Kozicki glasnik 6 (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 18:42, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 698 times.
File size: 12.41 MB (48 pages).
Privacy: public file
File preview


PROSLAVLJEN DAN
GRADA

l\.{\

tISI(RS

SRTTAI\I
{

lr0s'l'A

PONOVNO
PRF]DSJIiI}NIK GR,\DSKOG tlD7,zr ti Sl.A'l'lNl

UKOZICAh'fANOM
MIJESDNI OEBOR

ffifrro
eeem
usciaii

tu

OPTIKA IGOR

Tambure
Martd
RADIONICA TAMBURA
Kresimir Marie
33520 SIATINA

CROATIA

Tel: +385 33

55] 440

Mob:+385 91 585 4483

Bana Jeladi6a I
Slatina Tel: 033/550-473
-a-

USKRSNA EESTITKA
GRADONAEELNIGE

USKRSNA EESTITKA
SLATINSKOG

Zupruxl vLADIMIRA
Srnlu.lnRtcA

Sretan iblagoslovlien Uskrs svim gradanima Slatine iprigradskih naselia u ime
Gradskog poglavarstva i svoie osobno
Gradonaeehica:
mr. Ph. Kseniia Plantak

USKRSNN CCSTITKA

NAEELNIKA OPGINE
NOVA BUKOVICA

SVI M STA N OV N IC I MA

O

PC IN E

NOVA BUKOVICA I VJERNICIMA ZUPE
UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MANJE
SRETAN

I

BLAGOSLOVLJEN USKRS
Nadelnik oP6ine Nova Bukovica
Tomo Jambre5i6

Premda se u narodu slavi BoZi6 vi5e no Uskrs,
uzalud nam BoZi6, kad to BoZi6no dijete, ne bi kroz
misterij patnje, smrti i uskrsnu6a, pokazalo da tojest

BoZi6 koji odnosi grijehe svijeta.
On sam veli za sebe: <Ja sam Put i Istina i Zivot:
nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.> (Iv. 14,6)
Svojim djelom i naukom jest pokazao put, ali svojim
Uskrsnuiem je dokazao zagarantirao, daje taj Put
Istina i Zivot.
Ako to vjerujemo, onda kao 5to BoZi6 ima svoju
veliku poruku dovjeku i dovjedanstvu: Da nema tako
malog i siroma5nog dovjeka koji je nevrijedan tvoje i
moje ljubavi i po3tovanja; Onda nam i Uskrs govori
svoju veliku poruku, a to je: Da je Zivot sebedarja
za dovjeka jedini put koji je Istina - pravi put i koji
donosi pravi Zivot, kojega ni smrt ne moZe prekinuti,
nego prerasta u vjednu radost.
U Zelji, da svi shvatimo da nam nema drugog izlaska
iz svih kriza, nego svakom dovjeku dati vrijednost
koju mu daje Bog, a na Sto nas upu6uje i misterij muke i smrti i Uskrsa Isusova; Svima svojim
Zupljanima, suradnicima, svima koje pomajem i koji
mene poznaju iskreno i od srca destitam USKRS!!!
Sa kapelanom i dasnim sestrama iz Slatine, slatinski
Zuonik i dekan:
Mons. Vladimir Skrinjarid

SADRZAJ:

zuJEC UREDNIKA
Kao

javio
Cestitke
Rij ed urednika
Proslavljen dan grada
Ivan Rostai ponovo predsjednik gradskog
HDZ-a u Slatini
U Kozicama novi Mjesni odbor
GodiSnja skupStina DVD-a Kozice
OdrZana izboma skupitina HDZ-a Kozice
Kozidani nastupili na pokladama
Upoznajmo nove kozidane
Moje djetinjstvo i Zivotne vizije
Aktivnost Kozidke omladine prije 35 god.
Duh iz kozidke kapekice
Pucat iu Isusu u usta
Problemi kozidana prije 20 godina
Kako su naseljena kozidka brda?
Kozice nekada i sada
Skola skola
HSS u Novoj Bukovici
Topolak - pduzetniika zona
Kirvaj u naSem gradu
The Hipsters
UdruZenj e obrtnika Slatine
Za5to viSe Skolovati frizere?
Frizerstvo kao umjetnost
Povijesni hrvatski grb
Urota Zrinsko-Frantopanska
Hrvati u Rumunjskoj
Droga - zamka puberteta
U Sladojevadkom Lugu novi mjesni dom
Trenutak poezije
Kratke pride za uslcrsne dane
Pnia rz Livota

2
3

4-5
o
7
8

9
10

u

PRIMJERAKA

(Koziakog glasnikaD da je
upitan svaki slijedeii broj.
tako oslaje i dalje.

