KÅ‚adka na stacji Bonarka (PDF)
File information


Author: Szostak Adrian

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 27/12/2016 at 20:05, from IP address 188.116.x.x. The current document download page has been viewed 708 times.
File size: 600.89 KB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


Program funkcjonalno-użytkowy kładki pieszo-rowerowej przy stacji
Kraków Bonarka
Branża drogowa

W zakres infrastruktury drogowej wchodzą chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe
zapewniające połączenie z kładką nad linią kolejową oraz parkingi rowerowe (B+R).
Chodniki
Zaplanowano budowę chodnika o szerokości 2,00 m (lokalnie 1,25 m) po zachodniej
stronie ulicy Puszkarskiej zapewniającego połączenie kładki z istniejącą
infrastrukturą pieszą. W zakresie zadania ujęto chodnik na odcinku od budynku nr 3a
do początku obiektu inżynierskiego przy ulicy Kamieńskiego (na wysokości początku
dodatkowego pasa ruchu do skrętu z ulicy Puszkarskiej), gdzie przewidziano
przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym – około 160 m oraz odcinek łączący
schody stałe kładki z planowanym chodnikiem w ciągu ulicy Puszkarskiej. Przejście
dla pieszych zaplanowano także na wysokości budynku nr 3a przy ul. Puszkarskiej.
Zaplanowano połączenie schodów stałych kładki z istniejącym chodnikiem w ciągu
ulicy Tischnera o szerokości równej szerokości użytkowej schodów stałych.
Chodniki powinny być wykonane z nawierzchni bezfazowej (preferowana
nawierzchnia asfaltowa) umożliwiającej komfortowe poruszanie się osobom
o ograniczonej mobilności.
Ciągi pieszo-rowerowe
Zaplanowano budowę ciągów pieszo-rowerowych (dla etapu I) o szerokości 4,0 m
łączących: północną rampę pieszo-rowerową z planowanym przejściem dla pieszych
i przejazdem rowerowym w rejonie ulicy Kamieńskiego oraz południową rampę
pieszo-rowerową z ulicą Puszkarską przy skrzyżowaniu z ulicą Przyjaźni PolskoWęgierskiej. W rejonie skrzyżowania przewidziano przejście dla pieszych i przejazd
dla rowerów przez ulicę Puszkarską.
Zaplanowano budowę ciągów pieszo-rowerowych (dla etapu II) o szerokości 4,0 m
łączących: zachodnią rampą pieszo-rowerową, schody oraz windę z ulicą
Łagiewnicką oraz z ulicą Tischnera.
Projektowane ciągi pieszo-rowerowe powinny spełniać wymagania „Standardów
technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” (zarządzenie nr
2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r.).

1

Parkingi rowerowe B+R
Zaplanowano budowę dwóch parkingów rowerowych przy wejściach na kładkę od
wschodniej strony ulicy Tischnera oraz ulicy Puszkarskiej. Każdy z parkingów
powinien być zadaszony oraz wyposażony w przynajmniej 10 stojaków rowerowych
typu U (20 miejsc postojowych). Rozmieszczenie i wymiary są określone ww.
„Standardach technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”.
Oznakowanie parkingu typu bike and ride (B+R) powinno być zgodne z załącznikiem
do Uchwały nr 6/I/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska z dnia 10 maja 2016 r. „Rekomendacje dotyczące parkingów
park and ride (P+R) na terenie Metropolii Krakowskiej”.
Branża odwodnienie

Odwodnienie kładki
W związku z budową zejścia z kładki na peron tj. schodów oraz windy zachodzi
konieczność odprowadzenia wód opadowych z zadaszenia schodów oraz szybu
windy.
Wody opadowe z projektowanych zadaszeń schodów i windy na peron poprzez rury
spustowe odprowadzane będą bezpośrednio do korytek odwodnienia liniowego.
Podłączenie rynien spustowych odprowadzających wody opadowe z zadaszenia
kładki, schodów oraz windy do studzienek kanalizacyjnych. Odprowadzenie
kanalizacji do kolektora odprowadzającego wody opadowe z odwodnienia układu
torowego i peronów.
Odwodnienie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów rowerowych (B+R)
Odwodnienie dojść do kładek (chodników, ciągów pieszo-rowerowych) i parkingów
rowerowych realizowane będzie poprzez odpowiednio ukształtowane spadki
podłużne i poprzecze chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz placów parkingów
sprowadzające wody opadowe w kierunku ścieków korytkowych ułożonych wzdłuż
nich.
Branża sieć trakcyjna

