SFA 2016 Award Declaration (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 08/03/2017 at 15:07, from IP address 122.164.x.x. The current document download page has been viewed 434 times.
File size: 4.7 MB (18 pages).
Privacy: public file
File preview


I(erafo State Fitm.flwarfs 2016

Aecfarotion
(Eiction)

March, 2OL7
.R. Chamber, Secretariat
OTth

'?,4
(

L

KERALA STATE CHALACHITRA ACADEMY
Sasthamangalam, Thiruvananthapuram - 695 010
Phone :0471-2310323,

Fax:2310322
---

r--rra-r

-r

r r r r-

r- r

--

--

-r-

----

s]cil

croo(,6arr(,a

10.

1oo"l.

oc"o.d uerr;

-

1.

lcro'|.

oa.

-

o,l@docoa

2.

too"looil.

oo(rud

3.

1co1.

.*ilol;

(.Uo"l.

ocoood olsloq

-

1o1. "6.oa,. enil6
tuo1. L"jlcocnernoa
1co"l. m.l3cn6occrr5
6101.

gn1.

mr;coorod

"j1."6"d.

ocol5gm5

groloroil. ooccror1o,5.'dem
i

m'l- oil.crl. oloq'l

1co"l. oroo;en0 cncru5crd

cru.rc.o1rn.91."jlgp

Bcola,;ocd, o"€)."O."OCrJ.

ogmi cool ceoded
olnoaod

ooJ(o)docoa

oocrud

oornrd
oomrd
oomrd

oocud
oomrd
oomrrd

oooxd
oorrud o<ru1e,5cil

oomr6

oocud omle5cil

oDooDoCCn oJergllLo) Graolcdo5 zoro

odfi)

oilrecrno

e;cil cilcgcd$
t.

ocendooeroE cerormess<rE a;s1

"lo'loerrilaeicor;rmorceni.

z. u;cnior a rorofloofl ooorcrdo,ri oll61 6ccerc

"-r'l

ro

occor'l 5o,0oo/- o;"-r corcoeil

gcolr0coolene<ocsrd.

oroorc6ol;a,<rE

t

oila,4 orergilLro

L<nrnno

gomoa,t6orocao<r0
(orLaflrocaarfiaei ts,ooo/m:"lro'l

-

mt'lnflo o;oroE mflniln orooer gjl tror mlomia,co
"iornrorrsa
"-r

-

rcrosl.oa,.mcoccoemod,

@JaJCaIo oo'lei"Lot2o

orcil csaoeni.oa,

l"Looaiafl"Lpto4o ot"l@o)

ooao cruoooda,c (016, oLl ord<rc rn orofloop oc

S

"-t

gc

s3 a,

gil@E cDlcml

aAuo5o-tco
oa,ceni oLlercoilo;orolcoa gooloei;rm ".r3m)oroocerriloi.
"let2f ctooto'i1oerfl
oro'itma,oro;nilcm;oecenSoclroo ojluoo,eio5sBgiloE o;e;a,;rm urofloi m-inilocnilol

nrlrmlo olo5mi<ooccor'l mjlnflocoioE crrlcm;o

Grool'los

".r}ocoroo)ao3o
nilcm;o oroocoroco)ao;o criloootoo cD6torro'looJrm otoilcolceni cerole,d prc "-t;m)ro
olccor
a,rooiloE crooielo6nildormni. .,-tcocoolooLlotdoocnoro'jlooa p.9 o"lofl
"-romeungiloE

"-l;cn5ora,

cnocor

mtg1orocoefl nilernilo;olor;aDl. crgrlco6sBoE, lua,scn a,eto,crd, ol'lsotcru6oBUA,

rea',9c6rno"loila',ua,

el"oolosd,

otdepqceucu.resBua,

ooelorjlo,or "4nrilolocor

ca,1rn"l

a,o1{ crie.rrnlo8ao;cm oiloilu.: c.'.ocdcerco;oog m:lcrllo ooo'iloop elcol6rnJossm
m) oro,
coi cercoiooi cD.rcoco"l &r(ol oolrrDo(D6oBornoco)rrD Grocrr)l olu emoceni p,tc
"-r;

o,td oiloor;so;cmoi.

oronoQ e"ncaor$. mt;dnuo
m:omio,cooroilma,ord ms6olm) cruoosdogj6sBgJos olsolcolosrooilcelqoiod crulcr,
o.fl<.rco,ercnocrdr4oceni ce:o-l

ooco; ro;orn)

gitior

rcnrel oS

oor4;oaceni cerata,d rnsorDJoD
"jloqo)

oil <ro6,eirn66Bsa oelcorc gil co;;os

rnofl aro'l6ocml6]oor cuo uodoloc6rd.