Zahvaljujuii
gradonaielnici

Crads-

i

nasoj

koja

ima
puno razumijel anja kada je
u

pitanju (Koziikiglasnib

i

ovaj put dobili smo novdana

sredstva, tako

da se

nas

glasnik ne ugasi. Moram
naglasiti da je sye te;e doii do sponzora

i

donatora lo.ji bi

financijski pomogli. Ponovo apeliram na Koziiane, ko.ji

12-13

nas

t4
l5
l6

mogu pomoii financijski, neka to udine. Podsjelio bih i na

Kozitane. koji Zivc u zapadnim i prekomorskim zemljama.
a primaju (Koziaki glasnik), da svakiprimjerak (Koziakog

l8
l9

slasnika iznosi oko 10,00 L'una. Ako se podsjetimo da Je
zadnji broj tiskan u tiraii od 700 prirnjeraka, moiemo vrlo
lako izraiunati kolikaje crjenajcdne timzc, a \jcrovali ili ne.
na raaun (Koziakog slasnikD sligle su i prve koziike kune.
DVD Kozice donirao je <Kozidki glasnikr sa 300 kuna.

21

Zahlaljujeno DVD-u Kozice. Zahvaljujem

25
27
28

syima onimakojimcmole da se ne

17

30

3l
32
33

35
36
37

38

4l
42-43
44-45

CrteZ za naslovnu strancu izradio ie Zeliko Fiketa iz Radosa

8OO

sam napro5lome broju

kom poglavarshu

Humor

OVAJ BROJ JE TISKAN U

u

ilo

i na podrSci
(Koziaki
glasnikD
ugasi

i koji je ujedno ijedino glasilo slalinskoga kraja, r nalose
nasega sela Kozjca. Vjerojatno sl€ primjelili kada ste otvo-

rili

koziiki glasnik", da su

Nastojimo i

t

dimo

se da

ubaaenc dvijc stranicc u boji.

svaki broj koziakog glasnika bude

ilo hdlllet'ujr i r^omiJi.Buduar ddjc pred rrdlrrnd nal!cci
kiaanski blagdan Usks. svim Koziaanima iiitaleljima
(Koziikog glasnikD poZelio bih da ga provedu u mrru r
blagoslanju.

Urednik: Ivan Novakovia
Lektor.: Zorica Varga
Grafidka priprema, Alan Tukalj
Tisak: "Alrribia" Milanovac
Izdavad: Ivan Novakovit
Financijski pokrovitelj :
Gradsko poglavarstvo grada Slatine
Suradnici na ovome broju:
l'etar zarKovlc
Dragutin Pelikan
Ivana Novakovii
Rajka Balai

Slatina - hrvatski primjer grada po mjeri svakog
dovjeka
SLATINA - Volontcri Crvenoga kriza u Slatini imaju
srciu da su u gradu i na podru6ju gdjc lokalna i regionelna samouprava imaju razumrjevanja i osjedaja za tu
djelatnost, jer samo na takvim podruijima Crveni kriz
moze joi vise postiii, rekao jc preds.jednik Hrvatskoga Crvenog kriza Jadranko Cmia na sve6anoj sjednici
Gradskog vijeia Slatine u prigodi blagdana gadskog
zastitnika sv. Josipa i Dana grada. Slatinsko Gradsko
drustvo Crvenog kriza, naime, jcdan je od dobitnika
Zlatnc plakete grada u povodu 90 godina postojania
i rada, uz Nogomehi klub Slatina za 85 godina i Ru
komctni klub Slatina za 50 godina rada- Srebme plakc!!dobili su Gradsko pjevadko druitvo "Zrinski". amatersko lutkarsko kazaliste SLAMALKA, easnc sestfe Presvetog srca lsusova u Slatini, amcriika fondacija .\EDCro NGO te Ksenija Vujanovia-Juras, Analelka Zelenko.
Jadranka Srdod i Jadrenko Sacher. Dodijelenoje i sedan
znahvalnica. a javna priznanja TasluZnim gradanimaorganizacijama i udrugama uruiila je graclonadclnrca

