Kozicki glasnik 7 (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 20:03, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 415 times.
File size: 15.74 MB (60 pages).
Privacy: public file
File preview


en s

rt r x g

Lta Lr,al t
R E P RE z

E N TAT I

vc I MA

ZNIKI I STIPECU
ZLATNA MEDALJA ZA
TANru BUNETA

SPORTOM PROTIV
OVISNOSTI

,.,"q1

KOZICKA MRTVACNICA POD

0sluuR\l{jt,

.PAUN.

ZAGREB

rrEuruuSntrflf,u0Irm
lStrtlllil.l.lDnO
t l.lt D3J ltl'l l0. e8l Cl| lll.Z0
r.lrrt! pur.lr|ripeil.hlni.h

ro

r|r.'|orl

OREMI,IS-TREYD

d.o.o.

za proizvodnju i trgovinu
SAI.ON NAIYIIESTAJA

*(*t'r

{run0P[-$n$
-A- -*
Lovadka 29, 33520 Slailna
Fox.: ++385 (0) 33/562-261
Tel.: ++385 (0) 33/400-302
GSM.: + +385 l}J 98/342-306

.RI'-DR"
KOStI tcA . t-RttleRA
M. r'll a hLt I tvAI (-)Hn

V|. nudolf

Ttt.a

22518 N. BUKOVICA. Vukovarska 56

Ict

tll66{.It0

iloL

0fUll,{.it{i

-'A

SADRZAJ:

STR\\IC-\

Povijest Kozica
Kozidka mrtvadnica pod krovon.r
Kratke pride iz Kozica

4- 9
'10

5K(Jla sKola

t4-16

Rodeni - umrli
50 godina braka
icstitke. kozidki mladenci
100 g. novobukovadkc crkr e
Zahr.ala naielnika Janrbreiiia
Prra priicst

ll

-

13

-22

28-35

Darnir Striber - rrali Pitagora
Bukovadki Antuno\ ac dobirl

37

svoga zaititnika
Kr (tenje sedmoea djcteta
obitelji Paric
U posjct Gornjen Viljenr
Por ijcst sela slatinskog podrudja
Bakic - Gomji Nliholjac

38

\latkanlc
Seoska olimpijada u

42

Sladojer cirna

Sretla obitelj Jakor ic
Najbol.ji udenici
Biciklistidki put prijateli stva
Nogometno igraliSte u Hrastiku
Ljepota imena
Sport

roezrlt - Snlezana

z

pollavarst o erada

SIatinc. Poglavarsno

26
27

DVD r.vova Bukovica

obilja materijala i broja
stranica. Financijski
su nas pomolli: Grad-

17

z)

Nczaborar,na baStina

ito.jc uobiiajcno zbog

sko

23

Krizla

Or aj broj izaSao
nceo

.jc ncito ranijc

17
18

20

Rijec urednika

39
40

4l
43-44
4f
47 -48

opcinc

\o\

a

Buko! ica-

Pogla\'arst\o:upanije
\ iro\ itiiko-podravskc
te novobLlko|aaki
obnnici. Posebno nas jc izncnadio novobukovaiki
donator i humanist Stjepan Pitler Piita,

koji

jc

poslao 100 USD za Koziaki glasnik.

S\ ima iskreno

zahlaljujcm.
urcdnik: Ivan Novakoli6

suradnici: Draeica Sulak. prot'.
Peral Zarkovii. prof'.
Branko Sipura- Zupnik N. Bukovica

l|ana No!akovic

)

lezi1n3

z

a\

|

Rajka Balai
Sla\ko Bujanic
Jclcna \latosevii
\lile Torrljenor ic
lcktorr Zorica Vraga, mastavnik hnatskog jezika
graliika priprcma: Alan Turkalj
tisak :".\kribia Nlilanolac
rzda\ nii han Nolakovia

49
50
51

52-53
3\

Istinitc pride iz povijesti
Pouine pride
Humor

54

|

56-57

Ovaj broj je tiskan
800 primjeraka

58
58

u

PLaxrrr<
mr. ph. Ksenija Plantak
Bana Jeladica 8
SLATINA
TEL ro33 554-001

Ktrit'ki

glasttik

IZPOVJESTI KOZICA
DESET GODINA OD IZGRADNJE KOZICKE

CRI(VE
U Povelji o izgradnji kozidke crkve koju je napisao biv5i Zupnik
Alojzije Stanek prije deset godina pi5e:
Povelja
Za vrijeme vladanja crkvom Pape Ivana Pavla Il i za vrijeme predsjednika slobodne, neovisne drZave
Hrvatske dr. Franje Tutlmana i whovnoga poglavara ZagrebaEke nadbiskupije Kardinala Franje Kuhariia, a za
ZupnikaAlojzija Staneka, povodom 900. godi5njice Zagrebadke nadbiskupije i dolaska oca Pape Ivana Pavla

