Accountant Auditor FreshGovJobs.blogspot.com (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - 2632017 padbharti.docx
Author: om sai

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 7.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 08/03/2017 at 16:42, from IP address 47.11.x.x. The current document download page has been viewed 259 times.
File size: 339.07 KB (19 pages).
Privacy: public file
File preview


िजल्हा िनवड सिमती िजल्हािधकारी कायार्लय अमरावती
नगरपिरषदांमध्ये ¾Ö −֐ָü ¯ÖÓ“ÖÖμÖŸÖß ´Ö¬Öᯙ राज्यस्तरीय संवगार्तील िर
पदे सरळसेवेने भरणेबाबतची जािहरात.
जािहरात .कक्ष-२०/स्थािन/अका/संवगर् पदभरती/कािव- 301 /२०१7 िदनांक 1/3/२०१7
मा. धान सिचव नगर पिरषद शासन संचालनालय मुंबई यांचे पिरप क
११४/ २०१५ /कक्ष-६ /४३१
आस्थापनेवरील अमरावती
ेणी क मधील िर
िदनांक

16/3/2017

.नप स २०१५/ . .

िदनांक २२/०2/२०१६ अन्वये िजल्हािधकारी अमरावती यांचे

וֻÆüμÖÖŸÖᯙ नगरपिरषदांमध्ये ¾Ö −֐ָü ¯ÖÓ“ÖÖμÖŸÖ ´Ö¬Öß»Ö

राज्यस्तरीय संवगार्तील

पदे सरळसेवन
े े भरावयाचीआहे. त्यानुसार इच्छु क व पा
पयत फ

उमेदवाराकडू न

ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहे.

कायार्लयाचे नाव : िजल्हािधकारी कायार्लय अमरावती
एकु ण िर

पदे - 25

पदिनहाय िर

पदाचा तपशील खालील माणे

1)संवगर् : महारा न.प. अिभयांि की सेवा (िव ुत)
२) पदाचे नाव : िव ुत पयर्वेक्षक
३) भरावयाची एकु ण पदे :- 2

अनुशेषाचा एकु ण
वगर्
पद
संख्या
अनु.जाती
1
अनु.
जमाती
िव.जा.(अ) 1
भ.ज. (ब) भ.ज. (क) भ.ज. (ड) -

‡.´ÖÖ.¾Ö
िवमा
खुला
एकु ण

2

मिहला माजी
सैिनक
३०% १५%
-

-

खेळाडु

भुकंप
स्त
२%
--

अंशकालीन †¯ÖӐÖ

इतर

५%
-

कल्प
स्त
३%
-

१०%
-

3%
-

1

-

-

-

--

-

1
2

वरील संवगार्तील पदाकिरता नगर पिरषदेमिधल कमर्चा-यांनी परीक्षा देऊन उ ीणर् झालेल्या कमार्चायांमधून २५% पदे राखीव राहतील.

ŸÖ£ÖÖ¯Öß −֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»μÖÖÃÖ ÃÖ¸üôû ÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö ³Ö¸üμÖÖŸÖ

μÖê‡Ô»Ö.
−֐ָü ¯Ö¸üßÂÖ¤ü ´Ö¬Öß»Ö

लेखा परीक्षण व लेखा सेवा सहाय्यक लेखापाल

¯Ö¤üÖÃÖÖšüß

2) संवगर् : महारा न.प. लेखा परीक्षण व लेखा सेवा सहाय्यक लेखापाल
१) पदाचे नाव : सहाय्यक लेखापाल - 2 / सहाय्यक लेखापरीक्षक : - 3
२) भरावयाची एकु ण पदे : 5

अनुशेषाचा एकु ण
पद
वगर्
संख्या
अनु.जाती
अनु.
जमाती
िव.जा.(अ)
भ.ज. (ब)
भ.ज. (क)
भ.ज. (ड)
‡.´ÖÖ.¾Ö
िवमा
खुला
एकु ण

मिहला

माजी
सैिनक

खेळाडु

1

३०%
-

१५%
-

५%
-

1
1
2
5

1
1

-

-

कल्प
स्त

भुकंप
स्त

अंशकालीन †¯ÖӐÖ

इतर

३%
-

२%
-

१०%
-

3%
-

1

-

-

-

-

1
1
1
4

वरील संवगार्तील पदाकिरता नगर पिरषदेमिधल कमर्चा-यांनी परीक्षा देऊन उ ीणर् झालेल्या कमार्चायांमधून २५% पदे राखीव राहतील.

ŸÖ£ÖÖ¯Öß −֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»μÖÖÃÖ ÃÖ¸üôû ÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö ³Ö¸üμÖÖŸÖ

μÖê‡Ô»Ö.
−֐ָü ¯ÖÓ“ÖÖμÖŸÖ ´Ö¬Öᯙ »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾Ö »ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍ú ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß
१) पदाचे नाव : -

»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö

२) भरावयाची एकु ण पदे :- 4

अनुशेषाचा एकु ण
वगर्
पद
संख्या
अनु.जाती
अनु.
जमाती
िव.जा.(अ)
भ.ज. (ब)
भ.ज. (क)
भ.ज. (ड)

