64500 Kalousek knížečka .pdf

File information


Original filename: 64500-Kalousek knížečka.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by TeX output 2014.06.30:1423 / MiKTeX-dvipdfmx (20110311), and has been sent on pdf-archive.com on 08/05/2017 at 00:06, from IP address 78.45.x.x. The current document download page has been viewed 365 times.
File size: 540 KB (124 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


64500-Kalousek knížečka.pdf (PDF, 540 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Miroslav Kalousek a 20 let jeho u
´ˇ
rednick´
ych
a politick´
ych her
Nadaˇcn´ı fond proti korupci

Obsah
Prolog

2


redmluva

3

´
Uvod

4

1 Zlat´
a 90. l´
eta
1.1 Jak to bylo s pad´aky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Modernizace tanku T-72 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˇ abn´ı informaˇcn´ı syst´em . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 St´
1.4 Prodej deseti letoun˚
u MiG-29 . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Prodej stovky tank˚
u ˇrady T-72 do Alˇz´ırska . . . . . . . .
1.6 Prodej kas´aren na n´amˇest´ı Republiky . . . . . . . . . . .
1.7 Shrnut´ı: Kalousk˚
uv syst´em rozd´av´an´ı veˇrejn´
ych zak´azek .

.
.
.
.
.
.
.

7
8
12
14
17
20
23
26

2 Pˇ
resah do nov´
eho tis´ıcilet´ı a jeho pˇ
relom
2.1 Kauza Diag Human . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Ochrana vzduˇsn´eho prostoru ˇcili kauza Gripeny . . . . . . . . . . . . . . .

35
35
41

3 Na
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

.
.
.
.
.

48
48
57
72
82
88

4 Humorn´
e odlehˇ
cen´ı na z´
avˇ
er
4.1 Plukovn´ık N´ahl´ık“ odch´az´ı! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Miroslav Kalousek a humor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92
92
93


r´ıloha 1 – Richard H´
ava & Miroslav Kalousek

94


r´ıloha 2 – Detailn´ı popis hlavn´ı linie kauzy Diag Human

98

sam´
em vrcholu
Kauza M´
ytn´e a kauza Elektronick´e vinˇety . .
Kauza Hazard . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Znovu arm´ada – kauza Letadla CASA . . . .
Starost o pˇr´ırodu ˇcili ekologick´a superzak´azka
Starost o c´ırkev ˇcili c´ırkevn´ı narovn´an´ı . . . .

Literatura

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

109

1

Prolog
Kir je mal´e postavy, zat´ım jen m´ırnˇe proˇsedivˇel´y. Ve tv´aˇri nem´a nic pozoruhodn´eho.

