(HINDI) AULIYA ULLAH KI SHAAN FINAL (PDF)
File information


Author: TARAJIM

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 29/01/2017 at 14:37, from IP address 49.34.x.x. The current document download page has been viewed 677 times.
File size: 2.19 MB (32 pages).
Privacy: public file
File preview


¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

1

َّ ‫اَ ْل َح ْم ُد ِہّٰلِل َر ِّب ا ْل ٰع َلمِی ْ َن َوالصَّ لٰوۃُ َو‬
‫الس ََل ُم َعلٰی َس ِّی ِد ال ُْم ْر َسل ِی ْن‬
َّ ‫ہّٰلل ِم َن‬
‫ن ال َّرح ِیم ط‬
ِ ‫الش ْی ٰط ِن ال َّر ِج ْیمط ِب ْس ِم ا‬
ِ ‫اَ َّما َب ْع ُد! َف َا ُع ْوذُ بِا‬
ْ ِ ‫ہّٰلل ال َّر ْح ٰم‬

‫ط‬

:
;
‫¼( ن َ َو ْی ُت ُس َّن َت اال ْعتِکَاف‬Á¢ü}¢¢ : }¢ñ´ Ýï S¢é‹Ý¼ »’ç¼ÜU¢ÈGU ÜUè çÝIJ¼ ÜUè)
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Á¢Ï¢ |¢è }¢çSÁ¢Î }¢ïæ ΢ç¶GH ã¢ï´, ²¢Î

Ú¶ ÜUÚ ÝzGHè »’ç¼ÜU¢ÈGU ÜUè çÝIJ¼ ÈGUÚ}¢¢ çH²¢ ÜUÚï´, Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢çSÁ¢Î }¢ï´
Úãï´x¢ï, ÝzGHè »’ç¼ÜU¢ÈGU ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ãG¢çS¢H ã¢ï¼¢ Úãïx¢¢ ¥¢ñÚ çÁ¢G}¢ÝÝ }¢çSÁ¢Î }¢ï´
¶¢Ý¢, ÐèÝ¢, S¢¢ïÝ¢ |¢è Á¢¢§Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼
S¢é˼G¢Ýï ΢ï Á¢ã¢Ý, ÚãG}¢¼ï ¥G¢Hç}¢Ä²¢Ý 6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï
Á¢‹Ý¼ çÝà¢¢Ý ãñ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU çÎÝ ¥¢ñÚ Ú¢¼ }¢ï´ S¢¢ñ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï
ТÜU ÐÉGï, ¥ËH¢ã 1 ©S¢ ÜUè S¢¢ñ ãG¢Á¢¼ï´ ÐêÚè ÈGUÚ}¢¢»x¢¢, S¢œ¢Ú ¥¢ç¶GÚ¼
ÜUè ¥¢ñÚ ¼èS¢ Î鋲¢ ÜUè ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã 1 »ÜU çÈGUçÚ༢ }¢éÜGUÚüÚ ÈGUÚ}¢¢ Îïx¢¢,
Á¢¢ï ©S¢ ÎéMÎï ТÜU ÜU¢ï }¢ïÚè ÜGUÏ¢í }¢ï´ ²êæ ÐãéæÓ¢¢»x¢¢ Á¢ñS¢ï ¼é}ãïæ ¼ãG¢§ÈGU ÐïࢠçÜU²ï
Á¢¢¼ï ãñ´, çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ }¢ïÚ¢ §GË}¢ }¢ïÚï ç±S¢¢H ÜïU Ï¢¢’Î ±ñS¢¢ ãè ã¢ïx¢¢ Á¢ñS¢¢ }¢ïÚè
ãG²¢¼ }¢ï´ ãñ J (۲۲۳۵۵:‫حدیث‬،۱۹۹/۷،‫)مجع اجلوامع‬
ãñ ÜUÚ}¢ ãè ÜUÚ}¢ çÜU S¢éݼï ãñ´
¥¢Ð wG¢éࢠã¢ï ÜïU Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ÎéMÎ
<

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ãéGS¢êHï S¢±¢Ï¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ Ï¢²¢Ý S¢éÝÝï S¢ï
ÐãHï ¥ÓÀè ¥ÓÀè çÝIJ¼ï´ ÜUÚ Hï¼ï ãñ´ :
ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ 6 : ‘‘‫} ’’ن ِ َّی ُۃال ُْمو ِم ِن َخی ْ ٌر ِّم ْن َع َملِہ‬¢éS¢H}¢¢Ý ÜUè
çÝIJ¼ ©S¢ ÜïU ¥G}¢H S¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J (۵۹۴۲ ‫حدیث‬۱۸۵ ‫ص‬۶‫عجمالکبریل ِ ّلطرباینج‬
ُ ُ‫)ا َمل‬
΢ï }¢ÎÝè ÈêUH :(1) çÏ¢x¢GñÚ ¥ÓÀè çÝIJ¼ ÜïU çÜUS¢è |¢è ¥G}¢Hï ¶GñÚ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ Ýãè´ ç}¢H¼¢ J
(2) çÁ¢¼Ýè ¥ÓÀè çÝIJ¼ï´ çÁ¢G²¢Î¢, ©¼Ý¢ S¢±¢Ï¢ |¢è çÁ¢G²¢Î¢ J

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

2

Ï¢²¢Ý S¢éÝÝï ÜUè çÝIJ¼ï´

çÝx¢¢ãï´ ÝèÓ¢è çÜU²ï wG¢êÏ¢ ÜU¢Ý Hx¢¢ ÜUÚ Ï¢²¢Ý S¢éÝêæx¢¢ J  ÅïÜU Hx¢¢
ÜUÚ Ï¢ñÆÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» §GË}¢ï ÎèÝ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ Á¢ã¢æ ¼ÜU ã¢ï S¢ÜU¢ ΢ï
Á¢G¢Ýê Ï¢ñÆêæx¢¢ J  Á¢GMÚ¼Ý çS¢}¢Å S¢ÚÜU ÜUÚ ÎêS¢Úï ÜïU çH²ï Á¢x¢ã ÜéUࢢ΢
ÜUMæx¢¢ J  {vÜU¢ ±x¢GñÚ¢ Hx¢¢ ¼¢ï S¢Ï¢í ÜUMæx¢¢, Í¢êÚÝï, çÛ¢ÇGÜUÝï ¥¢ñÚ ©HÛ¢Ýï
S¢ï Ï¢Ó¢êæx¢¢ J  ‫ تُوبُ ْوا الِ َی اللّٰـ ِہ‬،‫ اُذ ُ ُُْکوااللّٰـ َہ‬،‫ َص ُّل ْوا َعل َی ا ْل َحب ِ ْی ِب‬±x¢GñÚ¢ S¢éÝ ÜUÚ S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢Ýï
¥¢ñÚ S¢Î¢ Hx¢¢Ýï ±¢H¢ï´ ÜUè çÎHÁ¢ê§ü ÜïU çH²ï Ï¢éH‹Î ¥¢±¢Á¢G S¢ï Á¢±¢Ï¢ Îêæx¢¢ J
 Ï¢²¢Ý ÜïU Ï¢¢’Î wG¢éÎ ¥¢x¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ S¢H¢}¢ ± }¢éS¢¢ÈGUãG¢ ¥¢ñÚ §ÝçÈGUÚ¢Îè
ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUMæx¢¢ J
<

