Raport audit 2015 .pdf

File information


Original filename: Raport audit 2015.PDF

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 20/05/2016 at 11:08, from IP address 212.56.x.x. The current document download page has been viewed 535 times.
File size: 3.2 MB (23 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Raport audit 2015.PDF (PDF, 3.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


RAPORTUL AUDIT'ORU,LIJI
INDEPENDENTrlr. 09r
Priv ind confirmare a situalillor finuncicrrep entn)' ehlrl 2 075

de Pazd
Beneficiar:i.S",,Detagamenturl

Paramilitara"

Chiqirniu-2016i

SA'CONSULTING_MODERN"SRL
mun, Chiginlu, str. VeronicaMicle,10,of.5,
tel lfax 022-241-405;
mob. 069169127
; 068009632
Licenfa AMMII
nr. 042258 din 15.02.2010
- GroupeSocieteGenerale"SA, BIC: MOBBMD22
ConVbancar22247105V29076337100
BC "Mobiasbanca

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
privind situafiile financiare pentru anul 2015

a f.S. "DepartamentuldePazilParamilitard,,

Administratorului:

I.S. ''DPP''
A

Chisinau- 2016
Pagina1 din 16

CUPRINS
1.0. Compartimeneteleauditate
2.0. Informafii generale
2,1. Informafii generalecu privire la societal;ede audit
2.2. Informafii generaledespreentitateaauditati
3.0. Metode de efectuareaauditului
4.0. Secfiunide audit
4.1. Evaluarea de contabilitateqi de control intern
4.2. Active necorporale
4.3. Mijloace fixe
4.4. Investifii qi resurse
4.5. Investifii financiare
4.6. Alte active circulante
4.7. Material - Stocuri
4.8. Creanfe
4.12.Imprumuturi gi credite
4.13.Datorii
4.14.Decontiri cu personalul
4.15.Calculelede TVA
4,16,Impozitpe profit
4.17. Alte imp ozite
4.18.Alte angajamente
4.19.Vinziri
4.20.Cost
4.21.Alte venituri gi cheltuieli
5.0. Proceduri,standarde
6.0. Analiza financiarl
7.0. Constatiri, Anexe

Pasina2 din 16

2.0. fnforma{ii generale.
2.1. Informafii generalecu privire Ia societateade audit
!rConsulting-Moclerntt SRL

umrea companter
resajuridici

un, Chisinau.str.V. Micle. 10A. of. 5

10091600041917
lvlobiasbanca-Groupe
SocieteCieneraleSA

MO2224ASV29076337100
ont de coresponden{a

OBBMD22
A DE ACTIVITATE
ERTIFICAT DE AUDIT

MMII nr.042258 din 15.02.2010

0110262
eliberatdde Ministerul Finantelor
I RlWoldova
la 08.02.2008

onducltorul companiei

ron Galina

La auditareaintreprinderii au participat urmdtorii colaboratori gi auditori:

I

WironG.I.

Auditor

MusteafaRodica

Stagiar

Iivalcovschi lgor

A.uditor

DolineanschiGalina

Vice-director
linanfe

2.2.Informafii generalecu privire la intreprinderea auditatd
IS ttDetasamentulal.ePaza Paramilitaratt
Denumirea intreprinderii

lS "Detas,amentulde Paza Paramilitara"