"lel

o'la,g "retglgto cer5ufi)o

ocugloro orlorglercor'loer a,olronD gs erga,u8

Geroraroa

me1"d
(ocor5regol orgd"igoflqi - oocri 15, 2o1o)

(

"0o4."n.

aotalacoilri

2o,oo0/- @JaJ@)o tro'leioLcuso OLamjot'l"Ltaoqo

)

poolJcra dargilltolcerco,rooi rrilercrlloEao;rm orolua-r5c.'ilo orogcrdofln-docn

or;ocni a,c5]rm p,c celolfi)o oco (rDoQoo ro6(oogao) oo3 "jel2ilLo oil"-tcocl;o
Grdc(ocoscdo mrco] "rfla, or1or0 <ra cn cu; oc eni. prol5od ololJoco m.)l nr'l o cor'l o el
a"leca1.,-rroilnfloccn6sBog otlsoaelm ollccucorocaeflooocerd "lel4ilLorGsca,oord)
m orofl cetcoioei ceteua,o0 oL1ooEg;ena;cm;. a,1ecgd ucdao;cm
orr8epgoLl cor
"-r
pseoBua pcro)Joa mtlrrrlocoioE olaocgce;o prmor mlom5d)co(6lo'lcd crilooocoror
crool(ocouo6sBgccOjl L"l<oilcrflcocmogs3cltDlcrnrd "6cor;oa,ceneoeni "6rm GdcBJo
celolrnotoiloa g(mcolooodslrrnl. aroJotocriloo;ggord rao"-rol1.do,5Oroco6lDffD oolco:lJ
oojao;cmco). oo3orooorcelolgg Groc1cmo)s
c6ruc(l)oo)ocD(o)ceni mtlcrfloco;o

ud

doogcdcerlo GD&BI ffilol(oolo)Gaoc Grooloerrilao;a,cco;c oclgl(moilcsdad poi
goc.,ooemml.,riloo dJ6rl3'ldoc5coa Geloleoi d,g]eolcml
"6oroilcnloEeo;(ncoceoil
ceto_rmor.iloofl ccosj elEilocxlo sod(Dolloc6rd. g(m@)'lao](m olcB(].)(oiil6)og or'losco)
rooilerlgg oil.,.t;etocco; mScacgtd.*ilgiloofl "Jlo0eruelcoltDcos Grooltocolt iloolrmo>loi
ceroreoA on*col4i1o1ao]cmJ.
lolG(O

"rerrillo

ooo'lormtlnflo

L(,(nno

r$.

lo)moa,d6rDcoi
(o

"L

at1 a> c otl

ti

cro'l

t&, Blciloloc06roo

,IL(BGU0OI6

d rt cu o (aJ uo oi @1 aJ L@ ol )
o

7

oel(o)ca oJel4lto)

(r)'l(ol

ol6moolo ol(o(ru(oc(,(o) Ps50B91OE

ml cn;

m)oa>Cei6 Lolm)6oil@lgg Grdcolos6rDolCrolcOlcelcOlaei GDrnaOIdoJrm cncu1ma,C
do-rgcslog;ge oJlcnS@o oom) oilploioolo olel4ll[cD GrO(ruJcBm Lol[ai@a5;
olc(o1aun1oil6, ocm6oBcra rn(oEollcm (odmoeorrD cnleLcr)ao;o " oo(DlorcrD.lcrilo" oorm
.,t]m5olo,o Gro(o1cu LUOAD (6rddorraosrm;. "oOtOCnl(Olol6mororoco rDo"lol(r) o1(o'il
&,ua Groolelo6rxosd6il oos,loileo) oelao)caolojloel a'rcmj]tsg croBJoolo mtlcrilocnilo;
olcrDL@Orooc6rrilo6cnj sJcil oLlelcotlo;orO'il. cruCoriloJoloiloel L.J6 eloco) .'oolrolofl
o;.lem m.) o.1.,-r (I) 6uElog 4let4illo)coolercojlaelcoiad m:crnlcoloolglaoJe oo(m