ࢢÝï ¥¢ñçH²¢
}¢éÈGUçSS¢Úï ÜéUGÚ¥¢Ý, ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §S}¢¢§üGH ãGvGÜGUè ¥ÐÝè }¢àãêÚ
¼zGS¢èÚ “MãéGH Ï¢²¢Ý” }¢ï´ »ÜU §ü}¢¢Ý ¥ÈGUÚ¢ïÁ¢G ±¢çÜGU¥G¢ çH¶¼ï ãñ´, §S¢ï
çÝ㢲¼ ¼±ÁÁ¢¢ïã S¢ï S¢éçÝ²ï ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý ¼¢Á¢G¢ ÜUèçÁ¢²ï J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï, çH¶¼ï ãñ´ çÜU
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ ¥Ï¢éH ãGS¢Ý ࢢçÁ¢GHè I §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´
çÜU }¢ñ´ »ÜU Ï¢¢Ú }¢çSÁ¢Îï ¥vGS¢¢ }¢ï´ S¢¢ï x¢²¢ J v²¢ Îﶼ¢ ãêæ çÜU }¢çSÁ¢Îï ¥vGS¢¢
ÜïU Ï¢¢ãÚ »ÜU ¼wG¼ çÏ¢À¢²¢ x¢²¢ ¥¢ñÚ ÈGU¢ñÁ¢ ÎÚ ÈGU¢ñÁ¢ }¢wGHêÜGU ÜU¢ §çÁGÎãG¢}¢
(²¢’Ýè }¢Á¢}¢¥G) ã¢ïÝ¢ à¢éM¥G ãé±¢ J }¢ñ´ Ýï ÎÚ²¢zG¼ çÜU²¢ çÜU ²ïã ÜñUS¢¢
َّ ‫ َعل َْیہِ ُم الصَّ لٰوۃُ َو‬,
§Á¢ç¼}¢¢¥G ãñ ? }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ çÜU ¼}¢¢}¢ LS¢éH ± ¥ç}Ï¢²¢ ‫الس ََلم‬
S¢çIJÎï ¥G¢H}¢, ÝêÚï }¢éÁ¢SS¢}¢ 6 ÜUè ç¶GÎ}¢¼ï ¥vGÎS¢ }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ
ãé±ï ãñ´, }¢ñ´ Ýï Á¢¢ï ¼wG¼ Îﶢ, ¼¢ï ©S¢ ÐÚ ã}¢¢Úï ÝÏ¢è }¢éãG}}¢Îï }¢ÎÝè, ÚS¢êHï ã¢çà¢}¢è
6 ¼‹ã¢ Á¢Ë±¢ ¥ÈGUÚ¢ïÁ¢G ãñ´ ¥¢ñÚ Îèx¢Ú ¼}¢¢}¢ ¥ç}Ï¢²¢ ‫َعل َْیہِ ُم الصَّ لٰوۃُ َو َّالس ََلم‬
Á¢ñS¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï §Ï¢í¢ãè}¢, ãGÁ¢GÚ¼ï §üGS¢¢, ãGÁ¢GÚ¼ï ÝêãG ¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢ (¥¢ñÚ §Ý ÜïU
َّ ‫ َعل َْیہِ ُم الصَّ لٰوۃُ َو‬S¢Ï¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ ¼à¢ÚèÈGU ÈGUÚ}¢¢
§GH¢±¢ ÎêS¢Úï ¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢) ‫الس ََلم‬
ãñæ J }¢ñ´ ±ã¢æ ÆãÚ x¢²¢ ¥¢ñÚ §Ý }¢éÜGUgS¢ ãGÁ¢GÚ¢¼ ÜUè x¢ézG¼x¢ê S¢éÝÝï Hx¢¢ J ãGÁ¢GÚ¼ï
َّ ‫ َعل َْی ِہ الصَّ لٰوۃُ َو‬Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ çÜU ãGéÁG¢êÚ ! ¥¢Ð Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU }¢ïÚè ©}}¢¼
}¢êS¢¢ ‫الس ََلم‬

