PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər) .pdfOriginal filename: mtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 22/02/2016 at 14:08, from IP address 91.135.x.x. The current document download page has been viewed 242 times.
File size: 2.9 MB (26 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: ORXAN

Azərbaycan dili

Soyad: MUSTAFAZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910234
Məktəb: 104
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL
YER

Kimya

307,5

EBCACAAADB

Biologiya

++--++--+-

+++++++++-

EEDCADAABE

ADAABEABDA

CEDCADAABE

Tarix

+--+-+

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

CACBBCCA

Coğrafiya

BBDAECBBEA

+++---++

+++-+-++++

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

C A

C B

+ -

+ +

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

ABAEEB

-+++++++++

Xarici dil

B

BA DE

+

++ +-

DDD AB

A

--+ ++

+

BDACACADCD

ABEABAADCE

1

ECDACBEADC

Həyat bilgisi

BDCCACAACD
++-++++-++

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

5

9

5

3

9

3

8

4

8

4

58

SƏHV

5

1

3

1

1

3

2

1

2

2

21

XALİS

3,75

8,75

4,25

2,75

8,75

2,25

7,5

3,75

7,5

3,5

52,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: SƏİDƏ

Azərbaycan dili

Soyad: ALLAHVERDİYE
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910293
Məktəb: 117
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL
YER

EB A AA DE

EAEACEEC

++ - +- +-

+--++-+-

EEDCADAABE

ADAABEABDA

AEDCADAABE

Tarix

BDA CEDBDA

-+++++++++

-++ -+-+++

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

CAB EBCAAA

Coğrafiya

BB BEDBBEA

++- ++++-+

++ +++++++

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

B

Kimya

273,75

Biologiya

Xarici dil

+
BDACACADCD

ABEABAADCE

2

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

B ABA

B

+ +++

-

Həyat bilgisi

BDACACEA
++++++--

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

4

9

7

1

4

6

9

4

6

0

50

SƏHV

3

1

2

0

4

3

0

1

2

0

16

XALİS

3,25

8,75

6,5

1

3

5,25

9

3,75

5,5

0

46

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: ZEYNƏB

Azərbaycan dili

Soyad: VƏLİZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910247
Məktəb: 102
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL
YER

Kimya

260

3

İnformatika

CBDACAABCD

Biologiya

-+--++-+--

+- +++-++-

EEDCADAABE

ADAABEABDA

CADC DAAEE

Tarix

ADAABEABDA

--++ +++-+

++++++++++

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

DACDAADABD

Coğrafiya

BA BEDBB A

-+++---+--

+- +++++ +

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

D BBEA BAB

Xarici dil

BBDEABADBA

- --+- -++

++++++-+++

ABEABAADCE

BDACACADCD

DEBABE ABA

Həyat bilgisi

BDBBCCCACD
++---+--++

---++- --Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

EA ACBBADB

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

4

6

4

3

6

10

7

2

5

9

56

SƏHV

6

3

6

5

3

0

1

7

5

1

37

XALİS

2,5

5,25

2,5

1,75

5,25

10

6,75

0,25

3,75

8,75

46,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: SƏBİNƏ

Azərbaycan dili

Soyad: MUSTAFAYEVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910295
Məktəb: 117
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL
YER

EB A A EDC

EAEACEECD

++ - + -++

+--++-+-+

EEDCADAABE

ADAABEABDA

AADCAA ABA

Tarix

A AACECCDA

--+++- ++-

+ ++-+--++

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

DAB EBCAAA

Coğrafiya

BB BEDBBEA

-+- ++++-+

++ +++++++

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

B

Kimya

235

Biologiya

Xarici dil

+
BDACACADCD

ABEABAADCE

4

İnformatika

AB ABA EB

Həyat bilgisi

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BDAC CC AD
++++ +- -+

++ +++ -Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

5

5

6

1

5

6

9

5

6

0

48

SƏHV

2

4

3

0

4

3

0

2

2

0

20

XALİS

4,5

4

5,25

1

4

5,25

9

4,5

5,5

0

43

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: LEYLA

Azərbaycan dili

Soyad: ŞƏRİFOVA

EBDDCEAB B

++++++-++-

EEDCADAABE

ADAABEABDA

EBD DAC A

Fizika

Variant:

BAL
YER

Kimya

207,5

Tarix

--+++++---

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

DACDEACABD

Coğrafiya

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

B DBE BBCA

-++++-++--

+ +++ ++-+

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

D CB

DAB

- --

-++

Xarici dil

A

A

A

+

+

-

B

DDD

-

+--

BDACACADCD

ABEABAADCE

5

BBAABEAABB

+-- ++- -

Məktəb: 101
Sinif: 8

ECDACBDADD

++-++--+ Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910197

Biologiya

Həyat bilgisi

BDCCACAACD
++-++++-++

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

5

3

6

2

8

5

7

2

8

1

47

SƏHV

4

4

4

4

2

5

1

1

2

3

30

XALİS

4

2

5

1

7,5

3,75

6,75

1,75

7,5

0,25

39,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: İLAHƏ

Azərbaycan dili

Soyad: QURBANLI

EBED

A D

++-+

- +

Biologiya

- ++---+

EEDCADAABE
Tarix

+-++-+ +++

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

Fizika

Variant:

