Raport CNIPMMR (PDF)
File information


Author: CNIPMMR SME-Projects

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 27/07/2016 at 11:28, from IP address 86.107.x.x. The current document download page has been viewed 709 times.
File size: 5.52 MB (288 pages).
Privacy: public file
File preview


COLEGIUL NAŢIONAL

INFORMARE
PERIOADA

09 decembrie 2014 - 30 martie 2015

1

C U P R I N S
A.PROBLEME

PRIORITARE

ASUPRA

CĂRORA

ŞI-A

CONCENTRAT ACTIVITATEA CNIPMMR

A.1. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE SALE
TERITORIALE
1. PLANUL DE ACŢIUNI LA NIVEL CENTRAL AL CNIPMMR PE TRIM. I 2015
2. ACTIVITATI ÎN DOMENIUL DREPTULUI MUNCII, RELAŢIILOR INDUSTRIALE, IMM-URI ŞI FISCALITATE
2.1.POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA CODULUI MUNCII ŞI LEGISLAŢIA PRIVIND NEGOCIERILE
COLECTIVE
2.2.POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA CODULUI FISCAL ŞI
3. PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL LA NIVEL NAŢIONAL

CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

 CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
 COMISIILE DE DIALOG SOCIAL
 ALTE ACTIVITĂŢI ALE STRUCTURILOR TRIPARTITE
4. ELABORAREA ŞI DERULAREA DE PROIECTE
5. REALIZAREA DE CONFERINŢE DE PRESĂ ŞI COMUNICATE DE PRESĂ
6. DERULAREA ACTIVITĂŢI PORTALULUI DE SOLUTII ŞI SERVICII IMMROMANIA.RO
7. DEPLASĂRILE EXTERNE ÎN PERIOADA 9.12.2014-25.03.2015
8. REUNIUNILE ORGANISMELOR DE CONDUCERE ALE CNIPMMR
A.2. EFECTUAREA DE STUDII ŞI ANALIZE ALE MEDIULUI DE
AFACERI
 SONDAJ

PRIVIND PRIVIND IMPACTUL AJUTORULUI SOCIAL ASUPRA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI
REDUCERII ŞOMAJULUI

 SONDAJ

PRIVIND IMPACTUL IMPOZITĂRII CA VENITURI SALARIALE A DIURNELOR ŞI INDEMNIZAŢIILOR
ACORDATE LUCRĂTORILOR ROMÂNI DETAŞAŢI ÎN ŢĂRI DIN SPAŢIUL COMUNITAR

A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN
INTERNAŢIONAL
2

1. PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA CONDUCERII UEAPME
2. PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA FSE
3. PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA CONDUCERII EU-OSHA
4. PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA ACSH
5. PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN – CESE
6. PARTICIPAREA LA ALTE ACŢIUNI

B. ALTE ACTIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din
perioada 09 decembrie 2014 – 30 martie 2015
1. ACTIVITATEA COLEGIULUI

C.

D.

DE

EXCELENŢĂ

ÎN

AFACERI (C.E.A.)

INFORMĂRI
despre
ACTIVITATEA
COLEGIULUI NAŢIONAL

MEMBRILOR

ANEXE

ANEXA NR. 1 - COMISIILE DE DIALOG SOCIAL ŞI ALTE STRUCTURI DE DIALOG SOCIAL 9
DECEMBRIE 2014 – 30 MARTIE 2015
ANEXA NR. 2 - PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ
ANEXA NR. 3 - PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN ÎN PERIOADA 9 DECEMBRIE 2014 - 30
MARTIE 2015

3

A.PROBLEME

PRIORITARE

ASUPRA

CĂRORA

ŞI-A

CONCENTRAT ACTIVITATEA CNIPMMR
A.1. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE SALE
TERITORIALE

1. PLANUL DE ACŢIUNI LA NIVEL CENTRAL AL CNIPMMR PE TRIM. I 2015
Nr.
Crt.

I.

Activităţi

Termene

Responsabilităţi

Observaţii

ACŢIUNI

DE CONSOLIDARE A MEMBRILOR CNIPMMR, CU ACCENT PE
DEZVOLTAREA STRUCTURILOR REGIONALE ŞI SECTORIALE

1.

Dezvoltarea şi consolidarea federaţiilor
regionale membre ale CNIPMMR, în
scopul:
- creşterii importanţei acestora la
nivel regional;
- asigurării participării active în
toate organismele cu competenţe
strategice şi de acţiune la nivel
regional;
- coordonarea
activităţilor
patronatelor locale ale IMM-urilor
din fiecare Regiune de dezvoltare;
- iniţierii şi derulării de proiecte cu
finanţare UE;
- organizarea
de
evenimente,
seminarii, mese rotunde, etc. la
nivel regional;
- dezvoltării de noi servicii şi
activităţi pentru membrii.