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

3

ÜïU ©GH}¢¢, ¥ç}Ï¢²¢» Ï¢Ýè §S¢Ú¢§üH ÜUè }¢¢çÝ‹Î ãñ´ (²¢’Ýè ÎèÝ ÜUè ¼ÏHèx¢G¢ï
§à¢¢¥G¼ ÜUÚÝï ÜïU »’ç¼Ï¢¢Ú S¢ï, çHã¢Á¢G¢ ÎèÝ ÜUè çÁ¢¼Ýè ç¶GÎ}¢¼ ©GH}¢¢»
§SH¢}¢ Ýï ÜUè, ©¼Ýè ç¶GÎ}¢¼ çÜUS¢è ¥¢ñÚ ÎèÝ ÜïU ¥G¢çH}¢¢ï´ Ýï ¥ÐÝï ÎèÝ ÜUè
Ý ÜUè J) ¼¢ï ¥¢Ð ©Ý }¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü »ÜU ¥G¢çH}¢ çζ¢»æ, ¼¢ï ãGÁG¢êÚï ¥ÜUÚ}¢,
ÝçϢIJï }¢éÜUÚü}¢ 6 Ýï §}¢¢}¢ }¢éãG}}¢Î çÏ¢Ý }¢éãG}}¢Î x¢GÁ¢G¢Hè
َّ ‫ َعل َْی ِہ الصَّ لٰوۃُ َو‬Ýï ©Ý S¢ï
I ÜUè ¼GÚÈGU §à¢¢Ú¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ J ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢ ‫الس ََلم‬
»ÜU S¢é±¢H çÜU²¢, §}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè I Ýï §S¢ ÜïU ÎS¢ Á¢±¢Ï¢ çβï J
َّ ‫ َعل َْی ِہ الصَّ لٰوۃُ َو‬Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU Á¢±¢Ï¢ S¢é±¢H ÜïU }¢é±¢çÈGUÜGU ã¢ïÝ¢
ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢ ‫الس ََلم‬
Ó¢¢çã²ï, »ÜU S¢é±¢H ÜU¢ »ÜU Á¢±¢Ï¢ ÎïÝ¢ ‰¢¢, ¥¢Ð Ýï ÎS¢ Á¢±¢Ï¢ v²êæ çβï ?
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè I Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ : ²¢ ÝçϢIJËH¢ã !
¥ËH¢ã 1 Ýï ¥¢Ð S¢ï |¢è »ÜU ãè S¢é±¢H çÜU²¢ ‰¢¢ Á¢ñS¢¢ çÜU ÜéUGÚ¥¢Ýï
}¢Á¢èÎ }¢ï´ ãñ çÜU )۱۷:ٰ‫طہ‬،ٰ ۱۶:‫﴾ (پارہ‬
 ﴿ (¼Á¢ü}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý :
¥¢ñÚ ²ïã ¼ïÚï ΢ãÝï 㢉¢ }¢ï´ v²¢ ãñ »ï }¢êS¢¢ !) ¥¢Ð Ýï §S¢ ÜïU ÜU§ü Á¢±¢Ï¢ çβï
çÜU ²ïã }¢ïÚ¢ ¥GS¢¢ (²¢’Ýè H¢Æè) ãñ, }¢ñ´ §S¢ ÐÚ ÅïÜU Hx¢¢¼¢ ãêæ ¥¢ñÚ §S¢ S¢ï
¥ÐÝè Ï¢ÜUçÚ²¢ïæ ÜïU çH²ï Ðœ¢ï Û¢¢ÇG¼¢ ãêæ ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU §GH¢±¢ }¢ïÚï ¥¢ñÚ |¢è ÜU¢}¢
§S¢ S¢ï S¢Ú ¥‹Á¢¢}¢ ã¢ï¼ï ãñ´, ãG¢H¢æçÜU ¥ËH¢ã 1 ÜïU §S¢ S¢é±¢H ÜU¢ »ÜU
Á¢±¢Ï¢ ‰¢¢ çÜU ²ïã }¢ïÚè HvÇGè ãñ }¢x¢Ú Ï¢¢¼ ²ïã ãñ çÜU Á¢Ï¢ ¥¢Ð j ÜU¢ï
¥ËH¢ã 1 S¢ï ã}¢ ÜUH¢}¢ ã¢ïÝï ÜU¢ à¢ÚÈGU ãG¢çS¢H ãé±¢, ¼¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ±
ࢢñÜGU ÜïU x¢GHÏ¢ï ÜUè ±Áã S¢ï ¥¢Ð j Ýï ¥ÐÝï ÜUH¢}¢ ÜU¢ï ¼G±èH ÜUÚ çβ¢
¼¢çÜU çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ã}¢ ÜUH¢}¢è ÜU¢ à¢ÚÈGU ãG¢çS¢H ã¢ï S¢ÜïU ¥¢ñÚ §S¢ ±vG¼
wG¢éࢠçÜGUS}¢¼è S¢ï }¢éÛ¢ï ¥¢Ð j S¢ï x¢ézG¼x¢ê ÜU¢ à¢ÚÈGU ãG¢çS¢H ãé±¢, ¼¢ï }¢ñ´ Ýï
|¢è ࢢñÜGU ± }¢ãGÏÏ¢¼ ãè ÜUè ±Áã S¢ï ¥ÐÝè x¢ézG¼x¢ê ÜU¢ï ¼G±èH ÜUÚ çβ¢ J
ãGÁ¢GÚ¼ï §}¢¢}¢ ¥Ï¢éH ãGS¢Ý ࢢçÁ¢GHè I ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ çÜU ²ïã
}¢‹Á¢GÚ Îï¶ ÜUÚ çÜU ãGéÁG¢êÚï ¥‹±Ú, ࢢãï Ï¢ãGìÚ¢ïÏ¢Ú 6 ¼‹ã¢ ¼wG¼ ÐÚ
َّ ‫ َعل َْیہِ ُم الصَّ لٰوۃُ َو‬çÏ¢H wG¢éS¢êS¢
Á¢Ë±¢ ¥ÈGUÚ¢ïÁ¢G ãñ´ ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ ¥ç}Ï¢²¢ ¥¢ñÚ ÚS¢êH ‫الس ََلم‬
َّ ‫َعلٰی نَب ِ ِّی َنا َو َعل َْیہِ َماالصَّ لٰوۃُ َو‬
ãGÁ¢GÚ¼ï §Ï¢í¢ãè}¢ ¶GHèHéËH¢ã, Á¢Ý¢Ï¢ï §üGS¢¢ MãGéËH¢ã ‫الس ََلم‬

