Deklar po okolna sr Apeks 2014 (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 13/10/2016 at 08:17, from IP address 85.187.x.x. The current document download page has been viewed 403 times.
File size: 590.49 KB (17 pages).
Privacy: public file
File preview


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Доставено по проект № 4МС-02-172/27.04.2012 г.
„Конкурентните предимства на „Апекс – сервиз“ ООД“
Бенефициент: “АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД
Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от
Европейскиясъюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на
Република България

гр. Пловдив, пощенска станция кл. 27, п.к. 14,
тел. 032/601245; ел. адрес: project@apexservice.net

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Въведение:
Екологичната декларация за 2014 г. е изготвена в съответствие с изискванията на
Регламент /ЕО/1221/2009, относно доброволното участие на организации в Схемата за
управление по околна среда и одит EMAS. В настоящето изявление са включени целите
и данните, които ще служат за база за подобряване на екологичните резултати на
„АПЕКС-СЕРВИЗ“ ООД в дългосрочен план.
Внедрената и функционираща Система за управление на околната среда в съответствие
с изискванията на стандарт ISO 14001:2004 се основава на непрекъснатото подобрение
и разбиране от страна на служителите. Грижата за околната среда е от първостепенно
значение за дейността на организацията.

Описание на организацията:
Наименование: „АПЕКС- СЕРВИЗ” ООД
Създадена: 1994 г.
Лице за контакт: Красимир Каравасилев, Управител
Ел.поща: project@apexservice.net
Уебсайт: www.apexservice.net
Тел./факс: +359 32 601 245
ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

1

Адрес и седалище: бул. „Васил Априлов” № 183, Пловдив, 4027
Адрес на регистриран ЕMAS: бул. „Васил Априлов” №183, Пловдив 4027
НКИД: 46.69 Сектор: „Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско
предназначение, некласифицирана другаде и части за тях”
NACE код: 46.69; 33.12; 25.11
Брой служители: 167
Обхват СУОС ЕMAS: Сервиз, поддръжка, рециклиране и продажба на кари и
резервни части за кари. Проектиране и търговия с метални складови системи.
Дата на декларацята: 29.07.2015г.
Екологичната декларация е достъпна на сайта на „АПЕКС-СЕРВИЗ“ ООД и се
предоставя на заинтересовани страни по електронна поща, по факс или с писмо, след
предварително заявяване.
„АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД извършва дейност в следните направления:
 Продажба на електрокари и мотокари, както и резервни части за тях.
Гаранционна и извънгаранционна поддръжка.
 Услуги по рециклиране и ремонт на стари кари.
 Сервиз и наем на кари, като еднократна и абонаментна услуга.
 Широк спектър от профили и възли за строителството на тежки, средни и леки
стелажни системи.
„АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД има специалисти в проектирането и рециклирането на сложни
възли и детайли за кари, изискващи многооперационна дейност. За годините на своето
съществуване компанията е утвърдена на пазара като лидер в търговията с кари и
складова техника. „АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД е главен дистрибутор на „Балкан” - Ловеч,
„Гарант” - Бяла Слатина, „Динамик” - София, „Зебра” - Нови Искър и др. Фирмата е
изключителен представител за България на „Hoerbiger” - Германия (резервни части за
скоростни кутии), „Hidrojet” - Румъния (инжекционни компоненти за дизелови
двигатели) и главен дистибутор на „Tribometal”- Словакия (лагери) и „Mefin” - Румъния
(инжекционни системи за дизелово гориво).
„АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД е изключителен представител на „TCM Corporation” –Япония,
HYUNDAI- Корея и CROWN- САЩ. Предлага за продажба кари с тези марки, като
поддържа складови наличности, извършва тяхната гаранционна и следгаранционна
поддръжка, както и осигуряване на резервни части за всички видове и модели.
Компанията е официален дистрибутор за България на „Hyundai Welding Company”Корея за заваръчни консумативи. Също така „Апекс Сервиз” ООД е представител на
турската компания Standart Depo Raf Sistemleri A.S., тясно специализирана в
производството на професионално стелажно складово оборудване.

