Upitnik za posao .pdf

File information


Original filename: Upitnik za posao.pdf
Title: APLIKACIJSKI UPITNIK
Author: TERMINUS

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 17/02/2017 at 14:50, from IP address 195.222.x.x. The current document download page has been viewed 1875 times.
File size: 103 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Upitnik za posao.pdf (PDF, 103 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1

MALAK Group d.o.o. Sarajevo
Podružnica JANJ Donji Vakuf

UPITNIK ZA POSAO
I-OPŠTI PODACI
IME I PREZIME:
POL:

JMBG:

M - Ţ

DATUM ROĐENJA:

MJESTO ROĐENJA:

ADRESA I MJESTO STANOVANJA:
MOBILNI TEL:
E-MAIL ADRESA:
II-RADNI STATUS
Odredite što preciznije vaš trenutni radni status:
1. ZAPOSLEN/A: (zaokruţite jedan odgovor)
a) na neodreĊeno vrijeme
b) na odreĊeno vrijeme
c) obrtnik (zanatska radnja ili firma)
d) nešto drugo. Šta?_____________________________________

2. NEZAPOSLEN/A-trajanje nezaposlenosti (zaokruţite jedan odgovor):
a) od 0 do 6 mjeseci
c) od 1-3 godine

b) od 7 do 12 mjeseci
d) više od 3 godine

3. OSNOVNI RAZLOG INTERESA ZA OVAJ POSAO (zaokruţite samo jedan odgovor):
a) sticanje novih znanja i vještina
b) sigurniji posao nego što trenutno imam
c) konkretno me interesuje djelatnost drvoprerade
d) promjena statusa nezaposlenosti
e) isprobavam nešto novo i izazovno za mene
f) mogućnost uticaja na visinu zarade
g) nešto drugo. Šta?_____________________________________

III OBRAZOVNI PROFIL
1. STRUĈNA SPREMA:
a) SSS, smjer, mjesto______________________________________________________________
b) VŠS, koja i gdje___________________________________________________________
c) VSS, koja i gdje___________________________________________________________
d) Postdiplomske studije__________________________________________________________
e) Školovanje u toku_____________________________________________________________

2. ZVANJE/ZANIMANJE: __________________________________________________________

3. UKUPNO RADNO ISKUSTVO u trenutku apliciranja na ovo radno mjesto:
a) bez radnog iskustva
c) 4-6 godina
e) 10-15 godina
g) više od 20 godina

b) 1-3 godine
d) 7-9 godina
f) 16-20 godina

2

4. VOZAĈKA DOZVOLA (B kategorije ):
4.a. vlastito vozilo

da
da

ne
ne

IV RADNO ISKUSTVO I REFERENCE:
1. Navedite firme u kojima ste proteklih 10 godina radili poĉevši od trenutnog ili zadnjeg
zaposlenja:
NAZIV FIRME
RADNO MJESTO
TRAJANJE
RAZLOG PROMJENE
ZAPOSLENJA
a)
b)
c)
d)
e)

2. ISKUSTVO U DRVOPRERAĐIVAĈKIM POSLOVIMA:
a) NE
b) DA, specificirajte poslove
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________

3. ISKUSTVO NA DRUGIM POSLOVIMA
a) NE
b) DA, specificirajte poslove
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________

V- SOCIJALNO - PORODIČNI STATUS:
BRAĈNI STATUS:

oţenjen / udata

neoţenjen / neudata

razveden / razvedena

udovac / udovica

drugo
.....................................................
......

SUPRUG/A JE:

zaposlen/a na neodreĊeno vrijeme

zaposlen/a na odreĊeno vrijeme

nezaposlen/a

ne odnosi se na mene (ako niste u bilo
kojem obliku ţivotne zajednice)

3
RODITELJSKI STATUS:

broj djece ...................................................

starost djece ...............................................

bez djece

samohrani roditelj

VI – PROFIL LIČNE EFIKASNOSTI
1. OPIŠITE USPJEH U DOSADAŠNJEM POSLU NA KOJI STE PONOSNI:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________
2. VAŠA RADNA OKOLINA VAS PREPOZNAJE I CIJENI PO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________
3. ŠTa VAM JE DO SADA NAJVIŠE POMAGALO U POSTIZANJU CILJEVA:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________
4. UOPĆENO GOVOREĆI U POSLU TRAŢIM : zaokruţite 2 odgovora koja najbolje zadovoljavaju vaše
potrebe i oĉekivanja od posla
a) sigurnu platu i prava iz radnog odnosa
b) izazov i stalnu promjenu
c) mogućnost liĉnog napredovanja
d) pripadnost grupi i dobroj radnoj sredini
e) mogućnost liĉne organizovanosti i inicijative
f) sigurnog i perspektivnog poslodavca
g) nešto drugo. Šta je to_________________________________________________
5. DA LI KONZUMIRATE NEKE POROKE (duhan, alkohol..)
a) ne
b) da, navedite kojih____________________________________________________

6. JESTE LI KRIVIĈNO KAŢNJAVANI: NE

DA, kada, zašto___________________________

IZJAVA KANDIDATA:
Izjavljujem da su u ovom upitniku dati istiniti i potpuni podaci i da ih „MALAK Group“ d.o.o.
Sarajevo moţe koristiti i provjeriti. Ovi podaci poslovna su tajna i koriste se iskljuĉivo od strane
„MALAK Group“d.o.o. Sarajevo u svrhu zapošljavanja, u skladu sa planovima i potrebama
zapošljavanja novih radnika.

________________________
Datum i mjesto

_____________________
Potpis


Document preview Upitnik za posao.pdf - page 1/3

Document preview Upitnik za posao.pdf - page 2/3
Document preview Upitnik za posao.pdf - page 3/3

Related documents


upitnik za posao
kozicki glasnik 11
plur 7 8
statut
plur 9 10 web
kozicki glasnik 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Upitnik za posao.pdf