Ksenija Plantak u nazoanosti gencralnog konzula Rll
u Pe.ulru l\Jrri Brndria.:irb.'Iskuq z.srupnrkr 7.likr
Peceka. zupana lvana Begovita, prcdstalnika Druil\a
prijateljstva Katalonije i Hnatske. humanitamc udruge
Znro goruSiaino iz Engleske, gradova Virovitice. Ora
hovice. Osijeka iBelog Manastjrate prijatcljskih grado\ a
Szigctvara i Novog Vinodolskog, kao i brojnih udruga.
Bolno smo svjcsni da SlatinaproZivljavateike gospodarske i socijalne prilike, reklaje na sjcdnici gradonaaclnica
Plantak. Trudimo sc u Gradskoj upmvi maksimalno
ubla2iti egzistercijalne probleme svih gradana i istovrerncno stvoriti u\jere za otvaranje no\ih radnih nrjesta.
Od imovine Grada i objckata koji su vraieni Gradu u
vlasnisrvo osigurali smo oko l2 mil tuna kuna za ra7\'oJne
programe i priskrbili dodatnih 38 mitijuna kuna dircktnih
ulaganja hrvatske Vlade, drzavnih javnih poduzeia lc
douacijr. U nroprarnima /a rast gospodar*t\ c osigurano le
25 milijunakuna kroz Poduzetnik I i 2, djme smo stvorili
uvj.ete za otvaranje tristotinjak novih radnih mjesta u o\ oJ
godini. Na putu uspjesnog mijenjanja stvari te izgradnje
dragog nam grada i domovine dekaju nas veliki napori i
izazo\i. zato nam je potrebno puno rada, samopouzdanja, politiakc etike i koreldnog qdnosa prema svima koji
rade u ovom gradu, rckla je slatinska gradonadelnica.

u

Cradonacelnrca Kscnija Planlik

r)f,

lfli

T
--E{ryfrffi-

obnovljenoj zgradi nekadalnje Skole.ucen,ko
r pnvrcdi ol\oren je CcntJr za rad nevladinih organizacija povrsinc 550 6et!ornih -.,1'1,
Kljui"t"
prirnilaje
- uotila
-,,-.^i,;.
Grad Sla- ''
Ministarst\o rada i socijalne skrbi, i'lJ"-,

ta.jnica Udruge tjelcsnih
uredenje su
invalida Andelka zclcnko
;;;;';-s;i;
rina, crveni kriz i me.runarodn ;;.
"
ie, osim gradskih udruga. djelovati i slalinski Crveni kriz te Gfadulozili 1,2 mili.juna kuna. a u kome
ski radio Slarina. Tajnici Druitva distrofidara. invalida cercbralne i djeije paralize i ostalih tjelesnih invalida

Andelki Zelenko kljudeve spccijalnog vozila za prijevoz osoba s
invaliditclom urudio je predsjednik Crrdskog r ijeca Parao Caiic.
"Slatina je darivanjem ovoga vozila

I

i

uredenjcm prostorija za nevladine
udruge na najboljem putu da postane hrvatski primjer grada po mjeri
svakog to\jeka," rekao
pred-

je

sjcdnik Hrvatske zajednice saveza :
udruga osoba s irvaliditctom dr.
Zorislav Bobui. Otvorenju zgrade i
primopredji vozila nazoiili su brojni gosti, medu kojima i zamjcnik
veleposlanika SAD Patric Moon
te predstavnici AED-a. USAID-a,
CToNGO a, OGI-a i drugih udruga.
Vjenac na spomenik poginulim hrvtskim braniteljima poloZio je i
Ponosni na 707 godina od prvog
Jadranko Cmii, predsjednik Hn'atskogcrvenog kriZa
spomena gradskog imena u pisanim
dokumentima, Slatiniani su svoj blagdan razliditim kultumim, sponskim i gospodarskim programima obiljeZavali puna dva tjedna. Na dan blagdana
sluzcnaje svedana sveta misa u Zupnoj crkvi sv. Josipa, polozeni su vijenci na spomenik hrvatskim branitcljima i
Kri2 rrruienika. a tijekom obiljcZavanja gradskog blagdana organiziran je niz sportskih nadmetanja, gosrovaloje
virovitiiko Kazaliste, odrzan Festival predikolaca, priredba udenika OS Josipa Kozarca teje postavljena izlozba
slika Slatinianina Josipa Milkovi6a. Gradska Turistidka zajednica i tvrtka Stari podrum p redili su izloibu vina
slatinskog vinogorja, a g€alane je posebno obradovalo of!orenje urealenog cestovno-Zeljezniikih prijelaza s polubranicima u Ulici Matije Gupca. Za tu in\.esticiju i za urcdenjejos dvaju prijclaza iz proraauna Grada, Zupanije
i Hrvatskih voda ukupno ie biti ulozeno oko icliri milijuna kuna. Uz modnu rcvi.ju na kojoj je sudjelovala i Miss
HrvatskeAlcksandra Grdii sveaanoje otvorcna robna kuaa Trgotekstil. u kojujc virovitidki Trgocentar uloZio lnili
j un eura i u kojoj je otvoreno l2 no|ih radnih mjcsta. tc novourealena poslovnica Privredne ba[ke na Trgu sv. Josipa.
Tekst i fotografije: Petar Zarkovii