‡.´ÖÖ.¾Ö
िवमा
खुला
एकु ण

मिहला

माजी
सैिनक

खेळाडु

1
1

३०%
0
-

१५%
-

५%
-

2
4

1
1

-

-

मिहला

माजी
सैिनक

खेळाडु

1
1

३०%
-

१५%
-

५%
-

2
4

1
1

-

-

भुकंप
स्त

अंशकालीन †¯ÖӐÖ

इतर

३%
-

२%
-

१०%
-

3%
-

1
1

-

-

-

-

1
3

भुकंप
स्त

अंशकालीन †¯ÖӐÖ

इतर

३%
-

२%
-

१०%
-

3%
-

1
1

-

-

-

-

1
3

कल्प
स्त

१ - : पदाचे नाव (»ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍ú
२) भरावयाची एकु ण पदे : 4
अनुशेषाचा एकु ण
वगर्
पद
संख्या
अनु.जाती
अनु.
जमाती
िव.जा.(अ)
भ.ज. (ब)
भ.ज. (क)
भ.ज. (ड)
‡.´ÖÖ.¾Ö
िवमा
खुला
एकु ण

कल्प
स्त

2) संवगर् : महारा न.प. अि शमन सेवा
१) पदाचे नाव : सहा. अि शमन स्थानक पयर्वेक्षक ेणी क -२

२) भरावयाची एकु ण पदे : 10

अनुशेषाचा एकु ण
वगर्
पद
संख्या

भुकंप
स्त

अंशकालीन †¯ÖӐÖ

इतर

अनु.जाती
अनु.
जमाती
िव.जा.(अ)
भ.ज. (ब)
भ.ज. (क)
भ.ज. (ड)

‡.´ÖÖ.¾Ö
िवमा
खुला
एकु ण

मिहला

माजी
सैिनक

खेळाडु

कल्प
स्त

0
1

३०%
0
-

१५%
-

५%
-

३%
-

२%
-

१०%
-

3%
-

1

1
1
3
4
10

1
2
3

1
1

-

-

-

1
1

-

1
1
2
5

वरील संवगार्तील पदाकिरता नगर पिरषदेमिधल कमर्चा-यांनी परीक्षा देऊन उ ीणर् झालेल्या कमार्चायांमधून २५% पदे राखीव राहतील.

ŸÖ£ÖÖ¯Öß −֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»μÖÖÃÖ ÃÖ¸üôû ÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö ³Ö¸üμÖÖŸÖ

μÖê‡Ô»Ö.

अ. .
महारा नगरपिरषद अिभयांि की सेवा पयर्वेक्षक १. मान्यता ा
िव ापीठाची िव ुत
(िव ुत) ( ेणी- क)
अिभयांि की पदवी (बी.ई.िव ुत) कवा
वेतन ेणी ९३००-३४८०० े.पे. ४२००
पदिवका (डी.ई. िव ुत) आवश्यक
२. MS-CIT
आवश्यक

परीक्षा

उ ीणर्

असणे

३. मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक
महा. नगरपिरषद लेखापरीक्षण व लेखा सेवा 1. ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¾ÖÖם֕μÖ ¿Ö֏Öê“Öß
सहाय्यक लेखापाल सहाय्यक लेखापरीक्षक ेणी- ¯Ö¤ü¾Öߢָü ¯Ö¤ü¾Öß †Ã֝Öê (M.Com) ؍ú¾ÖÖ ¾ÖÖם֕μÖ
¿Ö֏Öê“ÖÖ ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü (B.Com) ÃÖÖê²ÖŸÖ
क - वेतन ेणी ९३००-३४८०० े.पे.४२००

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ³ÖÖÖ ‹ú-†-´Ö¬μÖ
ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Îú´Ö֍ú -14 ,Urban
Development Department ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖμÖ ×¤ü−ÖÖӍú
28 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2010 “Öê †×¬ÖÃÖæ“Ö−Öê ´Ö¬Öᯙ †.Îú. 7

Membership of institution of costs and
Works Accountant (I.C.W.A.) †Ö¾Ö¿μ֍ú
†ÖÆêü. ؍ú¾ÖÖ ÃÖ−Ö¤üß »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú (the
institute of Charrtered Accounts of
India.)
4.‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.†ÖμÖ.™üß ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú

´Ö¬Öᯙ Serial No.3 ´Ö¬Öᯙ ( C ) −ÖãÃÖÖ¸ü »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö
¾Ö »ÖêÖÖ¯Ö׸üÖú ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ ×¤ü»Öê»Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ

४मराठी भाषेचे .. पुरेसे ज्ञान आवश्यक

महा. नगरपिरषद अि शमन सेवा क- २ ेणी- क
सहाय्यक अि शमन स्थानक पयर्वेक्षक
वेतन ेणी ५२००-२०२०० े.पे.२८००

१. मान्यता ा िव ापीठाची कोणत्याही
¿Ö֏Öê“Öß पदवी आवश्यक
२. रा ीय अि शमन सेवा महािव ालय,
नागपुर येथील उपस्थानक अिधकारी
अभ्यास म (Sub Officers Course)
उ ीणर् असणे आवश्यक