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

2

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

Ремонт и
рециклиране
на кари

Оценка и управление на
значимите аспекти

СПОМАГАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
3

Подобряване на
ИСУ (коригиращи
и превантивни
действия)

Проектиране
Търговия:
-резервни части
за кари
- кари, вишки
- стелажни системи
- заваръчни
консумативи

Управление на
несъответствия.
Извънредни
ситуации

Заявяване
на резервни части

Анализ на данните

Наблюдение и
измерване.
Мониторинг и
измерване. Оценка
на съответствие

Вътрешни одити

Идентифициране на аспектите
на околната среда

Осигуряване и
поддръжка на
работната среда

Процеси,
свързани с
клиента

Закупуване

Планиране
създаването на
продукта

Управление на
инфраструктурата

Управление на
човешките ресурси

Управление на
записи

Управление на
документи

КЛИЕНТ/
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ
Изисквания, потребности, очаквания

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ
Експедиция
на готова
продукция
Гаранционна
поддръжка на
кари

Монтаж на
стелажни
системи

Контрол на операциите при
проектиране, производство,
ремонт и рециклинране на кари

Удовлтвореност, Обратна
връзка

КЛИЕНТ/ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Преглед от
ръководството

Полит
ика
по
качест
вото

Цели
по управление

Политика по
управление

Стратегическо
планиране

УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕСИ

Високото качество на всички дейности, които фирмата осъществява, се гарантира от
висококвалифицирания персонал на компанията, както и от модерното и съобразено с
всички изисквания оборудване.
Основните продукти и услуги, които „АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД предлага, са много
разнообразни и включват различни видове мотокари и електрокари, мини- челни
товарачи, високоповдигачи, ръчно и електро - водими колички, електро - повдигачи,
стелажни системи за складово оборудване, резервни части и компоненти за тях.

Политика на организацията в областта на околната среда
В „АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД се стремим непрекъснато да удовлетворяваме
изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни, като предлагаме
качествени продукти и услуги, осъществяваме контрол на въздействието от
дейностите върху околната среда и насърчаваме всеки член на персонала да
допринася за постигане на тези основни цели.
За нас това означава:
 да проучваме и удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти от
резервни части, кари и складово оборудване да планираме адекватни фирмени цели и
ангажираме целия персонал за тяхното постигане
 непрекъснато да подобряваме процесите и цялостното функциониране на
фирмата;
 да поддържаме взаимоотношенията с доставчиците за осигуряване надеждни
доставки на материали, части и машини;
 да намалим до минимум и по възможност да предотвратим замърсяване на
околната среда, чрез приемане и изпълняване на дългосрочни и краткосрочни
програми;
 да използваме рационално природните ресурси;
 да следваме принципите и правилата на интегрираната система за управление и
непрекъснато да подобряваме нейната ефикасност;
 да спазваме приложимите законови изисквания за всички дейности на фирмата,
както и доброволно възприетите изисквания, свързани с управлението на аспектите на
околната среда.

Описание на Системата за управление по околна среда
Системата за управление на околната среда /СУОС/ е с обхват: Сервиз, поддръжка,
рециклиране и продажба на кари и резервни части за кари. Проектиране и търговия с
метални складови системи.
„АПЕКС-СЕРВИЗ” ООД притежава валиден сертификат за съответствие на внедрената
Система за управление на околната среда с изискванията на Стандарт ISO 14001:2004.
Целенасочените усилия на организацията по отношение на опазването на околната
среда дават изражение в усъвършенстването и подобрението на СУОС, което е
доказано от успешните сертификационни и контролни одити от страна на
сертифициращата компания за стандарт ISO 14001:2004.

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

4

Системата за управление на околна среда обхваща следното:

Политика по опазване на околната среда, свързана с дейността на организацията
и подходящи цели и задачи за нейната реализация и следване на начертания подход.

Идентифицирани аспекти, касаещи опазване на околната среда, произтичащи от
минали, настоящи или планирани дейности и услуги, определени като значими
въздействия върху околната среда.

Съответствие със законодателни и нормативни изисквания.

Описание на организационната структура на организацията, връзки и
комуникации.

Програми за мониторинг и измерване, отчитане и превенция на аварийни
ситуации.

Планиране, проверка, превантивни и коригиращи действия.

