TEZY DO EGZAMINU 2016 R .pdf

File information


Original filename: TEZY DO EGZAMINU 2016 R.pdf
Author: admin

This PDF 1.5 document has been generated by Acrobat PDFMaker 11 dla programu Word / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 10/02/2016 at 19:58, from IP address 79.185.x.x. The current document download page has been viewed 2389 times.
File size: 104 KB (7 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


TEZY DO EGZAMINU 2016 R.pdf (PDF, 104 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


TEZY DO EGZAMINU 2016 R.
1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania.
Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha
Świętego na Apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku.
2. Skutki sakramentu bierzmowania:


udoskonala łaskę chrztu,głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym;ściślej jednoczy nas z Chrystusem;pomnaża w nas dary Ducha Świętego;udoskonala naszą więź z Kościołem;umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;

3. Zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania:
Sakrament bierzmowania uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten kto
przyjął sakrament bierzmowania przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich.
4. Kto może przyjąć ten sakrament?


ten kto przyjął sakrament chrztu;osoba dojrzała i odpowiedzialna za swoja wiarę;w pełni świadoma w podejmowanej decyzji;

W Polsce sakrament bierzmowania przyjmuje się w 16 roku życia lub później.
5. Kto może być szafarzem bierzmowania?
Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup łub w wyjątkowych sytuacjach kapłan upoważniony przez biskupa.
6. W czym zawiera się wszystko co Pan Bóg objawił ludziom?
To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.
7. Co to jest Pismo święte i kto jest jego autorem?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże
skierowane do ludzi. Autorem Pisma św. Jest Bóg,
8. Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament - 45 ksiąg oraz Nowy Testament 27 ksiąg. Razem 72 księgi. Nowego
Testamentu.
9. Co jest myślą przewodnią Pisma św.?
Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.

10. Wymień księgi Nowego Testamentu.
Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli
Objawienie św. Jana.
11. Co to jest Tradycja?
Tradycja jest to zbiór objawionych prawd:
12. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały; Stworzyciel nieba i ziemi, od którego wszelkie dobro pochodzi.
13.Skąd wiemy, że Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy:


z istnienia świata i wszelkiego ładu na świecie,z własnego sumienia,z Objawienia Bożego.

14. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest:


wieczny - zawsze był, jest i będzie,wszechmocny - wszystko może czynić co chce,niezmienny zawsze jest ten sam,najmądrzejszy - wszystko co robi jest mądre i dobre,święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi,najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze,najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

15. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
16. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?
O tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem wiemy, gdyż:


powiedział o tym Bóg Ojciec,zaświadczyli to Apostołowie,wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

17. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:


Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40 dnia po narodzeniu.Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.Pobyt w Nazarecie do 30 roku życia.Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.3 lata publicznej działalności,Powołanie 12 Apostołów.Ustanowienie Kościoła Świętego.Wybór św. Piotra na swego następcę.Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki PiątekZmartwychwstanie 3 dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.Wniebowstąpienie 40 dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej

18. Co to jest cud? Wymień kilka cudów Chrystusa:
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.


przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,rozmnożenie chleba,uzdrowienie paralityka,wskrzeszenie Łazarza,Zmartwychwstanie.

19. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:


o synu marnotrawnym,o miłosiernym Samarytaninie,o Dobrym Pasterzu,o robotnikach w winnicy,o talentach,o pszenicy i kąkolu.

20. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:

21. Co wysłużył nam Chrystus umierając na krzyżu?
Chrystus umierając na krzyżu wysłużył nam
• łaskę Bożą
• życie wieczne
22. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
23. Kiedy Duch Święty objawił się po raz pierwszy?
Duch Święty objawił się nam po raz pierwszy podczas Chrztu Pana Jezusa w Jordanie.
24. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10 dnia po
Wniebowstąpieniu, w 50 dniu od Zmartwychwstania.
25. Jak Duch Święty opiekuje się Kościołem?
Duch Święty ożywia, umacnia i buduje Kościół przez kapłanów.
26. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie
bierzmowania.
27. Kim są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.
28. Kto to są złe duchy?
Złe duchy są upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili służbę Bogu i Jego planom bawczym.
29. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.
30. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

31. Co to jest Kościół, kto i w jakim celu go założył?
Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej
wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych,
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia - uczyć o Bogu i być znakiem Boga,
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni
połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
Kościół katolicki założył Pan Jezus, gromadząc wiernych (Nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i
ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła.
32. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
Kościół katolicki posiada następujące cechy:
1) jest jeden,
2) święty,
3) powszechny (katolicki),
4) apostolski.
33. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi Świętemu?
Pan Jezus dał Kościołowi Świętemu potrójną władzę:
1) nauczycielską,
2) kapłańską,
3) pasterską.
34. Kto obecnie jest niewidzialną Głową Kościoła?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus.
35. Kto jest widzialną Głową Kościoła?
Widzialną Głową Kościoła jest Papież - Obecnie Franciszek
36.Co to jest diecezja? Jak nazywa się nasza diecezja? Jak nazywa się nasz dekanat i parafia?
Diecezja jest to część Kościoła powszechnego, którą rządzi biskup diecezjalny (ordynariusz). Diecezja dzieli się na
dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię, kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.
Diecezja Zamojsko - Lubaczowska. Dekanat zamojski.
37. Co to jest śmierć i co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał
sąd ostateczny nad całą ludzkością.

38. Co to jest niebo, czyściec, piekło?
Niebo jest to stan, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.
Piekło jest to stan wiecznej kary.
39. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
Matką Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
1) Matką Boga - Jezusa Chrystusa,
2) Niepokalanie Poczęta - wolna od grzechu pierworodnego od pierwszych chwil życia,
3) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem,
40. Wymień kilka świąt Matki Bożej.
2 II - Ofiarowania Pańskiego,
25 III— Zwiastowania Pańskiego,
3 V - Królowej Polski,
15 VIII - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
26 VIII - Matki Boskiej Częstochowskiej,
8 XII - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
41. Wymień kilku polskich świętych.


św. Stanisław biskup i męczennikśw. Stanisław Kostkaśw. Maksymilian Kolbeśw. Brat Albertśw. Królowa Jadwiga

42. Co to jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą
człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) lub lekki.
43.Co to jest grzech ciężki, lekki?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie,
czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie, z własnej woli.
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy mniej ważnej albo
przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
44. Co to jest laska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia
45. Co to jest laska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam Życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi —jest to życie
Boże w nas.
46. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą, jest to nasze spotkanie z
Chrystusem.
47. Z jakich części składa się Msza Święta?
Msza Święta składa się z:
a) Liturgii Słowa,
b) Liturgii Ofiary
- przygotowanie darów ofiarnych, - dokonanie ofiary (przeistoczenie), - uczta ofiarna (Komunia Święta),
dziękczynienie.
48. Co znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary tzn.:
a) zachowywać na co dzień wszystkie przykazania,
b) spełniać solidnie swoje obowiązki,
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pilną naukę religii, częstą
spowiedź i Komunię Świętą,
d) wprowadzać w Życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
49. Co to jest Sobór Powszechny? Kiedy był ostatni?
Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem Papieża w celu omówienia
najważniejszych spraw całego Kościoła.
Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to Sobór Watykański.


Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file TEZY DO EGZAMINU 2016 R.pdf