2.

Prezentarea în cadrul CP a Strategiei şi
Planului de acţiuni pentru 2015 elaborat
de către fiecare federaţie regională
membră a CNIPMMR, în scopul
coroborării acţiunilor majore planificate la
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare şi
sporirii efectelor acestora

Ianuarie 2015

3.

Identificarea acţiunilor si a proiectelor
care pot fi derulate în comun, a formelor
concrete de parteneriat dintre CNIPMMR

Ianuarie 2015

Permanent

Preşedinţii
Federaţiilor
Regionale membre
ale CNIPMMR
Membrii CP

Preşedinţii
Federaţiilor
Regionale membre
ale CNIPMMR

Planurile
regionale
de acţiuni
vor face
parte
integrantă
din
prezentul
plan

Preşedinţii
Federaţiilor
Regionale membre
4

şi federaţiile regionale, inclusiv accesul la
surse de finanţare, în scopul dezvoltării şi
consolidării organizaţionale
Consolidarea organizaţiilor membrilor
federaţiilor regionale, prin creşterea
numărului de societăţi comerciale afiliate
si a realizarii de actiuni si servicii in
folosul acestora

ale CNIPMMR
Membrii CP

Permanent

Preşedinţii
Federatiilor
Regionale
Oana Ghiţulescu

5.

Realizarea de acţiuni de reprezentare şi de
susţinere
a
intereselor
membrilor
CNIPMMR la nivel national, regional si
judetean

Permanent

Prof.univ.dr.
Ovidiu Nicolescu,
preşedinte
Preşedinţi de
federaţii
Preşedinţi de
structuri

6.

Contactarea firmelor participante la TOP
în 2015 pentru a deveni membre la nivel
regional si la nivel de structura teritoriala

Ianuarie –
Martie 2015

Preşedinţii
Federaţiilor
Membrii CP

7.

Dezvoltarea organizării sectoriale a
CNIPMMR, prin înfinţarea de patronate
de ramură şi federaţii de ramură – minim
10 (2 în Trim I)

Permanent

Vicepreşedinţii care
se ocupa de regiuni şi
Director executiv,
Victoria Guţă

4.

II.

1.

2.

3.

ACŢIUNI

DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR

Acordarea
de
consultanţă
pentru
accesarea schemei de ajutor de minimis
pentru
investiţiile
realizate
de
întreprinderile mici si mijlocii
Organizarea de seminarii naţionale de
informare şi specializare
Intensificarea activităţii Colegiului de
Excelenţă în Afaceri prin creşterea
numărului membrilor la minim 6
membrii.

CNIPMMR PENTRU MEMBRII

Trimestrul I
2015

Iulian Groposila,
vicepreşedinte

Lunar

Director executiv,
Victoria Guţă

30.03.2015

4.

Punerea in aplicare a celor 5 pachete de
propuneri de autofinantare a structurilor
teritoriale CNIPMMR

Permanent

5.

Dezvoltarea
componentei
dezvoltare-inovare

Permanent

III.

1.

cercetare-

Director executiv,
Victoria Guţă
Tibisor Miron,
vicepreşedinte,
Preşedinţi de
structuri
Ion Piţurescu,
membru CP

ACŢIUNI MULTIANUALE REALIZATE DE CNIPMMR
Organizarea de conferinţe de presă
bilunare

Permanent

Prof.univ.dr.Ovidi
u Nicolescu,
preşedinte
5

2.

IV.

Participarea reprezentanţilor CNIPMMR
la organismele europene: UEAPME,
Comitetul Economic si Social European
(CESE), Fondul
Social European
(FSE),FP 7, BPC, etc.

Permanent

ACŢIUNI PRIVIND DIALOGUL SOCIAL ŞI RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE PUBLICE
LA NIVEL NAŢIONAL

1.

Dezvoltarea
activităţii
grupului
parlamentar de sprijin pentru IMM, prin
creşterea numărului de parlamentari la 70
de membrii ai grupului si realizarea a cel
puţin 3 întâlniri în anul 2015 cu grupul de
sprijin parlamentar.

In funcţie de
sesiunile
parlamentare

2.

Participarea CNIPMMR la CES si în
Comisiile de Dialog Social de la nivelul
tuturor
Ministerelor
şi
agenţiilor
guvernamentale

Permanent

3.

Cresterea Colaborarii cu Ministerul de
Finante şi Ministerul Muncii

Permanent

4.

Creşterea colaborării cu Ministerul
Fondurilor Europene

Permanent

5.

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre
CNIPMMR şi Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri
(MECMA) sau Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru IMM-uri (AIPPIMM)

Permanent

6.

