Kozicki glasnik 8 (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 20:13, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 741 times.
File size: 14.86 MB (56 pages).
Privacy: public file
File preview


SRETAN BoZrG r NovA 2oos.coDrNA
Gradonacclnica
mr.ph.Ksenija Plantak poruka sugradanima (str. 5)

Slatinski Zupnik Msgr.

Vladirnir Skrinjarii

-

boZicna destitka (str. 6)

-

Eurovoce uspje5na suradnja zadruge i
kooperanata (str.7)
Slatina otvoren djedji centar
Maja (str.39)

gColnoaUl*
Slatina sa starih
razglednica (str. 43)

'lll-DlKOSILICA - TRll,lERA

II. PILA . KULTIVATORA

r..|.ilnf.!
3etu[ Unoncr. siblr|rb
ts$aHr ntulnr
Vl.

5C

+
l-;

<H

RIJEE UREDNIKA
PoStovani

SADRZAJ:
Cestitke
Gradonadclnica- Postovani sugradani
Cestitka Zupnika Vlade Skinjariia
Zeljko Jurkin - Eurovode
Intervju - Dario Medved
Iz povjesti Kozica
Proslava 1 0-godiSnjice Kozidke crkve
Upoznajmo novog Zupnika
Proslavljcna Gospa i Rokovo
Prva sv. misa Zupnika Franje Nemeta
u Kozicama
Kako unistiti prirodu
Postavljenc drenazne cijevi
.lcsen u Kozicama iN.Bukovici
Veliki problcmi malih farmera
Upoznajmo nove koziaane
Skola, akola
Pcdeset godina braka
Kozidki mladenci
Ukrasen novobukovadki rrg
Inicijativa novobukovadkog Zupnika
Blagoslovljcna kapelica u Miljevcima
Povjest Miljcvaca
Aktivnost TZ Slatina
Vera Svoboda -sjedanje na djetinjstvo
Ivan Cerjancc- slikanje me odmara
Otvoren djedji centar
Maja"
Najstariji slatinski obnnik

ditatelji
4

Kozidkog
glasnika! Mozemo slo-

5

bodno

6
7

8,9,10

tt,t2,t3,t4
l5
t'1

l8
t9
20

2l
22
23
25,26,2'1
28

29

3l
33

l6
37
38
39

]

odusevljenjem

gdje

god sc pojavio- Pozitivne kritike idu nam i
te kako u prilog. Ovaj
broj bit ic distribuiran
po cijeloj Viovitiako-

podravskoj Zupaniji.
od Orahovice do

Pitomaae. Cilj narn jc da Zitelji Zupanije upoznaju nase selo Kozice, ali ne samo selo vei
inas grad Slatinu sa prigradskim naseljima.
Zahvaljujemo naiem biviem Zupniku Alojziju Staneku i gospodinu Milanu Kovadiiu kojije
roden u Novoj Bukovici, a Zivi u Sidnelru u Australiji, za pomoi koju su nam uputili prigodom
objavljivanja pro5loga broja Kozidkog glasnka.
Zahvaljujemo svima onima koji su nam
do sada pomagali, a i onima kojima je to namjera ubuduie. Svim dirareljirna Kozidkog
glasnika Zelim sretan blagoslovljen BoZi6
sretnu
uspjeinu novu 2005. godinu.
Urednik: Ivan Novakovia

i

tc

i

i

40

umirovljenik

4t

Podeci obrtnistva u Slatini
Obrtnici - vatrogasci

42
43
44

Slatina sa starih razglednica
Droga - opda opasnost
Kratke pride za bozidne danc
Trenutak poezijc
Priia iz proslosti
Humor

48

49,50
52

CVJECABNICA

o
33520 SLATINA, Tr9, Sv. Josipa 7,

da je naS
glasnik pdhva6en sa

reii

03

Suradnici: Milc Tomljenovii
lvana Novakovii

Vincck
Rajka Balai
Mihaela Feldi
reuf zarkovrc
Sanja

Lektor: Zorica Varga nastavnik hwatskog jezika
Grafiika priprema: Alan Turkalj
Tisak: "Akibia" Milanovac
Izdacai: Udruga "Koziaki glasnik"
Urednistvo: Trg Sv. Josipa I Slatina
Tel: 033 / 551 910

Ovaj broj je tiskan
u 1000 primjeraka
s53-758

Koziiki glasnik

insrrrra cnnooNltnLNICE
KSENIJE PLANTAK
Svim sugradanima u ime gradskog poglavarstva, i osobno,
Zelim vi5e zdravlja i osrnjcha. toplinu doma, te poslovni uspjeh
trjekom cijele 2005. godine.
Sve ove 2cljc dobar su podetak za sretan i blagoslovljen
Bo2ii. ispunjcn ljubavl.ju i mirom.

