Template Bangunan .pdf

File information


Original filename: Template Bangunan.pdf
Title: TEMPLATE SERTA CHECKLIST SERAGAM OLEH JABATAN/AGENSI TEKNIKAL DALAM MEMPERKEMASKAN PELAKSANAAN PUSAT SETEMPAT
Author:

This PDF 1.6 document has been generated by Acrobat PDFMaker 9.0 for Word / Adobe PDF Library 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 09/05/2016 at 16:55, from IP address 175.140.x.x. The current document download page has been viewed 893 times.
File size: 69 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Template Bangunan.pdf (PDF, 69 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Lampiran 2
JABATAN/AGENSI TEKNIKAL: JABATAN BANGUNAN PBT
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG
DISEMAK OLEH OSC
Bil Dokumen
Bilangan
Dokumen
1 Pelan-pelan yang telah
1
disahkan oleh Profesional
Berdaftar :
a : Pelan Susun Atur
(selaras garis panduan
PBT);
b : Pelan Konsep Lanskap
c : Pelan Lanskap* ;
d : Pelan Cadangan Nama
Taman* ; dan
e : Pelan Cadangan Nama
Jalan *.
(*) Boleh dikemukakan
selepas Pelan Susun Atur
diluluskan tetapi sebelum
pembinaan bermula
2 Laporan penilaian kesan
1
lalulintas (TIA) selaras
dengan keperluan JKR

17

ADA/TIADA CATATAN

Lampiran 3
JABATAN/AGENSI TEKNIKAL: JABATAN BANGUNAN PBT
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG
DISEMAK OLEH OSC
Bil Dokumen
Bilangan
Dokumen
1 Borang A ( jadual kedua
1
UKBS 1984 )
2 Surat Permohonan yang
1
ditandatangani oleh pemilik
dan Perunding berdaftar
(Covering Letter) dalam
bentuk pdf
3 Salinan Geran atau Surat
1
Hakmilik Tanah asal yang
telah disahkan atau Salinan
Bukti Permohonan
Berimilik Tanah yang telah
dikemukakan oleh agensi
perlaksana kepada
PTD/PTG
4 Salinan resit semasa cukai
1
tanah/taksiran (sekiranya
berkaitan) dalam bentuk pdf
5 Salinan resit bayaran
1
memproses pelan dalam
bentuk pdf
6 Salinan Kelulusan
1
Kebenaran Merancang
yang masih sah dalam
bentuk pdf jika ada/perlu
7 Salinan Carian Rasmi
1
Geran/Surat Hakmilik
dalam bentuk pdf
8 Pelan-pelan yang telah
3
disediakan oleh Profesional
Berdaftar :
a : Pelan Susun Atur;
b : Pelan Bangunan
c : Pelan Kerja Tanah** dan
Pelan Jalan dan Parit**
d : Pelan Sanitari* ; dan
e : Pelan Konkrit Tetulang*
(*) Boleh dikemukakan
semasa mengemukakan
Borang B, Undang-Undang
kecil Bangunan Seragam
1984
18

ADA/TIADA CATATAN

BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG
DISEMAK OLEH OSC
(**) Perlu mendapatkan
kelulusan pelan sebelum
pembinaan bermula
9 Gambar tapak dalam bentuk
1
jpeg/pdf
10 Pengenalan seperti Nama,
Jawatan (jika berkenaan)
alamat terkini, No kad
pengenalan dan Nombor
Pendaftaran setiap
perunding (Jurutera /
Arkitek / Pelukis Pelan ),
Pemilik dan Pemaju
hendaklah ditulis atas setiap
helaian pelan
11 Sekiranya Pemilik / Pemaju
1
adalah syarikat berdaftar,
Salinan Borang 49
hendaklah disertakan dalam
bentuk pdf
12 Pelan Tapak (mengandungi
1
lokasi tapak yang
ditandakan, tunjuk arah
utara, jalan-jalan utama yang
terang dan jelas)
13 Penyediaan Pelan dalam
1
skala metrik
14 Template perkiraan yuran
proses mengikut Jadual
Pertama UKBS 1984

19

ADA/TIADA CATATAN

Lampiran 2A
JABATAN/AGENSI TEKNIKAL: JABATAN BANGUNAN PBT
SENARAI SEMAK TERPERINCI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
BIL