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

4

َّ ‫ َعل َْیہِ ُم الصَّ لٰوۃُ َو‬ãGéÁG¢êÚï ¥ÜUÚ}¢, ÝêÚï }¢éÁ¢SS¢}¢
Á¢ñS¢ï Á¢HèHéH ÜGUÎí ¥ç}Ï¢²¢ ‫الس ََلم‬
6 ÜïU S¢¢}¢Ýï Á¢G}¢èÝ ÐÚ Á¢Ë±¢ ¥ÈGUÚ¢ïÁ¢G ãñ´, çÜU¼Ýè Ï¢ÇGè
¥GÁ¢G}¢¼ ¥¢ñÚ Á¢H¢H¼ï }¢éãG}}¢Îè ÜU¢ }¢éÁ¢G¢ãÚ¢ ãñ J }¢ñ´ §S¢è S¢¢ïÓ¢ ± çÏ¢Ó¢¢Ú }¢ï´ ‰¢¢
¥¢ñÚ ¥ÐÝï çÎH }¢ï´ Ï¢ ãG¢H¼ï wG±¢Ï¢ ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ 6 ÜUè ÜGUÎí¢ï
}¢ç‹Á¢GH¼ ÐÚ ¼¥GÁÁ¢éÏ¢ ÜUÚ Ú㢠‰¢¢ çÜU ¥Ó¢¢ÝÜU çÜUS¢è Ýï }¢éÛ¢ï Т©æ S¢ï Æ¢ïÜUÚ
}¢¢Úè çÁ¢S¢ S¢ï }¢ñ´ Ï¢ïÎ¢Ú ã¢ï x¢²¢, }¢ñ´ Ýï ©S¢ï Îﶢ ¼¢ï ±¢ïã }¢çSÁ¢Îï ¥vGS¢¢ ÜU¢
}¢é‹¼çÁ¢G}¢ ‰¢¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ±vG¼ }¢çSÁ¢Îï ¥vGS¢¢ ÜUè çÜGU‹ÎèHï´ Ú¢ñà¢Ý ÜUÚ Ú㢠‰¢¢ J
©S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï ÜU㢠: (à¢ãï ¥ç}Ï¢²¢, S¢Ú±Úï ΢ï S¢Ú¢ 6 ÜïU
}¢¼üÏ¢ï ÐÚ) v²¢ ¼¥GÁÁ¢éÏ¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ? ²ïã S¢Ï¢ ãGéÁG¢êÚ 6 ãè ÜïU ÝêÚ
S¢ï ¼¢ï Ðñ΢ ãé±ï ãñ´ J ²ïã S¢éÝ ÜUÚ }¢éÛ¢ ÐÚ Ï¢ïã¢ïà¢è ¼G¢Úè ã¢ï x¢§ü, Ý}¢¢Á¢G ÜïU çH²ï
Á¢}¢¢¥G¼ ¶ÇGè ãé§ü, ¼¢ï ©S¢ ±vG¼ }¢éÛ¢ï §ÈGU¢ÜGU¢ ãé±¢, }¢ñ´ Ýï }¢çSÁ¢Îï ¥vGS¢¢ ÜïU
©S¢ }¢é‹¼çÁ¢G}¢ ÜU¢ï ¼H¢à¢ çÜU²¢ }¢x¢Ú ¥¢Á¢ ¼ÜU ©S¢ï Ý Ð¢²¢ J

(MãGéH Ï¢²¢Ý, çÁ¢. 5, S¢. 374, çÏ¢œ¢x¢GIJéÚ ÜGUHèH, ÜU¢ñS¢LH ¶GñÚ¢¼, S¢. 39)

¶GËÜGU S¢ï ¥¢ñçH²¢, ¥¢ñçH²¢ S¢ï LS¢éH
}¢é Ë Üï U ÜU¢ñ Ýñ Ý }¢ï ´ ¥ç}Ï¢²¢ ¼¢Á¢Î¢Ú

¥¢ñÚ ÚS¢êH¢ï´ S¢ï ¥¢’H¢ ã}¢¢Ú¢ ÝÏ¢è
¼¢Á¢Î¢Ú¢ï´ ÜU¢ ¥¢ÜGU¢ ã}¢¢Ú¢ ÝÏ¢èU

<
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! §S¢ ±¢çÜGU»G S¢ï Á¢ã¢æ ã}¢¢Úï Œ²¢Úï ¥¢ÜGU¢,
}¢vÜUè }¢ÎÝè }¢éS¼GÈGU¢ 6 ÜUè ࢢݢï ࢢñÜU¼ ÜU¢ м¢ Ó¢H¢, ±ãè´
¥¢Ð 6 ÜUè ©}}¢¼ ÜïU ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ¥¢ñÚ ©GH}¢¢» çÜUÚ¢}¢
َّ ُ ‫ َرح َِم ُہ ُم اہّٰلل‬ÜUè ࢢݢï ࢢñÜU¼ ¥¢ñÚ }¢ÜGU¢}¢¢ï }¢¼üÏ¢ï ÜU¢ |¢è м¢ Ó¢H¼¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢
‫الس ََلم‬
َّ ‫ َعل َْی ِہ الصَّ لٰوۃُ َو‬Ýï Ï¢¢Úx¢¢ãï }¢éS¼GÈGU¢ 6 }¢ï´
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢êS¢¢ ‫الس ََلم‬
¥GÁ¢üG ÜUè, çÜU ÜU¢ï§ü »ïS¢¢ ¥G¢çH}¢ çζ¢»æ Á¢¢ï ¥ç}Ï¢²¢» Ï¢Ýè §S¢Ú¢§üH ÜUè
ç}¢SH ã¢ï, ¼¢ï ÝçϢIJï ΢±Ú, à¢ÈGUè»G }¢ãGìà¢Ú 6 Ýï S¢çIJÎéÝ¢
§}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè I ÜUè ¼GÚÈGU §à¢¢Ú¢ ÈGUÚ}¢¢²¢, §S¢ S¢ï 1N
ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU¢ï§ü ²ïã Ý S¢}¢Û¢ï çÜU ÜU¢ï§ü ±Hè }¢ÜGU¢}¢¢ï }¢¼üÏ¢ï }¢ï´ çÜUS¢è ÝÏ¢è
S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ²¢ ©S¢ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ J

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

5

¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý I ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ÜU¢ï§ü
x¢GñÚï ÝÏ¢è, çÜUS¢è ÝÏ¢è ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú Ýãèæ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J (ÈGU¼¢±¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢, 29 / 228)
²ïã |¢è ²¢Î Ú網ï çÜU ãÚ ±Hè, ¥G¢çH}¢ Á¢GMÚ ã¢ï¼¢ ãñ v²êæçÜU ±Hè ÜïU çH²ï
¥G¢çH}¢ ã¢ïÝ¢ ࢼüG ãñ Á¢ñS¢¢ çÜU S¢ÎLàà¢Úè¥G¢, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ }¢ézG¼è
}¢éãG}}¢Î ¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è I Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼ }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :
ç±H¢²¼ »ÜU ÜéUGÏ¢ïü ¶G¢S¢ ãñ çÜU }¢¢ñH¢ 1 ¥ÐÝï Ï¢Úx¢éÁ¢Gè΢ Ï¢‹Î¢ï´ ÜU¢ï }¢ãGìÁ¢G
¥ÐÝï ÈGUÁGH¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ, ç±H¢²¼ Ï¢ï §GË}¢ ÜU¢ï Ýãè´ ç}¢H¼è,
(çS¢ÈüGU ¥G¢çH}¢ ãè ÜU¢ï ç}¢H¼è ãñ) wG±¢ã §GË}¢ Ï¢¼G¢ñÚï Á¢G¢çãÚ ãG¢çS¢H çÜU²¢ ã¢ï
²¢ §S¢ }¢¼üÏ¢ï ÐÚ ÐãéæÓ¢Ýï S¢ï ÐãHï ãè ¥ËH¢ã 1 Ýï ©S¢ ÐÚ ©GHê}¢
}¢é‹ÜUçà¢ÈGU ÜUÚ çβï ã¢ïæ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGSS¢¢ ¥Ã±H, 1 / 264, }¢é˼ÜGU¼GÝ)
¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, }¢éÁ¢çgÎï ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼, ÐÚ±¢Ý»
à¢}»G çÚS¢¢H¼, }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý I ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ çÜU
à¢Úè¥G¼ ± ¼GÚèÜGU¼ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ¥Hx¢ ¥Hx¢ Ú¢ãï´ Ýãè´ ãñ´ ¥¢ñÚ Ý ãè ÜU|¢è
»ïS¢¢ ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ±Hè ã¢ï ¥¢ñÚ ¥G¢çH}¢ Ý ã¢ï J
(ÈGU¼¢±¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢, 21 / 530, }¢zGãê}¢Ý)