BOZICNA CESTITKA NOVOBUKOVACKOG ZUPNIKA
FRANJE NEMETA
BOZIC' koliko

roga sc slapa u lu jednu rijed: koliko radosti. razdraganosti,
uspomcna. sjccanja i doTivljata. I takoje svakc godinc. Tu veliku tajnu naie
\jere koja uza s\ u Jednosra\ Dosr i bliskost ipak ostaje neizreciva, pokusavamo
irreci rleailna: (Bog le postao iorjekorrr.

dogodilo da ior jek shrati kako sa Bog liubi i da ao\jek prihvativii
Boga rnoze uistinu poslali velik. beslnrtan...
BoZia Betlehen. popis puianstr a. ipilja. rodcni. rnalog djetela. zvijezda.

S\.

se to

'rrlrdfaci...lnozdanijenlosuaerekonstnlirati s\citoscdoistadogodilo,ali za
nas |j.mikc nisu lazne san]o gole ainjenicc. r'ci radosna vijest <Krist se utjelo\io' Srn Bo2Ji uiaojc u naiu ljudsku st\amost...
Tc nodi Bo2jajc sljctlost siSla medu ljudc. U mrklini tc noii odjeknuo onaj
pozi\: (Nc bojtc se. ne strasite selr Po toj noci kao da nranlc osjeiamo udaljenost. kao da nas nranjc bodc nruinina sr akidainjice. kao da nam se obnavlla srrisao za radosl, bezbriznost...
To rodcnjc uspostar ljan1c.jc poruScnih mosto\ a. to je podrZavanje nadc usprkos rnnogobro.jninr
razoiaranlima. to rodcnjc r raia nam rjeru u Zivot. Po toj noii mozemo osjetiti da jc 7ir ot jaii od uniircnja.
nada sna2nila od oiaja. smisao dublji od bcsmisla.. To rodenje 2eli nam ponroii da nolim odima glcdamo na svakodnevne dogadaje. da iujcmo Rijei
tsoZju koja osrjetljuje naie 2i\ oie...
Sr irrl narr je potrebna snala. nutarnja jakost i pomoc kako bismo nogli graditi lj udsko Zivot. iivot

iovjekoljublja.
lsus sc rodio da nikad nc iitczne iz naiih Zi\ ora. iz naiih muka. iz nasjh mdosli i nadaDja...
- KRIST je vodio i os\jetljavao Zi\ or nasih predaka. On jh je poticao da kroie naprijcd. Vjcnrjcnro
da nam i danas dolazi u susret svojom rijea'ju i pozir a nas da se medusobno ljLrbimo i tako stlaramo sviict
rnira. s\,jesni da (mira neie biti na Zemlji- dok nc budc mira u srcu io\-iea1err'.
Neka nam ovaj BoZia uistinu postane blagdanoln mira!
SRETAN BOZIC SVIN4AI
vla. Irenjo Nemet

BOZICNA CESTITKA NAEEL\IK{
NOVE BUKOVICE TO}IE J.{}IBRESICA
Posto\ani gradani opaine

\o\a

Buko\ical

U ime Opainskog \ ijeia opcine \ova Bukor ica i u sr oje osobno ime, Zelirr
\hma i vaSim obiteljima bo2iini i no\ ogodrinl praznici koji su pred nama,
proreknu u sveaarskom raspoloienju. a l0t!ti godina neka bude godina u kojoj
ie se ispuniti sve vase Zelje i nade. -\ naj\ aznii.- od sr ega. neka Vas koz cijelu
2005. godinu prati dobro zdra\ lje i urpieh kalio na osobnom tako i na poslovnom planu.
\ACEL\lK: Tono Jambresii
da

