Shard (PDF)
File information


Title: Mage the Ascension 20th Anniversary Edition Character Sheet
Author: Interactive version by Chris "MrGone" Leland

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CC (Macintosh) / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 06/01/2016 at 05:31, from IP address 178.167.x.x. The current document download page has been viewed 2967 times.
File size: 4.27 MB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


Talents

 "Shard"
 Evan
 Hong Kong

 Monster
 Benifctor
 Dynamic

 Hollow one
 Disperate
 Puppet master



Strength ____________
OOOOO

Nimble movment ●●●●
Dexterity __________
OOOOO
Stamina _____________
●●●
OOOOO


Charisma___________

OOOOO
Manipulation_______
●●●●
OOOOO
Appearance __________

OOOOO
Skillful Misdirection


Perception____________
●●
OOOOO
Analtical Thinking OOOOO
Intelligence __________
●●●●
Wits_____________
●●●●
OOOOO



Alertness ____________
OOOOO
Art______________
OOOOO
Athletics_____________
●●
OOOOO
Awareness____________
OOOOO
Brawl____________
OOOOO
Empathy_____________
OOOOO
Expression____________
OOOOO
Intimidation_______OOOOO
Leadership___________
OOOOO
Streetwise ____________
OOOOO
Subterfuge__________
●●●
OOOOO


Crafts______________
OOOOO
Drive_____________
OOOOO
Etiquette____________
OOOOO
Sharp shooter
Firearms____________
●●●●
OOOOO
Martial Arts_________
OOOOO
Meditation__________
OOOOO
Melee ____________
OOOOO
Research__________
●●●
OOOOO
Stealth _____________
OOOOO
Survival ____________
OOOOO
Technology __________
●●●
OOOOO



Correspondence________
OOOOO
Affinty Sphere
Entropy__________
●●●
OOOOO
Forces_____________
OOOOO

Life______________
OOOOO
Matter___________OOOOO
Mind_____________
OOOOO


Academics___________

OOOOO
Hacking
Computer__________
●●●●
OOOOO
Cosmology_____________
OOOOO
Enigmas____________
OOOOO
Arcane Science
Esoterica_________
●●●●
OOOOO
Investigation________
OOOOO
Law______________
OOOOO
Medicine_____________
OOOOO
Occult___________●●●
OOOOO
Politics____________
OOOOO
Science __________OOOOO
●●●
Prime____________●●●
OOOOO
Spirit____________OOOOO
Time_____________
OOOOO



________________●●●●
OOOOO
Wonder
________________
OOOOO
●●●●●
Retainers
________________
OOOOO
●●
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
Avatar


________________OOOOO

Lore "Kindred"
________________
OOOOO

Lore "The Shifters"
________________
OOOOO

Lore "Disperate Aliance"
________________
OOOOO
●●
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO



●O
●O O O O O O O
O O



●O
●O
●O
●O
●O
●O
●O O
O O

■
■
■
■
■
■
■
■



Lore "Mages"

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated



-0
-1
-1
-2
-2
-5

Merits & Flaws
Merit
Computer Apptatude
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type
mental
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
2
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Flaw
Obession (Gold)
_________________
_________________
Territorial
_________________
Overconfident
_________________
_________________
_________________
_________________
Driving Goal ((Rule the Hong Kong Underworld))

Type
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
2
_____
2
_____
2
_____
1
_____
_____
_____
_____

Other Traits
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

Magic
Wonders
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Rotes
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Focus
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:______________
Rating:_____________
Penality:____________
Description:

___________________
___________________
___________________

Expanded Background
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Possessions
Gear (Carried)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Familiar
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Equipment (Owned)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Grimoire
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Chantry
Location
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Description
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

History
Awakening
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Goals/Destiny
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quiets:___________________________
Seekings:________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Description

Age:____________________________________________________________________
Apparent Age:____________________________________________________________
Date of Birth:_____________________________________________________________
Age of Awakening:__________________________________________________________
Hair:___________________________________________________________________
Eyes:__________________________________________________________________
Ethnicity:__________________________________________________________________
Nationality:______________________________________________________________
Height:___________________ Appearance/Nature of Avatar:_________________________
Weight:__________________________________________________________________
Sex:____________________________________________________________________

Visuals
Cabal Chart

Character Sketch


Download ShardShard.pdf (PDF, 4.27 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Shard.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000329873.
Report illicit content