За потвърждаване на съответствието е разработена процедура за вътрешен одит
на СУОС.
Създаден е комитет по околна среда, в който са включени представители на работещите
в организацията. Като фирма пряко ангажирана в дейността си с опазване на околната
среда, още през 2010 година са предприети стъпки от страна на ръководството за
подобряване на процесите по използване на ресурсите и управлението на отпадъците,
чрез разработване и изпълнение на проекти за покриване на международно признати
стандарти в областта на опазване на околната среда и закупуване на оборудване –
вертикален автоматизиран склад и софтуер за него, като очакваме значително
подобряване на екологичните резултати в работата и успешно поддържане на
регистрацията на организацията по схемата EMAS.
През изминалата 2014- та година успяхме да постигнем подобрения в няколко сфери от
дейността на фирмата (намаляване на замърсяването на горния почвен слой на
складовата площадка на открито за временно съхранение на кари, повишаване
ефективността на разделното събиране на отпадъците, намаляване на количествата
използвани органични разтворители и други). Въпреки това, продължаваме да се
стремим да подобрим екологичните си резултати, обръщайки внимание на качеството и
начина ни на работа, компетентността на персонала, както и на управлението на
енергията и отпадъците и ежедневните ни потребителски навици и поведение.
В рамките на системата ни за управление по околна среда анализираме и актуализираме
нашите значими и незначими екологични аспекти, на базата на които определяме
оперативните си цели и програми. Стриктно следим материалните потоци, както и
ключови показатели за потребление на енергия, горива, вода, управление на отпадъци и
др. Периодично обучаваме служителите си относно добри практики, свързани с
опазване на околната среда на работното място и следим за спазването на екологичните
норми и изисквания.

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

5

Въвели сме стриктна система за мониторинг на значимите аспекти, чието изпълнение
отчитаме периодично и след приключване на всяка година на годишния преглед от
Ръководството. Упълномощения Представител на Ръководството (УПР) представя
отчет за изпълнението на Програмата по управление за изминалата година и дава
оценка на ефективността и общото състояние на СУОС. Изготвена е Собствена оценка
за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети съгласно чл. 3
ал.1 от Наредба №1/ДВ. Бр. 96 2008г./. Извършена е регистрация на организацията в
публичния регистър по ЗОПОЕЩ.
За предстоящата 2015-та година сме актуализирали целите и сме определили
приоритетни сфери за подобрение – снижаване на потреблението на електроенергия,
горива и вода за питейно- битови нужди; Повишаване степента на съответствие със
законовите изисквания; Кандидатстване за участие в проекти по енергийна и ресурсна
ефективност по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020; Участия в
обществени кампании за опазване на околната среда.
Екипът ни се състои от хора с малък опит в сферата на устойчивото развитие и
опазването на околната среда, но пък с амбицията за създаване на един общ ресурс от
компетенции и споделяме отговорностите си в поддържането и изпълняването на
системата за управление по околна среда както подобава. Също така, се стремим към
партньорство с организации, които имат положително отношение към опазването на
околната среда. На местно ниво поддържаме добри взаимоотношения с Община
Пловдив, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция, а
на национално- наши партнъори са „БУЛЕКОПАК” АД и „ЕКО ЕН РИСАЙКЛИНГ” EООД.

Значими екологични аспекти
Аспектите на околната среда са определени съгласно Процедура, в която е описана
методиката за идентифициране, оценка и преоценка на аспектите и съответните
въздействия върху околната среда, осъществявани от основните дейности в „АПЕКССЕРВИЗ” ООД на територията на площадката в гр. Пловдив.
Значим аспект на околната среда е този, който има или може да има значимо
въздействие върху околната среда. Значими аспекти са всички аспекти, за които има
поне едно законово изискване, независимо от оценката им.
Определени са следните значими аспекти с техните въздействия:
1. Административно-битова дейност и кухня
 Теч на фреон от климатична инсталация – замърсяване на въздуха
 Генериране на смесени-битови отпадъци – замърсяване с отпадъци, замърсяване
на води, замърсяване на почвата.
 Генериране на луминесцентни тръби и други съдържащи живак лампи замърсяване с отпадъци, замърсяване на въздуха, замърсяване на почвата,
флора и фауна.
 Генериране на остаряло електронно оборудване/ в т.ч. дискети, СD, монитори,
компютри и др./ - замърсяване с отпадъци - замърсяване с отпадъци
 Генериране на рециклируеми отпадъци /хартия, пластмаса, дърво/ - замърсяване
с отпадъци
ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