Cijenjeni sugradani!
Iza nas je jo5 jedna godina intcnzivnog Zivljcnja tj. intenzivnog ulaganja u svc vaZnc stvari kojc Zlyot znaac z,a
jedan grad. Gotovo da nema znadajnog podrudja iz djelokruga rada lokalne samouprave gdje nisu vidljivi pozitivni
pomaci izgradnja Zeljeznidko-cestovnih prijelaza, semafora, javne rasvjctc. nogostupa, kolektorske i sel-undamc
kanalizacijske mreZe, zamjcnskog i lokalnog cjcvovoda,
modemizacija cesta, sanacija divljih deponija i odlagalista
u Radosavcima, proSirenje plinske mreZe. Dogratlen je
djciji vnii <Zeko>. dovrsava se brana na akumulaciji Javorica. poveianaje pristupadnost u gradu za osobe s invaliditctom, te zavrsena i faza izgradnje 4 mnvadnice. OtvoIili smo radio postaju Slatina, osamostalili muzidku ikolu,
st\orili u\jete za bolji rad udruga i mjcsnih odbora. razvi
jamo civilno druitvo i unaprcdujcmo rad gradske uprave.
U stalnoj utrci s nagomilanim problemlma l vremenom
trudili smo se drZati nadelo pravednosti, te ulagati u razG radonaiel n ica : nt r.ph. Ks en ii a P I antak
voj kako grada, tako i prigradskih nasel1a.
Novac poreznih obveznika nastojali smo troiiti odgovomo i Stedljivo, uveiavajuii ga desto s drugim
financijskim izvorima. Zbog nedostatka polrebne projektne dokumcntaci.je, smanjenih driavnih potpora i
skrornnog priliva gradskih prihoda. nije bilo rno3uce :.r'e planirano oswanti. To ae biti nadoknadeno vei u
pn oj polovici 2005. godine.
Naia sredinajos ulijek nije biho snanjiia sroj najveii problcm nezaposlenost. Grad se trudi
stvoriti u\'jete za razvoj gospodarstva i poticati investicije. Nastavljcnajc gradnja poduzetnidke zone, te snro
sc dodatno trudili ublaziti posljedice steaaja poduzeia (UzoD) i (Klasje)- Ot\'oren je, uz pomoi lokalnc
samoupravc. pogon (Limex) i zavrsen program keditiranja (doduzetnik 2)).
Ova snaZna obnova bila bijoS snaznija da za promjenu, barjednu godinu, probamo udruiiti svc
naSe naporc i usmjeriti ih na dobrobit nase sredine. Ako sami ne sr!-orimo pozitivno okruZcnjc svrhovitog
Zivljenja. pomaganja, unaprcdenja radne. drusn ene i politiake etike, le ako arogancija, potkupljivanje, lazno
informiranjejarnosti, nadmudrivanje i neosjelljivost za tude teikoic budu promovirani kao pomodni stil
ponaianja. niSta neie biti od naieg grada po mjeri ao\jeka.
Vrijeme je blagdana i prijelaza u Novo Ljeto kada svi icmemo za nekim novim boljim i lakSim danima. Vrijeme je kadajedni drugirra i sebi samima 2elimo svako dobro ili barem neSto, barem malo bolje...
pa makar samo malo vise zdravlja. obiteljskog sklada. novca ili unutrasnjeg mira.
Da li je to danas uopie mogu6e u ovoj graevitoj svakodncrnrici, kada trdimo za svim i svacinl,
pljesiemo primitivizmu, divimo se lakom bogaienju, ne mareii mnogo za moralne i etidke vrijednosti?
Dakako daje moguie! Dan naln je Zivot i morali bisrno ga uiiniti uspjesnjm. Taj se uspjeh ntozc
rn]eriti samo usporedbon onoga Sto smo postigli s onim Sto bismo, svatko sam i svi zajedno mogli postiii.
Stoga, usudino se ainiti dobro. poticati sarjest i odgovornost na svim razinama.
U blagdanskom ozradju, kada nastojinro istaknuti ipohvaliti sve Stoje dobro, a zaboraviti loSe,
iskreno zahvaljujem svim suradnicima u Gradskoj upravi, Poglavarst\u i Gradskom vije6u za kreativan i
policajan timski rad.
Poscbno zahvaljujcm s\.ima koji su svojim profcsionalnim i volonterskim radon. entuzijazmom i
sposobnostima, te snagom promicanja pralih vrijednosti doprinijcli pozitivnim pomacima, u ckonomskom.
kultumom i demokratskom zivotu Slatine.
Volino grad za kojeg su mnogi dali s\oj Zivot, koristimo njcmu, kao Sto on koristi nama, dinimo svc
da se danas njilne mozemo ponositi, mislimo na to da ono Sto propustimo ili loie napravimo danas. sutra
tesko mozemo ispraviti.
Gradonaielnica: mroh. Kscniia Plantak
Koziaki glo.t ik

