תנאים כלליים להזמנה לאספקת טובין (PDF)
File information


Author: ELI ETGAR

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 13/10/2016 at 16:50, from IP address 185.3.x.x. The current document download page has been viewed 177 times.
File size: 161.34 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


‫הזמנה לרכישת טובין ‪/‬למתן שירותים‬
‫הזמנה זו כפופה לתנאים הכלליים המצויים מעבר לדף זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו‪ .‬יש‬
‫לצרף אישור ניהול ספרים‪ ,‬אישורים נדרשים על פי חוק וניכוי מס במקור תקפים ללא האישורים‬
‫ינוכה מס כחוק‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫הזמנה ללא חתימה בכתב של מנהל‪/‬ת מחלקה מזמינה וכן ללא אישור חשב‪/‬מנהל ספקים ‪-‬‬
‫אינה תקפה‪.‬‬
‫אין לבצע שינויים בהזמנה חתומה לאחר שנחתמה אלא בחתימת חשב‪/‬מנהל כספים ומנהל‪/‬ת‬
‫המחלקה המזמינה‪.‬‬
‫אלא אם נקבע בהזמנה מועד תשלום אחר בכתב‪ ,‬התשלום לספק‪/‬קבלן יבוצע בתוך ‪ 60‬ימים‬
‫מתום החודש בו קיבלה החברה את הטובין‪/‬השירות ("שוטף ‪ )"60 +‬בכפוף לאישור ההזמנה ע"י‬
‫חשב‪/‬מנהל כספים ומנהל‪/‬ת המחלקה המזמינה‪.‬‬
‫לצורך קבלת תשלום יש לשלוח לכתובת המחלקה המזמינה בלבד חשבונית לתשלום וכן צילום‬
‫הזמנה חתומה ומאושרת‪.‬‬
‫כל המחירים כוללים מע"מ‪ ,‬אלא אם צויין אחרת בהזמנה זו בכתב‪.‬‬

‫(סוף דף)‬

‫תנאים כלליים להזמנה לאספקת טובין או לביצוע שירותים‬
‫‪.1‬‬

‫תכולת התנאים‬

‫החברה העירונית לתרבות‪ ,‬ספורט ומרכזים קהילתיים בע"מ (להלן ‪" -‬החברה") מוסרת‬
‫לספק‪/‬קבלן ששמו נזכר בהזמנה זו (להלן ‪" -‬הספק‪/‬הקבלן") והספק מקבל על עצמו‪ ,‬את אספקת‬
‫הטובין ‪ /‬מתן השירותים‪ ,‬בכפוף למילוי התנאים המפורטים בהזמנה זו ו‪/‬או בכל תוספת‬
‫להזמנה שתעשה לאחר חתימת הזמנה זו‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫הבעלות על הטובין‬

‫הבעלות על הטובין עוברת לחברה העירונית מיד עם הבאתם לחצרים של החברה‪ ,‬וזאת מבלי‬
‫לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הספק כלפי החברה‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫נזיקין וביטוח‬

‫‪3.1‬‬

‫הספק‪/‬קבלן יהא אחראי לכל נזק ו‪/‬או אובדן שיגרמו לגופו או לרכושו של אדם ו‪/‬או גוף‬
‫כתוצאה ו‪/‬או עקב פעולות הקשורות באספקתם ו‪/‬או התקנתם ו‪/‬או פעולתם של הטובין‬
‫ו‪/‬או עקב מתן השירותים‪ .‬הספק מתחייב לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל‬
‫נזק וכנגד כל תביעה או דרישה שתוגש ע"י אדם ו‪/‬או אדם ו‪/‬או גוף כלשהו בגין נזק‬
‫כאמור‪ ,‬וזאת תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת דרישתה של העירייה לכך‪.‬‬

‫‪3.2‬‬

‫הספק מתחייב לבטח את עצמו ואת החברה יחדיו בביטוח מלא ומקיף כנגד כל הסיכונים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 3.1‬לעיל‪ .‬אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק‪.‬‬