6

 Потребление на пропан – бутан – изчерпване на ресурси, замърсяване на въдуха
 Потребление на хранителни продукти - изчерпване на ресурси
 Потребление на миещи и дезинфекционни преперати - изчерпване на ресурси,
замърсяване с отпадъци, замърсяване на води
2. Складово съхранение на части и консумативи
 Теч на фреон от климатична инсталация – замърсяване на въздуха
 Генериране на отпадъци от луминесцентни тръби - замърсяване с отпадъци,
замърсяване на въздуха, замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на остаряло електронно оборудване/ в т.ч. дискети, СD, монитори,
компютри и др./ - замърсяване с отпадъци
 Генериране на рециклируеми отпадъци /пластмаса, хартия, дърво/ - замърсяване
с отпадъци
 Генериране на строителни отпадъци при строително-ремонтни дейности замърсяване с отпадъци, замърсяване на почвата
3. Съхранение на кари за рециклиране -външни площадки
 Течове на масла, греси, течности от системите на карите на бетонова площадка изчерпване на ресурси, замърсяване с отпадъци, замърсяване на води
 Течове на масла, греси, течности от системите на карите в почвата /на
необезопасена площадка/ - изчерпване на ресурси, замърсяване с отпадъци,
замърсяване на води, замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на отпадъци от метали и метални сплави директно върху почвата
(при съхранение) - замърсяване с отпадъци, замърсяване на почвата.
4. Резервни части за кари-Механичен цех
 Генериране на отпадъци от масла, греси и техните опаковки - замърсяване с
отпадъци, замърсяване на почвата
 Генериране на отпадъци от шкурки, абсорбенти и кърпи - замърсяване с
отпадъци, замърсяване на почвата
 Генериране на метални отпадъци / стружки/ от черни метали - замърсяване с
отпадъци, замърсяване на почвата
 Генериране на луминесцентни тръби и други съдържащи живак лампи замърсяване с отпадъци, замърсяване на почвата, флора и фауна
5. Рециклиране на кари-Монтажен цех; Сервизна дейност
 Потребление на горива: пропан бутан, дизел, бензин – изчерпване на ресурси,
замърсяване на въздуха
 Теч на фреон от климатична инсталация - замърсяване на въздуха
 Потребление на вода от природен водоизточник - изчерпване на ресурси
 Генериране на отпадни води – замърсяване на води
 Смесване на отпадъчни с дъждовни води - замърсяване на води
 Генериране на отпадъци от хидравлични и моторни смазочни масла, греси и
техните опаковки, маслени филтри и др. – замърсяване с отпадъци,
замърсяване на почвата
 Генериране на отпадъци от бои и лакове и техните опаковки - замърсяване с
отпадъци, замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на емисии от ЛОС – замърсяване на въздуха
 Генериране на отпадъци от оловни акумулатори - замърсяване с отпадъци,
замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на отпадъци от спирачни накладки - замърсяване с отпадъци, флора
и фауна
ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

