e book pembiayaan perniagaan MARA (PDF)
File information


Title: e book pembiayaan perniagaan MARA

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 15/02/2017 at 03:34, from IP address 128.199.x.x. The current document download page has been viewed 2776 times.
File size: 1.58 MB (55 pages).
Privacy: public file
File preview


MANUAL
PEMBIAYAAN
PERNIAGAAN
MARA
EDISI 3

AYAAN
SKIM PEMBI
)
SPRES (SPiKE
K
E
K
A
R
T
N
O
K
ang
1.1 Latar Belak
an
1.2 Pelaksana
biayaan
1.2.2 Had Pem
ng
ya
n
ta
1.2.3 Jaba
n/Pemberi
ka
ar
Menaw
Kerja
ja
1.2.4 Jenis Ker
an Serahak
at
Ik
1.2.5 Surat
euntungan
1.2.6 Kadar K
/ Jaminan
1.2.7 Cagaran
aran Wang
1.2.8 Pengelu
Pembiayaan

1
1
2
3

INDEKS
MANUAL PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA

3
4
4
4
5

SKIM PEMBIAYAAN
USAHAWAN MARA (SJUM)
36
1.1 Latar Belakang
36
m
Ski
ah
1.2 Skop Di Baw
RA
MA
an
haw
Jaminan Usa
37
i
1.3 Syarat-syarat Asas Bag
UM
SJ
Permohonan
38
1.4 Jaminan/ Kafalah
38
n
ina
1.5 Tempoh Jam
39
san
ulu
Kel
ut
1.6 Tempoh Lup
39
ng
1.7 Kegunaan Wa
Pembiayaan
40
1.8 Jenis Kemudahan
g
Yan
n
Pembiayaa
Ditawarkan Oleh Bank Panel
40
i
1.9 Jaminan Tanggung Rug
40
hon
1.10 Cara memo
n
Pembiayaa
41
1.11 Langkah Memproses
UM
SJ
an
Permohon
41
1.12 Tujuan Pembiayaan
42
atif
alit
1.13 Analisa Ku
44
if
itat
ant
1.14 Analisa Ku
45
n
yaa
bia
Pem
1.15 Keperluan
n
yaa
bia
Pem
ur
dan Strukt

EDISI 3

SKIM PEMB
IAYAAN
MUDAH JAY
A (SPiM)

1.0 Latar Be
lakang
2.0 Kaedah
6
Pembiayaan
Islam 7
3.0 Skop Pe
mbiayaan D
i Bawah 9
SPiM
4.0 Syarat-s
2
yarat Asas B
agi
Permohona
1
0
n Pembiaya
an
5.0 Syarat-s
yarat Asas
Kelulusan
18
6.0 Keguna
an wang
Pembiayaan
19
7.0 Permoh
onan daripa
da
Kumpulan P
20
rofesional
8.0 Skim Pe
mbiayaan
Perniagaan
20
Mudah Jaya
9.0 Permoh
onan daripa
da
Syarikat Se
32
ndirian Berh
10.0 Cara M
ad
emohon
Pembiayaan
34

asa 48
1.16 Keputusan Jawatanku
s
lulu
Me
Menimbang dan
49
at
1.17 Pengeluaran Sur
ter
Let
Jaminan/Kafalah
49
1.18 Tuntutan
50
an
pir
1.19 Dokumen Lam
52
a
1.20 Jaminan Lembag
am
Sah
ng
ega
Pengarah/Pem

E
K
i
P
S

S

SKPRE

RAK E
N KONT

AYAA

EMBI
SKIM P

Latar Belakang
SPiKE merupakan penambahbaikan kemudahan pembiayaan
kontrak MARA sedia ada dengan menamakan semula kepada
Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE).
Skim ini memberi kemudahan pembiayaan kewangan jangka
pendek kepada kontraktor Bumiputera yang meliputi aktiviti
pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan elektrik.
Skop pembiayaan SPiKE
perkara-perkara berikut:-

adalah

untuk

membiayai

(i) Modal kerja

Pelaksanaan
Kelayakan Pemohon
Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera yang berusia 18
tahun dan ke atas.
Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan
yang diceburi.
Melibatkan diri secara sepenuh masa dalam perniagaan yang
dibiayai.
Kontraktor bekalan atau perkhidmatan mesti berdaftar dengan
Kementerian Kewangan. Pengecualian diberikan kepada
tawaran kerja yang bernilai RM50,000.00 dan ke bawah. (Rujuk
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007).

1

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

Kontraktor binaan mesti berdaftar dengan Bahagian
Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(CIDB).
Pembiayaan hanya dipertimbangkan kepada kontraktor binaan
kelas G1, G2, G3, G4 dan G5 atau dahulunya dikenali
sebagai F, E, D dan C.