Kdybys ho potkal na ulici, ani se za n´ım neotoˇc´ıˇs, ani dech se ti nezataj´ı, srdce se ti
nerozbuˇs´ı. Oblek m´a taky ten nejobyˇcejnˇejˇs´ı – ˇsediv´y s prouˇzkem. Uˇsit´y je ovˇsem s vkusem.
Ale to je vˇsechno. Vypad´
a naprosto obyˇcejnˇe, ale to je cel´y Kir.
Oˇcek´
av´am od nˇeho nabubˇrel´e fr´aze: ,Veden´ı GRU a u
´stˇredn´ı v´ybor v´am projevili nezmˇerˇadnou takovou fr´azi o pˇredn´ı linii boje s kapitalismem, o u
nou d˚
uvˇeru...‘ Z´
´dˇelu sovˇetsk´eho
rozvˇedˇc´ıka ˇci o nepˇremoˇziteln´ych idej´ıch vˇsak neˇr´ık´
a. Prostˇe si prohl´ıˇz´ı mou tv´aˇr. Jako
l´ekaˇr, beze slova, pozornˇe.
,V´ıte, Viktore Andrejeviˇci, v GRU a v KGB se velmi zˇr´ıdka vyskytnou lid´e, kteˇr´ı by
utekli na Z´apad.‘
Pˇrikyvuju.
ˇ
,Ti, co uteˇcou, jsou neˇst’astn´ı. To nen´ı propaganda. Sedes´
at pˇet procent uteˇcenc˚
u z ˇrad
GRU a KGB se vrac´ı jako kaj´ıcn´ıci. Stˇr´ıl´ıme je. Vˇed´ı to, a pˇresto se vracej´ı. Ti, kteˇr´ı se
nevr´
at´ı do Sovˇetsk´eho svazu ze sv´e vlastn´ı v˚
ule, konˇc´ı sebevraˇzdou, up´ıjej´ı se k smrti, klesaj´ı
aˇz na dno. Proˇc?‘
,Zradili svou socialistickou vlast. Tr´
ap´ı je svˇedom´ı. Ztratili pˇr´
atele, rodiny, sv˚
uj jazyk...‘
,To nen´ı podstatn´e, Viktore Andrejeviˇci. Jsou tu z´avaˇznˇejˇs´ı pˇr´ıˇciny. Doma, v Sovˇetsk´em
svazu, kaˇzd´y z n´as patˇr´ı k vyˇsˇs´ı vrstvˇe. Kaˇzd´y, dokonce i ten nejbezv´yznamnˇejˇs´ı d˚
ustojn´ık
GRU, je nadˇclovˇek ve srovn´an´ı se vˇsemi ostatn´ımi. Pokud jste souˇc´
ast´ı naˇseho syst´emu,
tˇeˇs´ıte se kolos´aln´ım privilegi´ım proti ostatn´ımu obyvatelstvu zemˇe. Kdyˇz m´a ˇclovˇek ml´ad´ı,
zdrav´ı, moc, privilegia – zapom´ın´a na to. Vzpomene si, aˇz uˇz se ned´
a nic vr´atit. Nˇekteˇr´ı
ut´ıkaj´ı na Z´apad, aby z´ıskali pˇrepychov´e auto, vilu s baz´enem, pen´ıze. A Z´apad jim skuteˇcnˇe
zaplat´ı hodnˇe. Ale kdyˇz takov´y zr´adce dostane mercedes a vlastn´ı baz´en, vid´ı najednou, ˇze
vˇsichni kolem maj´ı dobr´a auta a baz´eny. Najednou se c´ıt´ı b´yt mraveneˇckem ve spoleˇcenstv´ı
stejnˇe bohat´ych mraveneˇck˚
u. Znenad´an´ı ztr´ac´ı pocit nadˇrazenosti nad sv´ym okol´ım. St´av´a
se obyˇcejn´ym ˇclovˇekem, stejn´ym jako vˇsichni ostatn´ı. Dokonce i kdyˇz nepˇr´
atelsk´
a rozvˇedka
pˇrijme zr´adce do sluˇzby, stejnˇe ani tam nenajde znova ztracen´y pocit nadˇrazenosti nad
okol´ım, protoˇze slouˇzit ve zpravodajsk´e sluˇzbˇe se na Z´apadˇe nepovaˇzuje za nejvyˇsˇs´ı poctu a
ˇcest. Jsou to vl´adn´ı u
´ˇredn´ıci, koleˇcka v soukol´ı, nic v´ıc.‘
,Nikdy jsem o tom nepˇrem´yˇslel.‘
,Tak o tom pˇrem´yˇslej. St´ale pˇrem´yˇslej. Bohatstv´ı je vˇec relativn´ı. Kdyˇz jezd´ıˇs po Moskvˇe
v ladˇe, d´ıvaj´ı se po tobˇe opravdu kr´asn´
a dˇevˇcata. Kdyˇz jezd´ıˇs po Paˇr´ıˇzi v dlouh´em citroenu, nikdo se za tebou neotoˇc´ı. Vˇsechno je relativn´ı. Poruˇc´ık je na daln´em v´ychodˇe kr´al
a p´anb˚
uh, vl´adce nad ˇzivotem a smrt´ı, p´an. Plukovn´ık v Moskvˇe je pˇeˇsec, protoˇze jsou tu
tis´ıce dalˇs´ıch plukovn´ık˚
u. Kdyˇz zrad´ıˇs, ztrat´ıˇs vˇsechno. A vzpomeneˇs si, ˇze jsi kdysi patˇril
k vˇsemocn´e organizaci, ˇze jsi byl v´yjimeˇcn´y ˇclovˇek, pozvednut´y nad miliony jin´ych. Kdyˇz
zrad´ıˇs, uc´ıt´ıˇs, ˇze jsi nen´apadn´y ˇsediv´y ˇclov´ıˇcek, nula stejn´a jako vˇsichni ostatn´ı.‘ “
Viktor Suvorov. Akv´
arium. Praha. Naˇse Vojsko 1996
2


