polski synteza 2 .pdf

File information


Original filename: polski synteza 2.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.2, and has been sent on pdf-archive.com on 08/02/2017 at 20:57, from IP address 89.66.x.x. The current document download page has been viewed 608 times.
File size: 47 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


polski synteza 2.pdf (PDF, 47 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Renesans (odrodzenie, XVI wiek. 1453r. – 1600r.)Antropocentryzm (z gr. anthropos – człowiek i łac. centrum – środek) – pogląd filozoficzny i
religijny, według którego człowiek stanowi centrum i cel wszechświata.
Humanizm – nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się
troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach:
społecznym i naturalnym.
Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI
wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały
miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny
dogmatycznej.
Człowiek renesansu – to określenie, które niejednokrotnie używane jest w codziennych kontaktach
i weszło do języka potocznego. Oznacza ono osobę, która jest wszechstronnie uzdolniona, potrafi
wiele rzeczy, nieobca jest jej wiedza z wielu różnych dziedzin.
Fraszka (wł. frasca – gałązka, drobiazg, bagatela, błahostka) – krótki utwór liryczny, zazwyczaj
rymowany lub wierszowany, o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej
(satyrycznej). Często kończy się wyraźną puentą.

Barok („perła o nieregularnym kształcie”, XVI – XVIII)
Marinizm – styl poetycki stosowany często w literaturze barokowej. Charakteryzowała go
efektowna forma utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty stylistyczne, takie jak:
aliteracje, anafory, paradoksy, inwersje, parentezy, hiperbole i tym podobne, by osiągnąć pożądany
efekt.
Sarmatyzm – ideologia przyjęta i propagowana przez szlachtę polską od końca XVI do drugiej
połowy XVIII wieku. Opierała się na przekonaniu, że szlachta polska pochodzi od Sarmatów –
starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem. Po Sarmatach
szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz
odwagę.

Oświecenie (XVII – XIX)

Bajka – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem
żartobliwy. Morał może znajdować się na początku (promythium) lub na końcu (epimythium)
utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność.
Satyra – gatunek literacki lub publicystyczny łączący w sobie epikę, lirykę i dramat (także inne
formy wypowiedzi) wywodzący się ze starożytności (pisał je m.in. Horacy), ośmiesza i piętnuje
ukazywane w niej zjawiska, obyczaje, politykę, grupy lub stosunki społeczne.
Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o
apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby,
wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei.
Racjonalizm filozoficzny (ew. racjonalizm metodologiczny, aprioryzm) (łac. ratio – rozum;
rationalis – rozumny, rozsądny) – stanowisko filozoficzne, przede wszystkim w epistemologii
akcentujące rolę rozumu i rozumowań apriorycznych w zdobywaniu wiedzy.
Empiryzm (od stgr. ἐμπειρία empeiría – „doświadczenie”) – doktryna filozoficzna głosząca, że
źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do
naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne.
Scjentyzm (od łac. scientia – wiedza) – zespół poglądów filozoficznych głoszących, że prawdziwą i
w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarczają jedynie nauki przyrodnicze. Rozwinął się
w drugiej połowie XIX wieku z empiryzmu i pozytywizmu. Za jego twórcę uważa się Augusta
Comte.
Sensualizm (z łac. sensus – zmysł) to pogląd filozoficzny głoszący, że wszelka wiedza pochodzi od
wrażeń zmysłowych (poznanie odbywa się poprzez przeprowadzanie logicznych doświadczeń) i jest
tylko bardziej lub mniej złożonym kompleksem spostrzeżeń.


Document preview polski synteza 2.pdf - page 1/1


Related documents


polski synteza 2
sciaga 1
odpowiedzi na pytania metadologia bada naukowych
praca na proseminarium 1cz
analiza bas 2012 69 1
praca na proseminarium patryk bie kowski

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file polski synteza 2.pdf