A.dresajuridicl

nnun.Chisinau, str. Colina Puschin, 19/l

3od fiscal

1003600104867

Rechizitebancare

ElC"Moldindconbank"SA Fil-la Telecomtrans

ont bancar

t2sn5320082

ont de corespondenfa

BIC
onducitorul intreprinderii
Contabil-qef

\{OLDINDMD2X332
ZlmuncilaVladimir
!]odiacMariana
Pagina3 din 16

Metodologia de audit
Din datele debazd.gi informaliile de operatiuniale evidenleicontabilea iS
"Detaqamentul dePazil Paramilitard" pentruperioadaanului de gestiunrl
incheiatdla 31 decembrie2015s-a petrecutauditul solicitat.
Auditul a examinatdomeniul contabilitdtii,in cadrulplanului de audit.
Pentrua sprijini concluziile gi recomanddrilenoestreau fost folosite de cdtreun
numdrimpundtorde testegi proceduride audit gi caracteruladecvatal info:rmaliilor
contabile,precum qi controale interne efectuatecleauditorul intr:m.
Auditul a fost realizat;
- Evaluareacontroalelorinteme;
- Verificarea conformitdlii conturilor sinteticeqi de contabilitateranaliticd;
- Verificareaintegralitdtii gi corectitudiniide reflectareatranzao\iilorde afaceri;
- Analiza situa{iile financiare ale entitdtii auditatr:;
- Verificarea conformit5lii cu reglementdrilecarerguverneazd,ac:,tivitatea
finan ciard
gi economicd ai.S. "Dpp".
Auditul a inclus:
-- studiu pebazd,de teste,a dovezilorce suslincifrele qi informaliile prezentatein
situaliile financiare(contabile)raportareade informaJiicu privire la activitaitile
financiaregi economiceale entitdtii;
-' principii de estimareformd gi norme contabile,aplicabilela pregdtireade:
contabilitate(situatiile financiare);
-r estimdrilorsemnificativefdcutede cdtreconducerein pregdtireade contarbilitate
companie(situaliile financiare);
-r evaluareasitualiilor contabile(financiare).
In cazul angajamentelorincheiate intre pdrli orice indiciu calculat in cadrul
misiunii de audit, precum gi al faptului ca obier:tivul si sfera unui angajamentde
audit a fost determinatcu privire la probelede ar:dit acumulate,calculatepragul de
semnificafie,proceduri qi teste, credem cd echipa de audit in cadrul misiunii de
audit conform planului de audit au relevat si obtinut prob,e suficiente pentru
apreciereagi identifi-careariscurilor, precum qi cd auditul nostru a fost ef'ectuatla
entitate impreuna cu specialigtii entitdtii cu guvernanla gi constituie o bazd
suficientdpentru opinia noastr6.
Av6nd in vedere cantitateamare de documente,,informalii contabile obfinute, cu
scopul de a reduce riscul de emitereahotir6rilor greqitein procesul de formare a
opiniei de audit, de asemenia fost aplicatd,metoda
de prelevareaprobelorrelevante
in cadrulmisiunii de audit careau fost determinat,e
pe capitolein perioadapretrecerii
misiunii de audit.

Pagirra4 din 16

in timpul auditului au fost verificate urmitoarele compartimente:
1. Active necorporale
2. Mijloace fixe
3. Investifiile gi Resurse
4. Investifii
5. Alte active circulante
6 . Stocuri de mlrfuri 9i materiale
7. Active curente
8. Remunerareamuncii
9. Mijloace blnegti
L0. Capital propriu
11. Crean{e
12. Datorii
13. Decontiri cu personalul
14. CalculeleTVA
15. Administrare fiscali
16. Alte impozite
17. AIte datorii
18. Rentabilitate
19. Lichiditnti
20. Atte venituri gi cheltuieli

Pasina5 din 16

SA,,CONSULTING_MODERN'SRL
mun.Chi$inlu,str.\/. Micle,10A, of.(ap.)5,
tellfax022-241-405;
nnob.69169127
; 68009632
LicenfaAMMII nn.042258din15.02.2010
nr.28104-16
din2004.2016

Citre: Consiliul de Admiinistratie
I.S.t'Detagamentulde Pazd lParamilitari"

Dlui VladtimirZlmuncili
Administratorului
i.S...Detpsamentul
de Pazi lParamilitari"
str.ColinaI'uschin,
l9l1, mun,Chiqintru,
RM

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
cu privire Ia situafiile financiare F,entruanul 20L5
Raportulcu privire la situaliiilefinanciarelai.S. ,,DetagamentuldePawdParamilitara;'rin continuare i5 I'p1ipr"pentruperioadaanului 2015,c/f1003600104867,
sediulstr. Colina Puschin,19ll, mun. Chiqiniu, Republica Molrlova.
Am efectuat misiunea de audit Societateade audit ,rConsulting-IWodern"SRL,
c/f 1009600041917,
str. V. I\4icle 10 A, of. 5, mun. Chigindu,Itepublica lvloldova,
Licen{a A MMII nr. 0242258din 15.02.2010eliberatdde Camerade L,icenliere,pozilionatd rrr. 12 in Extrasul din Registrul de stat al r;ocietdlilorde audir, al auditorilor
intreprinzdtoriindividuali conlbrm situatieidin I marrtie20l6,membru ACAP.
Raport cu privire la situatriilefinanciare
Noi am auditat situa{iile financiareinsolitoare u iS "DPP" care cuprind situa{iile
financiare la data de 31 decembrie 2015 cu anexele,Bilanful, Siitua!.iade Profit qi
Pierdere,Situalia Modificdrilor Capitalului Propriu gi SituaJiaFlr.rxurilorde numerar
aferenteexerciliului incheiat Ia aceadatd,notele infbrmative gi un sumar al politicilor
contabilesemnificativeqi alte informalii explicative.
ResponsabitituteaiS 'Dpp" pentru situaliile Jinanciare
Conducer.a tS "DPP" este responsabildde irrtocmirea qi prezentareafideld a
acestorsituafii financiaregi pentru sistemulde control intern, necesarpe.ntruintocmirea
situafiilor financiare in conformitate cu StandardeleNalionale de Corrtabilitate,care
sunt lipsite de denaturdrisemnificative, cauzatefie dr: fraud6, fie de eroare.Conducerea
IS "DPP" este responsabilSla determinareacaracterului rezonabil al estimdrilor
contabilela pregdtireasitualiilor financiarepentru anrll 2015.
Responsabilitatea a uditor uI ui
Responsabilitxeanoastrdconstdin exprimareaopiniei cu privire la acestesitualii
financiare a iS "DPP'' ce se conlin Bilanful, Situerliade profit sriPierdere,Situalia
Modificdrilor Capitalului Propriu gi SitualiaFluxurilor de numeraraferenteexerci{iului
incheiat la 31.12.2015,altor anexela situaliile financiare qi notei infonnative pe baza
probelor acumulatein perioadamisiunii de audit. Am desfbguratmisiunea de audit in
conformitate cu Standardele Internationale de ,,\udit. Aceste standarde prevdd
conformitateacu cerintele etice qi planificarea qi ,desfdgurarea
arudituluiin vederea
Pagina6 din 16

