PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactOŚWIADCZENIEzgoda .pdf


Original filename: OŚWIADCZENIEzgoda.pdf
Author: Szymon

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 26/04/2016 at 06:44, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 250 times.
File size: 52 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


OŚWIADCZENIE

rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego
wyrażające zgodę na start osoby niepełnoletniej w „Lubańskim Wyścigu MTB”
Lubań, 21.05.2016 r.

Ja,
niżej
podpisany
...................................................................................................................,
zamieszkały w ….................................................................................................................................,
legitymujący się dowodem osobistym nr ….................................................................................,
oświadczam, że:
– jestem rodzicem / prawnym opiekunem (niepotrzebne skreślić) zgłaszającego się do wyścigu
kolarskiego
(imię i nazwisko Podopiecznego): ......................................................................................................
– zapoznałem się z Regulaminem

udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej

www.kwisaluban.pl i akceptuję go bez zastrzeżeń
– zgadzam się na udział Podopiecznego w wyścigu kolarskim.
– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego
– jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach
kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną
odpowiedzialność
– jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na
rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego
uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego
– jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w
zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską
– wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w
czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz
na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych
oraz promocyjnych wyścigu
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego
……………………………..………………………………………………
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/


Document preview OŚWIADCZENIEzgoda.pdf - page 1/1

Related documents


o wiadczeniezgoda
brd
o wiadczeniezgodarodzica
pismo do przychodni o wiadczenia o odmowie 1 ostatnie
psych sad
regulamin zaj sportowych


Related keywords