AA D

A

+- -

+

Coğrafiya

YER

BBDEABBDBA

A

Kimya

195

BB BEBBBEA
++ ++-++++

CBDDEBACAB

BAL

AAAACE BDA

+ +-+ +

Məktəb: 117
Sinif: 8

ADAABEABDA

C DCA E

Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910294

A ACEACD

Xarici dil

+
A

İnformatika

Həyat bilgisi

+

+

BDACCCAAAD
++++-++--+

+
Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

B

BDACACADCD

ABEABAADCE

6

A

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

4

4

2

1

3

7

8

1

7

2

39

SƏHV

2

1

2

0

4

2

1

0

3

0

15

XALİS

3,5

3,75

1,5

1

2

6,5

7,75

1

6,25

2

35,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: TƏRANƏ

Azərbaycan dili

Soyad: ƏZİZLİ

ABCE BAB A

++--++-+--

EEDCADAABE

ADAABEABDA

EACAD ACC

Tarix

+-+++ +--

Məktəb: 151
Fizika

Variant:

BAL
YER

Kimya

183,75

7

İnformatika

BBDBEDBBEA

AAEBCBCAEA

Coğrafiya

BED EEBBAB

-+---+++-+

+-+ +-++--

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

CBDC

BCAB

+++-

-+++

-++-----++

ABEABAADCE

BDACACADCD

Xarici dil

BCBA A ED

Həyat bilgisi

ABDABADABA

BDDC CAA B
++-+ ++- -

---+ + -Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

A A BDADE
+ + +-+--

CACDEBCADA
Sinif: 8

ECECCBBAAB

-+-- --+ Riyaziyyat

İş nömrəsi: 59100

Biologiya

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

2

5

5

6

5

4

5

2

5

4

43

SƏHV

6

3

5

2

5

3

4

5

3

6

42

XALİS

0,5

4,25

3,75

5,5

3,75

3,25

4

0,75

4,25

2,5

32,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: FAİQ

Azərbaycan dili

Soyad: MURADZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910257
Məktəb: 133
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL
YER

Kimya

167,5

8

EBAD ADDAD

EDCECCBAEE

++++ +----

+---+--+--

EEDCADAABE

ADAABEABDA

DA C DCEBE

Tarix

ADAA DEEDD

-- + +--++

++++ ---+-

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

ACCCDDAACB

Coğrafiya

BBDCCDBBEA

--+----+--

+++--+++++

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

BCDABACCCB

Xarici dil

DADACCACBA

--+----+-+

--+-----++

ABEABAADCE

BDACACADCD

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Biologiya

B

A

+

+

Həyat bilgisi

BDADCCAACD
+++--++-++

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

5

4

2

3

3

5

8

2

7

3

42

SƏHV

4

4

8

7

7

4

2

0

3

7

46

XALİS

4

3

0

1,25

1,25

4

7,5

2

6,25

1,25

30,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq5

Tarix: 22.02.2016
ECDACBEADA

EBADCAEBDC
Ad: EMİN

Azərbaycan dili

Soyad: ƏLİZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 5910246
Məktəb: 102
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL
YER

EBDACEAADE

--++-+-++-

EEDCADAABE

ADAABEABDA

DECCA AECC

Tarix

İnformatika

++-+++++ -

CACDEBCADA

BBDBEDBBEA

DABDEA EA

Coğrafiya

BAD EC E D

-+-++- --

+-+ +- - -

CBDDEBACAB

BBDEABBDBA

B

ECBA

+

---+

Xarici dil

BDBCABEDBA
+---++-+++
BDACACADCD

DBBABBDABC

Həyat bilgisi

BDAACCAAEB
+++--++---

-+-++----Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

ADBABEAB B

-+-++ +---

ABEABAADCE

9

CADADBAADD

++--+---+-

Kimya

166,25

Biologiya

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

DOĞRU

4

4

3

2

5

7

3

3

5

6

42

SƏHV

6

5

5

3

5

2

4

7

5

4

46

XALİS

2,5

2,75

1,75

1,25

3,75

6,5

2

1,25

3,75

5

30,5


Related documents


PDF Document mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
PDF Document mtahan n tic v r qi 6 c sinif
PDF Document mtahan n tic l rinin siyah s 7 ci sinifl r
PDF Document mtahan n tic l rinin siyah s 8 ci sinifl r
PDF Document mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
PDF Document mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r


Related keywords