Had Pembiayaan
Had maksimum pembiayaan adalah RM1,000,000.00 tanpa
mengambilkira kelas kelayakan kontraktor.
Jumlah terkumpul pembiayaan bertindan tidak boleh
melebihi RM1,000,000.00 dan terhad kepada dua (2)
pembiayaan dalam satu-satu masa.
Bagi kerja kontrak yang tidak mempunyai bayaran kemajuan
kerja,
had
pembiayaan
maksimum
yang
boleh
dipertimbangkan ialah 75% daripada harga kontrak
sepertimana yang dikeluarkan oleh pemberi kerja. Manakala
bagi kerja kontrak yang mempunyai bayaran kemajuan kerja,
had pembiayaan maksimum yang boleh dipertimbangkan
ialah 80% daripada purata nilai kontrak bagi tiga (3) bulan
pertama.
Contoh pengiraan :
(a) Kerja kontrak Lumpsum / Sekaligus :
75% daripada nilai / harga kontrak bagi kerja kontrak yang
tidak mempunyai bayaran kemajuan.
Contoh :

$
RM300,000.00

$

$

=

75% x RM300,000.00

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

=

RM225,000.00

2

(b) Kerja Mempunyai Bayaran Kemajuan
Bagi kerja kontrak pembekalan yang mempunyai bayaran
kemajuan kerja, had pembiayaan maksimum ialah 80%
daripada purata nilai kontrak bagi tiga (3) bulan pertama.
80% daripada purata nilai kontrak bagi 3 bulan pertama untuk
kerja kontrak yang mempunyai bayaran kemajuan.
Contoh

$
Nilai Kontrak
RM300,000.00
Tempoh kerja 2 tahun
(24 bulan)

RM300,000.00 = RM12,500.00 x 80%
24 bulan = RM10,000.00
10,000.00 x 3 bulan = RM30,000.00

Jabatan Yang Menawarkan/Pemberi Kerja
Jabatan Kerajaan atau Agensi Kerajaan Persekutuan atau
Negeri (Bersetuju menerima Surat Ikatan Serahak yang
dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia – Surat Pekeliling
Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1999 (Skim Pembiayaan Kontrak
Oleh MARA Dalam Perolehan Kerajaan).
Syarikat milik kerajaan (GLC). – Syarikat yang dimiliki oleh
kerajaan persekutuan atau negeri dan anak syarikat yang
berkaitan
Syarikat senaraian awam (Public Listed Company) yang
disenaraikan sebagai kaunter patuh syariah di Bursa
Malaysia.

Jenis Kerja
Jenis-jenis kerja kontrak meliputi semua kontrak binaan,
perkhidmatan, bekalan dan elektrik yang mematuhi syariah.

3

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

Surat Ikatan Serahak
Pemberi kerja Jabatan / Agensi Anak Syarikat Kerajaan
Pemohon dan pemberi kerja hendaklah bersetuju
menandatangani Surat Ikatan Serahak MARA (Deed of
Assignment)
serta Surat Persetujuan untuk membuat
bayaran kepada MARA (Letter of Consent).
Pemberi kerja – Syarikat GLC / Swasta
Pemberi kerja yang terdiri daripada GLC dan syarikat
senaraian awam, tidak terikat dengan Surat Ikatan Serahak
MARA. Surat Ikatan Serahak daripada syarikat berkenaan
boleh digunapakai setelah mendapat persetujuan daripada
MARA terlebih dahulu.

Kadar keuntungan
Enam peratus (6%) setahun.

Cagaran / Jaminan
Pembiayaan SPiKE berjumlah RM250,000.00 dan ke bawah
tidak memerlukan sebarang jaminan atau cagaran.
Pembiayaan SPiKE RM250,001.00 hingga RM1,000,000.00
memerlukan sama ada jaminan atau cagaran atau gabungan
jaminan dan cagaran (Rujuk syarat jaminan dan cagaran).
Contoh : Sekiranya pembiayaan yang diluluskan adalah
RM300,000.00, maka nilaian cagaran / jaminan yang
dikenakan ke atas pembiayaan tersebut adalah ke atas
amaun RM50,000.00 (RM300,000.00 – RM250,000.00).
Cagaran / Jaminan bagi Pembiayaan Bertindan
Pertimbangan bagi pembiayaan bertindan yang jumlah
terkumpul RM1,000,000.00 dan ke bawah tidak

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

4

memerlukan cagaran / jaminan tertakluk kepada setiap
satu akaun tidak melebihi RM250,000.00.
Pertimbangan bagi pembiayaan bertindan yang jumlah
terkumpul RM500,000.00 sehingga RM1,000,000.00 perlu
mengemukakan cagaran/jaminan (Rujuk syarat jaminan
dan cagaran).