ot]rJ(o)oo "63ogs3oroilo1oo;rm]. orogileroecosjooro
el1cor; o oootol1ot5.,-r;rdep occo; pBESooorJo m)'l rn'l ooeo)6ei;o1g;gC oila'eoro
rsD6(roacd6il'
(n?orc6ruc(r)ollo P.]D 65ojlo@ 1ojcor5A,*]cil
"-roco6(Jo(oroilcr;
d(o'lL(ooJ(oocao)

BcoJollo

@,1,

oDooDocm orer4llLo) Grailcdod zoro

rergpCor oilecrrlo
Iury Report
We are pleased to inform you that we have completed the exercise of
evaluating the merit of cinematic excellence for the STATE AWARD. As Jury
members, the task was quite challenging and compelling. It was indeed
interesting and eventful and stressful, which are effected by incised viewing,

analytical deliberation and critical evaluation of creative merit of cinematic
art. In this process, we viewed 68 films within a course of 14 days. Based on

this exercise, herewith we present the deserving awards of excellence in
various categories.
Based on our obsen atioru

it is wonderful to realise that, there exists

tremendous potential in pursuing cinematic effort. But there is a dearth of
creative discipline to exercise over the faculty of imagination. It does require

inspiring guidance to reveal the truth in cinematic excellence for the
eruichment of this culture and the progress of mankind.
arroorcdoosa,rrE

r.

o'1a,4 a,mcol11roo

acoEc"ocuA

mtooiloccoila

ontol oilo0oauofl-

nildmcocoi

"61o. "-r'1.

onoEoauop-

(crfldmcanoiloi 2,oo,ooo/- qol@)o uo'leinLatso TnLamlofl^t1aa\o, ouooilQc@)a,(i
ruS
2, oo, o oo / - @J dt @l o ctol ei
|ot a mi all "L 1a otS o )

"
orn;.sr5oilcrudejo (r)ldoo orlgl(m orocelelcpila,g;os e"loilroo ocL(ooH oo6mo
"L

colcerlo rsroo(,)l6,oldoc(oto m.ro;"oooiloE rorgdlnorccorcoseolo 6,ol6IDcaocosQ)Jo

o;os o;otoeo:og

coo<ol oc cojl

orqoil"do,col4oiloi.

Grdcx

z. ila,t

o6rrBcolorotrD

6,roc,l1Lo)o - 6lq()cua olc6)

-

ffDoon(Ilc(o)a,d

mrcooc"d 6luc6ru] cmtrno

mro'l"d

-

m'ldmccocoi

(cnldmcanoilri

,

Gruccrul cm;rnc0

mrcooc"d 6ruc6rul cm;cnod

t,5o,ooo/- qara4o oolei"LotSo toJ1ooi@"lot((oaqo, m)oojl@carc,daei

75,ooo/- @loJ@)o cto'leinLotso {oJuoolio)lo4oaqo at'l(oo)
go-uoila,Ser

mrc"o"-tosotoiloE e"lojlao;rm

or5ccorooilerJos p(olcxolo

GrofrCrnJo

"-ro1"oo1ao;rm

oa,rn;olscoloet oj1gget3a,<d orgoa

roro"-r]rEcgoccor o,cd"-rcrnJreclolo'ilrd.

o'1a,4 mrooiltlcao'la,

orlo;

o-flgroo

ocodc.rocuA

( z,oo,ooo

/-

orlodorruaQ'

@]aJ@)o no'l ei"LoLso (.oJuoo1i@)lo4(Od)o

)

co6o)oco) oo3 ojl.,olcoro oflgcu<olccolcilor a5oo5recnolcoiloE ornlou5ocncp'loo Grqallel

odsloroloon(r)o rapojlcrda,olg oDoojl(l)c(n olaojla5.

