SK IM Aps .pdf

File information


Original filename: SK IM Aps.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon SC1011 / MP Navigator EX, and has been sent on pdf-archive.com on 08/02/2017 at 18:59, from IP address 93.164.x.x. The current document download page has been viewed 932 times.
File size: 292 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


SK IM Aps.pdf (PDF, 292 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


St.iftelsesdokument
Registreret : 2L .11 . 20L4
36440813
cvR-nr.....:
Navn,,

o

! o o,:

sK IM ApS

St if telsesdokument.

Sel-skab

afholder stiftel-sesomkostninger.

Stiftelsesomkostninger
DaLo for stiftelse

3.

000, 00 kr '

2L/LL-20L4

Sti fter
SK GROUP HOLDING ApS
Falstersvej 9-11

5500 Middelfart

Danmark

STIFTELSESDOKUMENT
for SK IM ApS

Undertegnede
SK Group

Holding

Falstersvej 9 5500 Middelfart

ApS
11

CVR-nr. 33 75 22

6L

stifter herved dags daLo i henhold ti1 nedenstående et
anpartsselskab.
1.

Navn

1.1 Sel-skabets navn er SK IM APS.
2. Vedtægter og hjemsted
l- Selskabet stiftes på grundlag af vedhæftede
vedtægLer, der udgør en integreret del af dette
stiftelsesdokument.
2.

2.2 Selskabets hjemstedsadresse er Falstersvej 9
5500 Middelfart, Middelfart kommune.

1l-,

3. Selskabskapital, tegning og indbet.aling
3.1- SelskabskapiLalen udgør nominelt 50.000 kr.
1

3.2 Kapital-andelene tegnes som følger;
a) SK Group Holding ApS, CVR-nr. 33 75 22 61, tegner
nominelt 50.000 kr. kapitalandele.

3.3 Kapitalandelene tegnes til
3

kurs

l-00.

-4 Indbetalingen af kapitalandelene sker ved, at

a) SK Group Hol-ding ApS, CVR-nr. 33 75 22 6L, indskyder
et kontant be1øb på s0.000 kr.
3.5 Tegningen og indbetalingen af kapitalandelene i
selskabet sker samtidig med stiftelsen af selskabet.
4. Retsvirkning og virkning i regnskabsmæssig henseende
4.1 Stiftel-sen af selskabet skal have retsvirkning fra
datoen for underskrivelsen af dette stiftel-sesdokument.
4.2 Siuiftelsen skal endvidere have virkning i
fra daLoen for
underskrivelsen af deLte stiftelsesdokument.
regnskabsmæssig henseende

5. Ledel-se og revision
5.

L Selskabet ledes af en direktion bestående af:

Søren Kjær
Sødovervej 23
7I82 Bredsten

5.2 Selskabet.s revisor er
Del-oitte Statsautoriseret Revisionspartnersel-skab
Vesterballevej 25A
7000 Fredericia
CVR-nr. 30 70 02

28

5. Omkostninger
5.1 Selskabet afholder omkostningerne ved stifLelsen,
der anslås at udgøre 3.000 kr. ekskl-usive moms.
7. Anmeldelse af stiftelsen
7.1 Stifteren bemyndiger advokaL Mads Thejl Hansen til
at foretage anmel-delse'af den skete sLiftelse over for
Erhvervsstyrelsen, og advokat Mads Thejl Hansen
meddeles fuldmagt til at foretage eventuelle rettelser,
L:-lfølefser og/el-ler ændringer, som Erhvervsstyrelsen
måtte kræve, for at registrering af selskabet kan finde
sted.

8. Stifters underskrift
8.1 Som stifter:
Dato

\

:

For SK Group Holding ApS:

Søren Kjær

9. Tegning af kapitafandele
9 - 1-

I

overensstemmel-se med ovenstående tegner

undertegnede herved nominelt 50.000 kr. kapitalandele i
selskabet til kurs 100 ved kontant indskud.
DaLo:
For SK Group

Søren

K3

Holding

ApS:

ær

VEDTÆGTER

for SK IM ApS
11.

2.

Navn

l- Selskabets navn er

SK IM APS.

FormåI

2.1 Sel-skabets formål er import og eksport af varer/
udlejning til detailhandel, konLorlager samt enhver
aktivitet, der efter direktionens skøn st.år i
forbindelse hermed.
3. Selskabskapital
3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt
kr.

50.000

3.2 Selskabskapitalen er fordel-t på kapital-andele
en nominef værdi på t kr. pr. kapitalandel.

med

4. Kapit.alandelenes rettigheder
4.1- Hver kapitalandef med en nominel værdi på r kr.
giver ret til 6n stemme på generalforsamlingen.
4

.

2 Kapitalandel-ene er navnekapitaLandele

.

4.3 Kapitalandelene er ikkeomsætningspapirer.
5. Overgang af kapitalandele
5.1 Enhver overgang af kapitalandele i selskabet kræver
direktionens forudgåend$ samtykke.
6

. Ledel-sesorganer

5.1 Selskabet ledes af en direktion på 1 medlem.

7. Tegningsregel
7.

l- Selskabet tegnes af en direkt.ør.

8. Generalforsamlinger
8. l- Generalforsamlingen indkaldes af direktionen via
email eller brev ti1 kapitalejerne.

8.2 Indkaldelse skal foretages tidligst
senest 2 uger før generalforsamlingen.

4 uger og

8.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i
så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes
ti1 Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen
senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.
8.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal

som minimum indehol-de

følgende punkter:

r-) Godkendelse af årsrapporten.
2) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til- den godkendte årsrapporc.
3) Valg af direktion
4) Valg af revisor.

9.

Regnskabsår

9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar ti1
3l- . december .

den

9.2 Selskabets førstre regnskabsår 1øber fra stiftel-sen
til den 31. december 2015.
10. Ekstraordinært udbytLe
l-0.1 Direktionen er bemyndiget ti1 at træffe beslutning
udfodning af eksLraordinært udbytte efter
selskabslovens regler.

om

10.2 Der kan tidligst træffes beslutning om udl-odning
af ekstraordinærL udbytte efter aflæggelsen af
selskabets førsLe årsrapport.

Som

vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse

november
Som

201,4

.

stifter:

For SK Group Holding
Søren K; ær

1

ApS:

den


Document preview SK IM Aps.pdf - page 1/4

Document preview SK IM Aps.pdf - page 2/4
Document preview SK IM Aps.pdf - page 3/4
Document preview SK IM Aps.pdf - page 4/4

Related documents


sk im aps
8rrrk64ik9 1
libertas nr 60 konservatisme trykning 3
referat off hvals 21 06 2016
da syndikalisterne m dte lenin
generelle vilka r for sam

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file SK IM Aps.pdf