PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPor fin la bio de Fidel Egas Grijalva .pdfOriginal filename: Por fin la bio de Fidel Egas Grijalva.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Chromium / Skia/PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 22/12/2015 at 17:11, from IP address 87.216.x.x. The current document download page has been viewed 327 times.
File size: 161 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview
)LGHO (JDV *ULMDOYD :LNLSHGLD OD HQFLFORSHGLD OLEUH

)LGHO (JDV *ULMDOYD
'H :LNLSHGLD OD HQFLFORSHGLD OLEUH
)LGHO (JDV *ULMDOYD 4XLWR (FXDGRU GH DJRVWR
GH HV XQ HPSUHVDULR \ EDQTXHUR HFXDWRULDQR
+DVWD DEULO GH IHFKD HQ TXH IXH UHOHYDGR GHO
FDUJR SRU $QWRQLR $FRVWD KD VLGR SUHVLGHQWH GH
%DQFR 3LFKLQFKD HQWLGDG ILQDQFLHUD SULYDGD GH
(FXDGRU 'HQWUR GHO *UXSR )LQDQFLHUR 3LFKLQFKD
IRUPD SDUWH GH ORV GLUHFWRULRV GH RWUDV HPSUHVDV GHO
JUXSR HQ ORV SDtVHV GRQGH WLHQH QHJRFLRV
LQWHUQDFLRQDOHV FRPR %DQFR 3LFKLQFKD (VSDxD
%DQFR 3LFKLQFKD 3DQDPi %DQFR )LQDQFLHUR GHO
3HU~ \ %DQFR 3LFKLQFKD &RORPELD

)LGHO (JDV *ULMDOYD
,QIRUPDFLyQ SHUVRQDO
1RPEUH GH
QDFLPLHQWR

)LGHO (JDV *ULMDOYD

1DFLPLHQWR

GH DJRVWR GH

1DFLRQDOLGDG

(FXDWRULDQD
(GXFDFLyQ

(GXFDFLyQ

ËQGLFH

,QIRUPDFLyQ SURIHVLRQDO
2FXSDFLyQ

)RUPDFLyQ DFDGpPLFD

'RFWRU HQ -XULVSUXGHQFLD \ DERJDGR
3RQWLILFLD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GHO
(FXDGRU
%DQTXHUR \ (PSUHVDULR

>HGLWDU GDWRV HQ :LNLGDWD@

&DUUHUD SURIHVLRQDO
,QIRUPDFLyQ DGLFLRQDO
5HIHUHQFLDV
(QODFHV H[WHUQRV

)RUPDFLyQ DFDGpPLFD
)LGHO (JDV *ULMDOYD HV 'RFWRU HQ -XULVSUXGHQFLD \ DERJDGR &XUVy VXV HVWXGLRV \ REWXYR VX WtWXOR HQ OD
3RQWLILFLD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GHO (FXDGRU

&DUUHUD SURIHVLRQDO
&DVL WRGD VX FDUUHUD SURIHVLRQDO KD HVWDGR YLQFXODGD DO PXQGR GH ODV HPSUHVDV \ ILQDQ]DV (O
'HSDUWDPHQWR GH &RPHUFLR ([WHULRU IXH VX SULPHU GHVWLQR HQ %DQFR 3LFKLQFKD HQWLGDG HQ OD TXH \D HQ
HO DxR DFFHGLy FRPR YRFDO SULQFLSDO D VX 'LUHFWRULR (Q IXH QRPEUDGR YLFHSUHVLGHQWH \ XQ
DxR GHVSXpV RFXSy HO FDUJR GH SUHVLGHQWH GHO 'LUHFWRULR GHO SULPHU EDQFR GH (FXDGRU KDVWD DEULO
GH 3RU VX ODERU DO IUHQWH GH OD HQWLGDG ILQDQFLHUD IXH QRPEUDGR SUHVLGHQWH YLWDOLFLR
$FWXDOPHQWH HVWi WDPELpQ D OD FDEH]D GH HPSUHVDV ILOLDOHV FRPR %DQFR 3LFKLQFKD (VSDxD %DQFR
)LQDQFLHUR GHO 3HU~ %DQFR 3LFKLQFKD &RORPELD \ %DQFR 3LFKLQFKD 3DQDPi TXH IRUPDQ SDUWH GHO
FRQJORPHUDGR GH HPSUHVDV GHO *UXSR )LQDQFLHUR 3LFKLQFKD (O 0RQLWRU (PSUHVDULDO GH 5HSXWDFLyQ
&RUSRUDWLYD 0HUFR TXH UHDOL]D SHULyGLFDPHQWH HVWXGLRV VREUH UHSXWDFLyQ GH HPSUHVDV \ GLUHFWLYRV
UHIOHMD TXH WDQWR %DQFR 3LFKLQFKD FRPR )LGHO (JDV *ULMDOYD HVWiQ HQWUH ORV PiV UHFRQRFLGRV HQ
(FXDGRU 3DUDOHODPHQWH GH VX WUD\HFWRULD HPSUHVDULDO GHVWDFD VX YLQFXODFLyQ D 'LQHUV &OXE GHO
KWWSV HV ZLNLSHGLD RUJ ZLNL )LGHOB(JDVB*ULMDOYD