ÃÖÓ“Öֻ֍ú †Û−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ ,´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †Û−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ
†úÖ¤ü´Öß,´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü−ÖÖӍú 26 ‹×¯ÖÏ»Ö 2016 “Öê ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú
Îú´ÖÖӍú ´Ö†ÃÖê/2016/ 32- ‹±ú /655 −ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô
μÖê£Öᯙ ÃÖ²Ö †Öò±úßÃÖÃÖÔ úÖêÃÖÔ “Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †ÃÖ»Öê»êÖ 3.ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †Û−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ †úÖ¤ü´Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô
μÖê£Öᯙ sub Officer Course ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ †•ÖÔ ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö
†Ö¾Ö¿μ֍ú (פü.26 ‹×¯ÖÏ»Ö 2016 −ÖãÃÖÖ¸ü )

३. MS-CIT
आवश्यक

परीक्षा

उ ीणर्

असणे

४.. मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक

−֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤ü ú´ÖÔ“ÖÖ-μÖÖÓÃÖÖšüß ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¿ÖîÖם֍ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
†.Îú. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü −֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤ü †×³ÖμÖÖÓס֍úß ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖμÖÔ¾ÖêÖú
(×¾ÖªãŸÖ) (ÁÖêÖß-ú)
¾ÖêŸÖ−Ö ÁÖêÖß 9300-3480-- ÖÏ.¯Öê. 4200

 

´ÖÆüÖ.−֐ָü¯Ö׸üÂÖ¤ü »ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍ú ¾Ö »ÖêÖÖ ÃÖê¾ÖÖ
ÃÖÆüÖμμ֍ú »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ÃÖÆüÖμμ֍ú »ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍ú
ÁÖêÖß -ú
¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß 9300-34800 - ÖÏ.¯Öê. 4200
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ³Ö֐Ö
‹ú-†-´Ö¬μÖ ˆ¯Ö-×¾Ö³ÖÖÖ †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ Îú´Ö֍ú
-14 ,Urban Development
Department ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖμÖ ×¤ü−ÖÖӍú 28
•ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2010 “Öê †×¬ÖÃÖæ“Ö−Öê ´Ö¬Öᯙ †.Îú.
7 ´Ö¬Öᯙ Serial No.3 ´Ö¬Öᯙ ( C )
−ÖãÃÖÖ¸ü »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö ¾Ö »ÖêÖÖ¯Ö׸üÖú ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ
פü»Öê»Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ

1. ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯Ö¤ü¾Öß /
¯Ö¤ü׾֍úÖ
2. ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú ( ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»Öß
†ÃÖ»μÖÖÃÖ )
3. ‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.†ÖμÖ.™üß ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
4. ¾ÖμÖ 45 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖ ú×´Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
5. −֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤êü ´Ö¬Öê úÖμÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö
1. ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¾ÖÖם֕μÖ ¿Ö֏Öê“Öß ¯Ö¤ü¾Öߢָü ¯Ö¤ü¾Öß
†Ã֝Öê (M.Com) ؍ú¾ÖÖ ¾ÖÖם֕μÖ ¿Ö֏Öê“ÖÖ ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü
(B.Com) ŸÖÃÖê“Ö Membership of institution of cost
and Works Accountant (I.C.W.A.) †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
؍ú¾ÖÖ ÃÖ−Ö¤üß »ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú (the institute of
Chartered Accounts of India.)
−֐ָü ¯ÖÖ»ÖߍúÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †ÃÖ»μÖÖÃÖ 3 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ
†−Öã³Ö¾Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú, ¾ÖÖם֕μÖ ¯Ö¤×¾Öü¬Ö¸ü †ÃÖ»μÖÖÃÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úִ֍úÖ•ÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
3. (×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖ»μÖÖÃÖ) ؍ú¾ÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢ÖËߝÖÔ
†Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
4.‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.†ÖμÖ.™üß ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
5.¾ÖμÖ 45 ¯ÖêÖÖ ú×´Ö †ÃÖÖ¾Öê.
6. −֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤êü ´Ö¬Öê úÖμÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö

 
 

´ÖÆüÖ.−֐ָü¯Ö׸üÂÖ¤ü †Û−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ ú- 2 ÁÖêÖß ú
ÃÖÆüÖμμ֍ú †Û−Ö¿Ö´Ö−Ö Ã£ÖÖ−֍ú ¯ÖμÖÔ¾ÖêÖú
¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß 5200-20200 ÖÏê.¯Öê. 2800

1. ˆ““Ö ´ÖÖ¬μÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ (10+2) ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê
†Ö¾Ö¿μ֍ú
2. ¸üÖ™ÒüßμÖ †−Öß¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ −Ö֐֯Öæ¸ü μÖê£Öß»Ö
ˆ¯ÖãÖÖ−֍ú †×¬ÖúÖ¸üß †³μÖÖÃ֍Îú´Ö

sub Officer Course ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
3.ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †Û−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ †úÖ¤ü´Öß ´ÖãÓ²Ö‡Ô

ÃÖÓ“Öֻ֍ú †Û−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ ,´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü
†Û−Ö¿Ö´Ö−Ö ÃÖê¾ÖÖ †úÖ¤ü´Öß,´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü−ÖÖӍú 26
‹×¯ÖÏ»Ö 2016 “Öê ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú´ÖÖӍú
´Ö†ÃÖê/2016/ 32- ‹±ú /655 −ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô
μÖê£Öᯙ ÃÖ²Ö †Öò±úßÃÖÃÖÔ úÖêÃÖÔ “Öê ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö
†ÃÖ»Öê»êÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ †•ÖÔ ú¹ý
¿ÖúŸÖß»Ö

