220, 230 (PDF)
File information


Title: OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2010-05
Author: Husqvarna

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 07/10/2016 at 16:11, from IP address 145.131.x.x. The current document download page has been viewed 848 times.
File size: 4.79 MB (78 pages).
Privacy: public file
File preview


h u sqvarna AUTOMOWE R ®
230 ACX / 220 AC
G e bru i ksa anwijzi ng

INHOUDSOPGAVE
1. Introductie en veiligheid ......................................................
1.1 Inleiding ......................................................................................
1.2 Symbolen op Automower® ..................................................
1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing ..................................
1.4 Veiligheidsinstructies .............................................................

5
5
6
7
8

2. Presentatie ............................................................................... 10
2.1 Automower® , wat is wat? ................................................. 11
2.2 Werking Automower® ........................................................... 12
2.3 Zoekmethode ......................................................................... 15
2.4 Meerdere Automower® voor één tuin ............................. 16
2.5 Eén Automower® voor meerdere tuinen ........................ 16
3. Installatie .................................................................................. 17
3.1 Voorbereidingen .................................................................... 17
3.2 Installatie van laadstation ................................................... 18
3.3 Opladen van accu ................................................................. 21
3.4 Installatie van begrenzingskabel ..................................... 21
3.5 Aansluiten van begrenzingskabel .................................... 29
3.6 Controle van de installatie .................................................. 31
3.7 Aansluiten van Automower® op het laadstation .......... 31
3.8 Installatie van begeleidingskabel ..................................... 32
4. Gebruik ...................................................................................... 37
4.1 Opladen van lege accu ....................................................... 37
4.2 Gebruik van de timer ............................................................ 38
4.3 Automower® starten ............................................................. 38
4.4 Automower® stoppen ........................................................... 38
4.5 Nieuwe start ............................................................................ 39
4.6 Automower® uitzetten .......................................................... 39
4.7 Afstellen van maaihoogte ................................................... 40
5. Controlepaneel ....................................................................... 41
5.1 Snelcommando’s ................................................................... 42
5.2 Programma ............................................................................. 43
5.3 Keuze ........................................................................................ 43
5.4 Getallen .................................................................................... 44
5.5 Hoofdschakelaar ................................................................... 44
6. Menufuncties .......................................................................... 45
6.1 Hoofdmenu .............................................................................. 45
6.2 Automower® hoofdmenu menuoverzicht ...................... 46
6.3 Commando’s (1) .................................................................... 47
6.4 Timer (2) .................................................................................. 47
6.5 Tuin (3) ..................................................................................... 49
6.6 Instellingen (4) ........................................................................ 57
7. Tuinvoorbeelden ................................................................... 62
8. Onderhoud ............................................................................... 67
8.1 Accu .......................................................................................... 67
8.2 Winterstalling .......................................................................... 68
8.3 Service ...................................................................................... 69
8.4 Na de winterstalling .............................................................. 69
8.5 Schoonmaken ........................................................................ 69
8.6 Vervangen van messen ...................................................... 71
8.7 Transport en verplaatsing ................................................... 72
9. Opsporen van storingen .................................................... 73
9.1 Foutmeldingen ....................................................................... 73
9.2 Foutsymptomen ..................................................................... 75
10. Technische gegevens ....................................................... 76
11. Informatie met betrekking tot het milieu .................. 77
12. EU-verklaring ........................................................................ 77

Nederlands - 3

INHOUDSOPGAVE
Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook
het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in o.a. vorm, uiterlijk en functie door te voeren.
Deze gebruiksaanwijzing betreft versie 2.7x van het besturingsprogramma van de maaier.