II. u }lrvatsku, 10. i ll.D( 1994. sagraalena je ova prekmsna crkva u Kozicama. Izgradena
Gradnju je vodio sam Zupoik a pomagali su:

je

za

2 godine.

crkveni odbor Kozica, Zdenko KiS, Zeljko
Filkovii, Mato Krpadii, Duro Vidas, Josip
Vidas, MiSko Medved, Josip Krpadii, Jozo
Medved, Stjepan Medved, Perica Medved,
Andrija Medved, Ana Vidas i Janja Medved.
Pomogli suineki poslodavci iz Slatine i pojedinagospoda: Zvonko Berlii. Milan Jaolovii,
Franj o Koko5ka, Milan I(mj dl i Branko Neki6.
Posvetu crkve obavio je 24.IX. 1 994. kardinal
Franj o Kuharii. Nazodno je bilo I 8 sveienika
i mnogo vjemika. Vrijeme je bilo prekasno.
Kumovi su bili Vlasta i Zvonko Bertii.
Zemljiste je darovao Petar Medved. Nacrt je
nadinila ing. Melanija Saler-Stanek. Crkva
je sagradena na dar Majci Bo{oj i sv RokLr.
Ova crkvaje slika i ponos sela Kozica, iupe Nova Bukovica i domovine Hrvatske-Vje6na hvala svima koji
su pomogli i sudjelovali u gradnji ove crkve.
Kozice, 24.lX.1994.
Alojzije Stanek Zupnik i Kanonik

OBAVIJEST
Povodom proslave l0-godi5njice posveienja kozidke crkve,

prisatnoiiu avelidate ovaj mali jubilej,
misa Poldanica odrZat te se26. rujna 2004. godine u 11.oo sati.

pozivamo
Svedana sveta

Vas sa svojom

I]\VESTGRADi\JA

PODUZECE ZA GRADITEIJSTVo I INZBNJBStr.IC dqo.
SLATINA, Industrijckg { o Tct./hx 03v a5}2611, 55}?I}
Koziiki glasnik

IZPOVIJESTI KOZICA
Dostojan vatrogasac
Daje D\rD Kozice prije 50 godina (31.10.1954.) imalo problema sa svojim dlanovima, vidljivo je iz ovoga
zapisnika koji donosimo.u izvomom obliku.
zaplsnlK
lzvanredna skupStina Dob.ovoljnog vatrogasnog drustva u Kozicama odrZane dana 31.X.1954. godine da je prisutan dlan upravnog odbora podsaveza Podravska Slatina komandant Papa Antun.
Predsjednik otvara skupstinu (Medved Marko
urednika
predlaZe dnevni red.

l)

Posto ie

op.

i

dosta

dlanova odsutno na radovima prisutno je 13 dlanovaPosto je D\D u r€organizacijskom stanju, tajdk D\rD-a dao
je slijedeii prijedlog: (Da se svi
prisutni dlanovi obvezuju da 6e
ubuduie izvdavati duZnost dostojnog vahogasca, te da i odsutni dlanovi imaju se pridrzavati
istih obaveza, te ukoliko koji
ne bi prihvatio izvrSenje dostojnog vatrogasca, zakljuauje
se da se briSe iz DVD-a.>
2) U vezi kuna koji 6e se
odrzati za podoficire, kurs u P
Slatina prijedlog je za Filkovii
Vinka koji nije odbio isti rego se
sloZio sa izjavom da bi bio voljan
to pohadati. Komandant brigade
izjavljuje da se dostavi popis komandira sa izvrsenim ispisom.
Zapisnik potpisan,
Kozice 31.X.1954.
l. Stevo Dunkovii
2. Mato Medved
3. Marko Medved

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DVD Kozice 1954. musko odjeljenje

Duro Vidas

Ftu\jozagonc
Branko Novakovii
Mirko Pavlelii
Tomo Cader
Vinko Filkovii
***** Pavlesie
Jozo Medved
Mirko Kas

13.

