PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPrp Obrazac Izvan BiH Lok 2016 srp .pdf


Original filename: Prp_Obrazac_Izvan_BiH_Lok_2016-srp.pdf
Title: OBRAZAC PRIJAVE ZA GLASANJE/GLASOVANJE POŠTOM
Author: AdiAgić

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 13/07/2016 at 13:14, from IP address 31.223.x.x. The current document download page has been viewed 205 times.
File size: 246 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


PRP-1 / ПРП-1
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БиХ

Приликом попуњавања обрасца користите само штампана слова. Све рубрике морају бити
попуњене. Потписан образац заједно сa копијама тражених докумената доставите у Централну
изборну комисију БиХ најкасније до 19.07.2016. године у 24.00 часа
А:

СТАТУС У КОМ БОРАВИТЕ ВАН БиХ
Подаци о статусу биће коришћени приликом обраде Ваше пријаве за гласање ван БиХ:

1.

Привремени боравак ван БиХ

2.

Статус избјеглог лица из БиХ

B:

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

1.

Презиме

2.

Име

3.

Дјевојачко/претходно презиме

4.

Датум рођења
(Дан /Мјесец /Година)

5.
6.
7.
8.

9.
ДД

ММ

ГГГГ

Мјесто и општина рођења
Јединствени матични број
ЈМБ
Пол
М □
Име и презиме једног
родитеља
Држављани БиХ који се пријављују за гласање у Брчко дистрикту БиХ морају
означити одговарајућу бирачку опцију на основу ентитетског држављанства
(ФБиХ или РС) Уколико не означите бирачку опцију, неће Вам се моћи доставити
гласачки материјал!

Ж

ФБиХ

РСОзначите начин гласања

10.

Гласање у ДКПБиХ

Гласање путем поште

_________________________________
Држава - Град у ком се налази ДКПБиХ

ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ У БиХ које је пријављено у складу са законом
C:

Лица која имају Привремени боравак ван БиХ
попуњавају назив општине, насељено мјесто и улица
и кућни број.

1.

Општина пребивалишта

2.

Насељено мјесто

3.

Улица и кућни број

D:

1.

Лица која имају Статус избјеглог лица из БиХ
попуњавају назив општине по попусу из 1991. године,
насељено мјесто и улица и кућни број

Адреса ван БиХ на коју ће Вам бити упућен гласачки материјал и контакт подаци
Ако ова адреса припада неком другом лицу / породици са којом живите, молимо Вас да упишете њихове податке
Адреса (улица и кућни број)
ц/о (Подаци о лицу код којег
боравите)
Град
Поштански број
Држава
E-mail
Телефон

2.
Е:

Копије докумената које се достављају уз пријаву за гласање ван БиХ
(*ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО НА ПОЛЕЂИНИ!)

1.
2.
3.

Доказ о идентитету лица (Копију достављају сви подносиоци пријаве)
Доказ о држављанству БиХ (Копију достављају само избјегла лица*)
Доказ о пребивалишту у БиХ (Копију достављају само избјегла лица*)

Датум подношења пријаве

ВРСТА ДОКУМЕНТА
Потпис подносиоца пријаве

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БиХ
ПРП-1 / ПРП-1

УПУТСТВО
A) ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПРИЈАВЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БиХ
Попуњен образац пријаве за гласање ван БиХ треба бити потписан истовјетно као и документ који прилажете и заједно са копијом важећег идентификационог
документа (и другим траженим документима ако сте избјегло лице из БиХ) доставити Централној изборној комисији БиХ на адресу:
Избори у Босни и Херцеговини / Поштански фах 451 / 71000 Сарајево / Босна и Херцеговина,
послати факсом на сљедеће бројеве:
+387 33 251 333 и +387 33 251 334
или електронским путем на e-mail :
prijavapp@izbori.ba

