PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZałącznik nr 4 do Uchwały Nr .pdf


Original filename: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.pdf
Author: biuro

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 15:55, from IP address 95.171.x.x. The current document download page has been viewed 220 times.
File size: 118 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr………
Rady Miasta Włocławek
z dnia………………………2016r.

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny* kandydata

Ja, niżej podpisany (-a) ………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata/

zamieszkały (-a) ……...………………………………………………………………………………..….
/adres zamieszkania rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub adres zamieszkania pełnoletniego kandydata/

legitymujący (-a) się dowodem osobistym …………………………………………………………........
/seria i numer dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna)
lub pełnoletniego kandydata/

wydanym przez …………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że....................................................................................... wychowuje/-ę się w rodzinie wielodzietnej
/imię i nazwisko kandydata/

Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………..

……………………………………….

/data/

/czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)
lub pełnoletniego kandydata/

*Zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 20015r., poz. 2156 z późn. zm.)

wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci.


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.pdf - page 1/2
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.pdf - page 2/2

Related documents


za cznik nr 4 do uchwa y nr
za cznik nr 5 do uchwa y nr
oswiadczenie miejsce
oswiadczenie krewni
oswiadczenie praca
cyow formularz


Related keywords