Dla kładki dla pieszych, barierek oraz pozostałych elementów wyposażenia peronów
znajdujących się w obszarze oddziaływania sieci trakcyjnej należy przewidzieć
uszynienie. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przewidzieć na etapie
projektów wykonawczych. Należy zapewnić wszystkim elementom metalowym kładki
dla pieszych ciągłość elektryczną.
Branża urządzenia telekomunikacyjne

W związku z faktem, że przy projektowanej kładce dla pieszych przewidziane są
windy, należy je wyposażyć w połączenia telefoniczne.
2

Projektuje się system telewizji przemysłowej umożliwiający obserwację i rejestrację
obrazów z rejonu kładki pieszo-rowerowej. Powinien się on składać z kamer
o odpowiedniej klasie wandaloodporności i szczelności, z rozdzielczością Full HD
1080p, szybkością przetwarzania 25 klatek na sekundę, zapewniających możliwość
obserwacji kładki na całej jej długości oraz dojść pieszych. Urządzenia
przystosowane do pracy w porze dziennej i nocnej (przy słabych warunkach
oświetleniowych) oraz wyposażone w zaawansowane funkcje detekcji i obrotu.
Kamery swoim zasięgiem powinny obejmować wejścia do wind zlokalizowane
w poziomie terenu przy ulicy Tischnera i Puszkarskiej (min. 3 sztuki) oraz na
poziomie pomostu kładki (min. 3 sztuki).
W przypadku ewentualnych kolizji należy przebudować istniejącą sieć teletechniczną.
Branża elektroenergetyka

Oświetlenie kładki i terenów miejskich
Do oświetlenia pomostu kładki przewiduje się stosowanie opraw posiadających
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych
i przystankach PKP PLK S.A. Sposób zawieszenia i rozmieszczenia opraw
oświetleniowych musi zapewnić właściwe, normatywne, parametry oświetlenia
obiektów, nie powodując olśnienia prowadzących pojazdy trakcyjne oraz tak, aby nie
wpływać ujemnie na widoczność i rozpoznawalność wskazań sygnalizacji kolejowej
(dopuszcza się montaż dodatkowego oświetlenia kładki w poręczy balustrady).
Oświetlenie należy przewidzieć z zastosowaniem opraw w technologii LED.
Przewiduje się sterowanie oświetleniem automatyczne w funkcji natężenia
oświetlenia oraz czasu z możliwością sterowania ręcznego.
Należy zaprojektować oświetlenie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ramp
pieszo-rowerowych i schodów oraz dla wszystkich obiektów, które tego wymagają.
Oświetlenie powinno być zaprojektowane w technologii LED zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.
Linie niskiego napięcia (nn)
Należy zapewnić zasilanie wind zlokalizowanych przy projektowanej kładce.
W przypadku ewentualnej kolizji należy przebudować istniejącą sieć niskiego
napięcia biegnącą wzdłuż ulicy Puszkarskiej w rejonie planowanej kładki.
Branża instalacje sanitarne

Sieci gazowe i energetyczne
W przypadku ewentualnych kolizji należy przebudować istniejące sieci gazowe,
wodociągowe i kanalizacyjne.

3

Branża obiekty inżynierskie

Budowa kładki pieszo-rowerowej w km 3+032
Projektowany obiekt jest kładką dla pieszych i rowerzystów. Zadaniem obiektu jest
połączenie peronu kolejowego stacji „Kraków Bonarka” z przystankami komunikacji
zbiorowej przy ulicy Tischnera i Puszkarskiej oraz sąsiednim centrum handlowym
(etap I). Etap II - przedłużenie kładki w celu poprawienia dostępności do obszarów
pomiędzy ul. Wadowicką, a ul. Tischnera – może być realizowany w późniejszym
terminie.
Kładka składa się z dwunastu niezależnych konstrukcji połączonych w jeden układ
funkcjonalny. Są to:


Ustrój nośny kładki z zadaszeniem nad liniami kolejowymi nr 94 i 603 oraz ulicą
Tischnera;
Trzy pochylnie pieszo-rowerowe umożliwiające zejście z poziomu kładki do
poziomu terenu przy ulicy Puszkarskiej (w kierunku ulicy Kamieńskiego i centrum
handlowego) oraz w rejonie ulicy Łagiewnickiej;
Cztery ciągi schodów stałych ze spocznikami umożliwiające wejście na poziom
kładki wraz z prowadnicami dla rowerów;
Cztery windy umożliwiające wejście na poziom kładki;