ÜUÚ}¢ ã¢ï ±¢çS¢¼G¢ ÜéUH ¥¢ñçH²¢ ÜU¢
}¢ïÚ¢ §ü}¢¢æ Ðï }¢¢ñH¢ ¶G¢ç¼}¢¢ ã¢ï
(±S¢¢§Hï Ï¢çwà¢à¢ }¢éÚ}}¢}¢, S¢. 316)

<
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥ËH¢ã 1 Ýï ¥ÐÝï ¥¢ñçH²¢»
َّ ُ ‫ َرح َِم ُہ ُم اہّٰلل‬ÜU¢ï Ï¢ÇGè à¢¢Ý¢ï´ S¢ï ݱ¢Á¢G¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï HéyGÈGU¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï
çÜUÚ¢}¢ ‫الس ََلم‬
¥ÐÝï §Ý Ï¢‹Î¢ï´ ÜU¢ï ÐS¢‹Î ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ ¶G¢S¢ Ϣݢ²¢ ãñ, ²ïãè ±¢ïã ¥GÁ¢Gè}¢ H¢ïx¢
ãñ´ çÁ¢Ý S¢ï Á¢G}¢¢Ýï ÜUè Á¢GïÏ¢¢ï Á¢Gèݼ ÜGU¢§}¢ ãñ, ²ïãè ±¢ïã ¥GÁ¢Gè}¢ H¢ïx¢ ãñ´ çÁ¢Ý ÜUè
§GÏ¢¢Î¼ ÜUè }¢ãÜU Ýï ¼}¢¢}¢ ¥G¢H}¢ ÜU¢ï wG¢éàÏ¢êÎ¢Ú Ï¢Ý¢ Ú¶¢ ãñ, ²ïãè ±¢ïã ¥GÁ¢Gè}¢
H¢ïx¢ ãñ´ çÁ¢Ý ÜïU çÎH ãÚ ±vG¼ ¥ËH¢ã 1 ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ã }¢ï´ Û¢éÜïU Úã¼ï ãñ´ J
َّ ُ ‫ َرح َِم ُہ ُم اہّٰلل‬ÜïU }¢ÜGU¢}¢¢ï }¢¼üÏ¢ï, §Ý ÜUè ࢢݢï
¥¢Á¢ ã}¢ ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ‫الس ََلم‬

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

6

¥GÁ¢G}¢¼ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè ÜéUÀ çS¢ÈGU¢¼ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢éݼï ãñ´ ¼¢çÜU ã}¢¢Úï çÎH¢ï´ }¢ï´
¥ËH¢ã 1 ÜïU §Ý ΢ïS¼¢ï´ ¥¢ñÚ }¢éÜGUÚüÏ¢ Ï¢‹Î¢ï´ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ }¢Á¢GèÎ §Á¢G¢ÈGU¢
ã¢ï ¥¢ñÚ ã}¢ |¢è §Ý ÜïU ÝvGà¢ï ÜGUÎ}¢ ÐÚ Ó¢H¼ï ãé±ï ÝïçÜU²¢æ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï
Ï¢Ó¢Ýï ±¢Hï Ï¢Ý Á¢¢»æ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï,
ÜéUGÚ¥¢Ýï ÜUÚè}¢ ÜïU ТÚã 9, S¢êÚ» ¥‹ÈGU¢H ÜUè ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 34 }¢ïæ
¥ËH¢ã 1 Ýï ¥ÐÝï ±çH²¢ï´ ÜïU ÝïÜU ¥¢ñÚ ÐÚãïÁ¢Gx¢¢Ú ã¢ïÝï ÜU¢ï ¼¢ÜUèÎ ÜïU
S¢¢‰¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼ï ãé±ï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ :
)۳۴:‫انفال‬،۹:‫(پ‬

¼Á¢ü}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : ©S¢ ÜïU ¥¢ñçH²¢ ¼¢ï
ÐÚãïÁ¢Gx¢¢Ú ãè ãñ´ J

}¢éÈGUçSS¢Úï à¢ãèÚ, ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼, }¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý ݧüG}¢è
I §S¢ ¥¢²¼ï }¢éÏ¢¢ÚÜU¢ ÜïU ¼ãGì¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ çÜU ÜU¢ï§ü ÜU¢çÈGUÚ ²¢
ÈGU¢çS¢ÜGU ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ ±Hè Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢, ç±H¢²¼ï §H¢ãè §ü}¢¢Ý ¥¢ñÚ
¼vG±ï S¢ï ç}¢H¼è ãñ J (¼zGS¢èÚï ݧüG}¢è, 9 / 543, çÏ¢œ¢x¢GIJéÚ ÜGUHèH)
§S¢è ¼GÚãG ТÚã 11, S¢êÚ» ²êÝéS¢ ÜUè ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 62 }¢ï´ ¥ËH¢ã
1 Ýï ¥ÐÝï ±çH²¢ï´ ÜUè à¢¢Ý ÜU¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼ï ãé±ï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ :

¼Á¢ü}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : S¢éÝ H¢ï Ï¢ïà¢ÜU
¥ËH¢ã ÜïU ±çH²¢ï´ ÐÚ Ý ÜéUÀ ¶G¢ñÈGU

