające ten zbiór.

Zadanie 5 (2 punkty). Jeśli formuły (p ⇔ q) ∨ r oraz (p ∨ q) ⇔ (p ∨ r) są równoważne to
w prostokąt poniżej wpisz słowo „RÓWNOWAŻNE”. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Grupa1 :
8–10 s.104
8–10 s.140
10–12 s.104

Numer indeksu:
Wersja:

D

000000

8–10 s.105

8–10 s.139

10–12 s.139

10–12 s.140

Zadanie 6 (5 punktów). Rozważmy odwzorowanie T przyporządkowujące formułom zbudowanym ze zmiennych zdaniowych oraz spójnikow ∨, ∧, ¬ (i nawiasów) formuły zbudowane ze
zmiennych, spójników ⇒, ¬ (i nawiasów) w następujący sposób.
T (p) = p,

dla wszystkich zmiennych p

T (ϕ1 ∨ ϕ2 ) = ¬(T (ϕ1 )) ⇒ T (ϕ2 )
T (ϕ1 ∧ ϕ2 ) = ¬(T (ϕ1 ) ⇒ ¬(T (ϕ2 )))
T (¬ϕ) = ¬(T (ϕ))

Udowodnij, że dla wszystkich formuł ϕ zbudowanych ze zmiennych zdaniowych oraz spójnikow
∨, ∧, ¬ (i nawiasów) formuły ϕ i T (ϕ) są równoważne.
Rozwiązanie. Przeprowadzimy dowód indukcyjny względem głębokości formuły ϕ. Indukcja
względem struktury ϕ byłaby bardziej naturalna, ale chcemy pokazać, że można to zrobić inaczej
niż w wersji A.
Niech F oznacza zbiór wszystkich formuł zbudowanych ze zmiennych zdaniowych oraz spójnikow ∨, ∧, ¬ (i nawiasów) i niech
X = {n ∈ N | dla każdej formuly ϕ ∈ F o głębokości n, ϕ ≡ T (ϕ)}.
Podstawa indukcji: Weźmy dowolną formułę o głębokości 1. Jest to pewna zmienna zdaniowa p. Ponieważ T (p) = p, formuły T (p) oraz p są równoważne, a stąd 1 ∈ X.
Krok indukcyjny: Weźmy dowolne n ≥ 1 i załóżmy, że wszystkie liczby nie większe niż
n należą do X, czyli że dla wszystkich formuł ϕ o głębokości ≤ n formuły ϕ oraz T (ϕ) są
rownoważne (to jest założenie indukcyjne). Pokażemy, że także n+1 ∈ X, czyli że dla wszystkich
formuł ϕ o głębokości n+1 formuły ϕ oraz T (ϕ) są rownoważne. Weźmy zatem dowolną formułę
ϕ ∈ F o głębokości n + 1 i rozważmy następujące trzy przypadki.
ϕ = ϕ1 ∨ ϕ2 : Formuły ϕ1 oraz ϕ2 mają głębokość nie większą niż n, więc z założenia indukcyjnego ϕ1 ≡ T (ϕ1 ) oraz ϕ2 ≡ T (ϕ2 ). Wtedy T (ϕ1 ∨ ϕ2 ) = ¬(T (ϕ1 )) ⇒ T (ϕ2 ) ≡
¬ϕ1 ⇒ ϕ2 ≡ ϕ1 ∨ ϕ2 , a stąd ϕ ≡ T (ϕ).
ϕ = ϕ1 ∧ ϕ2 : Formuły ϕ1 oraz ϕ2 mają głębokość nie większą niż n, więc z założenia indukcyjnego ϕ1 ≡ T (ϕ1 ) oraz ϕ2 ≡ T (ϕ2 ). Wtedy T (ϕ1 ∧ ϕ2 ) = ¬(T (ϕ1 ) ⇒ ¬(T (ϕ2 ))) ≡
¬(ϕ1 ⇒ ¬ϕ2 ) ≡ ϕ1 ∧ ϕ2 , a stąd ϕ ≡ T (ϕ).
ϕ = ¬ϕ1 : Formuła ϕ1 ma głębokość nie większą niż n, więc z założenia indukcyjnego ϕ1 ≡
T (ϕ1 ). Wtedy T (¬ϕ1 ) = ¬(T (ϕ1 )) ≡ ¬ϕ1 , a stąd ϕ ≡ T (ϕ).
We wszystkich możliwych przypadkach pokazaliśmy, że ϕ ≡ T (ϕ), a z tego wynika że dla wszystkich formuł ϕ o głębokości n + 1 formuły ϕ oraz T (ϕ) są rownoważne, czyli n + 1 ∈ X.
Na mocy zasady indukcji zbiór X zawiera wszystkie liczby naturalne ≥ 1, a to oznacza, że
dla wszystkich formuł ϕ (o dowolnej głębokości) zbudowanych ze zmiennych zdaniowych oraz
spójnikow ∨, ∧, ¬ (i nawiasów) formuły ϕ i T (ϕ) są równoważne.
Zadanie 7 (5 punktów). Które z poniższych zdań są prawdziwe dla wszystkich formuł ϕ i ψ
rachunku zdań?
1. Jeśli ϕ ⇒ ψ jest tautologią oraz ¬ψ jest spełnialna, to ¬ϕ jest spełnialna.
1

Proszę zakreślić właściwą grupę ćwiczeniową.

2. Jeśli ϕ ⇒ ψ jest tautologią oraz ¬ψ jest spełnialna, to ϕ jest spełnialna.
Podaj dowody ich prawdziwości. W pozostałych przypadkach wskaż kontrprzykłady.
Zadanie 8 (5 punktów). Udowodnij, że jeżeli dla pewnych zbiorów A, B i C zachodzi A∩B =
A ∩ C oraz A ∪ B = A ∪ C, to B = C.


Download Spraw1 2015(1)Spraw1_2015(1).pdf (PDF, 114.69 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Spraw1_2015(1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000319428.
Report illicit content