7.

Liviu Rogojinaru,
Oana Ghiţulescu
Ana Bontea
Prof.univ.dr.Ovidi
u Nicolescu,
preşedinte
Liviu Rogojinaru,
Ana Bontea

Implicarea CNIPMMR în elaborarea şi
promovarea de initiative legislative pe
domenii de interes major pentru IMM-uri

Promovarea de către CNIPMMR la
nivelul
Guvernului,
Preşedintelui

Permanent

Permanent

Prof.univ.dr.Ovidiu
Nicolescu, preşedinte
Ioan Mintas,
prim-vicepreşedinte
Director executiv,
Ana Bontea,
Director Dep. Juridic
şi Dialog Social
Liviu Rogojinaru,
vicepreşedinte
Ioan Piţurescu,
membru CP
Florea Pîrvu,
vicepreşedinte
Dănuţ Mureşan,
vicepreşedinte
Ana Bontea,
Director Dep. Juridic
Oana Bâra şi
Mirabela Jianu,
Director Direcţia
Proiecte
Neculai Viţelaru,
vicepreşedinte
Prof.univ.dr.Ovidiu
Nicolescu, preşedinte
Director executiv,
Victoria Guţă
Prof.univ.dr.Ovidiu
Nicolescu, preşedinte
Danut Muresan,
vicepreşedinte
Florea Pîrvu,
vicepreşedinte
Ana Bontea,
Director Dep. Juridic
şi Dialog Social
Prof.univ.dr.Ovidiu
Nicolescu, preşedinte
6

României şi Ministerelor a celor mai
importante probleme cu care se confruntă
IMM-urile

Ioan Mintas, primvicepreşedinte
Ana Bontea,
Director Dep. Juridic
şi Dialog Social

V.

ACŢIUNI REALIZATE DE DEPARTAMENTUL PROIECTE

1.

Acţiuni potrivit anexei nr. 2

VI.
1.
2.
3.
VII.

Mirabela Jianu
Oana Bâra

Trim. I

ACŢIUNI REALIZATE DE PORTALUL IMMROMANIA.RO
Creşterea numărului de vizitatori şi de
afişări a portalului www.immromania.ro
Trimiterea bisăptămânală a newsletterului de informare a IMMromania.ro
Creşterea numărului de funcţionalităţi pe
care portalul IMMromania îl oferă
membrilor săi

Permanent

Daniel Uritu

Permanent

Daniel Uritu

Permanent

Daniel Uritu

ALTE ACŢIUNI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

1.

Cultivarea de relaţii eficiente cu massmedia, prin participări la misiuni şi prin
întâlniri lunare cu lideri săi

Lunar

Prof.univ.dr.Ovidi
u Nicolescu,
preşedinte
Liviu Rogojinaru,
Oana
Ghiţulescu

2.

Realizarea de actiuni interne si externe
propuse de membrii CP

Permanent

Membrii CP

Permanent

Prof.univ.dr.Ovidi
u Nicolescu,
preşedinte
Director executiv,
Victoria Guţă

Permanent

Dănuţ Mureşan,
vicepreşedinte

Trim. I 2015

Ana Bontea,
Director Dep.
Juridic şi Dialog
Social

3.

Participarea activă a CNIPMMR la
activitatea ACPR şi dezvoltării acesteia.

VIII.

ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI SOCIALE

1.

2.

Evenimente organizate cu societăţi
comerciale, activităţi sociale pentru
unele categorii de persoane defavorizate
Prelungirea mărcilor înregistrate la
O.S.I.M.:
- Topul Naţional al Firmelor Private
din România (18.04.2005);
- Ziua
Întreprinzătorilor
din
România (18.04.2005);
- Sigla CNIPMMR (30.03.2005);
- Denumirea
CNIPMMR
(30.03.2005)
a căror rezervare a fost pe 10 ani.

7

ANEXA NR. 1
EVENIMENTELE

MAJORE NAŢIONALE ORGANIZATE DE

C.N.I.P.M.M.R. ÎN

ANUL

2015

A. Sărbătorirea „Zilei Întreprinzătorilor din România - 2015”- Mai 2015
B. Lansarea „Cartei Albe a IMM din România – 2015” versiunea în limba română - Iulie 2015
C. Organizarea la Bucureşti a „Lansării Cartei Albe a IMM din România - 2015” versiune ain limba
romana
-

versiunea în limbile engleză, franceză, italiană - Octombrie 2015

D. Organizarea „Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XXIII-a” Octombrie 2015

ANEXA NR. 2
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Denumire indicator