μÖê£Öᯙ sub Officer Course ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
(פü.26 ‹×¯ÖÏ»Ö 2016 −ÖãÃÖÖ¸ü )
3.»Öß›üàÖ ±úÖμÖ¸ü´Ö−Ö μÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü 5 ¾ÖÂÖÔ úÖ´Ö êú»μÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö
†Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú
4. (×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖ»μÖÖÃÖ ) ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢ÖߝÖÔ †Ã֝Öê
†Ö¾Ö¿μ֍ú
5. ¾ÖμÖ 45 ¯ÖêÖÖ ú×´Ö †ÃÖÖ¾Öê.
6. −֐ָü ¯Ö׸üÂÖ¤êü ´Ö¬Öê úÖμÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö

×™ü¯Ö :1) ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ÓüÖ´Ö¬μÖê ú´Öß •ÖÖÃŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêμÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³Ö¾Ö †ÖÆêü. ´ÆüÖã−Ö μÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÖÓ“Öß úÖêÖŸÖßÆüß ŸÖÎúÖ¸ü ÖÏÖÆüμÖ ¬Ö¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß. μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öêü †×¬ÖúÖ¸ וֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß μÖÖÓ−Öß ¸ü֏Öã−Ö šêü¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.
¯Ö¤üÖӍú¸üߟÖÖ ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ:1.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú 31/ 12/2016 ¸üÖê•Öß“Öß ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ ÖÖ»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
2.
ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú 31/12/2016 ¸üÖê•Öß“Öê Öã»μÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖμÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö 38 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê.
3.
´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáμÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖμÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß −ÖÃÖÖ¾Öê ¾Ö 43 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê. ŸÖ£ÖÖ¯Öß ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖ´Ö¬μÖê
׍Îú´Öß»ÖêμÖ¸ü( creamy Layer) ´ÖÖê›üÖÖ-μÖÖ ×¾Ö•ÖÖ.†, ³Ö•Ö-²Ö ,³Ö•Öú , ³Ö•Ö›ü , ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ †Ö×Ö ‡.´ÖÖ.¾Ö ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖ−ÖÖ Æüß
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ »Ö֐Öã −ÖÖÆüß.
4.
ÃÖã׿ցÖßŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †£ÖÔ ÃÖÆüÖμÖ μÖÖ μÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃ֍úßμÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖμÖÕŸÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ´ÖÖ−Ö¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö
êú»Öê»μÖÖ ¾Ö ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ´Ö֐ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦üÖ´Ö¬μÖê μÖÖ ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“μÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü êú»Öê»μÖÖ ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü / ¯Ö¤ü¾Ö߬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ
¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ 46 ¾ÖÂÖÔ ‡ŸÖúß †ÃÖê»Ö.
5.
ÖêôûÖ›ãü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú¸üߟÖÖ ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤êü“Öß †™ü ú´ÖÖ»Ö ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ †×¬Öú 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖμÖÕŸÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ׿Ö×£Ö»Ö ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
6.
´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú :- ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖŸÖ ×ú´ÖÖ−Ö 6 ´Ö×Æü−Öê ÃÖ»ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ êú»Öê»μÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ´Ö¬Öᯙ ŸμÖÖÓ“Öß ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖŸÖ êú»Öê»Öß
†ÖÓ›ü ÃÖê¾ÖÖ úÖ»Ö †×¬Öú 3 ¾ÖÂÖÔ ‹¾ÖœüÖ úÖ»Ö ŸμÖÖÓ“μÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ“μÖÖ ¾ÖμÖÖŸÖã−Ö ¾ÖÖôãû−Ö ŸμÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ μÖêÖÖ¸êü ŸμÖÖÓ“Öê ¾ÖμÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. †¯ÖÓÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓÃÖÖšüß ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖÔÖ ¯ÖμÖÕŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.
7.
†¯ÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ˆ““ÖŸÖ´Ö ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ‡ŸÖúß ¸üÖÆüß»Ö. †¯ÖÓÖ ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ׍ú´ÖÖ−Ö †¯ÖӐ֟¾ÖÖ“Öê
¯ÖÏ´Ö֝Öê 40 ™üŒêú †ÃÖ»μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“μÖÖ Ã£ÖÖμÖß ¾ÖúßμÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ŸμÖÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
×−ÖμÖ㌟Öß †Ö¤êü¿Ö ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üμÖÖ¯Öã¾Öá ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ×−ÖμÖãŒŸÖ êú»Öê»μÖÖ ŸÖ–Ö ¾ÖúßμÖ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ŸÖÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö ú¹ý ¿Öêú»Ö
†ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¤ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ŸμÖÖÓ“Öß †ÓŸÖß´Ö ×−ÖμÖ㌟Öß êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖê™üÖê †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
8.
þÖÖŸÖÓ¡μÖ ÃÖî×−֍úÖÓ“Öê −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿ÖßŸÖ ¯ÖÖ»μÖ, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ˆ““ÖŸÖ´Ö ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖÔ ‡ŸÖúß ¸üÖÆüß»Ö.
9.
¯Öύú»¯ÖÖÏßÖ/ ³ÖãÓú¯ÖÖÏÃŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖμÖÕŸÖ ¸üÖÆüß»Ö.
¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú :Öã»ÖÖ ¯ÖϾ֐ÖÔ :-