AKO ZELITE UEINITI DOBRO DJELO,
A OSOBAMA S INVALIDITETOM ZIVOT SRETNIJI I
LAKSI, POMOZITE U OTPLATI I ODRZAVANJTJVOZILA ZAPRIJEVOZ OSOBA U KOLICIMA UPLATOM
NA RAdtn\TE OTVORENE KOD SLATINSKE BANKE
BROJ: 2412009 -11200056 1 2 KLINSKI

LI

0300-343430995 DEVIZNI
SWIFT SBSLHR 2X
SVRHA UPLAIE: KOMBI 2004.- 2009.
7

Ivan RoStaS ponovno predsjednik
gradsko g HDZ-a u Slatini
SLMINA - Sabonki zastupnik i predsjednik Zupanijskog odbora HDZ-a Mato Stimac iestitao je gradanima

i

Dan grada na izbomoj skupitini slatinske Gradske organizacije stranle jer, kaZe, nije to
imao priliku udiniti na svedanoj sjednici Gradskog vijeda buduii da nije primio poziv na svoju adresu. Zamjerio je koalicijskoj vlasti u gradu nesuradnju s aktualnim predstavnicima drZavne vlasti, jer se isto doblagdan sv. Josipa

t-

Celnici gradskog HDZ-a u radnom predsjedniitvu skupstine

godilo i pomoiniku minisfta gospoda$tla Tomislavu Tomiiu te saborskom zastupniku Josipu Dakiiu.
"Ako koalicijska vlast 2eli dobro ovom gradu i svim gradanima, na njima je da upute zahtjev i pozow ak,
tualne ministre, jer jedino na taj nadin Slatina moZe iii naprijed. Ne moraju nas voljeti, ali poitivati volju
birata od 23. studenoga sigumo trebaju," rekao je Stimac. Dopredsjednik Zupanijskog odbora HDZ-a i
pomoinik ministra gospodarswa Tonislav Tomii izrazio je uvjerenje da ie predsjednik stranke i Vlade dr lvo
Sanader s uinistrima i suradnicima ipak "ne5to napraviti da se u ovoj driavi napravi red te da se tu ddavu
poituje," kao sto ie vlast poStivati ono ito je za drZaru najvaZnije, a to je svaki dovjek, radnik, majka, dijete.
- HDZ je u Slatini dobio najveii postotak glasova na posljednjim izborima od svih gradova u IV izbomoj jcdinici, alitaj rezultat nije prcpoznat i vrednovan na driavnoj razini, rekaoje predsjednik GO sfianke Ivan RoitaS.
SadaSnjoj vlasti koalicije u Slatini zamjerio je keditno zaduZivanje od 12 milijuna kuna bez javne rasprave
i konsenzusa svih stranaka, zaduZivanje Komrada koje je omoguiilo ulazak Hrvatskih voda u vlasnistvo tog
poduzeia, gubitak Doma zdravlja provedenim ujedinjavanjem, rasprodaju gradske imovine i pokretanje projekata bez opravdanosti, poput ekosela. Ivan Rostai ponovno je izabran za predsjednika Gradske organizacije
HDZ-a pa ie biti i slatinski izaslanik na 9. opiem saboru shanke. U Gradski odbor HDZ-a izabrani sujoi RuZica
Ccriri, DraZen DijaneSii, Damir Dudovii, Igor FazekaS, KreSimir Fudkar, Viinja Kajzer, Goran Kovad, Duro
Matovina, Dario Medvcd. Robertino Repic. Tomislav Semak, Zeljko Vrban. Antun Vujii i Tomislav Vukclit
Petar

