mtahan nÉ™ticÉ™ vÉ™rÉ™qi (4 cü siniflÉ™r) (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 01/02/2016 at 11:58, from IP address 91.135.x.x. The current document download page has been viewed 555 times.
File size: 1.95 MB (33 pages).
Privacy: public file
File preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016
BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: RƏSUL
Soyad: ŞEYDAYEV

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510022

Riyaziyyat

Məktəb:

CBBACBA BA

İnformatika

BBCABCCBCA

+++++++ -+

+-++++++++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

CABABB CAB

Həyat bilgisi

ACBAACCAAB
+++++++-++

++++++ +++

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant:

Xarici dil

BCBCCABBBC
++++++++++

BAL

266,25

YER

1
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

8

9

9

9

10

45

SƏHV

1

0

1

1

0

3

XALİS

7,75

9

8,75

8,75

10

44,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016
BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: KƏNAN
Soyad: MƏMMƏDLİ

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510059

Riyaziyyat

Məktəb:

CBACCBBCBA

İnformatika

BACABCCBCA

++--++---+

++++++++++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

AABABBACAB

Həyat bilgisi

ACBAACCBAB
++++++++++

-+++++++++

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant: A

Xarici dil

BBBCCBBABC
+-+++-+-++

BAL

237,5

YER

2
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

5

9

10

10

7

41

SƏHV

5

1

0

0

3

9

XALİS

3,75

8,75

10

10

6,25

38,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016
BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: SONA
Soyad: İSMAYILOVA

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510091

Riyaziyyat

Məktəb:

CBBABCCACA

İnformatika

BACCBCABCA

++++---+++

+++-++-+++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

BABABBACBB

Həyat bilgisi

ACBAACCBAB
++++++++++

-+++++++-+

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant: A

Xarici dil

AABACCBBAC
--+-+-++-+

BAL

212,5

YER

3
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

7

8

8

10

5

38

SƏHV

3

2

2

0

5

12

XALİS

6,25

7,5

7,5

10

3,75

35

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016

Soyad: ƏLƏKBƏRLİ

BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: TAYFUN
Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510043

Riyaziyyat

Məktəb:

CBBCCBABBA

İnformatika

BACABCCBCA

+++-+++--+

++++++++++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

CA ABCAC B

Həyat bilgisi

ACBAACCBAA
+++++++++-

++ ++-++ +

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant:

Xarici dil

BAAACAABAC
+---++-+-+

BAL

211,25

YER

4
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

7

7

10

9

5

38

SƏHV

3

1

0

1

5

10

XALİS

6,25

6,75

10

8,75

3,75

35,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016
BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: AYTƏN
Soyad: ABBASZADƏ

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510033

Riyaziyyat

Məktəb:

CBACCBB BC

İnformatika

BAC BCCBCC

++--++- --

+++ +++++-

CABABBACAB

ACBAACCBAB

CAB

BABAB

+++

++-++

Həyat bilgisi

ACBAACCBAB
++++++++++

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant:

Xarici dil

BBBA ABBBC
+-+- +++++

BAL

202,5

YER

5
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

4

7

8

10

7

36

SƏHV

5

1

1

0

2

9

XALİS

2,75

6,75

7,75

10

6,5

33,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016
BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: CAVİD
Soyad: ALLAHVERDİYE

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510101

Riyaziyyat

Məktəb:

CBAA AABCA

İnformatika

BACABCCBCA

++-+ -+-++

++++++++++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

AAA

BA AB

-+-

++ ++

Həyat bilgisi

ACBAACCAAB
+++++++-++

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant: A

Xarici dil

BCC CAC BC
++- ++- ++

BAL

192,5

YER

6
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

6

5

10

9

6

36

SƏHV

3

2

0

1

2

8

XALİS

5,25

4,5

10

8,75

5,5

34

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016

Soyad: RZAYEVA

BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: SƏMAYYƏ
Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510071

CBBC BABAA

İnformatika

BAC BBCBCA

+++- ++--+

+++ +-++++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

ABCABAAAB

Riyaziyyat

Məktəb:

Həyat bilgisi

ACBABCBBAB
++++-+-+++

++--++-++

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant:

Xarici dil

BACCBAABBC
+--+-+-+++

BAL

180

YER

7
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

6

6

8

8

6

34

SƏHV

3

3

1

2

4

13

XALİS

5,25

5,25

7,75

7,5

5

30,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016
BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: MURAD
Azərbaycan dili

Soyad: ƏLİYEV
İş nömrəsi: 9510001

Riyaziyyat

Məktəb:

CBACCBABBA

İnformatika

B C BC BCA

++--+++--+

+ + ++ +++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

CBB

AACAB

+-+

-++++

Həyat bilgisi

ACBAACC AB
+++++++ ++

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant: A

Xarici dil

BBABCABAAC
+---+++--+

BAL

178,75

YER

8
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

6

6

7

9

5

33

SƏHV

4

2

0

0

5

11

XALİS

5

5,5

7

9

3,75

30,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq4

Tarix: 31.01.2016

Soyad: HƏSƏNOV

BACABCCBCA

CBBACBAACA

Ad: DAŞQIN
Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 9510086

Riyaziyyat

Məktəb:

CBBCCAACB*

İnformatika

BBCBCCCBCA

+++-+-+---

+-+--+++++

CABABBACAB

ACBAACCBAB

BABABBACAB

Həyat bilgisi

BCBAACCBAA
-++++++++-

-+++++++++

Sinif: 4

BCBCCABBBC

Variant: A

Xarici dil

CAAAABABAA
-------+--

BAL

175

YER

9
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

50

DOĞRU

5

9

7

8

1

30

SƏHV

5

1

3

2

9

20

XALİS

3,75

8,75

6,25

7,5

0

26,25


Download mtahan nÉ™ticÉ™ vÉ™rÉ™qi (4-cü siniflÉ™r)mtahan nÉ™ticÉ™ vÉ™rÉ™qi (4-cü siniflÉ™r).pdf (PDF, 1.95 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file mtahan nÉ™ticÉ™ vÉ™rÉ™qi (4-cü siniflÉ™r).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000336710.
Report illicit content