notatek pl zagadnienia i odpowiedzi z historii gospodarczej .pdf
File information

This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with hyperref package / pdfTeX-1.40.14, and has been sent on pdf-archive.com on 22/01/2016 at 11:03, from IP address 83.5.x.x. The current document download page has been viewed 714 times.
File size: 328.14 KB (17 pages).
Privacy: public file
Document preview


D: Opisa ie harakterysty z y h periodyza ji dziejów arksiz
Periodyzacja (z gr. periodos- okres, ieg zasu to podział okresu dziejo ego a
iejsze od i ki zaso e. Ma a elu określe ie i yodrę ie ie głó y h etapó
dzieja h ludzkoś i oraz skaza ie aż y h pu któ
historii.
W roku 1859 niemiecki ekonomista Karol Marks st ierdził, że dzieja h ludzkoś i
ist ieje pra idło e astępst o do i a ji określo y h sposo ó produk ji i a tej
podsta ie yróż ił for a je społe z o-ekonomiczne (stadia roz oju społe ze st a :
1. Wspól ota pier ot a
2. Formacja niewolnictwa
3. Formacja feudalizmu
4. Formacja kapitalizmu
5. Formacja socjalizmu
Prze hodze ie z jed ej for a ji do drugiej jest rezultate trze h pro esó za hodzą y h
każdej z i h:
1. Wzaje e oddziały a ie zło ieka i przyrody pro esie produk ji ; pra o postępują ego
roz oju sił yt ór zy h
2. Pra o ko ie z ej zgod oś i stosu kó produk ji z haraktere sił yt ór zy h
3. Pra o ko ie z ej zgod oś i ad udo y z azą eko o i z ą
W ten sposó
otore dziejó staje się roz ój arzędzi pra y, a zy ikie te dzieje
dy a izują y
alka klaso a
Ko kure yj ą- w stosunku do marksizmu- propozy ję periodyza ji dziejó ludzkoś i
przedsta ił
roku a eryka ski eko o ista Walt ‘osto . Według iego każde
społe ze st o prze hodzi drodze do o o zes oś i pię stadió roz oju y iliza uj ego
oparty h a kryteriu postępu te h i z ego.
1. Stadiu społe ze st a i gospodarki trady yj ej- utożsa ia e z gospodarką
feudal ą, e huje je do i a ja rol i t a
2. Stadiu społe ze st a przejś io ego- postęp roz oju arzędzi produk ji,
zrastają i esty je produk je a ufakturo ą, roz ija się ha del ś iato y
3. Stadium startu rozwoju gospodarczego- g ałto y roz ój gospodar zy, przeło
postępie te h i z y
y iku którego zra ta ydaj oś
prze yśle i
rolnictwie
4. Stadiu społe ze st a dojrzałoś i- roz ój
iej aż y h sektoró gospodarki,
draża ie o o zes y h te h ologii, pod osze ie ykształ e ia spe jaliza ji
siły ro o zej.
5. Stadiu społe ze st a aso ej ko su pcji-gospodarka uzyskuje ożli oś
produkowania wszystkiego, czego chce.

W pole i e z Markse , ‘osto z ajdo ał iągłoś history z ą pro esu zrostu
gospodar zego. ) ra ał u agę a ogro ą rolę zy ikó pozaeko o i z y h pro esie
gospodarki. U ażał, że działa ia i ludzki i kieruje ie tylko hę zysku, ale także ładzy,
itp.
K: Szkoła „A ales”, „New e o o i history”, długie ykle Ko dratiewa
1) Grupa historykó piszą y h do fra uskiego zasopis a założo ego
r. przez Mar a
dlo ha i Lu ie aFe re a. dada zja iska history z e ś isłej spółpra y z ielo a
dyscyplinami naukowymi (m.in. historia gospodarcza, ekonomia, socjologia, medycyna,

