SHARP vc fh30sm3 .pdf
File information

Title: VC-FH30SM Operation-Manual GB DK NO FI SE
Author: SEA-Neumeister

This PDF 1.4 document has been generated by QuarkXPressª: LaserWriter 8 B1-8.6.5 / Acrobat Distiller 3.01 for Power Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 04/04/2016 at 17:17, from IP address 188.4.x.x. The current document download page has been viewed 894 times.
File size: 4.94 MB (204 pages).
Privacy: public file
Document preview


VC-FH30SM

FIN KUVANAUHURI

KÄYTTÖOHJE

DK VIDEOMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING

N VIDEOSPILLER

BRUKSANVISNING

● POWERSAVE FEATURE
● CHILD LOCK
● SHARP SUPER PICTURE
● AUTO TUNING

DANSK
DK 1- DK 39

ANVÄNDARHANDBOK

NORSK
1- N 39

S VIDEOBANDSPELARE

OPERATION MANUAL

N

GB VIDEO CASSETTE RECORDER

SUOMI
FIN 1- FIN 39

VC-FH30SM

SVENSKA
S 1- S 39

ENGLISH
GB 1- GB 39

VC-FH30SM Final Cover 28/6/00 1:08 pm Page 1

VC-FH30SM Final Cover 28/6/00 1:08 pm Page 2

SHARP customer Thank you for buying this SHARP VCR. GIven proper care it will provide years of entertainment for the
GB Dear
whole family. Please read this operation manual carefully before attempting to operate the VCR.
Copyright
● Audio-visual material may consist of copyrighted works which must not be recorded without the authority of the owner of the
copyright. Please refer to the relevant laws in your Country.
● No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without prior permission from SHARP
Electronics (UK) Ltd.
THIS MANUAL COVERS A RANGE OF MODELS. ALL OF THE FEATURES MENTIONED MAY NOT NECESSARILY
APPLY TO YOUR VCR.

S

Bästa SHARP-kund Vi tackar dig för ditt köp av videobandspelare från SHARP.
Om du sköter videobandspelaren på rätt sätt kommer den att skänka dig och hela din familj mycket nöje under lång tid framöver.
Studera denna bruksanvisning noggrant innan du använder videobandspelaren.
Copyright
● Audiovisuella material och produkter kan lyda under upphovsrättslagen och får då inte spelas in utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren. Kontrollera vilka lagar som gäller i ditt land.
● Denna skrift får inte till någon del reproduceras, lagras eller spridas i någon form utan tillstånd från SHARP ELECTRONICS
(EUROPE) GmbH.
DENNA BRUKSANVISNING GÄLLER FÖR FLERA OLIKA MODELLER.
OBSERVERA ATT ALLA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER SOM BEHANDLAS I TEXTEN KANSKE INTE AVSER JUST
DIN MODELL.

asiakas
FIN Hyvä
Kiitos Sharp-kuvanauhurin hankinnasta. Kun huolehdit asianmukaisesti uudesta laitteestasi, se tulee palvelemaan sinua ja perhettäsi

vuosia tästä eteenpäin. Neuvomme sinua lukemaan huolellisesti tämän käyttöohjeen ennen kuin ryhdyt käyttämään kuvanauhuria.
Tekijänoikeus
● Audiovisuaaliset materiaalit saattavat sisältää tekijänoikeudella suojattuja teoksia, joita ei saa nauhoittaa ilman tekijänoikeuden
omistajan lupaa. Noudata maakohtaista lainsäädäntöä.
● Tätä julkaisua ei saa osittainkaan kopioida, tallentaa tai siirtää edelleen missään muodossa ilman Sharp Electronics (UK) Ltd.:n
lupaa.
OHEINEN OPASKIRJA SISÄLTÄÄ USEIDEN ERI KUVANAUHURIMALLIEN KÄYTTÖOHJEET. HANKKIMASSASI
LAITTEESSA EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE KAIKKIA MAINITTUJA OMINAISUUKSIA.