Pengeluaran Wang Pembiayaan
Wang pembiayaan hanya boleh dikeluarkan setelah semua
dokumen pembiayaan dan syarat kelulusan disempurnakan.
Bagi pembiayaan yang menggunakan tanah sebagai cagaran,
pengeluaran wang pembiayaan boleh dibuat setelah perkara
berikut dipatuhi:Penyerahan bagi pendaftaran ke atas suratcara gadaian
(Borang 16A) di Pejabat Tanah & Galian (PTG) / Pejabat
Tanah Daerah (PTD) telah dibuat, dan
Nombor Penyerahan / Perserahan Pendaftaran Gadaian
tersebut telah diperolehi.
Pengeluaran pembiayaan boleh dibuat secara sekaligus atau
berperingkat-peringkat mengikut kemajuan kerja (bagi kontrak
bernilai besar) dan juga mengikut taksiran Pengarah MARA
Negeri.
Borang RP6B perlu disediakan setiap kali pengeluaran wang
pembiayaan hendak dibuat.
Cara bayaran mengikut konsep Bai Al-Inah di mana boleh
dibayar terus kepada pelanggan dan / atau pembekal mengikut
mana yang perlu.

5

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

SKIM P

SPiM

EMBIA
YAAN M

UDAH J

AYA

Latar Belakang
MARA telah memperkenalkan kemudahan pinjaman
perniagaan sejak diperbadankan pada 1 Mac 1966. Mesyuarat
Jawatankuasa Pengurusan MARA telah meluluskan
pelaksanaan Pembiayaan Mengikut Konsep Islam dan
berkuatkuasa mulai 1 Januari 1995.
Selaras dengan matlamat MARA ke arah melahirkan
masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera,
Bahagian Pembiayaan Perniagaan (BPN) menawarkan
kemudahan pembiayaan perniagaan berlandaskan syariah
Islam ke arah menambah bilangan serta mempertingkatkan
tahap keusahawanan dan perniagaan Bumiputera.
Kemudahan yang ditawarkan adalah meliputi empat sektor
pembiayaan utama (Perdagangan, Perkhidmatan, Pembuatan
dan Kontrak) di bawah Skim :Pembiayaan Am
a) Pembiayaan Pengangkutan
b) Pembiayaan Pertanian
c) Pembiayaan Profesional
d) Pembiayaan Peruncitan
e) Pembiayaan Lepasan Siswazah
f) Pembiayaan Usahawan Teknikal (PUTEK)
g) Pembiayaan Kecil
Pembiayaan Kontrak
Pembiayaan Khas, Pembuatan & Francais (SPKPF)

Skim Pembiayaan Mudah Jaya (SPiM)

6

Pembiayaan Am dan SPKPF telah dijenamakan semula sebagai
Skim Pembiayaan Peningkatan Perniagaan (SPPP). Terdapat
kesamaan syarat asas dan jumlah maksimum pembiayaan bagi
kesemua kategori tersebut. Walau bagaimanapun Skim SPPP
telah ditambah baik dan dijenamakan semula kepada Skim
Pembiayaan Mudah Jaya (SPiM) pada 27 Februari 2013 yang
meliputi kategori pembiayaan berikut : Skim Pembiayaan Mudah Jaya (SPiM) – Kali Pertama
Skim Pembiayaan Groom Big (SPG)
Skim Pembiayaan kepada Orang Kelainan Upaya (OKU)
Skim Pembiayaan Lepasan Institusi Pendidikan MARA
(SEMAi)
Skim Pembiayaan
Ditangguhkan.

Premis

Komersil

/

KilangKaedah Pembiayaan Islam
Pelaksanaan program pembiayaan perniagaan di bawah
kaedah pembiayaan Islam seperti berikut : -

Bai Al – Inah
Bai Al – Inah merujuk kepada kontrak yang membabitkan urus
niaga jualan dan pembelian semula aset oleh penjual. Dalam
urus niaga ini, penjual menjual aset kepada pembeli secara
tunai dan kemudian membelinya semula pada harga
yang tertunda yang lebih tinggi dari harga jualan tunai.
Transaksi ini juga dijalankan di mana penjual menjual aset
kepada pembeli pada harga yang tertunda dan kemudian
membelinya semula secara tunai pada harga yang lebih rendah
daripada harga jualan tertunda.

7

Skim Pembiayaan Mudah Jaya (SPiM)


Download e book pembiayaan perniagaan MARAe book pembiayaan perniagaan MARA.pdf (PDF, 1.58 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file e book pembiayaan perniagaan MARA.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000555038.
Report illicit content