Koziiki glasnik

Zarkovii

U KOZICAMA NOVI MJESNI ODBOR
Sazivom gradonadel ce mr ph- Ksenije Plantak odrZana je konstituirajuia sjednica Vijeia mjesnog odbora Kozice 13. sijednja 2004. godine. Sjednica je odriana u maloj sali Mjesnog doma.
Na dnewom redu sjednice
bio je izbor predsjednika
i podpredsjednika Vijeia
mjesnog odbora. Vijeie

mjesnog odbora Kozice
tine 7 dlanova i to:5 iz

HDZ-a (Dario Medved,
Igor Heniz, Mario Zagorac, Ivan Medved (Anin)
i Ivan Medved (Ica), te
sa zajednidke liste HNS,
HSS i SDP (Ltka Za-

gorac

i DamL Feldi).

Najstariji dlan MO Luka
Zagorac predloZio je

da buduii

predsjednik

MO Kozice bude

Dario
Medved, Sto su dizanjem
rul-u ostali dlanovi prihvatili. lvan Medved (Anin)
Sjedniu Seio MO Kozice
predloiio
Ivana Medveda (lcu) za podpredsjednika, Sto
takoder dizanjem ruku prihvaieno.
Nakon toga preilo se
na tajno glasanje. Jednoglasno za predsjednika MO Kozice izabran
Dario Medved,
za podpredsjednika tvan Medved (lco). Gradonadelnica
novoizabranom MO Kozice destitala na rzboru te mZeljela da svoju duinost aasno sluze u korist svojega sela.
Pod todkom pitanja i prijedlozi gradonadelnica je napomenula da je u planu izgradnja nogostupa Kozice Slatina. Mrtvainica rchbau sistem trebala bi biti zavrsetra do konca 4. mjeseca, te na maunu za mrtvadnicu
ima 50 tisuia kuna s kojim ie mjesni odbor moii raspolagati u daljnjim zavr*nim fazama mivainic€.

je

je

a

je

je

je

-

FRIZER
..IVAN"
vl. Ana Novakovi6
Tel: 033/551 - 910

SVIM KORISNIEIMA
NASIH USLUGA

Zprro

SRETAN

I BLAGOSLOVLJEN
USKRS
Kozitki glasnik

G ODIS N JA S KU PS

N W,q OVO-A KO Z I C E

Codisnja skupstina DVD-a Kozice odriana je 15.2.1994. godire u velikoj sali M.jcsnog doma. Od .12
aktivna dlana i l2 podupirujuiih sl-up5tinijc prisust!ovalo 40 dlanova i 30-oro djecc. Od gosttu bili su pozvani:
Batur,
prcdsjednik VZG
Slatine, dopreds.jednik Zeljko
Matai.ja tajnik
Milan Stipanii.

Marko
i

Predsjednik
DVD-a

Kozicc
Zdenko KiS otvorio je skupstinu
u svome izla
ganju izvjestio
radu DVD-a
Kozice. Naglasio je da je proila
godina bila jubilama (70. godina
DVD-a), teje povodom toga orgaGosti i domaCini .a v'ieme trajanja sktpSline
nizirana proslava na koju se odazvalo
DvD-a.Irotekle godine odrzano je l0 radnih akcta na uredenju
spremiita i igralista za natjecanje, tcjc odriano 30 sastanaka.lvan Medved (Anin), zapo\jednik DVD-a u svomc
izr,jciiu istaknuo je da je protekle godine koziiki DVD bio domaain vatrogasnom natjecanju grada Slatine. Na
2upanijskom takmidcnju u Vukosa,,ljc\ici 15.6.2003. godine kozidka djeca (mali vatrogasci) osvajaju 2. nljesto- Nadaljc, zapor.jcdnik je naglasio da sc radilo dosta na popunjaranju opreme i na prevencti. U proteklq
godini u Kozicama nijc bio niti jcdan po2ar. Djcca (6-12 godina) za boziine blagdane bila su na svedanosti
VZG Slatina kod gradonadelnicc Kscnije Plantak gdjc su bili darivani. Nakon iz\jeSia zapo\jednika preSlo se na
raspravu.Jozo (Zeljko) Lipovac postavio je pitanje gdje je novac koji jc prik'upljcn prijc 3 godinc od ikolarine.
Ivica Krznarii dao je prijedlog da dlanarina aktivnih alanova budc 30 kuna, dok zapovjcdnik ivjca Mcdvcd
predlaie 20 kuna, Sto je i prihvaieno. Nakon skupitine pripremljen jc domjcnak za gostc i dlanovc druStva.