‫אופן ביצוע ההזמנה‬

‫הטובין‪/‬השירותים שיסופקו‪/‬שיבוצעו עבור החברה יהיו מן המין והאיכות‪ ,‬מידות וסוגים‪ ,‬חומר‬
‫עיבוד‪ ,‬הכל בהתאם לאמור בהזמנה ו‪/‬או במפרט‪ ,‬בתרשים ובכל מסמך אחר שצורף להזמנה‬
‫ו‪/‬או יהיו זהים עם הדגמים שנקבעו מפרטים ו‪/‬או דגמים היו הטובין‪/‬השירותים ממיטב‬
‫האיכות‪ ,‬החומר‪ ,‬האמנות או‪ ,‬התקן המקובלים במדינת ישראל בזמן ביצוע ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .5‬בדיקת הטובין‪/‬השירותים‬
‫החברה רשאית לבדוק את הטובין‪/‬השירותים בכל שלב משלבי אספקתם‪ ,‬ייצורם או ביצועם‪,‬‬
‫לפני קבלתם‪ ,‬בשעת קבלת או אחרי קבלתם‪ ,‬והספק ירשה לחברה לבצע הבדיקות האמורות‬
‫בכל עת מתקבלת על הדעת‪ .‬החברה רשאית לסרב לקבל את הטובין‪/‬השירותים‪ ,‬כולל או‬
‫מקצתם‪ ,‬אם לדעתה אינם מתאימים לתנאי ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .6‬מסירת הטובין‪/‬השירותים לחברה‬
‫הספק‪/‬הקבלן ימסור את הטובין‪/‬השירותים לחברה על חשבונו ואחריותו‪ ,‬במקום ובמועד‬
‫הנזכרים בהזמנה‪ ,‬וככל ולא נזכרו בהזמנה ‪ -‬במועד שהינו לפי שעות העבודה ולסדרי העבודה‬
‫המקובלים בחברה‪ .‬רק תעודת משלוח או כל תעודה אחרת מטעם הספק חתומה על ידי מנהל‬
‫המחלקה המזמינה תשמש אישור לקבלת הטובין‪/‬השירותים על ידי החברה‪ .‬הספק‪/‬הקבלן‬
‫מתחייב למסור את הטובין‪/‬השירותים בזמן הנקוב בהזמנה‪.‬‬
‫‪ .7‬חשבונות‬
‫מיד לאחר אספקת הטובין‪/‬ביצוע השירותים עבור החברה‪ ,‬ימציא הספק‪/‬הקבלן למחלקה‬
‫המזמינה בחברה חשבון לתשלום בצירוף העתק ההזמנה החתומה‪.‬‬
‫‪ .8‬אחריות לטובין‪/‬לשירותים‬

‫הספק‪/‬הקבלן אחראי לכל מגרעת‪ ,‬קלקול או פגם אחר שיתגלה בטובין‪/‬בשירותים או בכל חלק‬
‫מהם‪ ,‬הנובעים מטיב הביצוע או מטיב החומרים מהם סופקו יוצרו או בוצעו או מאי התאמתם‬
‫להזמנה‪ ,‬למפרטים או לדגמים‪ .‬ידיעת החברה על אי‪-‬התאמה לא תבטל או תגרע מזכויותיה של‬
‫החברה אל אם ידיעה זו מאושרת על ידה בכתב‪.‬‬
‫‪ .9‬זכויות החברה‬
‫החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ומבלי לפגוע בזכויותיה האחרות לפי החוק או‬
‫ההזמנה לבטל את ההזמנה או לצמצם את היקפה‪ ,‬ולהזמין על חשבון הספק‪/‬הקבלן אצל‬
‫ספק‪/‬קבלן אחר את אותם טובין‪/‬השירותים או אחרים או להחזיר לספק‪/‬קבלן את‬
‫הטובין‪/‬השירותים לשם אספקת טובין‪/‬שירותים אחרים בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫‪9.1‬‬

‫במקרה וכתוצאה מבדיקה שערכה החברה או בכל דרך אחרת‪ ,‬יתברר לחברה כי‬
‫הטובין‪/‬השירותים‪ ,‬כולל או מקצתם‪ ,‬אינם מתאימים למפרטים ו‪/‬או לדגמים המפורטים‬
‫בהזמנה או שאספקתם הינה בניגוד לתנאי ההזמנה‪.‬‬

‫‪9.2‬‬

‫ככל שהטובין‪/‬השירותים‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬לא נמסרו‪/‬בוצעו לחברה במועד שנקבע‬
‫בהזמנה‪ ,‬או במועד שהוארך על ידי החברה‪ ,‬אם ובמידה וניתנה ארכה כזאת‪.‬‬

‫‪9.3‬‬

‫בכל מקרה אחר שהספק‪/‬הקבלן הפר‪ ,‬או לא קיים‪ ,‬התחייבות כלשהי בהתחייבותו‪ .‬בתנאי‬
‫כי אם במקרה המתואר בס"ק ‪ 9.2‬לעיל‪ ,‬החברה לא תזמין אצל ספק‪/‬קבלן אחר את‬
‫הטובין‪/‬השירותים שלא סופקו‪/‬בוצעו‪ ,‬במועד שנקבע‪ ,‬הספק‪/‬הקבלן יהא חייב לחברה‬
‫כפיצויים‪ ,‬מוסכמים וקבועים מראש‪ ,‬סכום השווה ל‪( 10%-‬עשרה אחוזים) ממחיר‬
‫הטובין‪/‬השירותים שלא סופקו‪/‬בוצעו כאמור‪ ,‬כשתשלום או ניכוי הפיצויים אין בו‬
‫כשלעצמו משום שחרור הספק‪/‬הקבלן מכל התחייבות אחרת לפי ההזמנה‪ ,‬ובתנאי נוסף‬
‫כי ביטול או צמצום ההזמנה על ידי החברה לא ימסור את הספק‪/‬הקבלן מאחריותו‬
‫לטובין‪/‬לשירותים שנמסרו‪/‬בוצעו על ידו עד תאריך הביטול‪ ,‬הצמצום או ההחזרה‪.‬‬