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

PERKARA-PERKARA YANG DISEMAK
ADA/TIADA CATATAN
SELARAS KEPERLUAN
JABATAN/AGENSI
Garisan Bangunan hendaklah
ditunjukkan di atas pelan tapak
Jarak di antara bangunan-bangunan
hendaklah mematuhi garispanduan Pihak
Berkuasa Tempatan berkenaan dan UBBL
Jarak bangunan ke sempadan lot
hendaklah mematuhi garispanduan Pihak
Berkuasa Tempatan berkenaan
Saiz, susunan, lebar laluan, tempat
pusing, lerengan dan kedudukan tempat
letak kenderaan hendaklah mematuhi
garispanduan Pihak Berkuasa Tempatan
berkenaan sedia ada
Beranda hendaklah disediakan dan
kelebaran hendaklah mengikut garis
panduan PBT bagi sepanjang hadapan
bangunan dari simpang jalan di simpang
jalan-jalan dan lorong belakang / lorong
tepi jika berkenaan
Ruang Rekreasi Awam hendaklah
selaras garis panduan PBT
Garis panduan mengenai pemajuan di
kawasan bukit atau lereng bukit
hendaklah dipatuhi sekiranya terlibat
Pusat pembuangan sampah hendaklah
disediakan mengikut garispanduan Pihak
Berkuasa Tempatan
Kemudahan untuk orang kurang upaya
hendaklah disediakan dan mematuhi
peruntukan undang-undang
Alas tidak boleh mengunjur melebihi
daripada sempadan lot / lorong tepi /
lorong belakang / jalan-jalan / jalan susur
Cadangan setiap bangunan dengan
jumlah unit hendaklah ditunjukkan di
dalam pelan tapak
Ruang letak kenderaan hendaklah
disediakan mengikut garispanduan Pihak
Berkuasa Tempatan berkenaan sedia ada.
Aras bumi bila kerja siap hendaklah
dinyatakan
Aras bumi yang sedia ada dan aras jalan
yang sedia ada hendaklah dinyatakan

20

Lampiran 3A
JABATAN/AGENSI TEKNIKAL: JABATAN BANGUNAN PBT
SENARAI SEMAK TERPERINCI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
BIL

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

15

PERKARA-PERKARA YANG DISEMAK
ADA/TIADA CATATAN
SELARAS KEPERLUAN
JABATAN/AGENSI
Salinan surat kebenaran merancang
yang masih sah termasuk surat
perlanjutan (jika berkaitan)
Pelan Kunci
Pelan Tapak & Lokasi
Pelan-Pelan Lantai
Pelan Bumbung
Pelan-Pelan kesemua elevasi
(elavation)
Pelan-pelan keratan (melintang dan
menegak)
Pelan Pintu masuk dan pagar
Pelan Pondok pengawal, jika berkaitan
Lokasi bangunan pencawang TNB, loji
rawatan kumbahan dan strukturstruktur yang berkenaan hendaklah
ditunjukkan di dalam pelan
Bagi pelan-pelan kerja ubahsuai,
maklumat mengenai bangunan sedia ada
seperti tarikh Sijil Layak Menduduki/CCC
hendaklah dinyatakan. Sekiranya
bangunan sedia ada belum mendapat Sijil
Layak Menduduki/CCC, maklumat
mengenai tarikh kelulusan pelan, nama
orang yang mengemukakan pelan dan
sebagainya hendaklah dinyatakan
Tajuk-tajuk Pelan hendaklah selaras
dengan garis panduan PBT
Penyediaan Pelan
Tapak/Lantai/Bumbung/Keratan/Pandanga
n Sisi hendaklah selaras dengan garis
panduan PBT dan undang-undang yang
berkaitan
Sekiranya nama pemunya tanah di
dalam pelan bangunan adalah
berlainan dari yang ditunjuk dalam Daftar
Hakmilik Sementara, salinan
"Memorandum Pindah Milik Tanah"
(disahkan oleh Jurukur Tanah Berlesen)
hendaklah dikemukakan dalam bentuk
pdf
Butir-butir tapak yang menunjukkan

21

BIL

16

17

18

19

20

21

22

PERKARA-PERKARA YANG DISEMAK
SELARAS KEPERLUAN
JABATAN/AGENSI
kontor/muka keratan lintang/muka keratan
membujur yang sedia ada di tapak
cadangan (disahkan oleh Jurukur Tanah
Berlesen) hendaklah dikemukakan untuk :
(a) Pemajuan yang melebihi 5 tingkat, dan
/ atau
(b) Pemajuan di lereng bukit melebihi
kecerunan 20% yang melibatkan 2 tingkat
atau lebih, dan/atau
(c) Pemajuan yang mengandungi besmen.
(d) Pemajuan tanah tebusguna
Cadangan dalam pelan bangunan ini
hendaklah mematuhi kehendakkehendak warisan (jika berkaitan)
Kemudahan untuk orang kurang upaya
(OKU) seperti ramp, tandas dan
sebagainya hendaklah disediakan dan
ditunjukkan di atas pelan mengikut
peruntukan dalam Undang-undang Kecil
Bangunan Seragam/Garispanduan PBT
Pelan Bangunan : Jika cadangan
membina sebuah bangunan kediaman
atau bangunan yang tidak memerlukan
Sistem Kumbahan Pusat :
i) Lokasi Tangki Septik hendaklah
ditunjukkan diatas pelan bangunan
setelah mendapat kelulusan IWK
ii) Aliran paip kumbahan hendaklah
ditunjukkan di atas pelan tapak
Kehendak PBT mengenai kawalan
pembuangan sampah hendaklah dipatuhi
dan dinyatakan di atas pelan
BANGUNAN Warisan –
(a) Salinan kelulusan dalam bentuk pdf
diperlukan untuk bangunan sediada yang
telah dikenalpasti sebagai bangunan
warisan
BANGUNAN Warisan –
(b) Cadangan kerja pindaan/tambahan
hendaklah mematuhi kehendak-kehendak
Garis panduan PBT
Pengiraan yuran memproses pelan

22

ADA/TIADA CATATAN


Related documents


template bangunan
template perancang
template landskap
hc070 14 041114
uu no 17 2007 l
kak pengawasan peningkatan breakwater

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Template Bangunan.pdf