oblinerii asigurdrii rezonabile cu privire la mdsurain care Situa{iile Financiare sunt
lipsite de denaturdri semnificative. Auditul a fost planificat gi efectuat in baza
procedurilor de audit cu scopul auditdrii, confirmiirii situaJiilor financiare,care s-au
acumulat pe baza aprecierii pragului de semnific:afie,riscurilor', dovezilor', testelor
pentru a obline o siguranld suficientd privind veridicitatea situaliilor financiare a iS
"DPPtt. Misiunea de audit de asemenia inclus evaluareagradului de a<lecvarea
politicilor contabile utilizate gi a caracterului rezonabilal indicatorilor de perfirrmanlda
IS "DPP'', primite de condueereaentitdlii, precum gi evaluareaprezentdriig,eneralea
situaliilor financiare in general.Noi credem, cd auclitul probelor cle audit furnizeazdo
bazdrczonabildpentru opinia noastrdcu privire la fiabilitateasitualiilor financiare.
in contextuldat, in aspectde competentds-a efectuatevaluarea.
qi exprimareaasupra documentelorprimare,contractelorde colaborare,,
fluxului capitaluluipropriu, fluxului qi utilizdrii mijloacelor bdneqti, analizeiactivitdti.ioperalionaleqi financiare; analizei
structureiactivelor qi modul :reflectirii in evidentacontabild Ia iS "DPP", cod fiscal
1003600104867
pentru perioada01.01- 31.12.201ijin bazacontractului de audit nr.
08/03-16 din 24 martie 2016 semnatde Adminisffatorul Dnul Vladimir Zmuncila.
Funclia de contabil-gef pe parcursulanului 2015 a delinut-o Dna Godiac lWariana.
Misiunea de audit implicd desfbgurarea
de proceduri in vedereaoblinerii de probe de
audit cu privire la valorile gi prezentdriledin situa{iile financiare.Procedurileselectate
depind de ralionamentulauditorului, de documentetleprezentate,dovezile acumulate,
inclusiv de evaluareariscurillor de denaturaresenrnificativd a situaJiilor financiare,
cauzatd,
fie de fraud6,fie de eroare.La efectuareaacelorevaludri ale riscului, auditorul
i-a in considerarecontrolul intern relevant pentru intocmirea de cdtre entitate qi
prezentareafideld a Situaliilor Financiarepentru anul 2015, in vedereaconceperiide
proceduri
de
audit.
care
sunt
ildecvate
entitatii
auditate.
Misunea de audit include, de asemenea,evaluareagradului de adecvarea politicilor
circumstan{elor,procedurilor, testelor acumulate,rlar nu cu scopul exprimdrii unei
opinii cu privire la eficienta controlului intern al politicilor contabile cu anexe gi a
caracterului rezonabil al estimdrilor contabile efectuatede cdtre conducere,F,recum$i
evaluarea prezentdrii generale a Situatiilor Financiare pentru anul incheiat la

3r.r2.20rs.