B) ЛИЦА НА ПРИВРЕМЕНОМ БОРАВКУ ВАН БиХ (Лице које посједује документ издат у оквиру ЦИПС-а / IDDEEA-е)
Достављају:
1. Попуњен и потписан образац. Потпис мора бити истовјетан потпису на идентификационом документу који прилажете уз пријаву, како би пријава била
прихваћена,
2. Копију једног од три важећа идентификациона документа издата у оквиру ЦИПС-а / IDDEEA-е (лична карта или возачка дозвола или пасош БиХ)

C) ИЗБЈЕГЛА ЛИЦА (Лице које није никад добило документ издат у оквиру ЦИПС-а / IDDEEA-e)
Достављају:
1. Попуњен и потписан образац (потпис мора бити истовјетан потпису на идентификационом документу који прилажете уз пријаву како би пријава била
прихваћена);
2. Идентификациони документ (важећа лична исправа издата од стране земље домаћина, избјеглички картон издат од владе земље домаћина или друге
међународне организације или пасош или возачка дозвола),
3. Документ о доказу држављанства (увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци или важећи пасош БиХ)
4. Документ о доказу пребивалишта у БиХ (копија потврде пребивалишта или копија личне карте у цијелости из 1991. године или из периода од пописа до
периода стицања статуса избјеглог лица. Уколико не посједују овај документ биће уписани у Централни бирачки списак за општину у којој су имали
пријављено пребивалиште на попису становништва 1991. године),
5. Држављани БиХ који се пријављују за гласање у Брчко дистрикту БиХ морају означити одговарајућу бирачку опцију на основу ентитетског
држављанства (ФБиХ или РС). Уколико не означите бирачку опцију, неће Вам се моћи доставити гласачки материјал!
ИЗБЈЕГЛО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ВЕЋ УПИСАНО У ЦЕНТРАЛНИ БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БиХ НА ПРЕТХОДНИМ ИЗБОРИМА У
БиХ ДОСТАВЉА САМО ДОКУМЕНТЕ ИЗ ТАЧКЕ 1 и 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D) ВАЖНО
СВИ ПОДАЦИ У ОБРАСЦУ МОРАЈУ ДА БУДУ ТАЧНИ И ЧИТКО НАПИСАНИ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА,
ОБРАЗАЦ МОРА БИТИ ПОТПИСАН, ИСТОВЈЕТНО КАО НА ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ ДОКУМЕНТУ КОЈИ ПРИЛАЖЕТЕ УЗ ПРИЈАВУ,
СВИ ТРАЖЕНИ ДОКУМЕНТИ УЗ ОБРАЗАЦ МОРАЈУ БИТИ ДОСТАВЉЕНИ
(НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ),
НЕ ЗАБОРАВИТЕ ЕНТИТЕТСКУ ОПЦИЈУ ГЛАСАЊА (ЗА БИРАЧЕ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ)
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ГЛАСАЊЕМ ВАН БиХ НАЛАЗЕ СЕ НА ЗВАНИЧНОЈ ВЕБ СТРАНИЦИ ЦИК-а БиХ www.izbori.ba
УКОЛИКО СТЕ ОДАБРАЛИ ДА ГЛАСАТЕ У ДКП-у БиХ, А НЕ СТВОРЕ СЕ УСЛОВИ ЗА ГЛАСАЊЕ У ИСТОМ, ВАШИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ БИЋЕ
ДОСТАВЉЕНИ НА ВАШУ АДРЕСУ ПУТЕМ ПОШТЕ И НА ТАЈ НАЧИН Ћ ТЕ ОСТВАРИТИ ВАШЕ БИРАЧКО ПРАВО.

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ОБРАСЦА И ТРАЖЕНИХ ДОКУМЕНАТА ЈЕ: 19.07.2016. године у 24.00 часа


Prp_Obrazac_Izvan_BiH_Lok_2016-srp.pdf - page 1/2
Prp_Obrazac_Izvan_BiH_Lok_2016-srp.pdf - page 2/2

Related documents


sdunewsletter
budite dio tedx iskustva


Related keywords