07a Tilsynsrapport 20160419084458 sonjaT Helses (PDF)
File information


Author: Håkon Gjøvåg Olaisen

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 02/06/2016 at 09:51, from IP address 185.39.x.x. The current document download page has been viewed 420 times.
File size: 255.1 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


Nord-Troms Brannvesen

Sonjatun helsesenter
Bodil Mikkelsen
0 Ukjent

Deres ref:

Vår ref:
2016\28

Saksbehandler:
Håkon Gjøvik Olaisen

19.04.2016

Tilsynsrapport
Sonjatun helsesenter
Nord-Troms brannvesen gjennomførte tilsyn den 14.04.2016 i ovennevnte objekt.
Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13
annet ledd og Forskrift av 17. desember 2015 (Forskrift om brannforebygging) § 18.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forskrift om brannforebygging og HMSlovgivningen.
Til stede ved tilsynet:
Brannvernleder:
For eier:
For brannvesenet:

Bodil Mikkelsen
Nils Benjaminsen, vaktmester
Håkon G. Olaisen

Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier, virksomhet og bruker ved objektet arbeider
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig
vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av
utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:
 At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
 Lover og forskrifter om forebyggelse av brann
 At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
 At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på
 Sikkerhetsområdet
 At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet
Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på
objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn
Forrige branntilsyn ble avholdt: 24.03.2015
De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket.
Dette gjelder:
Generelt
Sonjatun helsesenter.
Diverse omsorgstjenester, fordelt over fire etasjer.
28 senger totalt.
Øverste etasje er i hovedsak kontorlokaler.
Bygget er fullsprinklet.

Definisjoner:
AVVIK:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
ANMERKNING:
Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet,
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
KOMMENTARER:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.
Avvik
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1
Brannvernleder har ikke tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og
organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter
Avvik fra:
§§ 5 og 12 Eier og brukers systematiske sikkerhetsarbeid
Kommentarer:
Brannvernleder har ikke brannvernkurs. For et bygg av denne størrelsen, med så kompleks bruk vil
det være hensiktsmessig at brannvernleder blir kurset i brannvernarbeid.

Avvik 2
Virksomhet/bruker har ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet rednings- og beredskapsplaner
Avvik fra:
§ 10 Dokumentasjon av sikkerhet
Kommentarer:
Ved tilsynet kunne innsatsplan for brannvesenet ikke finnes i brannverndokumentasjonen. Det har
blitt utført øvelser i samarbeid med brannvesenet, og det er derfor sannsynlig at brannvesenet har
utarbeidet et innsatsplan. Denne skal inkluderes i brannverndokumentasjonen for bygget.

Avvik 3
Det er ikke gjort en risikovurdering av objektets virksomhet
Avvik fra:
§ 12 instruksjoner og planer mv.
Kommentarer:
Det er utarbeidet ROS-analyser for noen avdelinger, men det mangler for flere andre avdelinger.
ROS-analyser danner grunnlaget for lokale branninstrukser og behovet for andre lokale
brannverntiltak som opplæring/brannøvelser utover de generelle retningslinjene.
Dette ble også satt som avvik ved sist tilsyn. Avvik skal utbedres innen rimelig tid.

Avvik 4
Brannverntegningene viser ikke alle bygningsdeler og installasjoner med brann-fore-byggende
funksjon, eller alle rømningsveier
Avvik fra:
§ 10 Dokumentasjon av sikkerhet
Kommentarer:
Brannseksjoner er ikke markert på brannverntegninger, disse skal være markert.
Første del av evakuering av bygget består av å flytte pasienter over til brannseksjonen det ikke
brenner i, det vil derfor være viktig at seksjoneringen er markert på tegninger.

Avvik 5
Virksomheten/bruker har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert.
Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og interne
kontrollrutiner
Avvik fra:
§§ 5 og 12 Eier og brukers systematiske sikkerhetsarbeid
Kommentarer:
Egenkontroll på branntekniske installasjoner blir ikke dokumentert. Sjekklister for utført
egentkontroll finnes, men er ikke tatt i bruk.

Avvik 6
Gjennomført opplæring og øvelser dokumenteres ikke
Avvik fra:
§ 12 Opplæring og øvelser
Kommentarer:
I brannverndokumentasjonen er det ikke dokumentert hvem som har/ikke har gjennomført
brannvernopplæring eller har deltatt/ikke deltatt på øvelser.
Vaktmester arrangerer brannvernkurs, men dokumentasjonen er
ikke lagt ved i brannverndokumentasjon.

Avvik 7
Nødutgang
Avvik fra:
§ 11 Rømning av personer
Kommentarer:
Ledelys i rømningsvei i første etg. kan ikke ses fra korridor grunnet skilt som henger ned fra tak.
Skiltene må henges høyere eller flyttes til siden slik at de ikke blokkerer for ledelys.
I sentralt trapperom må rømningsretning markeres tydligere fra fjerde til andre etg.

Avvik 8
Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.
Avvik fra:
§ 5 Generelle krav
Kommentarer:
Under tilsynet var det lagret bildekk i ventilasjonsrom i første etg. Det skal ikke lagres brennbart
materiale i ventilasjonsrom, dekkene må flyttes til egnet sted.
Ventilasjonsrommet er åpent ned til kulvert under bygget. På grunn av dette vil alt som er lagret i
kulvert også være lagret i ventilasjonsrom. Ventilasjonsrom må skilles fysisk med luke/dør ned til
kulvert. Denne skal ha samme brannmotstand som dører inn til ventilasjonsrommet.

Avvik 9
Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.
Avvik fra:
§ 5 Generelle krav
Kommentarer:
Bygget skal tilknyttes 110-sentralen med direktevarsling etter krav fra brannsjef. Dette er også
anbefalt av Autronica i rapporten fra årskontroll for brannalarmanlegg 2016.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg for 2016 fra autronica anbefaler å oppgradere
brannsentralen fra BS-100 til BS-420 Autrosafe. Dette på grunn av at BS-100 er faset ut og deler ikke
kan skaffes etter 31.12.2015.
Når det en gang trengs reservedeler vil dette føre til at brannalarmanlegge kan bli satt ut av drift. Ser
det som en bedre løsning å bytte brannsentral før det blir et problem.

Andre forhold
Ingen.
Oppsummering/avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
anmerkninger som er angitt i rapporten.
Tilbakemelding
Under henvisning til Forskrift om brannforebygging § 18 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.
Fremdriftsplanen oversendes til Nord-Troms brannvesen innen [dato].
Med hilsen

Håkon Gjøvik Olaisen
Branningeniør

Kopi: Nordreisa Kommune; Postboks 174; Postboks 174; 9156 Storslett;


Download 07a Tilsynsrapport 20160419084458 sonjaT-Helses07a_Tilsynsrapport_ 20160419084458_sonjaT-Helses.pdf (PDF, 255.1 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 07a_Tilsynsrapport_ 20160419084458_sonjaT-Helses.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000379332.
Report illicit content