ãñ, Ý ÜéUÀ x¢G}¢, ±¢ïã Á¢¢ï §ü}¢¢Ý H¢» ¥¢ñÚ
  ÐÚãïÁ¢Gx¢¢Úè ÜUÚ¼ï ãñ´, ©‹ãï´ wG¢éࢠ¶GÏ¢Úè ãñ
   Î鋲¢ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´,
¥ËH¢ã ÜUè Ï¢¢¼ï´ Ï¢ÎH Ýãè´ S¢ÜU¼è´,
)۶۴-۶۲:‫یونس‬،۱۱:‫(پ‬
²ïãè Ï¢ÇGè ÜU¢}²¢Ï¢è ãñ J

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §ÏÝï ¥GÏÏ¢¢S¢ 5 Ýï §S¢ ¥¢²¼ï }¢éÏ¢¢ÚÜU¢ ÜïU
َّ ُ ‫ َرح َِم ُہ ُم اہّٰلل‬S¢ï }¢éڢΠ±¢ïã ÝïÜU
¼ãGì¼ ÈGUÚ}¢¢²¢ : ¥ËH¢ã 1 ÜïU ¥¢ñçH²¢ ‫الس ََلم‬
H¢ïx¢ ãñ´, çÁ¢‹ãï´ Îï¶ ÜUÚ ¥ËH¢ã 1 ÜUè ²¢Î ¥¢» J

(۳۲۲/۶۲،۲ ‫تحت اآلیۃ‬،‫ سورۃ یونس‬،۱۱ ‫)خازن پ‬

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

7

Á¢ñS¢¢ çÜU ÝçϢIJï ÜUÚè}¢, ÚªÈéUGÚüãGè}¢ 6 Ýï §ÚࢢÎ
َّ
ÈGUÚ}¢¢²¢ : ‫ہّٰلل‬
ُ ‫ُک ا‬
َ ِ ُ‫ اَ ْول ِ َیا ُء اہّٰللِ ال ِذیْ َن ا ِ َذا ُر ُؤ ْوا ذ‬¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ±¢ïã ãñ´, çÁ¢‹ãïæ Îï¶ ÜUÚ
¥ËH¢ã 1 ²¢Î ¥¢» J
(۱۷۷۹:‫حدیث‬،۲۱۴/۱ ،‫اجلزء االول‬،‫باب یف الذکر و فضیلتہ‬،‫قسم االقوال کتاب االذکار‬، ‫) کزن العمال‬

S¢ÎLH ¥ÈGU¢çÁ¢GH, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ }¢ézG¼è S¢çIJΠ}¢éãG}}¢Î
ݧüG}¢égèÝ }¢éڢ΢Ϣ¢Îè I §S¢ ¥¢²¼ï }¢éÏ¢¢ÚÜU¢ ÜïU ¼ãGì¼ ±çH²¢ï´ ÜUè
çS¢ÈGU¢¼ Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼ï ãé±ï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ çÜU ±çHIJéËH¢ã ±¢ïã ãñ Á¢¢ï
ÈGUÚ¢§Á¢G ÜUè ¥Î¢»x¢è S¢ï ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ ÜéUGÏ¢ü ãG¢çS¢H ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜUè §¼G¢¥G¼ }¢ï´ }¢àxG¢êH Úãï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ çÎH ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU ÝêÚï
Á¢H¢H ÜUè }¢¢’çÚÈGU¼ }¢ï´ }¢éS¼x¢GÚÜGU (²¢’Ýè ÇêÏ¢¢ ãé±¢) ã¢ï, Á¢Ï¢ Îï¶ï ÜéUGÎÚ¼ï
§H¢ãè ÜïU ÎH¢§H ÜU¢ï Îï¶ï ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ S¢éÝï ¥ËH¢ã 1 ÜUè ¥¢²¼ï´ ãè S¢éÝï
¥¢ñÚ Á¢Ï¢ Ï¢¢ïHï, ¼¢ï ¥ÐÝï ÚÏ¢ 1 ÜUè S¢Ý¢ ãè ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢¢ïHï ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ ãGÚÜU¼
ÜUÚï, §¼G¢¥G¼ï §H¢ãè }¢ï´ ãGÚÜU¼ ÜUÚï ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï, ¼¢ï ©S¢è ÜU¢}¢ }¢ï´
ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï Á¢¢ï ÜéUGÏ¢ïü §H¢ãè ÜU¢ Á¢GÚè¥G¢ ã¢ï, ¥ËH¢ã 1 ÜïU çÁ¢GRU S¢ï Ý
‰¢ÜïU ¥¢ñÚ Ó¢à}¢ï çÎH (²¢’Ýè çÎH ÜUè ¥¢æ¶) S¢ï wG¢é΢ (1) ÜïU çS¢±¢ x¢GñÚ
ÜU¢ï Ý Îï¶ï J ²ïã çS¢ÈGU¼ ¥¢ñçH²¢ ÜUè ãñ, Ï¢‹Î¢ Á¢Ï¢ §S¢ ãG¢H ÐÚ ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ, ¼¢ï
¥ËH¢ã 1 ©S¢ ÜU¢ ±Hè ± Ý¢çS¢Ú ¥¢ñÚ }¢é§üGÝ ± }¢ÎÎx¢¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ J
(¶GÁ¢G¢§ÝéH §GÚÈGU¢Ý, Т. 11, S¢êÚ» ²êÝéS¢, ¼ãGì¼éH ¥¢²¼ : 62)

¥G¢çà¢ÜGïU ¥¢ñçH²¢ ± ¥G¢çà¢ÜGïU x¢G¢ñS¢¢ï ÚÁ¢G¢, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, à¢ñ¶Gï
¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ L “±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢” }¢ï´ çH¶¼ï ãñ´ :
}¢éÛ¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ãñ
çÁ¢S¢ ÜU¢ï S¢ÚÜU¢Ú S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ãñ
¥¢H¢ï ¥SãG¢ Ï¢ S¢ï }¢ãGÏ Ï¢¼ ãñ

²ïã ©S¢è ÜUè ¥G¼ G¢ ± ÚãG} ¢¼ ãñ
©S¢ ÜUè Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè ²ïã Á¢G}¢¢Ý¼ ãñ
¥¢ñÚ S¢Ï¢ ¥¢ñçH²¢ S¢ï ©ËÈGU¼ ãñ

(±S¢¢§Hï Ï¢çwà¢à¢ }¢éÚ}}¢}¢, S¢. 684)