Botidna destitka
Na Boiii se trebamo svi zagledati ujednu obirelj
Posebno ujedno dijcte.
Sto se moie vidjeti u tom djetehi,
Koje svijet ve6 dvije tisude godina slavi?
Oaito nije to obidno dijete.

loJe vellxr uog a Jrn Louecjr-malt boztc.
Veii je od svemira , a ude u nale granicc.
Vjedan je, a ude u naie wijcme u povijest.
Gospodar svega stvorenla, a posta siromaaan.
Sv€tje i bezgreSan , a swsta se medu grelnike.
Svemogu6 je a postade slabo djeteSce oslonjeno na dovjeka(Mariju i Josipa).

Eto u takvo dijcte mi gledamo.
Njegovu se rodenju radujemo.
I Sto onda pozeljeti tom pngodom?
Svim suradnicima i svim prijateljima.
Svima koje pomajemo i koji nas poznaju.
Svim 2upljanima i svim ljudima dobre volje zelim:

Zelimo da shvate poruku log rodenja.
Kad On posla mali t-ovjek, da se mi ne pravimo bogovima.
Kad On ude u naS proslor i wijeme,
Da mijot odgovorniye koristimo prostor i vnjeme.
Kad On sebe za nas osiroma3i,
Da i nama dovjek postane od svih dobara najveia vrijednost
Kad se On swsta medu gr€snike,
Da i mi znademojedni druge prihvacati takve kakve imamo.
Kad On postade slabo dJetesce,
Da i mi jedni drugima znademo u slabosti pomagatr

Ako to shvatimo i zazivimo,
Onda ee nam sigumo BoZi6 bid lijep i radosiu ispunjen.
Onda ee se lsus roditi u naSim srcima
I danas biti vidljiv po nama.
Imat c€ano prgd okus neba na zemlji.

Eto to su Zelje i moje i svih mojih suradnika.

U Slatini za Bo2ii20o4

Koziiki glasnik

Uspje5na suradnja zldrvge

i koopera,natl
Za samo godinu i po1 djelovanja zadruga Eurovoic"
iz Orahovice, koja jc prije samo dvije godine krenula od nule, okupila je 1100 kooperanala. proizvodade
Yoaa ipovria s podruaja aetiriju slavonskih zupani.ja.
U zadazi- koja ole godine oickuje proizvodnju vriJednu dak pet milijuna eura. isrieu da od poietka rada
nastojc snoriti korcktan odnos s kooperantima krcditiranjem proizrodnjc. struinim sa\:jctin'ta i nadzorom
i Sto Jc naj|aznije; toinim i pravovrcmenim isplatama
otkupljcnc siro\ine. Time 2ele osilurati jaku sirovinsku
ba,'u /r -\ojc Jrijc tromiuc zr prcradu ruia i pcrrca

U poictku je na lerenu bilo dosta nepo\,jercnla
Jer \U neli dorrdrinti L,r{anilrloZeljko Jurkin direktot' " Eurot'ola"
ri otl{_upa na raznc naiiie varali seljake i ostali im duini. Unatoa tornu. nlada zadruga je s\ojim korektnim odnoson prcma sc[l uspjesno
organizirala kooperantsku proizYodnju- iro ponrduje ologodiinji otkup ,1 000 lona voia i povria.
Kao ilanica grupe 'TreocenIar". zadruga Eurovoie iz Orahovice glavninu svojih proizvoda plasira preko vclikih rgovaakih lanaca. a oko 25 9,i, proizlodnjc izlest 6c u Srrcarsku i Arrsrrrlrlu.
Kao nositelj razr,oja voiarskc proizvodnje u Viro|iridko-podravskoj Zupaniji. zadruga ie \,ei ovc godine podignuli 100 hcktara vlastirih nasada Yisnje. a d\jcsro hektara 2eli podignuti u suradnji i na njivama kooperanata. Radi sc o podizanju nasadajagode.
rnalinc, viSnje, Sljivc i marelice.

