PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactkwestionariusz osobowy ucznia 2016 .pdf


Original filename: kwestionariusz-osobowy-ucznia_2016.pdf
Title: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Author: Mieszko Wdowiak

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.4, and has been sent on pdf-archive.com on 12/06/2016 at 20:51, from IP address 31.0.x.x. The current document download page has been viewed 540 times.
File size: 131 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Kwestionariusz osobowy ucznia

Technikum Logistycznego „mundurowego” w Chojnicach
Gimnazjum nr 1
Ul. Młodzieżowa 44; 89-604 Chojnice
tel. 882 616 197
PROSIMY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA LITERAMI DRUKOWANYMI
Nazwisko:
Imię(Imiona):
Data i miejsce
urodzenia:
PESEL

Imiona i nazwiska
rodziców/prawnych
opiekunów:
Adres zamieszkania:
województwo
powiat
gmina

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

Adres korespondencyjny

.................................................................................................................................

województwo
powiat
gmina

................................................................................................................................

(jeśli inny niż powyżej)

Numer telefonu
kontaktowego:
Adres e-mail:
Proszę o przyjęcie
mnie do Technikum
w zawodzie:
Wybieram jednocześnie
naukę na następującym
profilu mundurowym:
(wojskowy, policyjny,
strażackim, służby
więziennej)

................................................................................................................................

Skąd dowiedziałeś się
o szkole:

□ reklama w prasie, radiu, telewizji
□ ulotka reklamowa, plakat
□ strona internetowa BZDZ
□ portal społecznościowy

□ wyszukiwarka internetowa
□ poczta e-mail, newsletter
□ z polecenia, od znajomych
□ szkoła - gimnazjum

□ inne (jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………..………)

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz.883)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach dla potrzeb rekrutacji i realizacji zajęć dydaktycznych
programowych i ponadprogramowych realizowanych w szkole.

Oświadczenie

Data i czytelny podpis rodzica

Data i czytelny podpis ucznia

Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Trzy podpisane fotografie.
3. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia.


Załączam orzeczenie o niepełnosprawności lub/i orzeczenie z Poradni PsychologicznoPedagogicznej.Oświadczam, że moje dziecko nie posiada wyżej wymienionych orzeczeń.Oświadczam, że na własną odpowiedzialność nie chcę ujawniać wyżej wymienionych
orzeczeń.
............................................
(data i podpis rodzica/prawnego
opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA
*

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających
wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych
zorganizowanych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Chojnicach oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach
edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji
szkoły.
*niepotrzebne skreślić

Chojnice, dnia…………………………..

............................................

Kwestionariusz osobowy ucznia

Technikum Logistycznego „mundurowego” w Chojnicach
Gimnazjum nr 1
Ul. Młodzieżowa 44; 89-604 Chojnice
tel. 882 616 197

(data i podpis rodzica/prawnego
opiekuna)


kwestionariusz-osobowy-ucznia_2016.pdf - page 1/3
kwestionariusz-osobowy-ucznia_2016.pdf - page 2/3
kwestionariusz-osobowy-ucznia_2016.pdf - page 3/3

Related documents


kwestionariusz osobowy ucznia 2016
podanie do slo
regulamin konkursu prus
wkpp regulamin 2017
edited wniosek spoza obwod1819
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra


Related keywords