Guthanna Beannaithe 3 BODY (PDF)
File information


Title: Body

This PDF 1.4 document has been generated by QuarkXPress(R) 7.5, and has been sent on pdf-archive.com on 27/03/2017 at 17:24, from IP address 109.255.x.x. The current document download page has been viewed 662 times.
File size: 422.33 KB (222 pages).
Privacy: public file
File preview


Guthanna Beannaithe
an Domhain
Imleabhar 3

Gabriel Rosenstock
a thiomsaigh

Coiscéim

Foilsíodh cuid den ábhar seo ar An tUltach agus Beo
An Chéad Chló 2012
© Leaganacha Gaeilge:
Gabriel Rosenstock, 2012

Tá Coiscéim buíoch de Foras na Gaeilge as tacaíocht airgeadais
a chur ar fáil.
Tá Coiscéim buíoch den Chomhairle Ealaíon as tacaíocht
airgeadais a chur ar fáil.

Gach ceart ar cosnamh. Ní ceadmhach aon chuid den fhoilseachán seo a atáirgeadh, a
chur i gcomhad athfhála nó a tharchur in aon mhodh ná slí, bíodh sin leictreonach,
meicniúil, bunaithe ar fhótachóipeáil, ar thaifeadadh nó eile, gan cead a fháil roimh ré ón
bhfoilsitheoir.

Le fáil ó na siopaí seo:
An Siopa Leabhar
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 4783814
Faics: (01) 4785428
ansiopaleabhar@eircom.net

An Ceathrú Póilí
216 Bóthar na bhFál
Béal Feirste BT12 6AH
Guthán: (048) 90322811
Faics: (028) 90964189
leabhair@an4poili.com

An Café Liteartha
Daingean Uí Chúise
Contae Chiarraí
Guthán: +353 (0)66 9152204
Faics: +353 (0)66 9152205
comdhineoil@fiachdubh.com

Orduithe ó dhíoltóirí leabhar:
ÁIS
31 Sráid na bhFíníní, B.Á.C 2
Guthán: (01) 6626259
Faics: (01) 6612378
eolas@forasnagaeilge.ie

Clúdach: Cliodna Cussen
Clódóirí: Johnswood Press Teo.

Guth ó óige an domhain iad guthanna fileata seo Rosenstock, ach
guth síoraí, leis. Is cuma nó liricí na Sean-Ghaeilge iad ar a loime,
ar a gcruas, ar a nglaineacht ach liricí idirnáisiúnta a aithnímid
mar gur cuid dínn iad soir is siar. Titeann ciúnas millteanach ort
tar éis duit iad seo a léamh.
Alan Titley

Seinneann Guthanna Beannaithe an Domhain an ceol aduain
álainn úd dúinn a ghineann friotal a chuimlíonn leis an ní
doráite.
Tomás Mac Síomóin

Oidis áthais ó phoitigéirí na gaoise.

Derry O’ Sullivan

Fiosraíonn na téacsanna seo, atá tugtha chun dúchais agus
curtha i dtiúin le hoidhreacht na Gaeilge go snasta agus go
nádúrtha ag an bhfile, spioradáltacht an tsaoil agus filíocht na
diagachta. Tumadh na dánta seo, ó gach cúinne den domhan mór
leathan ilchreidmheach, i dtobar na Gaeilge agus is é an toradh
ná leabhar gleoite a thugann léargas uilíoch ar cheisteanna móra.
Is féidir an leabhar seo a oscailt ar leathanach ar bith, agus
aimseofar ábhar machnaimh ó shaoithe agus ó thraidisiúin
éagsúla.
Ritheann téamaí áirithe tríd an leabhar ar fad: an teannas idir
gleo is caint, idir focail agus ciúnas, idir radharc is fís, idir eolas
agus tuiscint. Leabhar don té a chreideann, don té nach gcreideann
agus don té nach bhfeadar.
Brian Ó Conchubhair
iii

Cad deir na guthanna seo ach go bhfuil réaltacht eile ann seachas
an saol seo agus gurb í scoth seo na filíochta an eochair a
osclaíonn dúinn í.
Seán Mac Mathúna
Seo é anois é – anois díreach. Tosnaigh ag smaoineamh air agus
caillfidh tú é.
Huang Po

iv

Níl de sheodra agam ach Briathra
Níl luid orm ach Briathra
Briathra an t-aon bhlúirín bia atá agam
Níl de mhaoin agam le scaipeadh ar an bpobal ach Briathra
Is é a deir Tuka: Dein fianaise leis an mBriathar, is é Dia é –
Adhraimse lem Bhriathra é
Tukaram
Is beannaithe é an dán a thagann tríomsa
seachas uaimse; bháfadh glór mo cheoil féin
amhrán an Ghrá
Rumi

v

Gabriel Rosenstock

Guthanna Beannaithe
an Domhain
Imleabhar 3

Tosaigh
Rumi

Seo é anois é. Anois,
níl aon ní eile ann. Ná fan le Ansin;
las an splanc, adhain an tine.
Suigh ag bord an Leannáin,
ith le fonn, ól do sháith
rinc ansin
mar a rinceann géaga na seasmaine
is na cufróige
i leoithne earraigh.
Bíodh an talamh ghlas agat mar éadach;
déan do róba
le dínit is le grásta.

1


Download Guthanna Beannaithe 3 BODYGuthanna Beannaithe 3 BODY.pdf (PDF, 422.33 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Guthanna Beannaithe 3 BODY.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000575018.
Report illicit content