''Miiljcnja smo da

sc

slaronska seoska

gospoda.stva moraju okenuti proinodnji radno intenzivnih kultura. Sro im uz
viSe rada donosi iznatno r'eii dohodak.
zelir nirm lc setlacka oornactnsl\a tc/itll
dugL,roino uz nas nr nJain dJ kroperdnti

na svojim relativno usitnjenim

poljoprivrcdnim povriinama. proizvodcci dita\
nrz voinih i povrtnih kultura. lijckom
veicg dijela godine budu anga2irani na
radu za nas, te tako radom cijclc obirelji
ostvare godisnji dohodak od nckoliko dcseEka tisuia eura. Zadruga je sposobna
organizirati seljadka gospodarst\a na takav naiin i spremna jc materijalio praliri ;
koopcrante tijekorn cijele godinc. a na
Luop(rantima je da korel(nirn radom i
i.poruLama k\ alirerne iiro\ine prih\dre
dugorosrn pdnnerski odno' \ajraTnijc
Pt'oi:r'odn i pogon Euntvoia"
od svega.je kooperantima shvatiti. da
jedino proizvodnja kvalitetne siro\ ine i ulaganja u nove rehnologije sa ciljen podizanja prinosa, mogu osieu
rati probijanje vet zasi6enog rrZiSla i ostanak na njemu. Smaffamo da zajednidkim snagama, suradnjorn i
obostranom korektnos6u dugoroano mozemo osigurati egzistcnciju nama i nasoj djeci na ovirr prostorima.
Domaii ljudi u poslovodnoj i vlasniakoj srrukturi zadruge. najleia su garancija kooperantima za ozbiljan
p stup projcktu idugoroino korektan odnos kojeg zajednidki gradimo - rijeii su uprar irclja ZeLjka Jurkrne.

V

Koziikiglasnik

INTERVJU
DARIO MEDVED

Dario Medved

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

-

PREDSJEDNIK MJESNOG ODBORA KOZICE

Vijece Mjesnog odbora Kozice konstituirano je 13. sijetnja 2003. godine. Za predsjednika izabranje Dario Medved. Kalendarski, 2004. godina
je na kraju. Zamolili srno predsjednika da nam odgovori na nekoliko pitanja
vezanih za naie selo.
K.G. Uskoro 6e kraj kalendarske godine. Dario, reci mi koliko je vijede
MO Kozice do sad| odrzalo sastrtraka?
Do sada smo odrZali 5 sjednica MO brojeci konstatirajuiu sjednicu i zbor
gadana odrzan 6. studenog 20(X- godine.
lCC. Koji su bili prioriteti u selu u tijeku 2004. godine i 5lo je utinjeno
do sada?

Kapitalne investicije:
izgradnja i dovodenje u uporabno stanje mrtvaanice - izgradena nije u uporabnom stanju.
Povezivanje Kozica sa Slatinom pjeiadkom stazom do zadnje kuie u Kozicama uz izgra<lnjujednog
pjeiadkog mosta (kod Franj eviia).
Z^poteta :.zgradnja nogostupa do <Dva galebar>.
Instalilanje plinskog grijanja u dom i prikljudak na
nije rijeSeno.

isti

Male komunalne akcije:
sanacija krovi3ta doma uz izmjenu rina.
kroviSte sanirano izmjenom vijaka i silikonimnjem
samostalna akcija '
za izmjenu rina sredstva dostavljena - odobreno na radun izvoditeUa
svaki dan odekujem realizaciju

-

dogmdnja prilaza Mjesnom domu - nije rijeSero
zavrlerak l<uhinje uz Mjesni dom nije rijeieno
nabavka kosilice za traru - nabavUeno i kosenaje trava oko doma, crkve i mrtvadnice
odrzavarie poljskih puteva - nabavljene betonske cijevi za mostove koje su i ugratlene, nabavljen
materijal za nasipanje poljskih puteva - materijal 6e se razvoziti u skladu sa wemenskim prilikama.
Druitvene djelatnosti:
nabavka osobnog za Osnovnu Skolu - nije nabavUeno
sponzoriranje<Kozidkogglasniko>
nabavka glazbene linije za Mjesoi dom nije nabavljena
uredenje djedjeg igralista iza doma uretlivano kosnjom trave i diidenjem
izgradnja poligona DVD-a iza doma u suradnju sa DVD-om - izgmdnja u tijeku VMO nabavilo
kamen za drenazu, DVD drenaZne cijevi, radovi zajednidki
uredenje malih sala odiiiene tretrutno traiimo namjestaj
Ostalo:
ObiljeZavanje l0 godina od posvete crkve:

- obiljeZeno svedanom misom u nazodnosti uglednih gostiju: Mato Stimac, sabonki zastupnik, Ksenija
Plantak, Zupnik i dasna sestra, predsjednik GO HDZ-a Ivan RoStai, kumovi Berti6 i dmgi brojni sponzori
proslava, sponzori dokumetrtarnog filma i donatori za izgradnju crkve. Misi i promocije filma nakon mise
bila su i djeca koja su bila posebno pripremljena od uditelja i dasne seslre Mihaele.
nastavak na slijedetoj stra ici

K0ziiki glasnik

D)

ueestvovanje na memorijalnom tumiru (Ivica Filkovi6)) i (Perica Sabo>, polaganje vijenaca...
Pored pliNkih radova radili smo i vise od toga:
predlaganje A. KiS za javno priznanje Grada Slatine primila,

oglasavanje dijeljenje materijala

l.

).

l.
4.

L
2.
3.

4.
5.
6.
'7.

8.
9.
10.

l.
2.

l.
1.

za zakup

i prodaju poUoprivrednog zemljisra u vlasnistw RII na

podrudju Grada Slatine,
sudjelovanje na t.ibinama u organizaciji Grada Slatine,
pomod u realizaciji dokumentamog filma materijal, sponzori,
organizacija domjenka nakon promocije dokumentamog fikna,
trazenje najmoprimca za poslovniprostor u Mjesnom domu,
predlaganje raspisivanja natjedaja za najam
napisano 23 molbe za donaciju, pomoi u realizaciji i sl. i sve su realizirane ili su u fazi realizacije.
K.G. Zaito se stalo tra izgradnji mrtvainice?
Izgradnju mrtvadnice vodi Grad Slatina kao i financirunje sa radovima seje stalojer Grad nema
vrsc novca u proradunu u ovoj godini. te ih planira za 2005. godinu, kako bi se mrtvaEnica dovriila.
VMO koristi sva sredsfva da izlobira dovrtetak rnrtvaanice a samostalno ureduje okolii.
K.G.Koji su planovi VMO za slijededu 2005. godinu?
Kapitalne investicije:
Zavrietak mrtvadnice
PjeSadka staza i pjesadki most
PIin u domu
Izgradnja nove podrudne osnovne Skole u Kozicama za 2005. godinu ishodenje projcktne
dokumentacije
Male komunalne akcije:
Pnlaz domu
Poljski putevi
Poligon D\D-a
Proiirenje koncesije za uretlenjc mjesnog groblja na okolii mrtvadnice
Odrzavanje doma
Nabavka namjestaja za Mjesni i Vatrogasni dom
Uredenje salc za sastanl<e
OdrZavanjc javnih povrSina
Uredenje kuhinjc
Ugadnja - montiranje dodatnih rasvjernih tijelajavne msvjete za osvjetljenje prilaza podrudnoj
osnovnoj skoli.
DruStvene djelatnosti:
Radunalo za Skolu
Uredenje djcdjeg igralista
Clazbena linija za dom
Pomoi u radu svih organizacija i Udruge koje djeluju na podrudju MO Kozica
Ostalo: obiljeZavanje raznih datuma znadajnih za MO Kozice.

K.C. Kakva je suradnja sa gradskom upravom?
Suradnja sa gradskom upravom je wlo dobra. Manje investicije su relativne i uvijek su bila vrata bila otvorena za razgoyot. ali vcii projekti su izostali kao: dolrietak mrtvadnice, pjesadka staza i
trazenje da buduia obilaznica Slatine obilazi i Kozice, a ne da zawiava podinje na podetku Kozica.
K.G. Proslavili smo 10. godisnjicu od izgradDje crkve, povodom toga snimljen je povijesno-do
kumentarni film o nasem selu. Da li je po tvom misljenju nelto izostavljeno Sto je trebalo
biti objavljeno?
Za dokumentami film postoji 30-ak sati materijala koji su montirani u 45 minuta. Naravno da su iz
toga mnoge stva morale biti izostavljenc, a neke dak nisu ni snimljene, ali ipak mislim da je film doista profesionalno napravljen i da su ve6ina dogadanja od 1990. godine spomenuta ili zabiljeZena u filmu.
nastavak na slijedeioj stranici

Koziiki glasnik


Download Kozicki glasnik 8Kozicki glasnik 8.pdf (PDF, 14.86 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Kozicki glasnik 8.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000574367.
Report illicit content