geografia . dada historie struktur, a ie faktó ; przedkłada ada ia a „długiej fali” przed
opis i przyczynkarstwo.
2) „No a historia gospodar za” z a a też klio etrią upra ia a przez grupę eko o istó i
historykó gospodar zy h od lat pię dziesiąty h XX . Stosują zasady spół zes ej teorii
eko o ii i a alizę iloś io ą, oraz etodę ada zą opartą a sta ia iu pyta
języku
teorii eko o ii i eryfiko a iu i h poprzez odele ate aty z e przy róż y h założe ia h.
Przedstawiciele: Robert Fogel i Douglas North
3) Teoria Mikołaja Ko dratie a- rosyjskiego ekonomisty- opisa a pra y pt. „Długie ykle”
yda ej
r, która st ierdzała ykli z oś roz oju gospodarki ś iato ej z ierzają ej
do rozk itu przez sta iliza ję i s hyłek do po o ego zrostu i rozk itu. Cykle fale
o ej o ały trzy przedziały zaso e: . Ok
-1844, 2. 1844-1896, 3. 1896-1920
K: Niewol i two starożyt e zy się harakteryzowało ; kolo at
1) Syste
ie ol i zy polegał a ist ie iu ludzi, którzy sta o ili łas oś innych ludzi lub
instytucji. Nie ol i t o a ty z e doty zyło szystki h ras. W Gre ji i ‘zy ie ie ol ik ył
łas oś ią jego łaś i iela, ie posiadał pra pu li z y h, ył trakto a y jako „ arzędzie
ó ią e”, ył przed iote kup a, daro iz y. Na Ws hodzie ie ol i y yli ludź i
aj iższej kategorii, ale ieli o hro ę pra ą i igdy ie yli trakto a i jak rze zy.
2) Kolo o ie yła to grupa ol ej lud oś i iorą a od łaś i ieli latyfu dió działki zie i
użytko a ie za opłatę dzierża ą; po zątko o ył to zy sz pie ięż y, pote - oddawanie
zęś i plo ó .
D: Cechy feudalizmu jako ustroju
Feudaliz jako ustrój społe z o-gospodarczy o ej o ał rozległe ramy czasowe od V do XII
ieku, a a za hodzi Europy prakty z ie do XVIII. Waru ki roz oju feudaliz u po stały raz z
upadkie Cesarst a )a hod iorzy skiego, który dodatko o pogłę ił ist ieją y regres gospodar zy.
Charakterysty z ą e hą tego ustroju yła podzielo a łas oś zie i. Pa feudal y posiadał
łas oś z ierz h ią ad ałą zie ią, a hłop zaś rozporządzał łas oś ią użytko ą od iesie iu
do użytko a ej przez sie ie pa skiej zie i . W skutek raku peł ej łas oś i zie i hłopi usieli za
jej użytko a ie ś iad zy a rze z pa a re tę feudal ą. Ist iały trzy rodzaje re ty:
1) Naturalna- da i y
aturze z oża, i o, skóry
2) Odrobkowa- pa sz zyz a: ro o iz a hłopska a rze z pa skiego gospodarst a
łas ego
3) Czynszowa- dzierża a: opłaty pie ięż e
Uzależ ie ie hłopa od pa a feudal ego ogło y trojakie:
1) Gruntowe- doty zyło o o szystki h hłopó i y ikało z pa skiej z ierz h oś i gru tu.
Jego yraze
yła re ta feudal a
2) Osobiste- oz a zało o o pra o łas oś i pa a do hłopa, yrażają e się przy iązaniem
do ziemi
3) Sądo e- tzw. jurysdykcjapatrymonialna- pra o pa a do sądze ia s oi h podda y h
D: S harakteryzuj z ia y w rol i twie śred iowie za
)ako ze ie isz zą y h ajazdó
or a ski h, ęgierski h i ara ski h przy iosło od XI
ieku z a zą y roz ój rol i t a i osad i t a.
I te syfika ja rol i t a przeja iała się podda a iu upra ie tere ó do tej pory ie
użytko a y h pusz z, ieużytkó , pro adze iu o y h te h ik rol y h. Sz egól e z a ze ie
iało zastoso a ie trójpoló ki, etody polegają ej a podziale upra ia ego o szaru a trzy pola:

