PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Writer / http://www.convertapi.com, and has been sent on pdf-archive.com on 25/12/2016 at 02:06, from IP address 91.94.x.x. The current document download page has been viewed 2369 times.
File size: 102.26 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Sprawdzian podsumowujący rozdział 3: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ
WERSJA (B)
Liczba punktów: ….................../40pkt.
Ocena: …................................
Zadanie 1.
Podaj rodzaj opisanego kredytu. (1pkt.)
Kredyt …................................... jest przyznawany na pokrycie kosztów
związanych z zakupem różnorodnych dóbr konsumpcyjnych.
Zadanie 2.
Podkreśl przedmioty inwestycji finansowej. (2pkt.)
nieruchomości; waluty; lokaty bankowe; dzieła sztuki

Zadanie 6.
Uzupełnij tekst. (4pkt.)
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonują dwa rynki
giełdowe:
…............................................. → na który trafiają akcje spółek, które nie są w
stanie spełnić kryteriów.
…............................................. → na który trafiają akcje spółek spełniających
rygorystyczne wymagania.

Zadanie 3.
Zaznacz wyrażenia, które odnoszą się tylko do kredytów. (4pkt.)
A. umowę reguluje prawo bankowe,
B. umowę reguluje kodeks cywilny,
C. udzielającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
D. udzielającym może być tylko bank,
E. umowa musi być zawarta w formie pisemnej,
F. umowa może być zawarta w formie pisemnej bądź ustnej,
G. cel jest dowolny,
H. cel jest określony zazwyczaj ściśle w umowie.
Zadanie 4.
Prawda czy fałsz? Wpisz literę P lub F. (3pkt.)
ZDANIE
a) Ceduła to wykaz zawierający oficjalne informacje o kursach i
obrotach akcjami i papierami wartościowymi.
b) Makler jest osobą zajmującą się zawodowo pośredniczeniem
w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych.
c) Spread walutowy to różnica między akcją walutową
wyrażoną w dwóch podstawowych językach: polskim i
angielskim

Zadanie 5.
Wyjaśnij pojęcia: (4pkt.)
a) obligacje …............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b) bon skarbowy …............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 7.
Podaj nazwę i zapis skrótowy opisanego poniżej organu. (2pkt.)
…................................................................................................................................. (…...............)
to organ NBP złożony z przewodniczącego oraz dziewięciu wyróżniających
się wiedzą z zakresu finansów osób, powołanych na 6-letnią kadencję.
P/F

Zadanie 8.
a) Uporządkuj w poprawnej kolejności od najdawniejszego formy wymiany
towarowej. (3pkt.)
A. pieniądz papierowy
D. monety
B. pieniądz kruszcowy
E. pieniądz elektroniczny
C. barter
F. płacidła (pieniądz towarowy)
b) Wyjaśnij podkreślone pojęcie. (2pkt.)
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
c) Wpisz oznaczone literami pojęcia (A-F) do przedstawionych przykładów.
Uwaga: należy wykorzystać tylko dwa pojęcia. (2pkt.)
…..... np. złoto, srebro.
…..... np. karta płatnicza.

Zadanie 9.
Podaj poprawną odpowiedź. (10pkt.)
9.1. Bank, którego tabliczkę przedstawiono na ilustracji należy do grona
banków:
A. depozytowych.
B. samochodowych.
C. hipotecznych.
D. inwestycyjnych.
9.2. Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej jest:
A. Minister Finansów.
B. Minister Skarbu Państwa.
C. Prezes Banku Centralnego.
D. Premier.
9.3. Inwestycje komunalne są dokonywane przez:
A. rząd RP.
B. samorząd terytorialny.
C. podmioty prywatne.
D. inwestorów indywidualnych.
9.4. Fundusze stabilnego wzrostu stanowią:
A. papiery wartościowe.
B. głównie papiery wartościowe dłużne, ale również akcje (ok. 30%).
C. obligacje (ok. 40%) oraz pospolite kredyty.
D. prawidłowe są więcej niż jedna odpowiedź.
9.5. Emitent jest:
A. wystawcą akcji; dłużnikiem obligatariusza.
B. wystawcą akcji; dłużnikiem akcjoriusza.
C. wystawcą obligacji; dłużnikiem obligatariusza.
D. wystawcą obligacji; dłużnikiem akcjoriusza.
9.6. Długotrwały wzrost kursów na giełdzie papierów wartościowych to:
A. Bessa.
B. Hossa.
C. Kredyt.
D. Obciążenie Konta Bankowego.
9.7. Nadrzędną rolę w polskim systemie bankowym pełni:
A. bank centralny (NBP).
B. bank ogólny (NBP).
C. bank światowy z elementami krajowymi (BŚ).
D. bank emisyjny oraz KNF.

9.8. WIG jest indeksem giełdowym, który dotyczy:
A. tylko polskich spółek.
B. największych 20 spółek giełdowych.
C. notowania spółek na NewConnect.
D. całego rynku giełdowego.
9.9. Pieniądz ma powszechne zastosowanie w regulacji zobowiązań, więc jest:
A. środkiem wymiany.
B. środkiem płatniczym.
C. środkiem tezauryzacji.
D. miernikiem wartości.
9.10. Stanowią one potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki, polegającej
zwrotowi w określonym terminie – mowa o:
A. akcjach
B. wekslach
C. obligacjach
D. bonach skarbowych.
Zadanie 10.
Wybierz poprawne dokończenie zdania. (3pkt.)
Cecha pieniądza, która powoduje jego łatwość w użytkowaniu to:
Stabilność Poręczność Trwałość Prostota Bezpośredniość zachowawcza.
Hiperinflacja cechuje się stopą inflacyjną powyżej:
100% 20% 150% 2%.
Skuteczne przeciwdziałanie inflacji to:
dezinflacja hiperinflacja deflacja.

Zadanie 11*
Wypowiedz się na postawiony temat: „Jaką rolę w funkcjonowaniu państwa
odgrywają bankowość i pieniądze?” Uzasadnij swoją odpowiedź. (+5pkt.)
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Klucz odpowiedzi:
1. konsumpcyjny
2. waluty; lokaty bankowe
3. A D E H
4. P P F
5. obligacje – papiery wartościowe stanowią potwierdzenie zawarcia umowy
pożyczki, polegającej zwrotowi w określonym terminie
bon skarbowy – krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez
Skarb Państwa, z terminem wykupu do jednego roku.
6. rynek równoległy; rynek podstawowy
7. Rada Polityki Pieniężnej (RPP)
8. C→F→B→D→A→E
płacidła – towary powszechnie poszukiwane
B;E
9. D-C-B-B-C-B-A-D-B-C
10. Poręczność; 150%; dezinflacja
11. Funkcjonowanie państwa i jego gospodarki opiera się na pieniądzach i
bankowości. Od zawsze się one zmieniały, rozwijały aż do dziś. Gospodarka
danego państwa dzieli się na różne sektory – każdy z nich niewątpliwie
powiązany jest z koniecznością stałej wymiany towarowej; inwestycji itp.
Niewątpliwie państwo czerpie duży zysk dzięki nim, tak więc z tego punktu
widzenia kraj nie mógłby funkcjonować.


Download PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja BPIENIÄ„DZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B.pdf (PDF, 102.26 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000527048.
Report illicit content