Shard .pdf

File information


Original filename: Shard.pdf
Title: Mage the Ascension 20th Anniversary Edition Character Sheet
Author: Interactive version by Chris "MrGone" Leland

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CC (Macintosh) / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 06/01/2016 at 05:31, from IP address 178.167.x.x. The current document download page has been viewed 2805 times.
File size: 4.1 MB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Shard.pdf (PDF, 4.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Talents

 "Shard"
 Evan
 Hong Kong

 Monster
 Benifctor
 Dynamic

 Hollow one
 Disperate
 Puppet master



Strength ____________
OOOOO

Nimble movment ●●●●
Dexterity __________
OOOOO
Stamina _____________
●●●
OOOOO


Charisma___________

OOOOO
Manipulation_______
●●●●
OOOOO
Appearance __________

OOOOO
Skillful Misdirection


Perception____________
●●
OOOOO
Analtical Thinking OOOOO
Intelligence __________
●●●●
Wits_____________
●●●●
OOOOO



Alertness ____________
OOOOO
Art______________
OOOOO
Athletics_____________
●●
OOOOO
Awareness____________
OOOOO
Brawl____________
OOOOO
Empathy_____________
OOOOO
Expression____________
OOOOO
Intimidation_______OOOOO
Leadership___________
OOOOO
Streetwise ____________
OOOOO
Subterfuge__________
●●●
OOOOO


Crafts______________
OOOOO
Drive_____________
OOOOO
Etiquette____________
OOOOO
Sharp shooter
Firearms____________
●●●●
OOOOO
Martial Arts_________
OOOOO
Meditation__________
OOOOO
Melee ____________
OOOOO
Research__________
●●●
OOOOO
Stealth _____________
OOOOO
Survival ____________
OOOOO
Technology __________
●●●
OOOOO



Correspondence________
OOOOO
Affinty Sphere
Entropy__________
●●●
OOOOO
Forces_____________
OOOOO

Life______________
OOOOO
Matter___________OOOOO
Mind_____________
OOOOO


Academics___________

OOOOO
Hacking
Computer__________
●●●●
OOOOO
Cosmology_____________
OOOOO
Enigmas____________
OOOOO
Arcane Science
Esoterica_________
●●●●
OOOOO
Investigation________
OOOOO
Law______________
OOOOO
Medicine_____________
OOOOO
Occult___________●●●
OOOOO
Politics____________
OOOOO
Science __________OOOOO
●●●
Prime____________●●●
OOOOO
Spirit____________OOOOO
Time_____________
OOOOO



________________●●●●
OOOOO
Wonder
________________
OOOOO
●●●●●
Retainers
________________
OOOOO
●●
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO
Avatar


________________OOOOO

Lore "Kindred"
________________
OOOOO

Lore "The Shifters"
________________
OOOOO

Lore "Disperate Aliance"
________________
OOOOO
●●
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO



●O
●O O O O O O O
O O



●O
●O
●O
●O
●O
●O
●O O
O O

■
■
■
■
■
■
■
■



Lore "Mages"

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated



-0
-1
-1
-2
-2
-5

Merits & Flaws
Merit
Computer Apptatude
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type
mental
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
2
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Flaw
Obession (Gold)
_________________
_________________
Territorial
_________________
Overconfident
_________________
_________________
_________________
_________________
Driving Goal ((Rule the Hong Kong Underworld))

Type
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Cost
2
_____
2
_____
2
_____
1
_____
_____
_____
_____

Other Traits
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

Magic
Wonders
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Rotes
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Focus
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:______________
Rating:_____________
Penality:____________
Description:

___________________
___________________
___________________

Expanded Background
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Type Here)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Possessions
Gear (Carried)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Familiar
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Equipment (Owned)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Grimoire
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Chantry
Location
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Description
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

History
Awakening
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Goals/Destiny
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quiets:___________________________
Seekings:________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Description

Age:____________________________________________________________________
Apparent Age:____________________________________________________________
Date of Birth:_____________________________________________________________
Age of Awakening:__________________________________________________________
Hair:___________________________________________________________________
Eyes:__________________________________________________________________
Ethnicity:__________________________________________________________________
Nationality:______________________________________________________________
Height:___________________ Appearance/Nature of Avatar:_________________________
Weight:__________________________________________________________________
Sex:____________________________________________________________________

Visuals
Cabal Chart

Character Sketch


Document preview Shard.pdf - page 1/4

Document preview Shard.pdf - page 2/4
Document preview Shard.pdf - page 3/4
Document preview Shard.pdf - page 4/4

Related documents


shard
jack
dr john
dr john
max edelsen
max edelsen 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Shard.pdf