kwestionariusz osobowy ucznia 2016 (PDF)
File information


Title: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Author: Mieszko Wdowiak

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.4, and has been sent on pdf-archive.com on 12/06/2016 at 20:51, from IP address 31.0.x.x. The current document download page has been viewed 683 times.
File size: 133.83 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Kwestionariusz osobowy ucznia

Technikum Logistycznego „mundurowego” w Chojnicach
Gimnazjum nr 1
Ul. Młodzieżowa 44; 89-604 Chojnice
tel. 882 616 197
PROSIMY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA LITERAMI DRUKOWANYMI
Nazwisko:
Imię(Imiona):
Data i miejsce
urodzenia:
PESEL

Imiona i nazwiska
rodziców/prawnych
opiekunów:
Adres zamieszkania:
województwo
powiat
gmina

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

Adres korespondencyjny

.................................................................................................................................

województwo
powiat
gmina

................................................................................................................................

(jeśli inny niż powyżej)

Numer telefonu
kontaktowego:
Adres e-mail:
Proszę o przyjęcie
mnie do Technikum
w zawodzie:
Wybieram jednocześnie
naukę na następującym
profilu mundurowym:
(wojskowy, policyjny,
strażackim, służby
więziennej)

................................................................................................................................

Skąd dowiedziałeś się
o szkole:

□ reklama w prasie, radiu, telewizji
□ ulotka reklamowa, plakat
□ strona internetowa BZDZ
□ portal społecznościowy

□ wyszukiwarka internetowa
□ poczta e-mail, newsletter
□ z polecenia, od znajomych
□ szkoła - gimnazjum

□ inne (jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………..………)

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz.883)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach dla potrzeb rekrutacji i realizacji zajęć dydaktycznych
programowych i ponadprogramowych realizowanych w szkole.

Oświadczenie

Data i czytelny podpis rodzica

Data i czytelny podpis ucznia

Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Trzy podpisane fotografie.
3. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia.


Załączam orzeczenie o niepełnosprawności lub/i orzeczenie z Poradni PsychologicznoPedagogicznej.Oświadczam, że moje dziecko nie posiada wyżej wymienionych orzeczeń.Oświadczam, że na własną odpowiedzialność nie chcę ujawniać wyżej wymienionych
orzeczeń.
............................................
(data i podpis rodzica/prawnego
opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA
*

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających
wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych
zorganizowanych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Chojnicach oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach
edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji
szkoły.
*niepotrzebne skreślić

Chojnice, dnia…………………………..

............................................

Kwestionariusz osobowy ucznia

Technikum Logistycznego „mundurowego” w Chojnicach
Gimnazjum nr 1
Ul. Młodzieżowa 44; 89-604 Chojnice
tel. 882 616 197

(data i podpis rodzica/prawnego
opiekuna)


Download kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016kwestionariusz-osobowy-ucznia_2016.pdf (PDF, 133.83 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file kwestionariusz-osobowy-ucznia_2016.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000385334.
Report illicit content