Sharp kunde. Tak fordi De købte denne SHARP videomaskine. Med den rette pleje vil den kunne give mange års
DK Kære
underholdning til hele familien. Læs venligst denne manual grundigt, før De forsøger at anvende videomaskinen.
Copyright
● Audiovisuelt materiale kan være omfattet af copyright. I så fald må det ikke optages uden tilladelse fra indehaveren af en sådan
copyright. Vi henviser til den relevante lovgivning.
● Ingen del af denne publikation må gengives, lagres eller udsendes i nogen form uden forudgående tilladelse fra SHARP
Electronics (UK) Ltd.
DENNE MANUAL OMFATTER EN RÆKKE MODELLER. ALLE DE NÆVNTE FUNKTIONER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR
NETOP DERES VIDEOMASKINE.

N

Kjære SHARP-kunde. Takk for at du har kjøpt denne videospilleren fra SHARP. Med riktig vedlikehold vil den gi mange år med
underholdning for hele familien. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du begynner å bruke videospilleren
Opphavsrett
● Audiovisuelt materiale kan inneholde av kopibeskyttet arbeid som ikke kan spilles inn uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.
Se gjeldende lover om opphavsrett og kopibeskyttelse.
● Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres eller overføres på noen form uten forhåndstillatelse fra SHARP
Electronics Ltd., Storbritannia.
DENNE HÅNDBOKEN GJELDER FOR EN REKKE MODELLER. ALLE DE OMTALTE
FUNKSJONENE FINNES IKKE NØDVENDIGVIS PÅ DIN VIDEOSPILLER.

(i)

VC-FH30SM Final Cover 28/6/00 1:09 pm Page 3

VCR REMOTE CONTROL

GB
1. VCR

16. TV

2. STANDBY

17. TIMER ON/OFF

3. AUDIO OUT

18. MODE ON
SCREEN DISPLAY
19. DISPLAY

4. EJECT
5. VOLUME +

20. CHANNEL

/

/

21. SET

6. MENU

22. MENU SELECT
/ / /

7. SV/V+/TIMER

23. CLEAR
24. ZERO BACK

8. NUMBER
BUTTONS

25. SKIP SEARCH
26. SUPER SHARP
PICTURE
27. CHILD LOCK

8. AM/PM or

28. INPUT SELECT
9. REWIND

29. FAST FORWARD
30. PLAY/X2

10. STOP

31. PAUSE/STILL

11. RECORD
12. SLOW
13. TAPE SPEED

32. DPSS

14. DIRECT RECORD
TV

/

/SLOW SPEED

15. A.DUB (This button

/ +

33. TV/VCR

has no function with this
model)

VCR FRONT PANEL/REMOTE CONTROL EQUIVALENT FUNCTIONS.
If you prefer, or if remote control batteries fail, you will need to use the VCR front panel controls. The only
differences in function are shown below:

FUNCTION
OSD
Moving UP/DOWN menu
Moving LEFT/RIGHT menu

OPERATION WITH REMOTE
CONTROL

OPERATION WITH VCR
FRONT PANEL
CHANNEL

[
[

/

/

] buttons
] buttons

(ii)

/

buttons.

Rotate the shuttle dial
counter clockwise/clockwise

VC-FH30SM Final Cover 28/6/00 1:09 pm Page 6

S

KNAPPAR PÅ FJÄRRKONTROLLEN

1.

VIDEOBANDSPELARE

17. TIMER AV/PÅ

2.

STANDBY-LÄGE

18. SKÄRMPANEL

3.

AUDIO OUT

19. DISPLAY

4.

EJECT

20. KANAL

5.

VOLYM + /

21. BEKRÄFTA

6.

MENU

22. MENYVAL

7.

SV/V+/TIMER

23. MAKULERA

8.

FM/EM eller

24. ZERO BACK

9.

ÅTERSPOLNING

25.