a.

o1a,4 msoE

-

oilrncqoa,oa. sl.oo,

"-t'lgolo

-

am5ilgcso

(

t,oo,ooo/- qaJ@Jo

<to'l ei"LotSo

LoJcom;@:loJL(dro4o

)

raoolo;oo8oo@ldood5 sloj}omoiloE ni1crfi rcrolooa,c(olcoceol ocoJ6,Q)Jo tooor'loofl
grocoroofloofl cxcdocgoo(ololoaoJo o4l(o;o) '(,)o(n'
loroJcoslco66B<6
"6g;orceurd
oom) e,mcolcLo)oolo ojluolcru(n'lcolocoi olScoj5cnil{ oroorootAilgoAd.

s.

o'1a,4 rns'l

"-t'lLroo
(

- oBlosi oilgqooa
- cnmlocrn a,o'laeiloi ootggo

r,oo,ooo/- @JoJ@)o tro'ld"LoLSo tor@oi(o"la4ooqo

.,-r;oflco;

)

ocer"et5ooiloer m)1or'l aoc.ltcgooroiloop LoloDaool;o cruo:ld6mocao s"lor'l

<oor;o o.ila,cocrfldreoooodler;o (Dc)o)ceo) o"lroilcoflo8 rancuorolgil4toilcd.

6.

01a,4 m)reccu (r)soa

-

oerrila,eniooE or9.rco1

"-t11olo

-

a,m5lgcso

( 5o,0oo/- @JaJ@Jo

aldotcuSo LoJuoai@"loJL@a4o)

Groldrocxcm)(r) niloeoro <roolorec.srco4o ropclorolooccor ogrdeuerolag;o aolnco)roocaojl

o1a,or;g olojlor'loE <ooororc1gpgoilni.

t.

oi.a,,S m>rreoOr rnS'l

-

,-t11oto

- acerglgil

a,caorrm. .til.oa,

(so,ooo/- @)oJ@)o a'leT"LotSo LoJuooi(ofloJt(oo2o)
oco11o5cr3o o6}aicoo(o)ao]o criloaroro clcrdao5alorollo8

orcorDpSo oa,c6rBl oc[o)o B1ojl(oo(oto o]G(mcs

oo.to;oeccncsltsq cnicmoo

cnsorflg

ojJraDoco) oxDao)colc(oltDcos

roqoil.daro191.

a. ota,4

6rucero)coo

(orgena)

- ctrood

-

ot'l1coo

gaorercoE

<ngil

( so,ooo/- @)aJ1o)o uo'lei"LotSo l"Luoaia>1"L7toot2o)

or"k0oro;o 1.lroila,;eroccot mtc.,oolo5omiloE coccrjlcorcoor Grd@oo) <ro;tclolnsI4;oa,cerd
6rucooJBlojl@oro'iloE uodo)oc(o) psoolspl]aJua (r)solo'ilco euceloofl cood(oro'loolq
c cu orna,<.rE mrg

9.

d.sao o ccol.l orq on.sia,

81a,4 6rucero)coo

(ouenE)

o1

-

g

ron

oi.

croc6rxfffl corgol

- oe,cd4,g olccplc rcrogg oa,ccdcerc

ttlgtoo
( 50,ooo/- @)oJ@)o uoleT"LotSo

6Laaiofl"LjantS")

ca.,Lmclrocolc1'o;)oro'iloofl muoJcn m.lcosictdaocoolo:flrnccor'l mltcrollo g1o.floto G.Jcpllo
rot?or @6rrjl

g

cril

"d

e, g

o,

6'Dic

elJoool

o1

a,ol;

g ro c

ao1.

10.