¹ý. 300/- ´Ö֐ÖÖÃÖ ¯ÖϾ֐ÖÔ ¹ý. 150/-

ˆŒŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ²Öэú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü μÖÖ ²Öэêú“μÖÖ úÖêÖŸμÖÖÆüß ¿Ö֏ÖêŸÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Öê»μÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ¾¤üÖ¸êü“Ö ²Öэêú“μÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ²ÖòêúŸÖ ¸êü֏Öß−Öê ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü . ´ÖÖ•Öß ÃÖîØ−֍úÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ´ÖÖ±ú †ÖÆêü.
×™ü¯Ö:- ¾Ö¸üᯙ ¿Ö㻍ú Æêü וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖÖšüß †ÖÆêü. μÖÖ׿־ÖÖμÖ ¿Ö㻍ú וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“μÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê •Ö´ÖÖ
ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ²Öэú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ú›ãü−Ö ¹ý. 60/- ‡ŸÖêú ¯ÖÏ׍ÎúμÖÖ ¿Ö㻍ú †ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¿Ö㻍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖμÖÖ“Öê
†ÖÆêü.
×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ :1 †×ŸÖ¸üߌŸÖ ÃÖӾ֐ÖÔ, †ÖÓŸÖ¸ü ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ÃÖ´ÖÖμÖÖê•Ö−Ö , ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ²Ö¤ü»Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ¯Ö¤üÖÓ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ, ‡ŸμÖÖ¤üß úÖ¸üÖÖ´Öãôêû
¯Ö¤üÃÖӏμÖêŸÖ ( ¯Ö¤üÃÖӏμÖÖ ú´Öß / •ÖÖÃŸÖ ÆüÖêÖê ) †Ö¸üÖÖ / ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖÖ´Ö¬μÖê ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêμÖÖ“Öß ¿ÖŒμÖŸÖÖ †ÖÆüê.
2 ×−ÖμÖ㌟Öß ¤êüÖê“Öê ×−ÖμÖ´ÖÖŸÖ , ¯Ö¤üÃÖӏμÖêŸÖ / †Ö¸üÖÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê, ¸üª ú¸üÖê“Öê †×¬ÖúÖ¸ü †¬μÖÖ , וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß
ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß μÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
3 ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ³Ö¸üŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ / ×−ÖμÖ㌟Öß ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔμÖ , ¯Ö׸ü¯Ö¡Öê , †Ö¤êü¿Ö ‡ŸμÖÖ¤üß »Ö֐Öã
¸üÖÆüŸÖß»Ö.
4 ´Ö×Æü»ÖÖ / ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú /†Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß μÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖÖŸÖᯙ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö
—ÖÖ»μÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öß ¯Ö¤êü ŸμÖÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ¯ÖϾ֐ÖÖÔŸÖã−Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖÖ ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ´ÆüÖã−Ö ³Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖß»Ö.
5. ³Ö¸üŸÖß“μÖÖ ×−ÖμÖ´ÖÖÓ´Ö¬μÖê ¯ÖÏ׍ÎúμÖÖ ¯ÖãÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖμÖÕŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔμÖ / ¯Ö׸ü¯Ö¡ÖúÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
²Ö¤ü»Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê
†•ÖÔ ú¸üμÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ :1 ¯ÖÏßÖãŸÖ ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ ±úŒŸÖ †×¬ÖéúŸÖ ÃÖӍúŸÖêãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ³Ö¸ü»Öê»Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê êú»Öê»Öê †•ÖÔ
Ûþ֍úÖ¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö. ‡ŸÖ¸ü êú֝֟μÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸êü †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßμÖê¤ü¸ü´μÖÖ−Ö
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßμÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ †ªÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆüμÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
2 ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¾Öê²Ö- ²ÖêÛü ( Web-Based ) †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ
μÖÖ
¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾¤üÖ¸êü פü. 02.03.2017 ŸÖê פü. 15.03.2017 μÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö.
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸üμÖÖ“μÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖÓ−ÖŸÖ¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸üᯙ †•ÖÔ ³Ö¸üμÖÖ“Öß Ø»Öú ²ÖÓ¤ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
3 †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖ“μÖÖ ÃÖ×¾Ößָü ÃÖã“Ö−ÖÖ www.amravati.nic.in ¾Ö www.Collnrs.in
μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö †•ÖÔ www.Collnrs.in μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ¯Ö׸ü¯ÖãÖÔ ³Ö¸ü»μÖÖÓ−ÖŸÖ¸
ü²Öэú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ú μÖÖ ²ÖэêúŸÖ ±úß ³Ö¸üμÖÖ“Öê “Ö»Ö−Ö 03 ¯ÖÏŸÖß´Ö¬μÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ( ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ , ²Öэêú“Öß ¯ÖÏŸÖ ¾Ö וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü
ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ) ÃÖ¤ü¸ü “Ö»Ö−ÖÖ“Öß Ø¯ÖÏ™ü úÖœãü−Ö ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ²ÖòêúŸÖ ¸ü֏ê Öß−Öê μÖÖ “Ö»ÖÖ−Ö ´ÖÖ±ÔúŸÖ“Ö “ÖÖ»Ö−Ö ¾Ö¸ü פü»Öê»μÖÖ ÃÖã“Ö−ÖêŸÖᯙ ŸÖÖ¸üÖê−ÖÓŸÖ¸ü
¯Ö¸ÓüŸÖã 16/3/2017 ¯ÖμÖÕŸÖ ²Öэêú“μÖÖ ¾ÖêôêûŸÖ ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ±úß ²Öэú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü “μÖÖ úÖêÖŸμÖÖÆüß ¿Ö֏Öê´Ö¬μÖê
³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü“μÖÖ ×ŸÖ−Ö ¯ÖÏŸÖ߯Öîúß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ŸμÖÖ“Öß Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¯ÖÏŸÖ ¾Ö וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ ²Öòú †Öò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü
²Öòêúú›ãü−Ö ¯Ö¸üŸÖ ×´Öôêû»Ö ŸμÖÖ¯Öîúß ×•Ö»ÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ¯ÖÏŸÖ , †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ú֐֤ü¯Ö¡ÖÖ“μÖÖ ”ûÖ−Ö−Öß“Öê ¾Öêôûß ×•Ö»ÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü
ÃÖ×´ÖŸÖߍú›êü •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾Öß . ÃÖ¤ü¸ü “Ö»Ö−ÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ †ÃÖ»μÖÖ׿־ÖÖμÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“μÖÖ ú֐֤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß êú»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö
“Ö»Ö−ÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ ¯Ö׸üÖê“μÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ †ÖÖÖ¾Öß.
4 ²Öэêú´Ö¬μÖê ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍úÖ“ÖÖ “Ö»Ö−ÖÖ¾¤üÖ¸êü ³Ö¸üÖÖ êú»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ²Öэêúú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ Transaction ID “Öß −ÖÖë¤ü
ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú−Ö ú¸üÖ¾Öß ¾Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ †¯Ö›êü™ü ú¸üÖ¾ÖÖ . †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖ“Öß ( ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ²ÖэêúŸÖ •Ö´ÖÖ êú»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê Transaction ID −ÖÖÓê¤ü׾֝Öê ) †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü †ÃÖê −Ö êú»Öê»Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü
−ÖÖÆüߟÖ.