/
/

/

/

SKIP-SÖKNING

10. STOPP

26. SUPER SHARP PICTURE

11. INSPELNING

27. BARNLÅS

12. SLOW

28. VAL AV INGÅNG

13. INSPELNINGSHASTIGHETEN

29. FRAMSPOLNING

14. DIRECT TV RECORD

30. PLAY/X2

15. A.DUB (Denna knapp har inte någon

31. PAUS/STILLBILD
] /SLOW
32. DPSS [
/

funtion på denna modell)

16. TV

/ +

33. TV/VIDEOBANDSPELARE

Videobandspelarens frontpanel/motsvarande funktioner på fjärrkontrollen.
Du kan om du vill, eller om batterierna i fjärrkontrollen är slut, använda kontrollerna på
videobandspelarens frontpanel. Skillnaderna mellan funktionerna listas nedan:
FUNKTION
BILDSKÄRMSMENY

Meny: Flytta UPP/NED
Meny: Flytta till
HÖGER/VÄNSTER

FJÄRRKONTROLLSFUNKTIONER

[
[

/

/

] knappar
] knappar

(ii)

FUNKTIONER PÅ
VIDEOBANDSPELARENS
FRONTPANEL
CHANNEL

/

knappar.

Vrid snabbspolningsringen
medsols/motsols

VC-FH30SM Final Cover 28/6/00 1:09 pm Page 7

FIN KUVANAUHURIN KAUKOSÄÄDIN

1.

KUVANAUHURI

18. TOIMINTOTILAN KUVARUUTUNÄYTTÖ

2.

VALMIUSTILA

19. DISPLAY

3.

AUDIO OUT

20. KANAVA

4.

EJECT

21. VAHVISTUSPAINIKE

5.

ÄÄNENVOIMAKKUUS +

6.

VALIKKO

23. POISTOPAINIKE

7.

SV/V+/TIMER

24. ZERO BACK

8.

AM/PM TAI

25.

9.

TAKAISINKELAUS

26. SUPER SHARP PICTURE

/

22. VALINTA VALIKOSTA

/

/

/

/

HAKU HYPPÄYKSITTÄIN

10. PYSÄYTYSPAINIKE

27. LAPSILUKKO

11. NAUHOITUSPAINIKE

28. TULON VALINTA

12. HIDASTUS

29. ETEENPÄINKELAUS

13. NAUHAN NOPEUS

30. TOISTOPAINIKE/X2

14. DIRECT TV RECORD

31. TAUKO/PYSÄYTYSKUVAPAINIKE
]/
32. DPSS [
/

15. A.DUB (Tälle painikkeelle ei ole asetettu
toimintoa tässä mallissa)

HIDAS NOPEUS

/ +

33. TV/KUVANAUHURI

16. TV
17. AJASTIN KYLLÄ/EI

KUVANAUHURIN ETUPANEELIN PAINIKKEIDEN / KAUKOSÄÄTIMEN
PAINIKKEIDEN TOIMINTOJEN VASTAAVUUS
Jos kaukosäätimen paristot ovat lopussa, tai muutenkin halutessasi, voit käyttää
kuvanauhuria myös etupaneelin painikkeista. Etupaneelin ja kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot ovat lähes samat. Vähäiset eroavaisuudet on merkitty alla olevaan taulukkoon
TOIMINTO
Liikkuminen YLÖS/ALAS
valikossa
Liikkuminen
VASEMMALLE/OIKEALLE
valikossa

KAUKOSÄÄDIN

[

/

] painikkeet

[

/

] painikkeet

(ii)

KUVANAUHURIN
ETUPANEELIN PAINIKKEET
KANAVA [

/

] painikkeet

Käännä säätönuppia
vastapäivään/
myötäpäivään

VC-FH30SM Final Cover 28/6/00 1:09 pm Page 8

DK

FJERNBETJENING

1.