a jed y sia o z oże jare, a drugi - ozi e, trze ie pole ugoro ało. Poz oliła o a z iększy areał
o /
poró a iu do stoso a ej ześ iej d upoló ki.
Dużą role odegrali Mauro ie, za pośred i t e który h rozpo sze h io o o e źródła
e ergii: ły y od e i iatro e. Ulepszo o o ró kę żelaza dzięki ze u upo sze h iły się arzędzi
takie jak kosa czy sierp.
D: Miasta w gospodar e śred iowiecznej
Miasta europejskie yły zęś io o yły ko ty ua ją iast ist ieją y h a tere ie I periu
‘zy skiego przykłada i taki h iast są ‘zy , Paryż, Neapol . )asad i ze z a ze ie iały elo e
działa ia ładzy ad i istra yj ej roz ijają ej sie iejską przez zakłada ie o y h iast.
W okresie XI-XII . iasta za hod iej Europy to zyły alki o ol oś oso istą ieszka ó
oraz o sa orząd pod prze od i t e tz . Ko u
iejski h. Wol oś uzyski a o przez kr a e
po sta ia lu droga pokojo ą przez ykupie ie od feudała przy ileju adają e u iastu pra a
iejskie i sa orząd. Sa orząd iejski oz a zał ożli oś : y iera ia łas y h orga ó
ładzy,
orga izo a ia łas y h sadó , posiada ia łas ej siły z roj ej, pro adze ia łas ej polityki
gospodarczej i finansowej.Ist ieją e już ześ iej iasta uzyski ały przy ileje loka yj e, które
ada ały i pra a iejskie.
K: Feudal a włas oś podzielo a; re ta feudal a; podda stwo hłopów; trójpolówka; e h w
śred iowie zu i epo e owożyt ej
1) Charakterystyczna cecha ustroju feudal ego: pa feudal y posiadał łas oś z ierz h ią
peł ą ad ałą zie ią, a hłop zaś łas oś użytko ą od iesie iu do użytko a ej przez
siebie ziemi pan
2) Po i oś i jakie ś iad zyli o e pa a hłopi za użytko a ie i h zie i. Trzy rodzaje re ty
feudal ej patrz góra
3) Podda st o hłopó zyli uzależ ie ie hłopa od pa a. Trzy rodzaje patrz góra
4) Trójpoló ka polegała a podziale upra ia ego o szaru a trzy pola: a jed y sia o z oże
jare, na drugim- ozi e, trze ie pole ugoro ało. Co roku z ie ia o z ie ia o kolej oś
upra a posz zegól y h pola h. W poró a iu z d upoló ką użytko a y areał z iększył
się o / .
5) Cech- orga iza ja zrzeszają a rze ieśl ikó jed ej spe jal oś i oraz zelad ikó . Fu k je
cechu:
 Produkcyjne- określe ie roz iaró produk ji i ko trola jakoś i yro ó
 Szkoleniowe- ko trola kształ e ia
 Sądo i ze- ustala ie reguł ży ia e hu
 Religijne- a oże st a
 Militarne- organizacja milicji miejskiej
 Towarzysko-kulturalne i samopomocowe- spól e u zty i za a y, po o dla dó i
sierot
D: Odkrycia geograficzne i ich konsekwencje ekonomiczne
Poszuki a ie orskiej drogi do I dii
elu pozyski a ia korze i i krusz ó szla het y hzłota i sre ra to eko o i z e przy zy y odkry geografi z y h XV i XVI .
Naj ześ iej poszuki a ia ó drogi rozpo zęli żeglarze portugals y spiera i przez księ ia
He ryka Żeglarza. Dotarli o i ajpier do )atoki G i ejskiej, astęp ie do Przylądka Do rej Nadziei i
resz ie do y rzeży I dii Vas o da Ga a
r. . W
Krzysztof Kolu
podjął pró ę
dopły ię ia do I dii- dotarł do jed ej z ysp ar hipelagu daha a przeko a y, że to y rzeża Azji.