016,4 a,mc6,!oroi

-

",tl1too

- a,o;oro e;roo0

( s o, ooo/-

e]o

@J

aJ@)o cnleioLot2o

Laruo

fiDefloa,l0c6

oi(ofloJL@ol

o

)

mro;"ooroilooa cncxcco.&flaoJffD ocdmd,glo .Jo1[omioc@6orJo ooo,cqoo]ao)

mroocejlo car(og ouoloorooilro; oyrrlloE agodslcorcao) eoJorol e;onofl

or5ro5

mirooccor a,Locoil.de,corooiloi.

a,5cooocoa
l'lgroro

-

rr. o1a,g

.1610.

oe.

octoca,5"demod

&csl .rrJ6o](m

G(r)oo

(so,ooo/- @JaJ@)o crolei"Lcu|o LoJuom;@"la4oo4o)
ojlocdtooccor o5<ro5coil.da,cooroiler;os emcm)rnde6cBoEad oo;croroa,lco

a,cdrc

(I)JlScllo.

n.

o,/,a,41

oiloaoroca5rooi

,rllroo
( so,ooo /

-

uo5co o-l;"daoood

- oc"o"uloo|

1.ltofla,coo

- @)aJ@)o oo'lei".totSo LoJlooi@floJt@oqo )

oercaoc(o

offioa nilmi ol".logs;ooilci

@rtocoJc(o)6'0Bog GDcxo]os ocrn;nu1o,tooo4o

olffilocollo c"-rcricni coJc6,coo) oa,s]ocdcos o.r;roilocolcol

ocd"lgcskd

rar9on.d6,

o1g<onoi.

r. ola,4 oiloooro (onoocicA"uoi) -

rn.

o'la,ot; "l;ettdorotlqo oolrna,ua genecaoil
olor,'lH.

a,loli

ole4 ocmo,raojlrocoi

-

o."61oi.ofl.

or'lgroo
(rco)o

-

&coc6rucsrl

-

ttrnsorcoiloE ro1onnlg...."

(so,ooo/- @JaJ@)o a'leio.tcttSo 6LaaJafla|aruSo
rort0oror;o drcct:5cooooccor

plcosla,gilalos

)

BSooJccD}colo

ol66rn) ormroilcri.

15.

o16d moo"ko mloojlDna,oa (rncrn")- ."60. Bco),rLrnoa

-

"-fl1olo

A,Coc6rUCg1 (rlfl".Oo

rnornfing;o;

(50,000/- qaJ@)o ooleioLot2o (or@o1i(o'ldJL@oqo)

m-roo'koocoarog cruocnrcor'tgil{ emco-lc[ol6sBg;os ocmmio,c
cxmn cqoilode,olgroilm;o ocuJoceo) ffDocD"loccDJecxo o@Jdo'lao)ormlo.
crocmiior"lco eigikor

16.

o'leg

(ruorn1ro

mrooiltDcqoeoa

-

oil"dem;

-

<ogp

oiled

((LrorOrorOo fiDo(,'l(o)o)

c-tlgroo

(5o,oo0/- @lorsD)o aleiacaso br@ot@floJt@roqo)
orc(oou(oJ (r)or'l(T) (rDo(r)'lo)

oo@ejleoa @s6,er6olt'il 6,[ocoJctor@BgJos ojlec(otoJ
a,srndIBgadd uooroil oJo,drmoild.

i.

o,J.a,.)

"-rlcmerril

<nc@a,oa

- nu;od m)crrolcod
ttromloqo olpla,ud"

O)Cmo

-

"-r'lgtoo

-(,)c

(5o,ooo/-

@lo

t@))o oo'lei"Lca2o LoJuom;(o'loJtora4o)

arco(ru(oc(,(ooc(o) oo@eiloroE crjlnd occjl &rocm)(Bdeoolo.) GrooJccolBJ ocdolao)

(sQelColo Oo0oejl.
18.

<nccor&

-

oa,.o6m).

(,)CC)o

-

"rnsorcor'lroE

,-t'lgrolo

-

A,CoG6IXCegl

o'la,g "l'lrmernl

'I[ro
rolofirilg"

(so,ooo/- @Jar@4o Ua'lei"Lculo 0,J@oi@floJ@)o4o)

uc5iloofl rruomSacocu;o miniloor;os aJtDcou(Bdeollo ffDicoro16,(ol
OCao)

GroelColoo.

g

ccolm)c[(B


Download SFA 2016 - Award DeclarationSFA 2016 - Award Declaration.pdf (PDF, 4.7 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file SFA 2016 - Award Declaration.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000566366.
Report illicit content