booklet (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by PDF Presentation Adobe Photoshop CC / Adobe Photoshop for Windows -- Image Conversion Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2016 at 20:16, from IP address 178.82.x.x. The current document download page has been viewed 787 times.
File size: 78.96 MB (20 pages).
Privacy: public file
File preview


E
KSKURZI
ONI

201
6
BOSNJ
ADHEHE
R
CE
GOVI
NA

ASSALAMU AL
EYKUM

2

ProgramiiEkskurzi
oni
tpërnëBosnj
ë:

1. Ni
s
j
angaL
enz
bur
gu

4
2. Ar
r
i
t
j
anëT
r
avni
k
4
3. Ar
r
i
t
j
anëBl
agaj
6
4. Ar
r
i
t
j
anëMos
t
ar
7
8
5. Ar
r
i
t
j
anëSar
aj
evë
1
6
6. Ar
r
i
t
j
anëBi
j
ambar
e
1
7
7. Ar
r
i
t
j
anëSr
ebr
eni
c
ë
1
7
8. Ar
r
i
t
j
anëL
enz
bur
g
9
nf
onëL
i
dhj
emeDi
s
t
anc
at1
9. I
20
t
a
10.Har

3

1.Ni
sj
angaLenzbur
gudi
t
ënemër
kur
ë
04.
05.
2016nëor
a18:
30
2.Ar
r
i
t
j
anëT
r
avni
kdi
t
ëneenj
t
eme
05.
05.
2016nëor
a10:
30
vi
zi
t
ohetnëT
r
avni
k:
- Kal
aj
aeT
r
avni
kut

- Muz
eu
- Xhami
ael
ar
me

4

- Ni
sj
angaT
r
avni
kupërnëBl
agaj
nëor
a12:
00
- udhëspërnëBl
agajnël
ar
gësi
113.
km ngaT
r
avni
kunëor
a14:
00
pushi
m nër
est
or
ant
i
nenj
ohurZdr
ava
Voda(
Ki
ngjt
ëpj
ekur
)

5

- Ni
sj
angaRest
or
ant
ipërnëBl
agajnë
or
a15:
15nj
ëudhët
i
m ici
l
izgj
at
ë
1or
ëe15mi
nose58.
km
3.Nëor
a16:
30ar
r
i
t
j
anëaf
ër
si

eqyt
et
i
tBl
agaj
,at
ykubur
onl
umi
Buna.
kët
uvi
zi
t
ohet
:
- Vr
el
oBune(
Bur
i
miil
umi
tBuna)
- Bl
agajT
eki
j
a

dhekët
uepi
mënj
ëkaf
er
et
hl
umi
t
.
Nëor
a18:
00ni
sj
apërnëMost
ar
,
nj
ëudhët
i
m ici
l
izgj
at30mi
nose13.
km

6

4.Nëor
a18:
30ar
r
i
t
j
anëqyt
et
i
nMost
ar
kudot
ëvi
zi
t
ohetqyt
et
iivj
et
ër
,ur
ae
Most
ar
i
tdhexhami
t
ënëMost
ar
.

Nëkët
ëqyt
etqëndr
oj
mëder
ipas
namazi
tt
ëj
aci
sëdhemandej
evazhdoj
mëudhënpërnëSar
aj
evë.

7

5. 06.
05.
2016
Ar
r
i
t
j
anëSar
aj
evënëor
a01:
30
- Qëndr
i
m nëHot
elder
inë
namazi
nesabahut
al
j
aenamaz
i
tt
eSabahutnëor
a04:
40
- F
t
eXhami
aI
st
i
ql
al
.

- Mëngj
esipasnamazi
t
t
ëSabahi
tnëor
a05:
45
- Ni
sj
apërVr
el
oBosnenëor
a06:
30

8

-

Ar
r
i
t
j
anëVr
el
oBosnenëor
a07:
00

9


Download bookletbooklet.pdf (PDF, 78.96 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file booklet.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000360373.
Report illicit content