<

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

8

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢²¢¼ï }¢éÏ¢¢ÚÜU¢ ¥¢ñÚ ¼ÈGU¢S¢èÚ ÜUè
Ú¢ñà¢Ýè }¢ï´ Á¢ã¢æ ±çH²¢ï´ ÜUè ªæÓ¢è à¢¢Ý ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè çS¢ÈGU¢¼ }¢¢’Hê}¢ ãé§üæ, ±ãèæ
©Ý ÜUè ²ïã wG¢éS¢êS¢è çS¢ÈGU¼ |¢è м¢ Ó¢Hè çÜU ¥¢ñçH²¢©ËH¢ã §ü}¢¢Ý ±¢Hï ¥¢ñÚ
}¢éœ¢ÜGUè ± ÐÚãïÁ¢Gx¢¢Ú ã¢ï¼ï ãñæ, ²ïã ¥ËH¢ã ±¢Hï ÜU|¢è |¢è à¢ÚèG¥¼ S¢ï Ýãèæ
ÅÜUÚ¢¼ï ¥¢ñÚ Ý ãè à¢Úè¥G¼ ÜUè }¢é¶G¢HÈGU¼ ÜUÚ¼ï ãñæ, ²ïã ÝéÈGUêS¢ï ÜéUGÎçS¢Ä²¢ ¼¢ï
ãÚ ±vG¼ §¼G¢¥G¼ ± ÈGUÚ}¢¢æ Ï¢Ú΢Úè ¥¢ñÚ §GÏ¢¢Î¼ }¢ï´ }¢S¢MÈGU Úã¼ï ãñ´ J
¥ËH¢ã 1 ©Ý S¢ï Ú¢Á¢Gè ã¢ï¼¢ ãñ, ©‹ãï´ ¥ÐÝè }¢¢’çÚÈGU¼ ¥¢ñÚ ÐãÓ¢¢Ý ¥G¼G¢
ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ©‹ãï´ ¥ÐÝï Ú¢Á¢G¢ï´ S¢ï ¥¢àÝ¢ ÈGUÚ}¢¢ Îï¼¢ ãñ J ²ïã ±¢ïã Ï¢¢ Ï¢ÚÜU¼
ãçS¼²¢æ ãñ´, çÁ¢‹ãï´ Î鋲¢ ¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜïU Ý¢}¢ S¢ï ²¢Î ÜUÚ¼è ãñ ¥¢ñÚ Á¢Ï¢
©Ý }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è ±Hè ÜU¢ Ý¢}¢ Á¢GÏ¢¢Ý ÐÚ ¥¢¼¢ ãñ, ¼¢ï }¢éæã S¢ï Ï¢ï S¢¢wG¼¢
“I” ÜïU ¥ËÈGU¢Á¢G }¢ï´ ©Ý ÜïU çH²ï Îé¥G¢» ÚãG}¢¼ çÝÜUH Á¢¢¼è ãñ
¥¢ñÚ v²êæ Ý ã¢ï çÜU :
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ S¢¢ñÏ¢¢Ý 5 S¢ï }¢Ú±è ãñ çÜU ÝçϢIJï ÜUÚè}¢,
ÚªÈéUGÚüãGè}¢ 6 Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU Ï¢‹Î¢ ¥ËH¢ã 1 ÜUè çÚÁ¢G¢
¼H¢à¢ ÜUÚ¼¢ Úã¼¢ ãñ, §S¢è Á¢éS¼Á¢ê }¢ï´ Úã¼¢ ãGœ¢¢ çÜU ¥ËH¢ã 1 ãGÁ¢GÚ¼ï
çÁ¢Ï¢í§üHï ¥}¢èÝ j S¢ï ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ çÜU ÈéUGH¢æ }¢ïÚ¢ Ï¢‹Î¢ }¢éÛ¢ï Ú¢Á¢Gè ÜUÚÝ¢
Ó¢¢ã¼¢ ãñ, }¢éœ¢GH¥G Úã¢ï çÜU §S¢ ÐÚ }¢ïÚè ÚãG}¢¼ ãñ, ¼Ï¢ ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢Ï¢í¢§üH
j ÜUã¼ï ãñ´ : ÈéUGH¢æ ÐÚ ¥ËH¢ã 1 ÜUè ÚãG}¢¼ ãñ, ²ïãè Ï¢¢¼ ¥Gà¢ü
©Æ¢Ýï ±¢Hï çÈGUçÚà¼ï ÜUã¼ï ãñ´, ²ïãè ©Ý ÜïU §Îü çx¢Îü ÜïU çÈGUçÚà¼ï ÜUã¼ï ãñ´, ãGœ¢¢
çÜU S¢¢¼±ï´ ¥¢S¢}¢¢Ý ±¢Hï |¢è ²ïã ÜUãÝï Hx¢¼ï ãñ´ çÈUÚ ²ïã ÚãG}¢¼ ©S¢ ÜïU çH²ï
Á¢G}¢èÝ ÐÚ Ý¢çÁ¢GH ã¢ï¼è ãñ J (۳۳۷۹:‫ حدیث‬،۴۴۴/۲ ،‫ باب سعۃ رحمۃ اہّٰلل‬،‫کتاب الدعوات‬،‫)مشکوۃ المصابیح‬
}¢éÈGUçSS¢Úï à¢ãèÚ, ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼, }¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý ݧüG}¢è
I ãGÎèS¢ï ТÜU ÜïU §S¢ çãGSS¢ï “}¢éœ¢GH¥G Úã¢ï çÜU §S¢ ÐÚ }¢ïÚè
ÚãG}¢¼ ãñ” ÜïU ¼ãGì¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ²¢’Ýè §S¢ ÐÚ }¢ïÚè ÜU¢ç}¢H ÚãG}¢¼ ãñ §S¢ ¼GÚãG
çÜU }¢ñ´ §S¢ S¢ï Ú¢Á¢Gè ã¢ï x¢²¢ J ¶G²¢H Úãï çÜU ¥ËH¢ã 1 ÜUè çÚÁ¢G¢ ¼}¢¢}¢
Ýï’}¢¼¢ï´ S¢ï ¥¢’H¢ Ýï’}¢¼ ãñ J Á¢Ï¢ ÚÏ¢ ¼¥G¢H¢ Ï¢‹Îï S¢ï Ú¢Á¢Gè ã¢ï x¢²¢, ¼¢ï ÜU¢ñÝñÝ