Dopiero A erigo Vespu i
r. do hodzi do przeko a ia, że Kolu
odkrył o y ko ty e tA erykę.
Ekspa sja ze ętrz a Europej zykó spo odo ała ielkie z ia y ha dlu, które określa
się ia e re olu ji ha dlo ej, zyli: glo aliza ja gospodarki roz i ię ie się ha dlu
tra so ea i z ego , roz ój o y h e tr ha dlo y h tj. Liz o a, Se illa, A t erpia, poszerze ie
asorty e tu to aró kolo ial y h- ka a, her ata, tyto , kakao. Bardziej negatywnym skutkiem
odkry geografi z y h yła i fla ja o etar a re olu ja e . Na skutek apły u dużej iloś i
krusz ó - złota i sre ra- z kolo ii hiszpa ski h po stał e ha iz i h i fla ji zyli spadek artoś i
sre ra. W ko sek e ji tego zrosły e y artykułó rol y h z łasz za z óż hle o y h .
D: Na zy polegał dualiz w syste ie gospodar zy
li ia rzeki Ła y
Do odkry geografi z y h roz ój Europy )a hod iej i Ws hod iej prze iega podo y
tempie. Od poło y XV ieku astępuje rozdziele ie roz oju rol i t a europejskiego który osi
az ę dualiz u agral ego. Gra i a d ó h syste ó rol y h s hod iego i za hod iego ustaliła
się a rze e Ła ie.
) ia y rol i t a a za hodzie szły ido z ie kieru ku gospodarki kapitalisty z ej.
Odstąpie ie od przy usu polo ego, które przeja iło się pro esie ogradza - rozdziele ie o szaró
spól y h iedzy lorda, a hłopak adek at ie areału użytko a y h gospodarst . Po ad to
pa sz zyz a spiera a yła przez pra ę aje ą, podsta o y ś iad ze ie
rol i t ie stał się
czy sz pie ięż y, a rola kapitału zrosła. Upo sze h ie ie rol i t a z prze ysłe
p. hó o ie
A gilii, „o e zjadły ludzi” To asz Morus
Nato iast s hód roz ijał jed ostro ą produk je polo ą. Podsta ą gospodaro a ie yła
gospodarka folwarczno-pa sz zyź ia a oparta a refeudalizacji hłopó przez szla htęi t orze iu
fol arkó , zyli gospodarst pa ski h zorie to a y h a upra ę z oża, a które popyt po ielki h
odkry ia h geografi z y h z a z ie zrósł.
Wido z e yły ró ież dyspropor je dziedzi ie społe z ej: a za hodzie zrosła rola
o ej szla hty oraz iesz za st a, ato iast a s hodzie u o ił się syste feudal y oparty a
podda st ie hłopó , sła oś i iast i do i a ji polity z ej arst y szla he kiej. Ko sek e ja
tego yło postępują e za ofanie gospodarcze wschodu Europy
K: Rewolucja cen; procesogradza ; gospodarka folwar z o-pa sz zyź ia a
1) I a zej i fla ja o etar a, iała iejs e XVI . Wy oła a apły e dużej iloś i
krusz ó z kolo ii hiszpa ski h, ko sek e ją zego ył e ha iz i fla ji krusz ó zyli
spadek artoś i sre ra o spo odo ało auto aty z y zrost e to aró i usług. Do
i y h przy zy re olu ji e ależą: zrost li z y lud oś i, o z iększyło popyt a ży oś ,
szy szy o ieg pie iądza, elo e psu ie pie iądza
2) Pro es ający miejsce od XVI-XVIII . A glii. Ogradza ie oz a zało odejś ie od
harakterysty z ego dla trójpoló ki przymusu polowego zastąpio ego aso ą hodo lą
owiec) i podział o szaró
spól y h iędzy lorda, a hłopó propor jo al ie do areału
użytko a y h gospodarst . Lordo ie odgradzali te o szary ży opłote lu
urkie stąd
nazwa ogradza ie ato iast z i zy zosta ali hłopi ezrol i, którzy zosta ali
ro ot ika i rol y i u ielki h łaś i ieli lu ogaty h hłopó al o po iększali szeregi
biedoty.
3) Model gospodarki pa ują y od ko a XV do II poło y XVI wieku w Europie wschodniej
opierają y się a pro esa h refeudaliza ji podporządko a ie so ie hłopó przez szla htę .
W iejs a da y h, łas y h gospodarst feudałó po sta ały fol arki- gospodarstwa
pa skie zorie to a e a upra ę z oża, a który h pra o ali hłopi pa sz zyź ia i.

Ista iłyd a rodzaje fol arkó : z iąza y z ry kie ze ętrz y i z iąza y z ry kie
e ętrz y .
D: Wskaż drogi rozwoju gospodarek śred iowie z y h w XVII i XVIIIw
K: Na zy polegał bulionizm; merkantylizm; kameralizm; kompanie handlowe; akty nawigacyjne
1) Bulionizm- (bulionizm- od bullion szta a złota lu sre ra syste
o etar y, który

artoś pie iądza papiero ego z ajduje s ój odpo ied i

rezer ie krusz o ej.

