PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactNECVOX HD SERİSİ .pdfOriginal filename: NECVOX_HD_SERİSİ.pdf

This PDF 1.2 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 12/01/2016 at 13:19, from IP address 85.105.x.x. The current document download page has been viewed 510 times.
File size: 29.6 MB (68 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Kullanmadan Önce

DVD Disk
DVD oynat›c› afla¤›daki formatla iflaretlenmifl DVD diski oynatabilir:
DVD/VCD/CD/MP3/MPEG/CD-R/WMA/JPEG

DVD oynat›c› bölge kodu uygun olmayan DVD diskleri oynatamaz. (DVD oynat›c› tüm bölge kodlar› ile uyumlu de¤ildir)
DVD oynat›c›n›n bak›m›
Lütfen geleneksel dairesel diskleri kullan›n, düzensiz flekilli ve dairesel olmayan diskler takmay›n, aksi halde bu diskler DVD
oynat›c›n›n içinde kalabilir ya da DVD oynat›c› do¤ru flekilde oynatmayabilir.
Lütfen diski oynatmadan önce çatlak. çizik ya da deformasyon olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Böyle diskler oynat›lamayabilir ve ürünün ar›zalanmas›na neden olabilir. Bu tür diskleri kullanmay›n.
Diski kullan›rken kay›t yüzeyine (bask›l› olmayan yüzey) dokunmay›n
Lütfen kullanmad›¤›n›z zaman diski k›l›f›na koyun.
Diski do¤rudan günefl ›fl›¤›na ya da yüksek s›cakl›ktaki bir yere koymay›n.
Etiketi sökmeyin, disk yüzeyine yazmay›n ya da boyamay›n veya disk üstünde kimyasallar kullanmay›n.
Lütfen diski merkezden kenarlara do¤ru yumuflak ve kuru bir bezle silin. Araçta merkezi ›s›tma varsa DVD oynat›c›n›n iç bileflenleri
nemlenebilir. Nem DVD oynat›c›n›n do¤ru flekilde çal›flmamas›na neden olabilir. Bu yüzden böyle bir hata olmas› durumunda
lütfen cihaz›n kurumas› için 1 saat bekleyin. Disk üzerindeki nemi yumuflak bir bezle silin.
Araç engebeli bir yolda sürülüyorsa DVD kesilebilir.
-4-


Related documents


necvox hd ser s
zayiflama cayi kullananlar1117
cilt beyazlatici krem faydalari1049
sakal serumu sakal cikartici1281
sakal serumu nasil cikarir1788
body krem yazilari1813


Related keywords