¥¢ñçH²¢©ËH¢ã ÜUè ࢢÝ

9

(²¢’Ýè ΢ï Á¢ã¢æ) Ï¢‹Îï ÜïU ã¢ï x¢», ÚÏ¢ ¼¥G¢H¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ :

(¥ËH¢ã ©Ý S¢ï Ú¢Á¢Gè ¥¢ñÚ ±¢ïã ¥ËH¢ã S¢ï Ú¢Á¢Gè) (Т. 30, ¥H Ï¢çIJݢ : 8)
çÈUÚ Ï¢‹Îï ÐÚ ±¢ïã ±vG¼ ¥¢¼¢ ãñ çÜU ÚÏ¢ ¼¥G¢H¢ Ï¢‹Îï ÜU¢ï Ú¢Á¢Gè ÜUÚ¼¢ ãñ J
(Á¢ñS¢¢ çÜU) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ çS¢gèÜïGU ¥ÜUÏ¢Ú 5 ÜïU }¢é¼¥GçËHÜGU
ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ : 
(¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ çS¢gèÜGU ÜU¢ï §¼Ý¢ Îïx¢¢ çÜU ±¢ïã
Ú¢Á¢Gè ã¢ï Á¢¢»æx¢ï J) (Т.30, ¥H HñH : 21) x¢GÚÁ¢G çÜU ¥¢S¢}¢¢Ý¢ï´ }¢ï´ §S¢ (çÚÁ¢G¢»
§H¢ãè ¼GHÏ¢ ÜUÚÝï ±¢Hï Ï¢‹Î» }¢¢ïç}¢Ý) ÜïU Ý¢}¢ ÜUè {ê}¢ }¢Ó¢ Á¢¢¼è, ࢢïÚ }¢Ó¢
Á¢¢¼¢ ãñ çÜU “I” (}¢Á¢GèÎ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñæ çÜU) ²ïã Îé¥G¢§Ä²¢ ÜUçH}¢¢ ãñ,
²¢’Ýè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÐÚ ÚãG}¢¼ ÜUÚï, ²ïã Îé¥G¢ ²¢ ¼¢ï çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜUè
}¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±Áã S¢ï ã¢ï¼è ãñ ²¢ wG¢éÎ ±¢ïã çÈGUçÚà¼ï ¥ÐÝ¢ ÜéUGÏ¢ïü §H¢ãè Ï¢ÉG¢Ýï ÜïU
çH²ï ²ïã Îé¥G¢»æ Îï¼ï ãñ´ J (çÈUÚ ²ïã ÚãG}¢¼ ©S¢ Ï¢‹Î» }¢¢ïç}¢Ý ÜïU çH²ï Á¢G}¢èÝ
ÐÚ Ý¢çÁ¢GH ã¢ï¼è ãñ) §S¢ ¼GÚãG çÜU ÜéUGÎÚ¼è ¼G¢ñÚ ÐÚ §‹S¢¢Ý¢ï´ ÜïU }¢éæã S¢ï ©S¢ ÜïU
çH²ï “I ¥¢ñÚ 5” Á¢ñS¢ï Îé¥G¢§Ä²¢ ÜUçH}¢¢¼ çÝÜUHÝï
Hx¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çÎH wG¢éΠϢwG¢éÎ ©S¢ ÜUè ¼GÚÈGU ¶è´Ó¢Ýï Hx¢¼ï ãñ´, çÎH¢ï´
ÜUè ÜéUGÎÚ¼è ÜUçà¢à¢ Ï¢‹Î» }¢¢ïç}¢Ý ÜïU }¢ãGÏ¢êÏ¢ï wG¢é΢ Ï¢Ý Á¢¢Ýï ÜUè ÎHèH ãñ J
²ïãè ±Áã ãñ çÜU ãGéÁG¢êÚï x¢G¢ñS¢ï ТÜU I ¥¢ñÚ wG±¢Á¢¢ ¥Á¢}¢ïÚè I
Á¢ñS¢ï (Ï¢ãé¼ S¢ï) Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜU¢ï ã}¢ H¢ïx¢¢ï´ Ýï Îﶢ Ýãè´ }¢x¢Ú S¢Ï¢ ÜU¢ï §Ý S¢ï çÎHè
}¢ãGÏÏ¢¼ ãñ J (ç}¢Ú¥¢¼éH }¢Ý¢Á¢èãG, 3 / 389, çÏ¢œ¢x¢GIJéÚ ÜGUHèH)
ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ï¢ê ãéÚñÚ¢ 5 S¢ï çÚ±¢²¼ ãñ : ÚS¢êHéËH¢ã 6
Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¥ËH¢ã 1 Á¢Ï¢ çÜUS¢è Ï¢‹Îï S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼¢ ãñ,
َّ ‫ َعل َْی ِہ الصَّ لٰوۃُ َو‬ÜU¢ï Ï¢éH¢ ÜUÚ ©Ý S¢ï ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ çÜU }¢ñ´ ÈéUGH¢æ
¼¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢Ï¢í§üH ‫الس ََلم‬
S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼¢ ãêæ, ¼é}¢ |¢è §S¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¢ï J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï, ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢Ï¢í§üH
َّ ‫© َعل َْی ِہ الصَّ لٰوۃُ َو‬S¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÈUÚ ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢Ï¢í§üH ‫الس ََلم‬
َّ ‫َعل َْی ِہ الصَّ لٰوۃُ َو‬
‫الس ََلم‬
¥¢S¢}¢¢Ý }¢ï´ çÝ΢ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU ¥ËH¢ã 1 ÈéUGH¢æ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼¢ ãñ, ¼é}¢
|¢è ©S¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¢ï, ¼¢ï ¥¢S¢}¢¢Ý ±¢Hï |¢è ©S¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÈUÚ
©S¢ ÜïU çH²ï Á¢G}¢èÝ }¢ïæ }¢vGÏ¢êçHIJ¼ Ú¶ Îè Á¢¢¼è ãñ J
(۱۵۷:‫ الحدیث‬،۱۴۱۷‫ ص‬،‫احب اہّٰلل عبد ًا حبّبہ الی عبادہ‬
ّ ‫ باب اذا‬،‫ کتاب البرّ والصلۃ واالٓداب‬،‫)مسلم‬


Download (HINDI) AULIYA ULLAH KI SHAAN FINAL(HINDI) AULIYA ULLAH KI SHAAN FINAL.pdf (PDF, 2.19 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file (HINDI) AULIYA ULLAH KI SHAAN FINAL.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000545455.
Report illicit content