Valoare indicator

Persoane inregistrate, informate si consiliate
Persoane calificate
Persoane mediate în vederea găsirii unui loc de muncă
Persoane instruite
Afaceri nou înfiintate
Târguri judetene de locuri de muncă
Participanti la târgurile județene de locuri de muncă
Campanii media de promovare
Stagii de ucenicie
Workshopuri
Conferinte finale
Evenimente regionale diseminare
Persoane angajate
Persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri
Compendiu de bune practici
Firme selectate pentru derularea stagiilor de practica
Conferinte de presă pentru promovarea proiectului
Simpract
Studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa
prin servicii de consiliere in cariera si stagii de practica
efectuate in firmele de practica
Studenti care vor utiliza incluziv instrumentele online și
SmartPhone dezvoltate în cadrul proiectului Simpract
Membrii ai grupului țintă participanti la târgurile naționale
Intreprinderi simulate premiate la târguri
Intreprinderi participante la târguri europene ale

10860
4725
520
3300
120
13
min 2000 (Garantii)
9
5 (Garantii)
10
7
22
410
350
2
85
2

3050
3000
Min 900
9
9
8

23
24
25

întreprinderilor simulate
Conventii-cadru cu firmele în care se vor derula stagiile de
practică proiect Simpract
Studenti care au beneficiat de consiliere/orientare şi au
continuat studiile
Protocoale de intelegere cu actori din teritoriu

min 25
360
10

2. ACTIVITĂŢILE CNIPMMR ÎN DOMENIUL DREPTULUI MUNCII ŞI RELAŢIILOR INDUSTRIALE,
IMM-URI ŞI FISCALITATE
2.1.

POZIŢIA CNIPMMR

PRIVIND MODIFICAREA
NEGOCIERILE COLECTIVE

CODULUI

MUNCII ŞI LEGISLAŢIA PRIVIND

Referitor la:
 propunea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (b
497/10.09.2014) şi
 propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă (b 37/16.02.2015)
CNIPMMR a avut o poziţie comună cu UGIR şi CONCORDIA de respingere fermă a acestor iniţiative
legislative, solicitând CES prezentarea exactă a poziţiei părţi patronale.

2.2.

POZIŢIA CNIPMMR
FISCALĂ

PRIVIND MODIFICAREA

CODULUI FISCAL

ŞI

CODULUI

DE

PROCEDURĂ

A. Pentru DEFINITIVAREA PROIECTELOR NOULUI COD FISCAL ŞI CODULUI DE PROCEDURĂ
FISCALĂ, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a solicitat
PUBLICAREA LOR CU MINIM 6 LUNI ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN VIGOARE şi valorificarea următoarelor
propuneri cu caracter general:
a) Asigurarea unui MEDIU DE AFACERI FAVORABIL ŞI PRIETENOS, a unui cadru legal stabil şi
predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale:
- publicarea în Monitorul Oficial a legilor de adoptare a celor două Coduri cu 6 luni inainte de data
intrării lor în vigoare şi aplicarea cu începere din prima zi a anului următor celui în care au fost
adoptate;
- noile Coduri trebuie să fie cat mai usor de aplicat, să aibă just distribuită sarcina fiscală şi să nu
vizeze creşterea fiscalităţii sau suprataxarea contribuabililor care declară şi plătesc impozite;
- impactul mediului fiscal asupra mediului de afaceri şi al IMM-urilor trebuie să fie unul de
colaborare, de acceptare şi conformare generală, fără excese din partea statului.
b) SISTEMATIZAREA REGLEMENTĂRILOR PE CATEGORII DE CONTRIBUABILI (în
special pentru IMM-uri);
c) SISTEMATIZAREA BAZEI DE IMPOZITARE A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE PE
CATEGORII DE VENITURI, pentru o mai bună înţelegere, de către contribuabili a modului de
calcul şi pentru o aplicare cât mai corectă a legislaţiei. Deoarece există foarte multe elemente
comune ce intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale pe categorii de venituri şi care sunt reluate la
fiecare contribuţie socială în parte ceea ce face ca urmărirea şi întelegerea să fie foarte greoaie pentru
contribuabili; aceste elemente comune ar trebui enumerate o singură dată pe categorii de venituri, iar
apoi la fiecare contribuţie socială în parte să fie trecute elementele exceptate şi elementele în plus faţă
de baza comună.
d) Continuarea procesului de SIMPLIFICARE A PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ŞI
FISCALE, cu reducerea cu cel puţin 10% a acestora;
e) REDUCEREA CU MINIMUM 25% A NUMĂRULUI DE PLĂŢI FISCALE pentru
întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE

9


Download Raport CNIPMMRRaport CNIPMMR.pdf (PDF, 5.52 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Raport CNIPMMR.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000405188.
Report illicit content