2) Merkantylizm- kieru ek roz ijają y się gło ie XVII ., do przedsta i ieli ależeli .i .: Jea
Bodin, Jean Colbert, Barthelemy de Laffemas. Podsta o y założe ie
yło przeko a ie,
że o oga t ie kraju de ydują zgro adzo e zaso y krusz ó sre ra i złota . Jest to potęga
tr ała prze i ie st ie do dó r ie tr ały h. Po i o się szelki i sposo a i
po iększa zaso y krusz ó . Póź iej uz a o, że ele pa st a po i o y uzyski a ie
dodat iego ila su ha dlu zagra i z y , a y pie iądz krusz o y ś iąga do kraju. Za
środki osiąga ia tego elu uz a o:
a) Protekcjonizm celny- dąże ie do dodat iego ila su ha dlo ego
b) Popieranie rozwoju produkcji krajowej
c) Dąże ie do sa o ystar zal oś i
d) Popieranie polityki kolonialnej
e) Popiera ie zrostu li z y lud oś i
f) Akty e kształto a ie gustó i przyz y zaje ko su p yj y h lud oś i
3) Kameralizm- kieru ek eko o i z y roz i ięty Nie ze h głó ie Prusa h oraz
Austrii w XVII- XVIII w. Nazwa po hodzi od ła i skiego sło a „ a era" oz a zają ego iz ę,
skar ie lu skar pa st a. Jest to odmiana merkantylizmu. Przyjmuje wszystkie tradycyjne
zasady erka tyliz u dodat i ila s ha dlo y, protek jo iz el y itp. skupia się jed ak
a spra a h fiskal y h dot. Skar u pa st a . )a głó y el u aża o po iększa ie
do hodó pa ują ego, gdyż po yśl oś ład y iała y ró oz a z a z po yśl oś ią
kraju. Głó y kieru kie działa ie ył ha del, le z rol i t o i pod iesie ie skaź ika
przyrostu lud oś i. ‘oz ój a ufaktur. Kolo iza ja e ętrz a- roz ój i frastruktury.
Reformy- ogra i ze ie podda st a i o iąże hłopski h. Przedsta i iele: Veit Lud ig o
Seckendorff i Johann von Justi
4) Kompanie handlowe- ają y h ko trolo a ha del a da y tere ie
5) Aty nawigacyjne- zostały

yda e y al zy z pośred i t e
ha dlu oj a z
Hola dią , Kolo ie a gielskie ie ogą sa odziel ie pro adzi ha dlu z
cudzoziemcami

D: Wskaż a przesła ki i głów e etapy a gielskiej rewolu ji ha dlowej
Od poło y XVIII . rozpo zęły się A glii do iosłe z ia y produk ji prze ysło ej, które
uzyskały ia o a gielskiej re olu ji prze ysło ej
-1830)
Przesła ki prze rotu prze ysło ego oż a sklasyfiko a
astępują y h kategoria h:
a) Demograficzne- z a zą y zrost li z y lud oś i XVIII ., popyt a ży oś i to ary
aso e tekstylia , podaż siły ro o zej
b) Przyrodnicze- korzyst a sytua ja suro a: zaso y iejs o e ęgiel ka ie y, ruda
żelaza, eł a oraz z kolo ii. ‘oz i ięta i frastruktura: sie dróg lądo y h i ka ałó
śródlądo y h.
c) Technologiczne- ysoki odsetek rze ieśl ikó , i o a je te h ologi z e, ysoka
technologia, prawo patentowe (od 1623)

d) Ekonomiczne- roz ój to aro ego rol i t a re olu ja agral a , popyt a aso e
do ra ardzo od e a eł ia e , efekty y ry ek z ytu ieś, klasa śred ia, kolo ie ,
dostatek kapitałó
e) Naukowe- roz ój auki z łasz za fizyki, e haniki, chemii), upowszechnienie
stoso a ia ekspery e tó auko y h
f) Ustrojowe i instytucjonalne- poszerza ie ol oś i i s o ód jed ostki, u o ie ie pra
łas oś i, spra y syste
a ko y, sta il a ładza polity z a, tolera ja religij a
‘e olu ję prze ysło ą dzieli się a astępują e etapy:
1. Me ha iza ja prze ysłu lekkiego- aj ześ iej do zekał się udosko ale
e ha i z y
prze ysł łókie i zy, gdyż rę z e przędze ie yło dla pra o ikó trud e do
opa o a ia, a jed o ześ ie popyt a yro y łókie i ze ył ardzo duży. Pier szą
przędzarkę e ha i z ą sko struo ał
r. Hargrea es tz . „spi i g je y”
2. Hut i t o i o ró ka żelaza- zastąpie ie ęgla kokse
hut i t ie- rodzina Darby.
Piece pudlarskie
3. No e źródło e ergii- w 1769 James Watt, laborant z Uniwersytetu w Glasgow
udosko alił ześ iejszą „ a hi ę og io ą” t orzą rze zy isty sil ik paro y- aszy ę
paro ą.
4. Transport kolejowy- loko oty a, kolej to aro a, kolej pasażerska
D: Na zy polegał klasy z y li eraliz przeło u XVIII/XIX w (konkretny ustrój, ge eza
Źródeł li eraliz u gospodar zego ależy doszuki a się pogląda h fizjokrató fra uski h
z drugiej poło y XVIII . i a gielskiej klasy z ej eko o ii polity z ej z tego sa ego okresu.
Li eraliz gospodar zy oz a zał dąże ie do uzyska ia trze h sfera h ży ia społe z ego
peł ej ol oś i:
1. Wol oś i jed ostki- o oz a zało alkę prze i ko podda st u oso iste u i
gru to e u hłopó oraz prze i ko o ożyt e u ie ol i t u.
2. Wol oś i działal oś i gospodar zej- tz . Woloś prze ysło a- swobodne dysponowanie
s oi kapitałe
3. Wol oś i ha dlo ej- zyli s o od ego przepły u to aró
e ątrz da ego pa st a
oraz iędzy pa st a i; z iesie ie eł protek yj y h; ol oś żeglugi a orza h i
oceanach.
Teoretykie li eraliz u gospodar zego ył Ada SMITH.
K: Fizjokratyz ; Ada S ith; kodeks ywil y Napoleo a data, okoli z oś i, o zawierał, dla zego
o i
ówi y
1) Fizjokratyzm- z gre kiego „rządy atury”, kieru ek yśli eko o i z ej ukształto a y e
Fra ji drugiej poło ie XVIII ., t ór a Fra ois QUESNAY, jego z ole i y przyjęli az ę
eko o istó
 Opozycja wobec merkantylizmu i protekcjonalizmu handlowego
 Źródłe
oga t a kraju jest rol i t o → daje produkt czysty
 Prze ysł i ha del działal oś ią jało ą
 „porządek atural y” opiera się a łas oś i yłą z ej i ol oś i oso istej
 Postulat iesie ia ol oś i ha dlu, z iesie ia eł e ętrz y h, o opoli
produk yj y h , e hó

