e book pembiayaan perniagaan MARA.pdf


Preview of PDF document e-book-pembiayaan-perniagaan-mara.pdf

Page 1 2 34555

Text preview


E
K
i
P
S

S

SKPRE

RAK E
N KONT

AYAA

EMBI
SKIM P

Latar Belakang
SPiKE merupakan penambahbaikan kemudahan pembiayaan
kontrak MARA sedia ada dengan menamakan semula kepada
Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE).
Skim ini memberi kemudahan pembiayaan kewangan jangka
pendek kepada kontraktor Bumiputera yang meliputi aktiviti
pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan elektrik.
Skop pembiayaan SPiKE
perkara-perkara berikut:-

adalah

untuk

membiayai

(i) Modal kerja

Pelaksanaan
Kelayakan Pemohon
Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera yang berusia 18
tahun dan ke atas.
Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan
yang diceburi.
Melibatkan diri secara sepenuh masa dalam perniagaan yang
dibiayai.
Kontraktor bekalan atau perkhidmatan mesti berdaftar dengan
Kementerian Kewangan. Pengecualian diberikan kepada
tawaran kerja yang bernilai RM50,000.00 dan ke bawah. (Rujuk
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007).

1

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)