ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe (PDF)
File information


Title: ZAPYTANIE OFERTOWE_szkoleniowe gry planszowe
Author: KrajewskaMa

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.6.0 / GPL Ghostscript 9.06, and has been sent on pdf-archive.com on 14/03/2016 at 16:35, from IP address 89.231.x.x. The current document download page has been viewed 573 times.
File size: 76.12 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


Płock, 2016-03-10
Od: Magdalena Krajewska, PKN ORLEN S.A.
Zapytanie Ofertowe – Szkoleniowe gry planszowe

Szanowni Państwo,

W imieniu PKN ORLEN S.A. zapraszam do złożenia oferty na realizację szkoleniowych
gier planszowych do samodzielnego stosowania w PKN ORLEN wraz z elementami
szkoleniowymi.
I.

Zakres projektu:

Projekt zaplanowany jest do realizacji w poniżej opisanych etapach:
Etap 1:
Realizacja maksymalnie 3 szkoleń pilotażowych z wykorzystaniem proponowanej do
zakupu gry szkoleniowej prowadzonej przez dostawcę. Szkolenia powinny zostać tak
przygotowane, aby pokazywały możliwe do wykorzystania formuły realizacji gry. Dostawca
proszony jest o opisanie sposobu realizacji tych szkoleń oraz niezbędnych warunków
logistyczno-organizacyjnych (np. liczebność grup, wielkość i wyposażenie sali szkoleniowej).
Etap 2:
Zakup 3 gier szkoleniowych do samodzielnego stosowania przez PKN ORLEN:


Gra z zakresu etyki (w ujęciu ogólnym)Gra z zakresu pobudzania innowacyjności i kreatywnościGra z zakresu komunikacji i współpracy w zespołach różnorodnych

Dostawca proszony jest o przedstawienie szczegółowego opisu przebiegu gry, grup
docelowych, możliwych sposobów jej wykorzystania oraz ujętych zagadnień merytorycznych
w danej grze.
Etap 3:
Przeszkolenie pracowników PKN ORLEN do stosowania gier na potrzeby wewnętrzne
PKN ORLEN – w formie warsztatu dla grupy do 15 osób. Dostawca proszony jest
przedstawienie programu warsztatu.

Oferenci mają możliwość przygotowania oferty na wszystkie bądź wybrane z trzech gry
szkoleniowe. PKN zastrzega sobie możliwość wyboru dostawców odrębnie do każdej gry.

___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.

Płock, 2016-03-10
Ostateczna decyzja o zakupie gry na własność (licencjonowania) zapadnie po realizacji
szkoleń pilotażowych.
Dostawcy proszeni są o przedstawienie referencji w zakresie realizacji podobnego zakresu
projektu.
II. Grupa docelowa:
Pracownicy PKN ORLEN
III. Termin i miejsce realizacji projektu:
Prosimy o przedstawienie harmonogramu realizacji projektu, przy założeniu iż pilotażowe
grupy szkoleniowe zostaną zrealizowane w miesiącach wrzesień – październik 2016r.

Dokładne miejsce szkoleń zostanie ustalone w późniejszym terminie. Planowane miejsce
realizacji działań to Płock lub okolice Płocka/Warszawy.
IV. Koszty:
Koszt projektu powinien zawierać:


przygotowanie szkoleniowych gier planszowychzapewnienie PKN możliwości samodzielnego stosowania gierprzygotowanie zakresów merytorycznych szkoleń/gier;przygotowanie instrukcji stosowania gier oraz opisu warunków realizacji gierprzeprowadzenie szkoleń;przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestnikówdojazd zakwaterowanie i wyżywienie trenera/ów (jeśli planowany jest nocleg);przeprowadzenie ankiety poszkoleniowej, sporządzenie raportu poszkoleniowego oraz
realizacja listy obecności w przypadku realizacji działań warsztatowych/szkoleniowych

UWAGA: Płatność będzie następowała na podstawie faktury lub rachunku wystawionego po
zakończeniu projektu. Po szkoleniu Dostawca powinien dostarczyć prawidłowo wystawioną
fakturę VAT. Warunkiem akceptacji faktury jest otrzymanie przez PKN ORLEN podpisanej
przez uczestników listy obecności oraz podpisanego protokołu odbioru usługi.

Podpisaną listę uczestników, Dostawca powinien dostarczyć do osoby zarządzającej
projektem – do p. Renaty Chmielewskiej-Kowalskiej

___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.

Płock, 2016-03-10

V. Przesłana przez Państwa oferta powinna zawierać odrębnie trzy poniższe elementy:a)
informacje ogólne:
wszelkie informacje, wymienione na Platformie Zakupowej ORLEN Connect


b) ofertę handlową:Cennik za usługi wymienione w zapytaniu ofertowym – prosimy o
przedstawienie szczegółowego kosztorysu, podanego w kwotach netto, uwzględniającego


Koszt realizacji poszczególnych gier,koszt realizacji szkoleń pilotażowych (1 dzień szkoleniowy),koszt przeszkolenia pracowników PKN do samodzielnego stosowania gier,
w oparciu o powyższe wytyczne, zawierające wszystkie elementy, wymienione w
punkcie IV powyżej.

- Potwierdzone doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów
c) ofertę merytoryczną:


Zawartość merytoryczną oferty
Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia:
a) propozycji zakresu merytorycznego szkolenia
b) przedstawienie dedykowanej do szkoleń kadry trenerskiej
c) dodatkowych elementów, istotnych z punktu widzenia oferenta

VI. Sposób złożenia oferty
Dokumenty składane przez oferenta powinny zostać złożone w Connect Platformie Zakupowej
Grupy ORLEN.
Data składania ofert jest opisane w Connect

W trakcie przygotowania ofert, oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące
niniejszego postępowania ofertowego.
Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej w Connect Platformie Zakupowej Grupy
ORLEN.
Odpowiedzi

zostaną

przesłane

do

oferenta

w

miarę

możliwości

niezwłocznie,

z zastrzeżeniem jak poniżej.
Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez
podania przyczyn.

___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.

Płock, 2016-03-10

VII. Ceny
Oferent powinien określić stawki za swoje usługi w walucie PLN. Stawki podane w ofercie
powinny być określone w kwotach netto (bez należnego podatku VAT).

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Niezależnie
od wyników akcji, PKN ORLEN S.A. nie będzie odpowiedzialny, ani dłużny w jakikolwiek
sposób, kosztów lub strat poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i
złożeniem oferty. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo wyboru Oferenta według własnego
uznania lub unieważnienia akcji w całości lub w części, bez podawania przyczyn.
Wynagrodzenie za usługi wykonane na rzecz Spółki będzie płatne w ciągu 60 dni od
dnia dostarczenia do Zleceniodawcy faktury.

PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą
prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi
oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy
czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na
zapytanie ofertowe.
PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy
i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

VIII. Informacje chronione
Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego
Zapytania Ofertowego jako chronione. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do
udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji
handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.
Z poważaniem,
Magdalena Krajewska

___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.

Płock, 2016-03-10
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Osobą kontaktową jest:
Magdalena Krajewska
PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska
tel. (24) 256 77 38, kom. 605 196 756
E-mail: magdalena.krajewska@orlen.pl

___________________________________________________________________
Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł.


Download ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszoweZAPYTANIE OFERTOWE_szkoleniowe gry planszowe.pdf (PDF, 76.12 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ZAPYTANIE OFERTOWE_szkoleniowe gry planszowe.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000349849.
Report illicit content