VIDEO

18. DISPLAY PÅ SKÆRMEN

2.

STANDBY

19. DISPLAY

3.

AUDIO UDGANG

20. PROGRAM

4.

EJECT

21. INDSTIL

5.

VOLUMEN +

6.

MENU

23. SLET

7.

SV/V+/TIMER

24. ZERO BACK

8.

AM/PM eller

25. SKIP- SØGNING

9.

TILBAGESPOLING

26. SUPER SHARP PICTURE

/

22. VÆLG MENU

/

/

/

/

10. STOP

27. BØRNELÅS

11. OPTAGELSE

28. VÆLG INDGANG

12. LANGSOMT

29. HURTIG FREMADSPOLING

13. BÅNDHASTIGHED

30. AFSPIL/X2

14. DIRECT TV RECORD

31. PAUS/STILL
32. DPSS [
/

15. A.DUB (Denne knap har ingen

]/

LANGSOM HASTIGHED

funcktion på denne model)

/ +

33. TV/VIDEO

16. TV
17. TIMER TIL/FRA

VIDEOMASKINENS FRONTPANEL/FUNKTIONER, DER SVARER TIL
FJERNBETJENINGENS
Hvis De foretrækker det, eller hvis fjernbetjeningens batterier svigter, får De brug for
knapperne på videomaskinens frontpanel. De eneste forskelle i funktionerne vises i det
følgende:
FUNKTION

MED FJERNBETJENINGEN

PÅ FRONTPANELET

Display på skærmen
OP/NED

Knappene [

/

]

/
PROGRAM [
knapperne

Display på skærmen
HØJRE/VENSTRE

Knappene [

/

]

Drej ring til højre/venstre

(ii)

]

VC-FH30SM Final Cover 28/6/00 1:09 pm Page 9

N

FJERNKONTROLL

1.

VIDEOSPILLER

18. MODUS FOR SKJERMVISNING

2.

STANDBY

19. VIS

3.

AUDIO OUT

20. KANAL

4.

EJECT

5.

VOLUM

6.

MENY

23. SLETT

7.

SV/V+/TIMER

24. ZERO BACK

8.

AM/PM eller

25. HOP OVER SØK

9.

SPOL TILBAKE

26. SUPER SHARP PICTURE

/

21. BEKREFT
+

22. MENYVALG

/

/

/

10. STOPP

27. BARNESIKRING

11. SPILL INN

28. VELG INNGANG

12. SAKTE

29. SPOL FREMOVER

13. BÅNDHASTIGHET

30. PLAY/X2

14. DIRECT TV RECORD

31. PAUS/STILLBILDE
]/
32. DPSS [
/
+
SAKTEFILM
/

15. A.DUB (Denne knappen har ingen
funksjon på denne modellen)

16. TV

/

33. TV/VIDEOSPILLER

17. TIMER PÅ/AV

TILSVARENDE FUNKSJONER PÅ VIDEOSPILLERENS FRONTPANEL OG
FJERNKONTROLLEN.
Hvis du foretrekker det, eller hvis batteriene i fjernkontrollen er flate, må du bruke kontrollene
på videospillerens frontpanel. De eneste forskjellene i funksjonalitet er beskrevet nedenfor:
FUNKSJON PÅ SKJERMEN

VED Å BRUKE
FJERNKONTROLLEN

Flytte OPP/NED i menyen

Knappene [

/

]

Flytte til VENSTRE/HØYRE
i menyen

Knappene [

/

]

(ii)

VED Å BRUKE
FRONTPANELET
Knappene CHANNEL [
Roter stryrehjolet mot
klokken/med klokken

/

]

TINS3816 ENGLISH.book Page 1 Wednesday, June 28, 2000 9:11 AM

CONTENTS
BEFORE USING YOUR VCR
Important notes on your VCR ....................................................................................................... 2
Unpacking the accessories ........................................................................................................... 3