Podstawowe parametry obiektu:Długość kładki – około 180 m (etap I – około 75 m, etap II – około 105 m);
Szerokość użytkowa – 4,5 m;

Obiekt łączy peron kolejowy stacji „Kraków Bonarka” z ulicą Tischnera i Puszkarską.
Od strony ulicy Puszkarskiej do kładki prowadzą dwie rampy pieszo-rowerowe
położone częściowo na skarpie nasypu drogowego oraz schody stałe ze spocznikami
i winda. Pochylnia południowa oraz wskazany ciąg schodów wymaga dobudowy
łączników z ulicą Puszkarską (zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej). Na
peron kolejowy prowadzą schody stałe oraz winda. Od wschodniej strony ulicy
Tischnera do kładki prowadzą schody stałe oraz winda. Schody stałe powinny być
zadaszone. Od zachodniej strony ulicy Tischnera do obiektu prowadzą: rampa
pieszo-rowerowa, schody stałe i winda, które wymagają skomunikowania z istniejącą
infrastrukturą pieszo-rowerową. W ramach rozwiązania wariantowego należy
przewidzieć lokalizację rampy pieszo-rowerowej wzdłuż zachodniej strony ulicy
Tischnera w kierunku północnym i południowym.
W celu umożliwienia transportu rowerów i wózków głębokość wind nie powinna być
mniejsza niż 2,5 m. Szerokość użytkowa schodów powinna wynosić przynajmniej
2 m, a ramp 4,0 m. Pomost kładki powinien być zadaszony i obudowany. Ściany
boczne mogą mieć formę ażurową, dopuszcza się możliwość konstrukcji w postaci
kratownicy, elementy wsporcze zadaszenia powinny znajdować się w linii balustrad.
Część użytkowa kładki powinna być wolna od wszelkich przeszkód.
4

Projektowane ciągi pieszo-rowerowe powinny spełniać wymagania „Standardów
technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” (zarządzenie nr
2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r.).
Projekt konstrukcji kładki powinien umożliwiać jej etapową realizację (w przypadku
wykonania wyłącznie etapu pierwszego - rozwiązanie to powinno umożliwiać jej
przedłużenie w kierunku zachodnim bez konieczności rozbiórki/przebudowy kładki
zrealizowanej w tym etapie).
Wstępny projekt koncepcyjny i wizualizacje kładki pieszo-rowerowej (etap I+II)
zostały przedstawione na poniższych rysunkach.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Funkcje transportowe
Kładka pieszo-rowerowa nad liniami kolejowymi nr 94 i 603 wraz ze stacją Kraków
Bonarka oraz przystankami autobusowymi i planowanymi parkingami tworzą węzeł
przesiadkowy. Umożliwi to wykonywanie podróży intermodalnych oraz zapewni
wysoko wydajne połączenie z dworcami Kraków Główny i Kraków Płaszów.
Sąsiadujące centrum handlowe i budynki biurowe są dużymi generatorami ruchu.
W związku z powyższym poprawa dostępności pieszej i rowerowej zwiększy
atrakcyjność stacji kolejowej.
Po zrealizowaniu całości inwestycji (etap I+II) kładka umożliwi równocześnie
skomunikowanie obszarów rozwojowych położonych pomiędzy ulicą Wadowicką,
a ulicą Tischnera.
Funkcje towarzyszące
Podstawowej funkcji węzła przesiadkowego powinny towarzyszyć funkcje ożywiające
przestrzeń publiczną, szczególnie takie jak drobne obiekty gastronomiczne
i handlowe, wydłużające czas aktywności miejsca i przez to podnoszące
bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa oraz komfort podróżnych. Aktywność
gospodarcza i atrakcyjność miejsca będą służyły nie tylko witalności i tworzeniu
pozytywnego wizerunku węzła komunikacyjnego, ale również pomogą w jego
bieżącym utrzymaniu.

5

6

7

8


Download KÅ‚adka na stacji BonarkaKÅ‚adka na stacji Bonarka.pdf (PDF, 600.89 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file KÅ‚adka na stacji Bonarka.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000528642.
Report illicit content