‫‪ .10‬אספקה מחדש או תיקון‬
‫ככל שסופקו טובין שאינם מתאימים למפרטים שהוזמנו‪ ,‬וככל והחברה בחרה להחזיר‬
‫לספק‪/‬לקבלן את הטובין‪/‬השירותים לשם אספקת טובין אחרים‪/‬תיקון השירותים‪ ,‬תבוצע‬
‫האספקה‪/‬התיקון בתוך ‪ 14‬יום מיום דרישת החברה‪ .‬הוצאות האספקה‪/‬התיקון יחולו על‬
‫ספק‪/‬הקבלן לרבות טעינה‪ ,‬פריקה והובלה מחדש‪.‬‬
‫‪ .11‬מחירים קבועים‬
‫המחירים שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם כל תוספת כתוצאה‬
‫משינויים העלולים לחול בהעלאת שכר‪ ,‬מדד או תשומות אחרות ו‪/‬או מכל סיבה אחרת‪ ,‬אלא‬
‫אם צויינה במפורש בהזמנה‪.‬‬
‫‪ .12‬העברת זכויות לצד ג'‬
‫הספק‪/‬הקבלן אינו רשאי להעביר לאחר ההזמנה‪ ,‬כולה או מקצתם וכן אינו רשאי להתקשר‬
‫לגבי ביצוע ההזמנה‪ ,‬כולה או מקצתה עם ספק‪/‬קבלן אחד בלי הסכמת החברה בכתב‪ .‬הסכמה‬
‫כאמור אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה ישרים בין החברה לבין הספק‪/‬הקבלן האחר‬
‫והספק‪/‬הקבלן יהיה תמיד האחראי כלי החברה לביצוע ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .13‬ערבות‬
‫החברה רשאית לדרוש מהספק‪/‬קבלן ערבות בנקאית או ערבות אחרת להנחת דעתה בסכום‬
‫של ‪( 10%‬עשרה אחוזים) מערך ההזמנה לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההזמנה‬
‫והספק‪/‬קבלן חייב להפקידה בידי החברה‪ .‬החברה תהיה רשאית לנכות מכספי הערבות ו‪/‬או‬
‫מכל סכום שהספק‪/‬קבלן יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה בתנאי נוסף שקבלת הערבות‬

‫על ידי החברה לא תפגע בזכויותיה האחרות לפי החוק או לפי ההזמנה‪ ,‬והחברה תהיה רשאית‬
‫לגבות כל סכום שהספק‪/‬הקבלן יחויב בתשלומו כאמור בכל דרך חוקית אחרת‪.‬‬
‫‪ .14‬מסמכים‬
‫כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד יראו אותם כמשלימים זה את זה‪,‬‬
‫אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים‬
‫כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי‪.‬‬
‫‪ .15‬נזקים‬
‫על הספק‪/‬הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת למנוע נזק כלשהו עקב ביצוע‬
‫אספקת הטובין‪/‬השירותים‪ .‬הספק‪/‬הקבלן יראה לכל צורך כקבלן עצמאי‪ .‬עם החברה תחויב‬
‫ו‪/‬או תידרש לשלם סכום כלשהו בשל מעשה או מחדל של ספק‪/‬הקבלן יהיה הספק הקבלן חייב‬
‫לפצות את החברה לפי דרישתה תוך שבעה ימים מיום הדרישה‪ .‬דמי נזק‪ ,‬פיצויים ותשלומים‬
‫אחרים שיהיה על הספק‪/‬הקבלן לשלם לחברה לפי תנאים אלה‪ ,‬תהא החברה רשאית לנכותם‬
‫מסכום הערבות שיפקיד הספק‪/‬הקבלן בידי החברה או לקזזם מכל אחר שיגיע לספק‪/‬קבלן מאת‬
‫החברה וזאת מבלי לפגוע בזכותה לגבות הסכום כאמור בכל דרך חוקית אחרת‪.‬‬
‫‪ .16‬שונות‬
‫‪ 16.1‬שום ויתור‪ ,‬הימנעות מפעולה‪ ,‬מתן ארכה מצד החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה‬
‫של החברה ולא ישמשו כמניעה לתביעה אלא אם כן ויתרה החברה בפרוש ובכתב‪.‬‬
‫‪ 16.2‬הספק‪/‬קבלן מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון הנתונה לו על רכושה של החברה‪ ,‬על פי‬
‫כל דין ועל פי חוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד ‪.1974 -‬‬
‫‪ .17‬הודעות‬
‫כל ההודעות של הספק‪/‬קבלן בקשר עם ההזמנה תינתנה בכתב ותשוגרנה בדואר רשום ‪ /‬פקס'‬
‫‪ /‬דוא"ל‪ ,‬לפי אמצעי ההתקשרות אותם ציין הספק‪/‬קבלן בהזמנה‪.‬‬


Download תנאים כלליים להזמנה לאספקת טוביןתנאים כלליים להזמנה לאספקת טובין.pdf (PDF, 161.34 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file תנאים כלליים להזמנה לאספקת טובין.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000494326.
Report illicit content