fizjokrata zakłada ist ie ie porządku atural ego, z którego ypły ają proste i oso iste
pra a określają e aru ki działal oś i gospodar zej, ele gospodarki jest przyrost dó r i

jedy ie rol i t o przy osi produkty ez u iejsze ia aterii, z której po staje zyli z
ziemi) – produkt czysty.
‘ze iosło i prze ysł to ie yt ór zoś , a przet órst o. Przet órst o i y ia a ha del
są określo e przez fizjokrató jako jało e.
Masa spoży a y h i yt arza y h suro ó jest yt ore rol i t a i zrost tej asy
aru kuje roz ój ałej gospodarki.
Polityka gospodar za a polega a łaś i y od zyta iu porządku atural ego.
Fu da e ta i tego porządku są:
- yłą z a łas oś ;
- ol oś oso ista.
Quesnay dzielił społe ze st o a trzy grupy:
 ś ie ki h i du ho y h łaś i ieli zie ski h
 klasę rol ikó
 klasę jało ą rze ieśl i y, a ufakturzyś i, kup y, ol e za ody .
2) Adam Smith (1725 - 1790) „dada ia ad aturą i przy zy a i oga t a
arodó "
Według S itha:
Ży ie gospodar e i rządzą e i pra a ają harakter o iekty y iezależ y od oli
ludzkiej).
Pa uje auto atyz ży ia gospodar zego i dlatego past o ie po i o się ogóle trą a
gospodarkę. ‘olę pa st a S ith spro adza do trze h podsta o y h zada :
 o hro a porządku e ętrz ego p. przez stoso a ie pra a
 zape ie ie ezpie ze st a ze ętrz ego
 ingerencja w te dziedziny gospodarki i w takim zakresie, w jakim brak inicjatywy
pry at ej lu jest o a ie ystar zają a.
Źródłe
oga t a arodó jest pra a. doga t o społe z e ierzy się ielkoś ią dó r
uzyska y h przez pra ę ludzką. Wydaj oś pra y uzależ io a jest od jej podziału
manufakturach.
3) Kodeks cywilny Napoleona I, wprowadzo y
roku, g ara to ał:

ol oś oso istą
 ró oś o e pra a

ietykal oś ajątko ą

ol oś ha dlu.
Kodeks Cy il y jest do dziś uz a a y za fu da e tal y doku e t, który
yz a zył ka o pra a sta o io ego
o ożyt ej Europie i a ś ie ie.
D: Przyczyny i skutki eksplozji demograficznych XIXw
W XIX . Europa i A eryka Pół o a kro zyły okres g ałto ego zrostu li z y lud oś i
z a ego eksplozją lu re olu ją de ografi z ą.
Podsta o ą przy zy a eksplozji de ografi z ej yło z iejsze ie u ieral oś i, a przez to
zrost skaź ikó przyrostu atural ego lud oś i i ydłuże ie ży ia ludzkiego. U ieral oś yła
ha o a a sz zegól oś i przez: ogól y postęp y iliza yj y- lepsze odży ia ie, upo sze h ie ie
higie y oso istej, roz ój auk edy z y h- nowe farmaceutyki, szczepionki przeciw chorobom
zakaź y , środki z ie zulają e.