5. ²Öэêúú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ Transaction ID ‹úÖ¯ÖêÖÖ †×¬Öú †•ÖÖԍú¸üߟÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý −ÖμÖê Transaction ID ‹úÖ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú †•ÖÖԍú¸üߟÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü»μÖÖÃÖ ‹úÆüß †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ.
6 †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû þ֟Ö: “ÖÖ “ÖÖ»Öã ‡Ô -´Öê»Ö †ÖμÖ›üß †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ¯Öãœüᯙ ÃÖ¾ÖÔ
¯Ö¡Ö¾μÖ¾ÖÆüÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ −ÖÖÓê¤ü×¾Ö»Öê»μÖÖ ‡Ô-´Öê»Ö †ÖμÖ›üß ¾¤üÖ¸êü ÆüÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»μÖÖ−Öê †“Öãú - ‡Ô ´Öê»Ö †ÖμÖ›üß −ÖÖë¤ü¾ÖߝÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü ¾Ö μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖêÖŸÖßÆüß ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üŸÖÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû þ֟Ö:“ÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ (Latest) ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡Ô•Ö ±úÖê™üÖê †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ±úÖê™üÖê וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü
ÃÖ×´ÖŸÖß“μÖÖ ÃÖã“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê Íòú−Ö ú¹ý−Ö †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.
7 †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö www.Collnrs.in ü ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
8 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü פü. 18.03.2017
ŸÖê 21.03.207 ¯ÖμÖÕŸÖ
www.Collnrs.in ÃÖӍêúŸÖŸÖãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ›üÖ‰ú−Ö»ÖÖê›ü ú¹ý−Ö ‘μÖÖ¾Öê.
¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ŸμÖÖ“Öê ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“Öê ¸ÓüÖßŸÖ ”ûÖμÖÖד֡ÖÖ¾Ö¸ü ד֍ú™ü¾Öã−Ö ŸμÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ-μÖÖӍú›ãü−Ö ÃÖÖӁÖ֍úߟÖ
ú¹ý−Ö ‘μÖÖ¾Öê.
¯Ö¤üÖÓ“μÖÖ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß úÖμÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá :1 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê Ûþ֍úÖ¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü †ÃÖ»μÖÖ−Öê †•ÖÔ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖîÖם֍ú ú֐֤ü¯Ö¡Öê †−μÖ ú֐֤ü¯Ö¡Öê
•ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔ´Ö¬μÖê ÃÖÓ¯ÖãÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ
³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß ¡Öé™üß ¸üÖÆüß»μÖÖÃÖ ¾Ö †•ÖÔ −Ö֍úÖ¸ü»μÖÖ Öê»μÖÖÃÖ ŸμÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔþÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüᯙ μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üŸÖÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖÃÖê“Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÖêÖ™üß Øú¾ÖÖ ×¾ÖÃÖÓÖŸÖ / פü¿ÖÖ³Öã»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öê»Öê
×−Ö¤¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»μÖÖÃÖ ÃÖ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ±úÃ־֝Öãúß“ÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖÖê μÖÓÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü
‘μÖÖ¾Öß.
2 †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›ü
†) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›ü Æüß »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁Öê´Ö¬Öê ×´ÖôûÖ»Öê»μÖÖ ‹ãúÖ ÖãÖÖÓ“μÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
²Ö) ‹úÖ“Ö Ã£ÖÖ−ÖÖÃÖÖšüß ( Position) ¤üÖê−Ö Øú¾ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÖãÖ ×´ÖôûÖ»μÖÖÃÖ ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−μÖ Îú´ÖÖ“μÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
1.†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖ“μÖÖ †ÓŸÖß´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ˆ““Ö ¿ÖîÖÖߍú †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸üÖ ú¸üÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸμÖÖÓ−ÖŸÖ¸ü
2.´Ö֐ÖÖÃÖ ¾ÖÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬Öᯙ −ÖÓŸÖ¸ü †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´Ö֐ÖÖÃÖ ¯ÖϾ֐ÖÔ,
×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß ( 14 ¾Ö ŸÖŸÃÖ´Ö •ÖÖŸÖß, ³Ö™üŒμÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß •ÖÖê−Ö¾ÖÖ¸üß 1990- ¯Öã¾Öá“μÖÖ 28 ŸÖŸÃÖ´Ö •Ö´ÖÖŸÖß) ³Ö™üŒμÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß
‡ŸÖ¸ü ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖÔ μÖÖ Îú´ÖÖ−Öê ŸμÖÖÓ−ÖŸÖ¸ü
3. ¿ÖÖ¸ü߸üߍú ¥ü™üμÖÖ †¯ÖÓÖ †ÃÖ»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸμÖÖÓ−ÖŸÖ¸ü
4.´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú †ÃÖ»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸμÖÖÓ−ÖŸÖ¸ü
5.þÖÖŸÖÓ¡Ö ÃÖî×−֍úÖ“Öê ¯ÖÖ»μÖ †ÃÖ»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
6.¾ÖμÖ (¾ÖμÖÖ−Öê •Öêšü †ÃÖ»Öê»μÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ Îú´Ö ¾Ö¸üŸÖß »Ö֐Öê»Ö ) ¾Ö¸üᯙ ¯ÖÏŸμÖêú ÃÖӾ֐ÖÖÔ´Ö¬μÖê ´ÖÖ×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ Îú´Ö ¾Ö¸üŸÖß
»Ö֐Öê»Ö.) ¾Ö¸üᯙ ¯ÖÏŸμÖêú ÃÖӾ֐ÖÖÔ´Ö¬μÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ †ÖύÎú´Ö ¤êüμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö
7.ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ Æüß úÖêÖŸμÖÖÆüß ú֐֤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃ֝Öß −Ö ú¸üŸÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü †ÃÖ»μÖÖ´Öãôêû »ÖêÖß
¯Ö׸üÖêŸÖ ×´ÖôûÖ»Öê»μÖÖ ÖãÖÖÓ“μÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×−Ö¾Ö›üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖêÖŸÖêÆüß ÆüŒú ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
×−ÖμÖ㌟Öß ¯Öã¾Öá, ´Öãô ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê, ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»μÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ, †−Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ, †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÃÖ»μÖÖÃÖ
†¤üμÖμÖÖ¾ÖŸÖ −ÖÖò−Ö׍Îú´Öß»Öꆸü ¤ü֏ֻÖÖ , ŸÖÃÖê“Ö †Ö¾Ö¿μ֍ú ŸÖß ú֐֤ü¯Ö¡Öê / ÃÖցÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê (ÃÖցÖÖӍú−Ö Æêü ëú¦ü /
¸üÖ•μÖ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß / ¯ÖÖêÙü´ÖÖßָü ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¾Ö μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ ¾Ö ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-μÖÖÓ−Öß“Ö êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾Öê)
‡.“Öß ”ûÖ−Ö−Öß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ×−ÖμÖ㌟Öß ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.