INSTALLING YOUR VCR
Connecting the cables ................................................................................................................. 4
Tuning the TV into the VCR ............................................................................................................ 5
Auto installation .............................................................................................................................. 6

BASIC OPERATION
Important notes on your VCR and video tapes ......................................................................... 7
How to playback a video tape .................................................................................................... 7
Pausing and slow motion........................................................................................ 8
Fast forwarding/rewinding a video tape.............................................................. 9
Immediate recording................................................................................................................... 10
Direct TV recording ...................................................................................................................... 11
How to use
to make a recording .............................................................................. 12
How to set a delayed recording ................................................................................................ 14
Checking, changing and cancelling a recording ............................................ 16

ADVANCED OPERATION
Audio and your VCR .................................................................................................................... 17
Playback of a video tape ........................................................................................................... 19
Checking the amount of tape remaining .......................................................... 19
Playing back a video tape repeatedly .............................................................. 19
Playing back an S-VHS tape................................................................................. 20
Playing back an NTSC tape ................................................................................. 20
Digital Display................................................................................................................................ 21
Blue mute ...................................................................................................................................... 22
Colour ............................................................................................................................................ 22
16:9 Playback and recording ..................................................................................................... 22
Searching the video tape ........................................................................................................... 23
Skip searching the video tape ............................................................................. 23
Digital programme search system (DPSS)........................................................... 23
Remote control operation of TV ................................................................................................. 24
Recording from other equipment .............................................................................................. 25
Decoder switching operation..................................................................................................... 26

SPECIAL FEATURES ON YOUR VCR
POWERSAVE feature .................................................................................................................... 27
Child lock....................................................................................................................................... 28

CUSTOMISED INSTALLATION
Manually tuning a channel ......................................................................................................... 29
Broadcast and CATV channels .................................................................................................. 30
Manually sorting channels........................................................................................................... 31
Sorting the channels into your preferred order .................................................. 31
Deleting channels.................................................................................................. 32
Re-naming channels ............................................................................................. 33
Changing the on-screen display language.............................................................................. 34
Manually setting the clock .......................................................................................................... 34

MORE INFORMATION ABOUT YOUR VCR
VCR digital display ....................................................................................................................... 35
Selecting the output from the VCR ............................................................................................ 35
On-screen display......................................................................................................................... 36
Specifications................................................................................................................................ 37
Troubleshooting ............................................................................................................................ 38
GB-1

TINS3816 ENGLISH.book Page 2 Wednesday, June 28, 2000 9:11 AM

BEFORE USING YOUR VCR

IMPORTANT NOTES ON YOUR VCR
IDEAL VCR LOCATION

PLACE THE VCR..

... on a flat level surface away from radiators
or other heat sources and out of direct
sunlight.

... and video tapes away from magnetic
sources such as speakers or microwave ovens.

... at least 8” (20cm) away from the TV.

... away from curtains, carpets or other
materials and allow ventilation space around
the VCR.
DO NOT...

... block the air-vent openings.

... expose the VCR to excessive dust,
mechanical vibration or shock.

... place any heavy object or liquid on top of
the VCR. If liquid drops inside the VCR unplug
immediately and contact your SHARP dealer.
Do not use the VCR.

... insert or drop anything into the tape
compartment or through the
air-vents, as this could result in serious
damage, fire or an electric shock.
POWER SOCKETS


To avoid overheating or even fire, insert the
plug correctly into the socket.

DO NOT...

... overload power sockets, this may cause a
fire or electric shock.

... pull the power cord to disconnect the plug
from the mains.

... bind the power cords together.

This VCR is not equipped with a mains power
switch. Accordingly, nominal current to drive
the clock is drawn at all times when the AC
power cord is plugged into a wall socket. If
the VCR is not to be used for an extended
period be sure to unplug the cord.

GB-2Download original PDF file

SHARP vc-fh30sm3.pdf (PDF, 4.94 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file SHARP vc-fh30sm3.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000357110.
Report illicit content