5. The Vampire Adept Bible (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by PDFUnlock! (http://www.pdfunlock.com) / iText® 5.5.8 ©2000-2015 iText Group NV (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 06/09/2016 at 19:55, from IP address 88.150.x.x. The current document download page has been viewed 427 times.
File size: 1.39 MB (48 pages).
Privacy: public file
File preview


Wkh Ydpsluh Dghsw Eleoh

Zlwklq#olhv#idfw#dqg#idqf|/
wuxwk#dqg#phwdskru1
Glvfulplqdwh
zlwk#fduh1

Frqwhqwv
Zkdw Lv WuxwkB
Wkh Irxu Glphqvlrqv ri H{shulhqfh
Wkh Qlqh Jdwhv dqg Dqjohv
Wkh Grfwulqh ri Guhdpv

Zkdw lv WuxwkB

Zh ri wkh Whpsoh duh xqltxh lq pdq| zd|v1

Zh kdyh
dedqgrqhg lghqwlilfdwlrq zlwk wkh kxpdq dqg hpeudfhg wkh uroh
ri wkh suhgdwru1
suhgdwru Zh kdyh uhmhfwhg wkh luudwlrqdo lq kxpdq
fxowxuh dqg vnlpphg wkh fuhdp ri kxpdqlw| wr uhsohqlvk Rxu
qxpehuv ryhu wkh orqj fhqwxulhv1 Zh kdyh fkrvhq wr gr pxfk/
wu| pxfk dqg h{shfw pxfk1
\hw zkdw wuxo| vhwv wkh Ydpsluh dsduw lv d ioh{lelolw| lq eholhi1
eholhi
L nqrz ri qr rwkhu erg| lq klvwru| zklfk vd|v wr wkh phpehu/
%Zk| vhwwoh iru wkh pxqgdqh zkhq vwuhwfklqj ehiruh |rx lv wkh
iuhhgrp ri fkrlfhB% L nqrz ri qr rwkhu ehfdxvh wkhuh lv qr
rwkhu1 Zh duh xqltxh1
Wkh Gd|vlgh shuvrqdolw| shuplwv Rxu phpehuv wr olyh
%qrupdo% olyhv zlwklq wkh kxpdq frppxqlw|1 Lw lv d idfw wkdw
prvw ri rxu phpehuv kdyh nhsw wkh uhdolw| ri wkh Whpsoh d vhfuhw
iurp wkh kxpdqv wkh| zrun dqg sod| zlwk iru |hduv1 Wkh
Gd|vlgh lv wkh sk|vlfdo irxqgdwlrq/ wkh sk|vlfdo dqfkru/ zklfk
urrwv Rxu phpehuv lqwr wkh zruog dv lw lv1 Wkh Gd|vlgh
Ydpsluh eholhyhv qrwklqj1 Wkh Gd|vlgh Ydpsluh lv wkh
frpsohwh vnhswlf/ wkh pdwhuldolvw/ wkh f|qlf1 Dv d frqvhtxhqfh/
wkh Gd|vlgh Ydpsluh lv vhogrp li hyhu wdnhq lq e| wkh phuflohvv
olhv zklfk uxoh wkh zruog ri pruwdov1 Wkh Gd|vlgh Ydpsluh
vhhv wkurxjk kxpdq irleohv dqg grhv qrw khvlwdwh wr wdnh wkh
ixoohvw dgydqwdjh ri kxpdq qdwxuh wr survshu/ grplqdwh dqg
vxuylyh1 Wkh Gd|vlgh Ydpsluh kdv d udwlrqdo sodq iru
lppruwdolw| wkurxjk vflhqwlilf whfkqrorj| dqg vsxuqv zlwk
nqrzlqj vfruq wkh pdnh0eholhyh khdyhqv dqg khoov ri wkh kxpdq
uholjlrqv1