)LGHO (JDV *ULMDOYD :LNLSHGLD OD HQFLFORSHGLD OLEUH

(FXDGRU HPSUHVD GH OD TXH RVWHQWD HO WtWXOR GH SUHVLGHQWH YLWDOLFLR +D IRUPDGR SDUWH DVt PLVPR GHO
*OREDO $GYHUWLVHPHQW &RPPLWWHH GH 'LQHUV &OXE ,QWHUQDFLRQDO \ GHO &RPLWp (VWUDWpJLFR 0XQGLDO GH
'LQHUV &OXE HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH /DWLQRDPpULFD \ IXH 3UHVLGHQWH GHO &RPLWp GH )UDQTXLFLDV
/DWLQRDPHULFDQDV GH HVWD PLVPD HPSUHVD /RV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ WDPELpQ KDQ VLGR XQ iUHD GH
QHJRFLR HQ HO TXH )LGHO (JDV *ULMDOYD KD HVWDGR SUHVHQWH 3UHVLGH HQ OD DFWXDOLGDG HO FRQVHMR GH
UHGDFFLyQ GH OD UHYLVWD 0XQGR 'LQHUV 'HVGH \ KDVWD IXH HO SUHVLGHQWH GH OD FDGHQD GH
WHOHYLVLyQ 7HOHDPD]RQDV \ DQWHULRUPHQWH GHVGH D IRUPy SDUWH GHO 'LUHFWRULR GHO GLDULR
³+R\´ /D QRUPDWLYD HFXDWRULDQD OH REOLJy D GHVLQYHUWLU HQ QHJRFLRV GH HVWH VHFWRU

,QIRUPDFLyQ DGLFLRQDO
$SDUWH GH VX WUD\HFWRULD HPSUHVDULDO GH )LGHO (JDV *ULMDOYD GHVWDFD VX DILFLyQ SRU HO I~WERO \ VX
YLQFXODFLyQ FRQ HO HTXLSR &OXE 'HSRUWLYR GH OD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD (FXDGRU GHO TXH IXH SUHVLGHQWH
HMHFXWLYR \ HQ OD DFWXDOLGDG HV SUHVLGHQWH YLWDOLFLR