ŸμÖÖ¾Öêôûß ´Öãôû ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Öê ¤ü֏Ö׾֝ÖêÆüß ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖêú¸üߟÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»μÖÖ †•ÖÖÔ“μÖÖ
¯ÖÖ¾ÖŸμÖÖ ÖÏÖÆüμÖ ¬Ö¸ü»μÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ”ûÖ−֝Ö߆ӟÖß ¾Ö¸üᯙ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ´Ö¬μÖê ¡Öé™üß †Öœüôû»μÖÖÃÖ / ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖê™üß †Öœüôû»μÖÖÃÖ
×−ÖμÖ㌟Öß ×¤ü»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ/ ×−ÖμÖ㌟Öß ¸üª ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖê“Ö μÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÓ²Ö¬Öß ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›ãü−Ö †Ö¾Ö¿μ֍ú ÃÖÆü´ÖŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —
ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×−ÖμÖ㌟Öß“Öê †Ö¤êü¿Ö ¤êüμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.
8 †•ÖÔ¤üÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ¸üß μÖÖÓ“μÖ֍ú›üᯙ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡Ö
ŸμÖÖÓ“Öêú›êü †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
9 ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÆÔüŸÖÖ †Ã֝ÖÖ¸üÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•μÖÖŸÖᯙ úÖêÖŸÖÖÆüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †•ÖÔ ú¹ý ¿Öêú»Ö.
10 ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ μÖÖ¤üß´Ö¬μÖê μÖêÖÖ-μÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´Öãôû ú֐֤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃ֝Öß ú¸üμÖ֍ú¸üߟÖÖ ²ÖÖê»Ö־֝μÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ
ú֐֤ü¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃ֝Öß“μÖÖ ¾Öêôûß ´Öãôû ú֐֤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖêú¸üߟÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»Öê»μÖÖ †•ÖÖÔ“μÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸμÖÖ ÖÏÖÆüμÖ ¬Ö¸ü»μÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ”ûÖ−֝Öß †ÓŸÖß ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ´Ö¬μÖê ¡Öé™üß †Öœüôû»μÖÖÃÖ/ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖê™üß
†Öœüôû»μÖÖÃÖ ×−ÖμÖ㌟Öß ×¤ü»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
11.ˆŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß ”ûÖ−֝Öß −Ö ú¸üŸÖÖ •ÖÖÆü߸üÖŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö׸ü¯ÖãÖÔ †•ÖÔ êú»Öê»μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß ¯Ö׸üÖÖ ëú¦üÖ“ÖÖ
ÃÖÓ֍êúŸÖÖӍú Îú´ÖÖӍú , ¾Öêôû ¾Ö פü−ÖÖӍú ‡ŸμÖÖ¤üß ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö www.amravati.nic.in ¾Ö www.Collnrs.in μÖÖ
ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö www.Collnrs.in μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêμÖÖ“Öß
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
12. »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß ¾Ö ú֐֤ü¯Ö¡ÖÖÓ“μÖÖ ”ûÖ−Ö−ÖßÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê μÖÖ¾Öê »Ö֐Öê»Ö.
13.וֻÆüÖ ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾Ö þÖμÖ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ´Ö֐ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦ü †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖŸÖ −ÖÖÓ¾Ö −ÖÖë¤üÖß êú»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß
¾Ö¸üᯙ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−μÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖӡ֯֝Öê ׸üŸÖÃÖ¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ú¸üÖê ¾Ö ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú
†ÖÆêü.
14. ×¾ÖÆüßŸÖ ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤êüŸÖᯙ ‡“”ãûú ¿ÖÖÃ֍úßμÖ/ ×−Ö´Ö¿ÖÖÃ֍úßμÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-μÖÖÓ−Öß ŸμÖÖÓ“Öê †•ÖÔ ŸμÖÖÓ“μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖß−Ö
¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ“μÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö †¿ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß“Öß ¯ÖÏŸÖ ú֐֤ü¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃ֝Öß“μÖÖ ¾Öêôß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¬ÖË
¸üÖÆüß»Ö.