4 - Nederlands

1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID

1. Introductie en veiligheid
1.1 Inleiding
Gefeliciteerd met uw keuze van een uitstekend
kwaliteitsproduct. Om uw Husqvarna Automower®
optimaal te kunnen benutten is kennis nodig over de
werking. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke
informatie over de maaier, hoe u deze installeert en
hoe u deze gebruikt.
Ter vereenvoudiging gebruiken we het volgende
systeem in de gebruiksaanwijzing:


Tekst, die cursief is geschreven, is een tekst die
verschijnt in het display van de maaier of die
verwijst naar een ander deel van de
gebruiksaanwijzing.Woorden, die vet zijn geschreven, zijn een van de
knoppen op het toetsenbord van de maaier.Woorden, die cursief in HOOFDLETTERS zijn
geschreven, betreffen de positie van de
hoofdschakelaar en de verschillende
bedrijfsstanden die op de maaier zitten.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en
gebruik uw Automower® niet voor u de
inhoud begrijpt.

WAARSCHUWING
Automower® kan bij verkeerd gebruik
gevaarlijk zijn.

Nederlands - 5

1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID
1.2 Symbolen op Automower®
Deze symbolen kunnen op de grasmaaier aanwezig
zijn. Bestudeer ze nauwkeurig zodat u weet wat ze
betekenen.


Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en
gebruik uw Automower® niet voor u de inhoud
begrijpt.Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in
deze gebruiksaanwijzing moeten zorgvuldig
worden opgevolgd om de maaier veilig en
efficiënt te kunnen gebruiken.Automower® kan alleen starten als de
hoofdschakelaar in stand ON staat en de juiste
PIN-code is aangegeven. Controle en/of
onderhoud moet u uitvoeren met de schakelaar
in stand OFF.Hou handen en voeten uit de buurt van de
draaiende messen. Plaats uw handen of voeten
nooit vlakbij of onder de carrosserie wanneer
Automower® werkt.Probeer nooit op Automower® mee te rijden.Geluidsemissie naar de omgeving. De emissie
van de machine wordt aangegeven in het
hoofdstuk Technische gegevens en op plaatjes.Dit product voldoet aan de geldende
EU-richtlijnen.Dit product moet worden ingeleverd bij een
geschikt recyclestation.

6 - Nederlands

1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID
1.3 Symbolen in de
gebruiksaanwijzing
Deze symbolen staan in de gebruiksaanwijzing.
Bestudeer ze nauwkeurig zodat u weet wat ze
betekenen.


Controle en/of onderhoud moet u uitvoeren met
de schakelaar in stand OFF.Gebruik altijd beschermende handschoenen bij
alle werkzaamheden aan de onderkant van de
maaier.Gebruik nooit een hogedrukreiniger, en zelfs
geen stromend water, om Automower® schoon te
maken.Het waarschuwingsveld geeft aan dat het risico
van persoonlijk letsel bestaat, vooral als men de
gegeven instructies niet opvolgt.

OFF

WAARSCHUWING
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.Het informatieveld geeft aan dat het risico van
materiaalschade bestaat, vooral als men de
gegeven instructies niet opvolgt. Dit veld wordt
ook gebruikt wanneer het risico van verkeerd
gebruik bestaat.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

Nederlands - 7

1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID
1.4 Veiligheidsinstructies
Gebruik


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en
begrijp de inhoud voordat u Automower® gaat
gebruiken.Het is niet toegestaan de originele uitvoering van
Automower® te wijzigen. Alle wijzigingen vinden
plaats op eigen verantwoordelijkheid.Controleer of op het gras dat moet worden gemaaid
geen stenen, takken, gereedschap, speelgoed en
andere voorwerpen liggen, die de messen kunnen
beschadigen en kunnen leiden tot vastlopen.Start Automower® volgens de instructies.
Wanneer de hoofdschakelaar in stand ON staat,
moet u ervoor zorgen uw handen en voeten uit de
buurt van de draaiende messen te houden. Steek
uw handen of voeten nooit onder de maaier.Til de Automower® nooit op en draag hem niet
wanneer de hoofdschakelaar is ingeschakeld (ON).Sta niet toe dat iemand die de functie en het gedrag
van Automower® niet kent de maaier gebruikt.Gebruik Automower® nooit wanneer personen, en
dan vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.Plaats geen voorwerpen op Automower® of het
laadstation.Laat Automower® niet werken met een kapotte
maaischijf of carrosserie. De machine mag ook niet
werken met kapotte messen, bouten, moeren of
kabels.Gebruik Automower® niet als de hoofdschakelaar
niet functioneert.Zet Automower® altijd met de hoofdschakelaar uit
wanneer u de maaier niet gebruikt. Automower® kan
alleen starten als de hoofdschakelaar in stand ON
staat en de juiste PIN-code is aangegeven.Automower® mag niet werken wanneer een sprinkler
wordt gebruikt. Gebruik daarom de timerfunctie, zie