DVD Kozice 1954. takmidarsko odjeljenje
Sa lijeva na desno: Marica Kaurii,Mara Radanovii,Lela Vopalka,Anka Kas,Lela Bobovdan,Liza
Medved,ZoraFilkovii,Ana Buneta - duie Mlado Vejii,Milan Stipanii,Andrija Radanovii i Vaso Vejii.

Koziiki glarsnik

IZPOYIJESTI KOZICA
Aktivnost kozidke omladine prije 35 godina
Zapisnik Omladinskog sastanka scla Kozica 23.VIll 1969. godine
(Originalan prijepis)
Sastanakjc otvoren sa slijcdeiim dnevnim redom.
Izvjeitaj iz Komiteta Podravska Slatina
Izvjc5tajblagajnika

1.
2.
3.
L

.

Razno

Pod ovom toakom predsjednik Omladinske

orga-

nizacije Medved Ivan-Vlado proiirao je dopis iz Komireta.
Na ovom dopisu bilc su napisane prcporuke izadaci SOH Podravska Slatina. Kada su zadaci i preporuke bile proditane prcilo
se Je na drugu toaku dnevnog rcda a to je: izvjeitaj blagajne.
2. Drugarica blagajnica Dorii Marica upoznala je omladince
sa stanjem blagajne koja sada iznosi oko 26,200 stadh dinara.
3. Ramo: Pod ovom todkom bila je diskusija o sredivanju
(selske kuie)). Prijedlog je bio da se u sali za plcsanje stavi beton.
Drugarica Vandro5 Marija dala je prijedlog da se pozoru pred,
Blosdj"icd .\tdtku Donl bna deetu) t
stavnici drugih organizacija i zajednica sela Kozica da sudjeluju
lrti^It
s PeticoDt lfulvl i,1ni.r," Cddel
na jednom nasem sastanku gdje bi se rijeiilo pitanje o uredenju
(selske kuie)), jer zajednidkim snagama moglo bi se rijcsiti lakse i.icdnosrarnije o'o piranje. Taje odluka
paladaseusubotu30.Vllll969.godineod12isastanaknakojemieprisusno\ariprcdstavnicioslalihorganizacija.
Sa ovim je sastanak bio zavrSen.
D. NIcdr cd

Izabran prvi Mjesni odbor
(10 godina Mjesnog odbora Kozice)
Koziiani su poslije Domovinskog rata medu prvima izabrali svoj Mjesni odbor pn,i izbor \Ijesnoga
odbora bioje 10.7.1994. godine. od actiri predloiena kandidata za predsjednika Nljesnoga odbora pcrica
Medved, Zdenko KiS, Zdenlo BariSii i Josip Krpadii jednoglasno je izabran Perica Lgr; :;.Medved. ilanor e Mjcsnoga odbora
saiinjavali su:

l.
2.

Ivica Medved
Dario Kaurii

5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

t Kovlc
lvan Medvcd
Zdenko BariSii
Perica Medved
Ivan Medved
lvan Novakovii
Zdenko KiS
Josip Krpaiii
Nikola Grbac

J,
4.

Z,etlKo

Mjesni dom Kozicc u

Koziiki glashik

\.':::

.

' ..:r

odbor

199,1.