†Ö¾Ö¿μ֍ú

15. ×−ÖμÖ㌟Öß —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ.†ÖμÖãŒŸÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú −֐ָü¯Ö׸üÂÖ¤ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖμÖ ´ÖÓã²Ö‡Ô
μÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÃÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆãü−Ö ×•Ö»ÆüμÖÖŸÖᯙ úÖêÖŸμÖÖÆüß −֐ָü¯Ö׸üÂÖ¤üÖÓ´Ö¬μÖê ×−ÖμÖ㌟Öß ¤êüμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö. ×−ÖμÖ㌟Öß“μÖÖ ×šüú֝Öß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ 30 פü¾ÖÃÖÖ“Öê †ÖŸÖ ¹ý•Öã ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö.
16.

ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔμÖ Îú. ²ÖßÃÖßÃÖß -2011/ ¯ÖÏ.Îú 1064/2011/166- ²Ö
פü−ÖÖӍú 12/12/2011 −ÖãÃÖÖ¸ü ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Öê»μÖÖ ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáμÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×−ÖμÖ㌟Öß“μÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖÖÃÖã−Ö
ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü−μÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ŸμÖÖÓ“Öê •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ •ÖÖŸÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ÃÖ×´ÖŸÖߍú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ú¹ý−Ö ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. †−μÖ£ÖÖ ŸμÖÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
17.

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•μÖ »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß, †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß, ³Ö™üŒμÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß , ×¾Ö¿ÖêÂÖ
´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖÔ , ‡ŸÖ¸ü ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖÔ μÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß †Ö¸üÖÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö 2001 ( ÃÖ−Ö 2004 “ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †×¬×−ÖμÖ´Ö Îú 8)
ÆüÖ †×¬Ö×−ÖμÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê פü−ÖÖӍú 29 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2004 ¯ÖÖÃÖã−Ö †´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸμÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ®ÖŸÖ ¾Ö
¯ÖÏÖŸÖ Ö™üÖ“Öê (׍Îú´Öß»Öꆸü ) ŸÖŸ¾Ö ×¾Ö•ÖÖ † , ³Ö•Ö²Ö , ³Ö•Öú ,³Ö•Ö›ü , ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ ¾Ö ‡´ÖÖ¾Ö μÖÖÓ−ÖÖ »Ö֐Öã


Download Accountant-Auditor-FreshGovJobs.blogspot.comAccountant-Auditor-FreshGovJobs.blogspot.com.pdf (PDF, 339.07 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Accountant-Auditor-FreshGovJobs.blogspot.com.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000566391.
Report illicit content