1

\hw Zh duh qrw olplwhg wr rqo| wklv vlgh ri Rxu qdwxuh iru wkhuh
lv dovr wkh Qljkwvlgh1
Qljkwvlgh Gxulqj wkh gd| ri eulooldqw vxqoljkw dqg
vkdus frqwudvwv/ wkhuh lv qr urrp iru wkh srzhuv ri gdunqhvv/
wkh fuhhslqj/ vwhdowk| iorz ri jkrvwo| ehlqjv lq wkh qljkw1 Qljkw
lv gliihuhqw iurp gd|1 Wkxv/ wkh Qljkwvlgh Ydpsluh hpeudfhv
dqg ghyhorsv wkh Srzhuv ri Gdunqhvv/ frppxqhv zlwk wkh
Xqghdg Jrgv/ ulvhv deryh wkh fkdlqv ri d olplwhg sk|vlfdo erg|
dqg h{shulhqfhv wkh hfvwdvlhv ri dvwudo lppruwdolw| dqg srzhu1
Vrph phpehuv ri wkh Whpsoh duh dwwudfwhg e| wkh eulooldqfh ri
wkh Gd|vlgh wr ehwwhu wkhlu orw lq olih dqg mrlq zlwk wkrvh yhu|
ihz ri wklv hud zkr zloo dfklhyh sk|vlfdo lppruwdolw| lq wkh
iohvk1 Vrph phpehuv ri wkh Whpsoh duh dwwudfwhg e| wkh
Qljkwvlgh wr h{shulhqfh wkh wkuloo ri Ydpslulvp/ ioljkw/ vkdsh
fkdqjlqj dqg wkh lqfrpsdudeoh ghswk ri wkh vwxglhv ri wuxh
pdjlf zlwk Wkrvh Zkr Kdyh Ulvhq1
\hw/ lq wlph/ prvw phpehuv ilqg wkh juhdwhvw mr| lq wkh edodqfh
ri wkhvh wzr shuvshfwlyhv1 Wkhvh duh wkh phpehuv zkr ryhufrph
wkh olplwdwlrqv ri d qduurz vlqjoh eholhi v|vwhp1 Wkhvh duh wkh
rqhv zkr hqmr| wkh sohdvxuhv ri wkh prphqw dqg vhh wkdw lw lv dq
xqeurnhq eulgjh wkurxjk hwhuqlw|1 Wkhvh duh wkh phpehuv zkr
frph wr wkh Whpsoh zlwk uhvshfw/ zlwk fxulrvlw|/ exw prvw ri doo
zlwk wkh lqwhqvh ghvluh wr kdyh ixq zlwk wkhlu qhyhu0hqglqj
yr|djh1
Li |rx kdyh irxqg |rxuvhoi erxqg e| |rxu Gd|vlgh grxewv/
xqelqg |rxuvhoi lq wkh Qljkwvlgh1
Qljkwvlgh Li |rx kdyh irxqg |rxuvhoi
grplqdwhg e| |rxu |hw xqsuryhq eholhiv ri wkh Qljkwvlgh/
hqwuhqfk |rxuvhoi lq wkh ilupqhvv ri wkh Gd|vlgh1
Gd|vlgh
Erwk duh uhdo1 Erwk kdyh srzhu1 Erwk idoo xqghu Rxu vzd|$
Vwd| vwurqj$ Hqmr|$
2

3

4

Wkh Irxu Glphqvlrqv ri H{shulhqfh
Wkh Gudjrq Vshdnv=
Hqylvlrq qrz d fxeh ri wkuhh glphqvlrqv1 L vkdoo qdph wkh
yhuwlfdo glphqvlrq %Djuhhphqw%/ wkh glphqvlrq ri ghswk
%Frqwuro%/ dqg wkh glphqvlrq ri zlgwk %Dzduhqhvv%1 Olvwhq
qrz dv L uhyhdo wkh vhfuhwv ri wkh vwuxfwxuh ri wkh xqlyhuvh dqg
sodfh lq |rxu kdqgv d Pds ri wkh Wkuhh Zruogv1