6.4 Timer (2) op bladzijde 47, zodat maaier en
sprinkler niet tegelijkertijd actief zijn.


Husqvarna AB kan niet garanderen dat de

Automower® volledig compatibel is met andere typen
draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen,
radiozenders, verzonken elektrische afrasteringen en
dergelijke.

8 - Nederlands

1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID
Verplaatsen
Bij transport over langere afstand moet u Automower®
verpakken in de emballage waarin hij is geleverd.
Voor veilig verplaatsen van of naar het werkgebied:
1.

Druk op de STOP-knop om de maaier te
stoppen.
Wanneer het alarm (zie bladzijde 59), voor de
beveiliging tegen diefstal geactiveerd is, voer
dan het eerste getal van de PIN-code in.
U kiest een viercijferige PIN-code wanneer
u de maaier voor de eerste keer start, zie
bladzijde 31.

2.

Zet de hoofdschakelaar in stand OFF als u de
maaier moet dragen.

3.

Draag de maaier aan de handgreep die
helemaal achteraan onder de maaier zit. Draag
de maaier met de maaischijf van uw lichaam
vandaan.

Onderhoud
WAARSCHUWING
Wanneer de maaier op zijn kop wordt
gezet, moet de hoofdschakelaar in
stand OFF staan.

ON

OFF

Bij alle werkzaamheden aan de
onderkant van de maaier, zoals
schoonmaken en vervangen van
messen, moet de hoofdschakelaar
altijd in stand OFF staan.Controleer Automower® iedere week en vervang
eventueel beschadigde of versleten onderdelen.
Controleer vooral of de messen en de maaischijf
niet zijn beschadigd. Vervang indien nodig alle
messen en bouten tegelijkertijd zodat de
draaiende delen in balans zijn, zie 8. Onderhoud
op bladzijde 67.

Nederlands - 9

2. PRESENTATIE

2. Presentatie
Dit hoofdstuk bevat informatie die u moet kennen als u
van plan bent te gaan installeren.
Een installatie van Husqvarna Automower® bestaat uit
vier hoofdcomponenten:
Automower®, een automatische grasmaaier die het
gras maait door zich voornamelijk in een
onregelmatig patroon te bewegen. De maaier wordt
aangedreven door een onderhoudsvrije accu.

Laadstation, dat Automower® zelf opzoekt, wanneer
het laadniveau in de accu te laag wordt.
Het laadstation heeft drie functies:


Stuursignalen sturen naar de begrenzingskabel.Signalen uitzenden opdat Automower® het
laadstation vindt.De accu van Automower® opladen.

Transformator, die wordt aangesloten tussen het
laadstation en een 230V stopcontact. De
transformator wordt op het stopcontact aangesloten
via een geïntegreerde netkabel en op het laadstation
via een 20 m lange laagspanningskabel. De
laagspanningskabel mag niet worden ingekort of
verlengd.
Kabel, die in een lus rond het werkgebied voor
Automower® wordt gelegd. De begrenzingskabel legt
u langs de randen van het gazon en rond voorwerpen
en planten waar de maaier niet tegenaan mag stoten.
De kabel wordt ook gebruikt voor mogelijke
begeleidingskabels.
De kabel die wordt meegeleverd voor de installatie is
400 m lang (250 m voor 220 AC). Als dat niet
voldoende is, kunt u meer kabel kopen en deze met
een verbindingsstuk op de bestaande kabel aansluiten.

10 - Nederlands


Download 220, 230220, 230.pdf (PDF, 4.79 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 220, 230.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000492338.
Report illicit content