IZPOVIJESTI KOZICA
Skolska godina 1944.145. u Kozicama
Prenosimo autentiini zapis uiiteljice Zorke Molk iz ikolske spomenice Kozica, ali ga ne snalramo ujerodostojnimjerje pisa istim perom i u jednome dahu sve do 1951. godine. StarUi Koziiani neka sami prcciene
istinitost dogadaja.
Skolskagodina 1944./45. podinjc 15. kolovoza 1944. Radomjepodelo, ali svejcunckoj nervozi iodekivanju,
dok u sumradje 23.IX dolazi auto s partizanskim predstraZarima i zauzima poloiaj u selu Kozicama. Uveder
oko 7 sati podinju na selo padatitopovski meci iz Slatinc, koje nam SaljuDomobranii Ustaie. Noiu oko l1 sati
nastaje pred Skolom ljuti okrsaj izmeduNOV i Ustaia. Koji su se prugom
pribliZili selu. Topovi tuku od Slatine, strojnice,puSke,bacaai, topot, vika.
Ustaie su odbijeni, a NOV zadrZaje poloZaj u Kozicama. Nakon Zestoke
borbe od tri dana i noii, Slatina bude oslobodena od okupatora i njihovih
slugu, a NOO ulazi pobjedonosno u Slatinu, te zauzima cijeli slatinski
kotar Odmah se uspostavlja novi poredak na oslobodenom teritoriju.
Uaiteljstvo dobiva nove direktive za rad u duhu NOP-a. U ovoj
poiinje
ikoli
odluka u novome duhu 5. listopada 1944. godine. Rad
sc odvija normalno uz male smctnje, jer nema novih udZbenika nego
se sluZe Stampom, omladinskim iasopisima. Djeca pohadaju Skolu
koliko je mogu6e, jer je nestasica obuie i odjeie. Dnc 5.XI podinje
uditeljski kurs kojemu je svrha. da uditeljswu pravilno prikaZc NOB i
NOP u koliko bi se moZda naSlo koga, da nepravilno shvaia i tumadi
NOP Kurs se odr;aje u Podravskoj Slatini do l5.XL Poito je zaprijetila opasnost kurs se zavrsava. Radi ratnih operacija obukaje prekinuta, te podinje opet radom 22.XI uz manje prekide od dan-dva, dok u
Skoli boravi NOV-a. U Skoli se radi prema novome nastavnom planu
u duhu NOP-a. U selu radi Mjesni NOO, koji uz ostale organizacijc
Kozidki domobrani ll svj. rat
pomaZe NOV-u, a pomaZe Skoli odredivSi tko ie rezati drva, itd.

i

IZGRADNJA SVIH VRSTA ZGRADA
NISKOGRADNJI
OBJEKATA
OVLASTEN I KROVOPOKR IVAE

Vl. lvica Zupan, Vukovarska 7, NOVA BUKOVICA, tel/fax. 033/ 564-251
Koziiki glasnik

IZPOVIJESTI KOZICA
Kozidki daci prije
45 godina

Uditelji i mame su nam uvijek govorili: <Tko radi, ne
boji se gladi)r.

Stafetu smo 25. svibnja svake godine dekali i morali
veselo klicati <Zivio drug Tito i PartijD.

Uvijek su nam-stavljali Subare na glave i govorili:
(Subam ti slaw duvan.

Na.Se

pwo putovanje vlakom u Zagreb bio nam je
nezaboravan dozivlj aj.

Koziiki glasnik

TZPOVIJESTI KOZTCA

Povijesni dokumenti o Kozicama
.%,)

Vei

smo u nekoliko navrata pisal i u Kozidkom glasniku da u Grad-

skom arhivu u Osijeku postoji dosta neistra2enii dokumenara o
nasemu selu. U ovom€ broju objavit iemo dva autentidna sudska
dokumenta, gdj€ se naii seljani u jednom tuze protiv vlastelinstva virovitiEkog, a u drugom ispravak pogresaka u guntovnici.

/a

'-/r,.

-"42-zzz4'-.-..'-

"52

-r4o--"./o.o'*,'o"z''

Broj:374-1869
Slavnom kalj. Hrvatsko Slavonsko
zemaljskom
financialnom ravnatelj st!'u u
Zagrebu

-i."-z"Z-/"-.t*;--4.
.24*.*"A"-;;r/"/%7-

U urbanskoj pamici po
opiini Kozice stare prati Vlastelinstlu Virovitidkom poradi odcepljenja
i

pasnjaka Sume povedenoj dosudjen
opiini prostor iumski od 36 jutara 1000
M fatih u Sumi Grabovac zvanoj istoj
opiini stare Kozice prigodom obavida
dnc 25. travnja 1868 na licu mesta ovrske
u faktiini posie predan jest, doaim pa
ako bi Sumski prostor takodjer na opiinu
gmntovno prenesen bio, to se dotiino
ovr5beni zapisnikod 25. travnja 1868. br
166 slar,nom kalj. Zemaljskom financialnom ravnateljstlu radi valjane porabe uz powatak sluzbeno i uljudno salje.
KraUevski sudbeni stol ;upanij€
Virovitidke kao urbanski sud.
U Osieku dne 6. studena 1868.
Potpis:

ezz tA.&,a.e

r'rtr

&z-.a'-h. .'*V.""

Kozitki glasnik


Download Kozicki glasnik 7Kozicki glasnik 7.pdf (PDF, 15.74 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Kozicki glasnik 7.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000574365.
Report illicit content