7

 Генериране на отпадъци от шкурки, абсорбенти и кърпи - замърсяване с
отпадъци, замърсяване на почвата
 Генериране на метални отпадъци от цветни метали - замърсяване с отпадъци,
замърсяване на почвата
 Генериране на метални отпадъци от черни метали - замърсяване с отпадъци,
замърсяване на почвата
 Генериране на отпадъци от кабели - замърсяване с отпадъци
 Генериране на отпадъци от лепила, адхезиви, смоли - замърсяване с отпадъци,
замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на отпадъци от остарели гуми - замърсяване с отпадъци
 Генериране на рециклируеми отпадъци / пластмаса, стъкло, дърво/ - замърсяване
с отпадъци
 Генериране на луминесцентни тръби и други съдържащи живак лампи замърсяване с отпадъци, замърсяване на почвата, флора и фауна
6. Вана с Na OH
 Потребление на Na OH – изчерпване на ресурси
 Разливи на разтвор на Na OH – замърсяване с отпадъци, замърсяване на води,
замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на отпадъци от отработен разтвор на Na OH - замърсяване с
отпадъци, замърсяване на води, замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на утайки - замърсяване с отпадъци, замърсяване на почвата, флора
и фауна
7. Опаковане на готовата продукция, палетизиране и фолиране/ Ц.склад за
рез. части
 Генериране на рециклируеми отпадъци /хартия, велпапе/ - замърсяване с
отпадъци
 Генериране на луминесцентни тръби и други съдържащи живак лампи замърсяване с отпадъци, замърсяване на почвата, флора и фауна
 Генериране на отпадъци от опаковки, замърсени с опасни в-ва - замърсяване с
отпадъци, замърсяване на почвата, флора и фауна
8. Търговска дейност
 Генериране на рециклируеми отпадъци /пластмаса, хартия, дърво/ - замърсяване
с отпадъци
9. Климатична инсталация
 Потребление на вода от природен водоизточник – изчерпване на ресурси
 Теч на фреон от климатична инсталация – замърсяване на въздуха
10. Утаители за отпадни води
 Генериране на утайки в кало-маслоуловители - замърсяване с отпадъци,
замърсяване на почвата
 Генериране на отпадни води от сепаратори и уловители - замърсяване на води,
замърсяване на почвата, флора и фауна
11. Транспортни средства, машини и оборудване
 Емисии на изгорели газове във въздуха – замърсяване на въздуха
 Генериране на отпадъци от остарели гуми – замърсяване с отпадъци
 Генериране на отпадъци от акумулатори - замърсяване с отпадъци, замърсяване
на почвата, флора и фауна
12. Собствен трансформатор
 Теч на охлаждащо масло в почвата – замърсяванена почва
 Генериране на отпадъци от електрическо оборудване – замърсяване с отпадъци
ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

8

 Генериране на отпадъци от отработени масла - замърсяване с отпадъци,
замърсяване на почвата
13. Аварийни ситуации
 Взрив на пропан –бутан – замърсяване с отпадъци, замърсяване на въздуха, шум,
флора и фауна
 Теч на масла, греси, горива от оборудване в цеховете и на рботните площадки –
изчерпване на ресурси, замърсяване с отпадъци, замърсяване на води,
замърсяване на почвата, флора и фауна
 Теч на антифриз от климатична инсталация - изчерпване на ресурси,
замърсяване с отпадъци
 Разлив на масла, бои, лакове - замърсяване с отпадъци, замърсяване на води,
замърсяване на почвата, флора и фауна
Естеството на въздействията от дейността на организацията е включено и прецизирано
в методиката за оценка на аспектите на околната среда. Методиката се базира на
следното: законово изискване, обществена значимост, честота, тежест. В регистър са
описани аспектите на околната среда, оценката им и тяхното управление. Значимите
аспекти на околната среда се контролират съгласно план за мониторинг.

Отчитане на резултатите отизпълнение на екологичните цели във
връзка със значимите екологични аспекти и въздействие:


Обща цел

Конкретна цел

Мероприятия

Резултати
Изпълнено частично.

1

2

Свеждане до
минимум на
замърсяването на
горния почвен
слой на складова
площадка на
открито за
временно
съхранение на
кари преди
рециклиране.

Намаляване на
потреблението на
електроенергия.

Елиминиране на
възможността за
директно и
косвено
проникване на
опасни вещества в
почвата.

Постигане на
намаление с 5 %
на количеството
използвана
електроенергия .

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ данни 2014

Бетониране на площадката
от 750 м² за съхранение на
кари. Направа на дренаж и
изграждане на водосборник
за заустване на отпадните и
дъждовни води от нея преди
утаителната шахта на каломасло уловителя.

Оптимизиране на
технологичните режими в
цеховете. Целогодишен
админи-стративен контрол
на режима на работа на
климатичните инсталации.

Бетонирани са 500 м².
Направен е дренаж и
водосборник. Отпадните и дъждовни води
от площадката са
заустени преди
утаителната шахта на
кало- масло уловителя.
Предстои бетониране
на останалите 250 м² от
площадката.

НЕизпълнено.
Потреблението на
електроенергия е
завишено с 26 % !

9


Download Deklar po okolna sr Apeks 2014.PDFDeklar_po_okolna_sr_Apeks_2014.PDF (PDF, 590.49 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Deklar_po_okolna_sr_Apeks_2014.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000494024.
Report illicit content