Jed y z efektó
zrastają ego przelud ie ia Europy yła e igra ja za orska do o u
A eryk, rzadziej a i e ko ty e ty. Drugi postęp ur a iza ji: zrost ielkoś i iast i
po iększe ie się i h zalud ie ia oraz zrost odsetka lud oś i ieszkają ej
iasta h stosu ku
do odsetka lud oś i iejskiej.
D: Na zy polegała rewolu ja agral a XIX w.
‘e olu ją Agral ą azy a y ałoś przekształ e rol i t a trady yj ego
o o zes e i
to aro e XIX . oparte a zdo y za h auki i te h iki. Wyróż ia się jej d a aspekty: te h i z y
doty zą y przede szystki za hod iej Europy i społe z y środko o s hod iej Europy, a
s hód od Ła y
Wśród te h i z y h aspektó re olu ji agral ej yróż i oż a: o y syste upra y
ziemi- płodoz ia , e ha iza ja pra rol y h- aszy y rol i ze apędza e przez aszy y paro e
p. sie ik e ha i z y , i te sy e a oże ie- a oże ie o or ikie przestało y
ystar zają e, y alezie ie a ozó sztu z y h, o e rośli y upra e- ograniczenie upraw
z ożo y h skutek stoso a ia płodoz ia u, rozpo sze h ie ie upra zie iakó , urakó
cukrowych, kukurydzy, intensyfikacja hodowli- o e gatu ki z ierząt hodo la y h, etery aria
Społe z o-ekonomiczne aspekty rewolu ji agral ej: po iąza ie rol i t a z prze ysłe prze ysł rol o-spoży zy, po iąza ie rol i t a z auką i oś iatą- szkolnictwo i badania naukowe,
umocnienie kapitalizmu w rolnictwie- odel pruski i fra uski, lik ida ja stosu kó feudal y h
Europie Środkowowschodniej- u łasz ze ie hłopó , e a ypa ja lud oś i iejskiej- hłop
obywatelem
D: Wskaż głów e zjawiska epoki kapitaliz u o opolowego do I WŚ
W ostat iej ier i XIX . roz i ięty h gospodarka h ś iato y h arastały o e
zja iska, które zde ydo ały o przejś iu od klasy z ego kapitaliz u li eral ego do kapitaliz u
monopolistycznego.
Pierwszy etap (1870to zjed o ze ie Nie ie i Wło h z ydarze polity z y h
europejski h , ko ie
oj y se esyj ej Sta a h )jed o zo y h
lu po zątek reform w
Japo ii
z ydarze polity z y h pozaeuropejski h .
) eko o i z ego pu ktu idze ia po zątkie pro esó
o opoliza ji gospodarki jest
kryzys gospodarczy 1873r. zako ze ie tej fazy przyj uje y a po zątek I WŚ.
D: Opisz zjawisko koncentracji i importu kapitalizmu
Kolej ą harakterysty z ą dla gospodarki drugiej poło y XIX ieku e hą, yła ko e tra ja
produk ji i zastąpie ie ol ej ko kure ji przez gospodarkę o opolisty z ą, zyli taką, gdzie
do i ują ą pozy ję osiągało jed o lu kilka aj iększy h przedsię iorst . Mo opole, zyli
zrzesze ia fa ryk i spółek, sta ały się jedy y i produ e ta i określo y h to aró i ogły
dykto a i h e y. Wielkie fir y potrze o ały też zęsto dodatko ego kapitału a s ój dalszy
roz ój. Spo odo ało to po sta a ie spółek ak yj y h, który h każdy, aj iejszy a et
ak jo ariusz iał s ój ie ielki udział i ógł party ypo a
zyska h.
K: ur a iza ja w XIX w; igra je w XIX w; płodoz ia ; uwłasz ze ie hłopów; o opolizacja;
kartel; koncer; syste waluty złotej; Meiji
1) Urbanizacja- zespół prze ia społe z o-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych
pro adzą y h do roz oju iast, zrostu i h li z y, po iększa ia się odsetka lud oś i
iejskiej ogól ej li z ie lud oś i pa st a, rozszerza ia się o szaró
iejskich.Zjawisko
ur a iza ji, z iąza e z pro ese industrializacji, poja iło się pod ko ie XVIII ., ajpier