Planificarea auditului. Auditul situaliilor finarLciareu iS "DIIP" pentru perioada
01.01-31.12.20f5a fost planificat qi realizatin corrformitatecu ISA-urile respectind
condiliile qi principiile de independenld,,
obiectivitaterqi confidenlialitate.
Planificarea auditului s-a efectuat cu privirer la mirimea rlenaturirillor, care
vor fi consideratesemnificativesi vor oferi o bazd suficienti pentru:
o Determinureu naturii, vnomentului Si domen,iului de uplicare a procedurilor de
evaluare a riscului;
c ldentiJicarea Si evaluarea riscurilor de denat'uraresemnffic:ativd;
o Determinureu naturii, momentului Si ariei de cuprindere: u procedurilor de

constutaresuplimentare.
1. Sintezi:
i
t
In scopulexpuneriiuneiopinii cu privirela corectituLdinea
qi veridir:itatea
situaliilor
financiareintocmiteau fost supuseverificdriiactivelecurentegi pe termenlung,a
Paeina7 din 16

capitaluluipropriu, analizareastdrii datoriilor gi creimlelorpe termenlung gi
scurtce
s-a efectuat in mod selectivin bazadocumentelorp'rezentate.
Au fost verificatedocumenteleprimare,_datele
gi exPlicatiilecu privire la evidenlacontabild,respectarea
legislalieiRepublicii Moldova cu privire ia situaliilerfinanciarepentru
anul de gestiune.
Pentru efectuareamisiunii de audit au fost prezentateStatutul irrtreprinderiii;
documentelede inregistrareaentitd{ii;politicile .ontubil,rpentru anul 201i;
contra,ctele;
ddrile de seamdptezentatelaIFPS; CTAS; CNAM; Situaliile Financiarepentru
anul
2015;Declarafiacu privire la venituri forma VEN-12; Registrelede cumpdr6rii
gi
vinzdri; facturile de expeditieqi fiscale;extraselebancare;lasaentitdlii;
rulajele
bancare,CarteaMare;registrelede evidentacontabildpe suportde
hirtie; exiraselede
la OCT Cadastru;Raport de evaluare,etc.
rdentificareasferei de aplicare a misiunii de aurclit:
Auditul a fost exercitatin conformitatecu Legea nrr.61- xvl din 16.03.2007
,,cu
privire la activitateade audit:"; ISA, Reglamente.i internafionale
de auditoAsigurare 9i etici din 24.08.2012,Legea nr. 146-XIII din 16 iunie lgg4
"Cu privire la"
intreprinderea de stat", ce exr:rcitdactivitateasa economicdin conformitate
cu Legea
RM ,,Cu privire Ia antreprenoriat gi intreprinderi" nr. 845-XII din 03.01.199 (cu
Z
toatemodificdrile 9i completdrileulterioare),Hotirirji de Guvern qi Decizii qi in conformitate cu Statutul entitifii; Legii Contabilitdfii nr. 113 - XVi din 27.04.2007
gi
noilor SNC, inbaza documentelorcontabilesi a Situaliilor Financiare prezentate
de
conducereu
iS "Dpp".
Conform cerintelorISA, misiuneade audit a fost solicitatdde cgnducereasrociet6fii
qi s-a petrecut conform oferteri prezentategi in baza contractului incheiat, i' scopul
obtinerii asigurarii rezonabile cd documentele si inregistrdrile contabile, r;itualiile
financiarein intregime nu contin denaturarisemnificartive.
Auditul a inclus exarninarea,
in baza testdrii, a oblinerii pr,obelorgi dovezilor c,; confirmi evaluareaprirrcipiilor
contabilitdlii utilizate si analiza estimdrilor contabile considerabile determinaie de
conducere,precum ;i corectitudineaoformdrii docurrLentelorprimare pentru activitatea
de antreprenoriatluate in ansamblu.
Misiunea de audit s-a efecturatinbazaactelororigirnaleprezentak:qi anume:
e
r
o
o
o
r
o
o
o
r

Actele de constituire ale intreprinderii;
SituatiileFinanciarecu anexepentru anul 2015;
Ddrile de seaml trimestriale, anuale fafd de bugetul public loczrlgi de stat pentru anul 2015.
Balanta conturilor contabilepentru anul 2015;
Documenteleprimare ale intreprinderii;
Politicile Contabitea intreprinderii pentru anul 2015;
Registrelecontabilepentru anut 2015;
Balanta de verificare (Lista de inventariere gi procesele-verbale),etc
Procesele-verbale
ale Consiliului de Administrafie;
Extraselede la OCT Cadastru, raport de evaluare,etc.

Date generale:

I.S. "DPP''inregistratdlaCamerainregistrlrii de Stat de pe lingd MJ al RM
la 31.12.1992
cu nr. de inregistrare1003600104867,
numdrde identificarede Statgi
Pagina8 din 16


Related documents


raport audit 2015
raport audit 2014
notificare mini anonimizata
anexa card 2 mobilpay
meto cnpt cnps clp 2017
contract cadru pt util servn

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Raport audit 2015.PDF