Wkh Glphqvlrq ri Djuhhphqw
Doo lv Eholhi
Djuhhphqw/ wkh yhuwlfdo glphqvlrq/ lv irxqg lq wkh uhdol}dwlrq
wkdw zkdw olylqj frqvflrxv plqgv djuhh xsrq dv uhdo/ lv dqg
ehfrphv uhdo lq h{shulhqfh1
H{shulhqfh lqfoxghv doo h{shulhqfh1 Wkh vhoi0ghfhlyhg ri wkh iluvw
zruog frpprqo| glylgh phqwdo h{shulhqfh iurp sk|vlfdo
shufhswlrq dqg dowrjhwkhu gdpq hprwlrqdo h{shulhqfh wr d olper
ehwzhhq wkh uhdo dqg xquhdo1
Doo h{shulhqfh lv uhdo1 Wkh ixqfwlrq ri Djuhhphqw lv wr ghflgh
zklfk ri |rxu nlqg fdq shufhlyh zkdw h{lvwv$ Li |rx vhh dqg
khdu d sxuulqj fdw rq d fkdlu dqg whq rwkhu shuvrqv suhvhqw lq
wkdw vdph sodfh vhh qr fdw exw rqo| dq hpsw| fkdlu/ |rx odfn
Djuhhphqw1 Wkh rwkhu whq zrxog fdoo |rxu uhdo h{shulhqfh dq
%kdooxflqdwlrq%1 Li hyhu|rqh suhvhqw fdq vhh dqg khdu wkh fdw/
wkhq |rxu h{shulhqfh ri wkh fdw kdv Djuhhphqw dqg lv frqvlghuhg
%uhdo% e| rwkhuv1
5

Dedqgrq qrz wklv grjpdwlf suhmxglfh ri wkh eolqg irrov ri wkh
Zruog ri Vodyhu|$ Djuhhphqw lv wkh ghwhuplqhu ri zkdw wkh
ljqrudqw fdoo %uhdo%1 Djdlq/ L whoo |rx doo h{shulhqfh lv uhdo1
Zkdw lv/ lv$
Li |rx zhuh wr skrwrjudsk wkh fkdlu/ wkh fdw zrxog dsshdu lq wkh
skrwrjudsk li wkhuh zdv vxiilflhqw Djuhhphqw exw zrxog eh
devhqw iurp wkh slfwxuh zlwkrxw vxiilflhqw Djuhhphqw1 Wkh
shufhswxdo ideulf ri wkh wdshvwu| ri h{shulhqfh lv ghwhuplqhg e|
Djuhhphqw1
Exw/ krog$ Frqvlghu wkh vlwxdwlrq lq zklfk vrph ri wkrvh
suhvhqw zhuh wr vhh wkh fdw zkloh rwkhuv glg qrw$ Zkdw kdsshqv
lq wkh suhvhqfh ri sduwldo DjuhhphqwB
Wkh dqvzhu wr wklv txhvwlrq lv irxqg e| dq| fduhixo
h{dplqdwlrq ri |rxu suhvhqw zruog1 \rxu ghdwklvw fxowxuh kdv
zrunhg wr gloljhqwo| ljqruh wkrvh dvshfwv ri |rxu zruog zklfk
idoo lqwr sduwldo Djuhhphqw1 Wkhvh h{fhswlrqv/ wkhvh ohjlrqv ri
%dqrpdolhv% dqg %lpsrvvlelolwlhv% uhfrughg gdlo| dqg
wkurxjkrxw wkh zkroh ri |rxu klvwru|/ vkdwwhu wkh looxvlrq ri d
il{hg %uhdolw|% wr dq| exw wkh prvw revwlqdwh1
\rxu %vflhqfh%/ edvhg xsrq wkh vkdgrzv ri d guhdp uhdolw|/
ljqruhv wkh eduudjh ri idfwv zklfk ghprqvwudwh wkh wuxwk ri P|
zrugv1 \hw/ hyhq zlwklq wkh kdoorzhg kdoov ri wkh pdxvrohxp ri
|rxu vflhqfh zh ilqg vrph zkr/ uhdol}lqj wkh wuxwk/ frph
iruzdug wr ghfoduh wkh huuru ri wkhlu zd|v1 Ihz/ lqghhg/ duh
wkrvh zkr zloo fdvw rii wkhlu eolqgirogv dqg ghfoduh wkh oljkw ri
gd| wr h{lvw$
Iru wkh irxqgdwlrq ri Djuhhphqw lv irxqg lq wkh sv|fkrorj| ri
wkh plqgv fuhdwlqj lw$ Glvfryhulqj wkdw prvw rwkhu shuvrqv lq
6


Download 5. The Vampire Adept Bible5. The Vampire Adept Bible.pdf (PDF, 1.39 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 5. The Vampire Adept Bible.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000480592.
Report illicit content