Anglii, potem w krajach Europy Zachodniej, USA i Japonii, a na początku XX . Europie
Środko ej i Ws hod iej
2) Migracje
3) Płodoz ia - syste upra y roli, który yeli i o ał
iej efekty ą trójpoló kę, od której
róż ił się rakie zęś i ugoru zastąpio ej kolej y
astępst e rośli upra y h.
Płodoz ia z iększył areał upra y o / , ale też y agał do rego a oże ia.
4) U łasz ze ie hłopó - nadanie hłopo
a łas oś użytko a ej przez i h zie i,
połą zo e ze z iesie ie o iąże feudal y h a rze z pa a feudalnego (szlachcica),
czylipa sz zyz y, czynszu. U łasz ze ie ogło astąpi za odszkodo a ie lu ez
odszkodowania.
5) Monopolizacja-proces powstawania monopoli
ysoko roz i iętej gospodarce
kapitalistycznej, ędą y efekte ko e tra ji kapitału i produkcji.
Głó y i skutka i o opoliza ji są: z jed ej stro y - z iększe ie, uspra ie ie i
u o o ześ ie ie produk ji, z drugiej zaś - ograniczenie wolnorynkowej konkurencji;
przeja iają ej się .i . dykto a ie e przez o opolistó ; ogra i ze iu egaty y h
rezultató ko e tra ji gospodar e służą pra a i i stytu je a ty o opolo e.
6) Kartel- jede z rodzajó porozu ie
iędzy zrzesze ia i pro esie o opoliza ji. Skupia
przedsię ior ó tej sa ej ra ży, którzy ustalają spól e e y suro ó i yro ó oraz
warunki sprzedaży, ale za ho ują y h odrę oś pra ą; Sta a h )jed o zo y h
uży a o az y trust
7) Koncer- jede z rodzajó porozu ie
pro esie o opoliza ji. Łą zy przedsię iorst a o
odrę ej oso o oś i pra ej, ale ależą y h do tego sa ego łaś i iela; koncer y ogły
o ej o a iele przedsię iorst tej sa ej ra ży tz . Ko e tra ja pozio a ądź
przedsię iorst a zaje ie uzupeł iają y h się gałęzi prze ysłu.
8) Syste
aluty złotej- zy ik i tegrują y drugiej poło ie XX . da ki e tral e yły
zo o iąza e do utrzy y a ia rezer y złota i e ito a ia pie iędzy papiero y h
propor jo al ie do ielkoś i ty h rezer . ‘ządy ie iały ożli oś i dodruko a ia
pie iędzy papiero y h a pokry ie s ego defi ytu udżeto ego. Wypusz ze ie do o iegu
dodatko y h pie iędzy po odo ało zrost e krajo y h, zyli skutek i fla yj y, i da ało
implusy do wzrostu gospodarczego.
9) Meiji- epoka oś ie e ia Japo ii lata h
, pod rząda i Mutsuhito. Podczas niej
pro adzo o Japo ii o oś i ś iato ej y iliza ji po zta, kale darz gregoria ski,
telegraf , ko sek e t ie lik ido a o syste feudal y, przepro adzo o refor ę rol ą,
popiera o roz ój prze ysłu ykorzystują podatki a ele i esty yj e. Do zasu y u hu I
WŚ Japo ia yła pier szy i jedy y pa st e azjaty ki , które kro zyło a drogę
postępu y iliza yj ego.
D: Opisz zasady refor y uwłasz ze iowej hłopów
U łasz ze ie hłopó – nadanie hłopo
a łas oś użytko a ej przez i h zie i,
połą zo e ze z iesie ie o iąże feudal y h a rze z pa a feudal ego szlachcica),
czylipa sz zyz y, czynszu. U łasz ze ie ogło astąpi :
 za odszkodo a ie z reko pe satą fi a so ą dla pa a feudal ego ,

ez odszkodo a ia ez tejże reko pe saty .
Odszkodo a ie ógł ypła i sa hłop lu skar pa st a. W ty przypadku ładze zęsto
"ukry ały" su y odszkodo a ze pod yższo y h podatka h hłopski h, tak że fakty z ie to
jed ak łoś ia i po osił koszty reko pe sat.Download original PDF file

notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej.pdf (PDF, 328.14 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000334268.
Report illicit content