5HIHUHQFLDV
>KWWS ZZZ HOXQLYHUVR FRP QRWLFLDV QRWD HJDV GHMD SUHVLGHQFLD EDQFR
)LGHO
(JDV
*ULMDOYD GHMD OD SUHVLGHQFLD GHO %DQFR 3LFKLQFKD
>KWWS ZZZ WHOHJUDIR FRP HF HFRQRPLD LWHP ILGHO HJDV GHMD OD SUHVLGHQFLD GH EDQFR SLFKLQFKD WUDV DQRV
HQ HO FDUJR KWPO )LGHO (JDV GHMD OD SUHVLGHQFLD GH %DQFR 3LFKLQFKD WUDV DxRV HQ HO FDUJR
>KWWS ZZZ HOXQLYHUVR FRP EDQFR SLFKLQFKD LQLFLD QXHYD HWDSD HVSDQD KWPO
%DQFR
3LFKLQFKD LQLFLD QXHYD HWDSD HQ (VSDxD
>KWWS HPSUHVDH[WHULRU FRP QRW EDQFR SLFKLQFKD HVSDQD FXPSOH FLQFR DQRV DPSOLDQGR VX SUHVHQFLD
%DQFR 3LFKLQFKD (VSDxD FXPSOH FLQFR DxRV DPSOLDQGR VX SUHVHQFLD
>KWWS DEFHFRQRPLD FR HO EDQFR SLFKLQFKD HVWD OLVWR SDUD LQLFLDU VXV RSHUDFLRQHV HQ HO SDLV (O
%DQFR 3LFKLQFKD HVWi OLVWR SDUD LQLFLDU VXV RSHUDFLRQHV HQ HO SDtV
>KWWS ZZZ HFXDGRUHQYLYR FRP HFRQRP & $'D VH UDWLILFD HO OLGHUD]JR GHO EDQFR SLFKLQFKD
GHQWUR GHO VLVWHPD ILQDQFLHUR SULYDGR OD MXQWD JHQHUDO GH DFFLRQLVWDV DSURER HO EDODQFH GHO
KWPO 9O GEW,YI,: 6H UDWLILFD HO OLGHUD]JR GHO %DQFR 3LFKLQFKD GHQWUR GHO VLVWHPD ILQDQFLHUR SULYDGR
>KWWS ZZZ HOFRPHUFLR FRP DFWXDOLGDG QHJRFLRV ILGHO HJDV KWPO )LGHO (JDV
>KWWS ZZZ WHUDGHSRUWHV FRP IXWERO HFXDGRU VHULH D OD YLVLRQ GH OD FULVLV GHO IXWERO HFXDWRULDQR GH I
/D
YLVLyQ GH OD FULVLV GHO I~WERO HFXDWRULDQR GH )LGHO (JDV

(QODFHV H[WHUQRV
+LVWRULD
GH
%DQFR
3LFKLQFKD
HQ
ZZZ 3LFKLQFKD FRP
KWWSV ZZZ SLFKLQFKD FRP SRUWDO 6RSRUWH &RQR]FD D VX %DQFR +LVWRULD
(QWUHYLVWD
D
)LGHO
(JDV
*ULMDOYD
HQ

6HPDQD
(FRQyPLFD

KWWS VHPDQDHFRQRPLFD FRP DUWLFOH ILQDQ]DV EDQFD \ ILQDQ]DV HQWUHYLVWD D ILGHO HJDV
SUHVLGHQWH GHO EDQFR SLFKLQFKD HQ WRGRV ORV SDLVHV GHO PXQGR ORV PLJUDQWHV KDQ VLGR JUDQGHV
FUHDGRUHV GH ULTXH]D
2EWHQLGR GH ©KWWSV HV ZLNLSHGLD RUJ Z LQGH[ SKS"WLWOH )LGHOB(JDVB*ULMDOYD ROGLG ª

(VWD SiJLQD IXH PRGLILFDGD SRU ~OWLPD YH] HO GLF D ODV
(O WH[WR HVWi GLVSRQLEOH EDMR OD /LFHQFLD &UHDWLYH &RPPRQV $WULEXFLyQ &RPSDUWLU ,JXDO
SRGUtDQ VHU DSOLFDEOHV FOiXVXODV DGLFLRQDOHV /pDQVH ORV WpUPLQRV GH XVR SDUD PiV LQIRUPDFLyQ
:LNLSHGLDŠ HV XQD PDUFD UHJLVWUDGD GH OD )XQGDFLyQ :LNLPHGLD ,QF XQD RUJDQL]DFLyQ VLQ iQLPR
KWWSV HV ZLNLSHGLD RUJ ZLNL )LGHOB(JDVB*ULMDOYD

)LGHO (JDV *ULMDOYD :LNLSHGLD OD HQFLFORSHGLD OLEUH

GH OXFUR

KWWSV HV ZLNLSHGLD RUJ ZLNL )LGHOB(JDVB*ULMDOYD
Por fin la bio de Fidel Egas Grijalva.pdf - page 1/3
Por fin la bio de Fidel Egas Grijalva.pdf - page 2/3
Por fin la bio de Fidel Egas Grijalva.pdf - page 3/3

Related documents


PDF Document por fin la bio de fidel egas grijalva
PDF Document nombres
PDF Document presentazione candidatura nuova nic copia


Related keywords