i

o

ll

0nlilllAcrffi

n K0zllE I sP0lllE B0lEsTl
Dr. med. Ivsnka

Muriii

spec. dermatovenero log

OSIJE
Narudibe

na:

Strossma era14 mob.098/ 934-77-l I

Ikat

ili

tel.03 I / 28-38-48

RADNO VRIJEME
ponedj eljak i petak

utorak, srijeda i detvrtak
Koziiki gldsnik

g00 _ 1200
1-Too - 2oon

drugi termini i
subotom po dogovoru

ODRZANA IZBORNA SKUPSTINA HDZ-a
TEM ELJNOG OGRANKA KOZICE
Miesnom domu 29.2-200.1. u Kozicama odr2ana jc izboma
skupitina HDZ-a Kozice. Gosti skup:rine bili su I\an Roslai. pred
sjednik Gradskog odbora ipredsjednik Kluba rijeinika HDZ a u
Gradskom vijeiu Grada Slatinc, Zcljko Vrban. Zupanrjski i grad.ki tlopred.iednik HDI-a. K-rcirmrr l-r,atJr. i an Zupanl'ko
uJbora IlDT-r i Tupaniiski rrlccnrk 7up:,nrje rir.rritrcko.podravske i Tonlislav Vukelii. gradski \ijeinik i alan HDZ a.
Skupstinu je otvorio predsjednik HDZ-a Kozice Zdenko
KiS, koji je govorio o radu HDZ-a u prorekle dr ije godine. Napomenllo jc da veaina aktivnosti HDZ-a Kozice bila u suradnji sa
drugim organizacijama u selu kao sa: Nljesnim odboroln. DVD om
Kozice. nogonetnirn klubom. a naposc s Cradskim odborom HDZa Slatina- U proteklom mandatu organiziran je N,lemorijalni tumir
(lvica FilkoYia i Perica Sabo). 01\oreno je djedje igralisrc koie je
donirao Gradski ogranak HDZ-a. \4jesnom odboru Kozica. Po
nlognulo je u organizaciji i vodenju 70. obljemice DVD-a Kozicc.
lLreden je Mjesni dom i Vatrogasni dorn ie nogometno igraliile.
Sve ovo nc bj biio rnoguie ostvariti bcz s\'akodne\nog angazmana
nekolicine u stranci. Mora se naglasiti ili. bolje reaeno. zahvalttj
\,jemim ilanovjnla i sjmpatizerima IIDZ-a kojih je u Kozicama
zarsta mnogo. ito se vidi i po izbornim rczuhatima. U Mjesnom odboru Kozice od 7 tlanova Vijcaa ntjesnog odbora. 5 su dlano|i Predsjednik HDZ-a Kozice Zder*o KiS
HDZ-a. nagldsio je predsjcdnik KiS. Kod izbora no\oga prcdsjednika stranke ponovo je izabran Zdenko Kii sa aet\erogodiinjinr nandalom. IzvrSni odbor HDZ-a dine: Tollrislav Bunela. Tomislav KiS, Dalibor \4edred- Dario Mcdvcd. han Medved (iz ulice Rint) i lvan Medved (lca).

U

trTANJI PROI,IET
U KOZICKINT

TRGOVINAMA
Dolaskom velikrh supennarketa

je ipromet

u

nas

gad,

opao

malih trgovina u

prigradskim naseljima. Kada
smo pitali nasu koziiku trgov-

kinju SnjcZu Cadu koja radi
u prodavaonici <Slatinka) je

li i

kod nje opao promet. pof

rrdno je odgovorila. <Ali nisu

kivi samo supemarketi. vei
i nedostatak novca kod naSrh
seljanaii, odgovorila

je Snjeia.

Koziiki glasnik


Download Kozicki glasnik 6Kozicki glasnik 6.pdf (PDF, 12.41 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Kozicki glasnik 6.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000574356.
Report illicit content