booklet .pdf

File information


Original filename: booklet.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by PDF Presentation Adobe Photoshop CC / Adobe Photoshop for Windows -- Image Conversion Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2016 at 20:16, from IP address 178.82.x.x. The current document download page has been viewed 782 times.
File size: 75.3 MB (20 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


booklet.pdf (PDF, 75.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


E
KSKURZI
ONI

201
6
BOSNJ
ADHEHE
R
CE
GOVI
NA

ASSALAMU AL
EYKUM

2

ProgramiiEkskurzi
oni
tpërnëBosnj
ë:

1. Ni
s
j
angaL
enz
bur
gu

4
2. Ar
r
i
t
j
anëT
r
avni
k
4
3. Ar
r
i
t
j
anëBl
agaj
6
4. Ar
r
i
t
j
anëMos
t
ar
7
8
5. Ar
r
i
t
j
anëSar
aj
evë
1
6
6. Ar
r
i
t
j
anëBi
j
ambar
e
1
7
7. Ar
r
i
t
j
anëSr
ebr
eni
c
ë
1
7
8. Ar
r
i
t
j
anëL
enz
bur
g
9
nf
onëL
i
dhj
emeDi
s
t
anc
at1
9. I
20
t
a
10.Har

3

1.Ni
sj
angaLenzbur
gudi
t
ënemër
kur
ë
04.
05.
2016nëor
a18:
30
2.Ar
r
i
t
j
anëT
r
avni
kdi
t
ëneenj
t
eme
05.
05.
2016nëor
a10:
30
vi
zi
t
ohetnëT
r
avni
k:
- Kal
aj
aeT
r
avni
kut

- Muz
eu
- Xhami
ael
ar
me

4

- Ni
sj
angaT
r
avni
kupërnëBl
agaj
nëor
a12:
00
- udhëspërnëBl
agajnël
ar
gësi
113.
km ngaT
r
avni
kunëor
a14:
00
pushi
m nër
est
or
ant
i
nenj
ohurZdr
ava
Voda(
Ki
ngjt
ëpj
ekur
)

5

- Ni
sj
angaRest
or
ant
ipërnëBl
agajnë
or
a15:
15nj
ëudhët
i
m ici
l
izgj
at
ë
1or
ëe15mi
nose58.
km
3.Nëor
a16:
30ar
r
i
t
j
anëaf
ër
si

eqyt
et
i
tBl
agaj
,at
ykubur
onl
umi
Buna.
kët
uvi
zi
t
ohet
:
- Vr
el
oBune(
Bur
i
miil
umi
tBuna)
- Bl
agajT
eki
j
a

dhekët
uepi
mënj
ëkaf
er
et
hl
umi
t
.
Nëor
a18:
00ni
sj
apërnëMost
ar
,
nj
ëudhët
i
m ici
l
izgj
at30mi
nose13.
km

6

4.Nëor
a18:
30ar
r
i
t
j
anëqyt
et
i
nMost
ar
kudot
ëvi
zi
t
ohetqyt
et
iivj
et
ër
,ur
ae
Most
ar
i
tdhexhami
t
ënëMost
ar
.

Nëkët
ëqyt
etqëndr
oj
mëder
ipas
namazi
tt
ëj
aci
sëdhemandej
evazhdoj
mëudhënpërnëSar
aj
evë.

7

5. 06.
05.
2016
Ar
r
i
t
j
anëSar
aj
evënëor
a01:
30
- Qëndr
i
m nëHot
elder
inë
namazi
nesabahut
al
j
aenamaz
i
tt
eSabahutnëor
a04:
40
- F
t
eXhami
aI
st
i
ql
al
.

- Mëngj
esipasnamazi
t
t
ëSabahi
tnëor
a05:
45
- Ni
sj
apërVr
el
oBosnenëor
a06:
30

8

-

Ar
r
i
t
j
anëVr
el
oBosnenëor
a07:
00

9


Related documents


libri kohet e namazit botimi i dyte
lokalrunde pm010714
booklet
wengertslauf ergebnis hauptlauf
kufri i qeverisE saudite
sunfun 2016

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file booklet.pdf