redmluva
Tato zpr´ava shrnuje pozoruhodn´e dvacetilet´e p˚
usoben´ı Miroslava Kalouska ve vysok´
ych
ˇ
ˇ
u
´ˇrednick´
ych a politick´
ych funkc´ıch st´atn´ı spr´avy Cesk´e republiky. Cten´aˇri nab´ız´ı ucelenou
mozaiku tˇech ud´alost´ı, d´ıky kter´
ym se Miroslav Kalousek stal nejvlivnˇejˇs´ım politikem a
z´akulisn´ım hr´aˇcem na ˇcesk´em politick´em kolbiˇsti. Z´amˇernˇe obsahuje informace pouze z
otevˇren´
ych zdroj˚
u. Jsme pˇresvˇedˇceni, ˇze dˇr´ıve nebo pozdˇeji vznikne materi´al, kter´
y bude
obsahovat i to, co m´edia nezm´ınila.
ˇ abel se
Text je urˇcen n´aroˇcnˇejˇs´ımu ˇcten´aˇri, kter´
y ocen´ı detail a jemnˇejˇs´ı souvislosti. D´
totiˇz, jak zn´amo, skr´
yv´a v detailu. Pro nen´aroˇcn´eho ˇcten´aˇre je urˇcena m´enˇe podrobn´a verze
tohoto textu, kter´a je dostupn´a na str´ank´ach Nadaˇcn´ıho fondu proti korupci.

V Praze dne 20. 5. 2014

Autoˇri

3

´
Uvod
Kdo je Ing. Miroslav Kalousek? Tuto ot´azku se v uplynul´
ych dvaceti letech jeho vysok´e
u
´ˇrednick´e a politick´e ˇcinnosti pokouˇselo zodpovˇedˇet mnoho zasvˇecen´
ych osob a novin´aˇr˚
u.
Je-li ˇclovˇek schopen b´
yt ˇreditelem odboru poradc˚
u pˇredsedy vl´ady, ˇclenem spr´avn´ı rady
ˇ e repuba jednatelem Z´apadoˇcesk´
ych pivovar˚
u, ˇclenem Prez´ıdia Pozemkov´eho fondu Cesk´
liky, b´
yt ekonomick´
ym n´amˇestkem tˇrem po sobˇe jdouc´ım ministr˚
um na jednom ministerˇ
stvu, st´at se poslancem Parlamentu CR, b´
yt pˇredsedou Rozpoˇctov´eho v´
yboru Poslaneck´e
ˇ b´
ˇ pak
snˇemovny PCR,
yt ˇclenem ˇci pˇredsedou vyˇsetˇrovac´ı komise a ministrem financ´ı CR,
o takov´em ˇclovˇeku m˚
uˇzeme ˇr´ıci ledacos, ale urˇcitˇe o takov´em ˇclovˇeku nelze ˇr´ıci, ˇze by to
byl hlup´ak, kter´
y nev´ı, co ˇcin´ı.
Pˇrenesme se o 17 let zpˇet do l´eta roku 1997. M. Kalousek je p´at´
ym rokem ekonomick´
ym n´amˇestkem ministra obrany a m´a pˇra´telsk´
y vztah s Richardem H´avou – z´astupcem

yznamn´e zbrojaˇrsk´e spoleˇcnosti, zprostˇredkuj´ıc´ı obchody s arm´adn´ı technikou [59]. Jsme
na premi´eˇre letounu L-159. Napˇet´ı a vzruˇsen´ı pˇred rozhrnut´ım opony, za n´ıˇz se letoun
skr´
yv´a, je velik´e. N´ahle je slyˇset nadˇsen´
y v´
ykˇrik M. Kalouska: A je to v kapse!“ – po tele”
fonick´e zpr´avˇe, ˇze se vl´ada zav´azala ke koupi dvaasedmdes´ati tˇechto letoun˚
u pro arm´adu a
poskytla bank´am i garance na u
´vˇerov´an´ı n´akladn´eho projektu [4]. Tehdejˇs´ı ministr obrany
se vyj´adˇruje, ˇze export t´eto zbranˇe m˚
uˇze z´ıskat pen´ıze pro skom´ıraj´ıc´ı ˇskolstv´ı nebo zdravot”
nictv´ı“ [4]. Richard H´ava, moˇzn´
y strategick´
y partner v´
yrobce letounu a prostˇredn´ık tohoto

yvozu, tak z´ısk´a dalˇs´ı zak´azku. Orientaˇcn´ı cena t´eto zak´azky byla o pˇet let dˇr´ıve kolem
22 miliard korun [5].
Je prosinec roku 2008. Ministr financ´ı M. Kalousek k naprost´emu pˇrekvapen´ı ˇsirok´e i
odborn´e pr´avn´ı veˇrejnosti i jeho nejbliˇzˇs´ıho okol´ı povoluje sv´
ym podpisem provozovat pˇeti
spoleˇcnostem internetov´e kurzov´e s´azen´ı, aˇckoli podle n´azoru mnoha pr´avn´ık˚
u tento druh
loterie nem´a oporu v z´akonˇe [6]. To ostatnˇe nedlouho pˇred t´ım pˇripouˇst´ı i s´am ministr
a z´akon pˇritom v dobˇe povolen´ı z˚
ust´av´a nezmˇenˇen [7]. Do ned´avn´e doby je ostatnˇe tak´e
razantn´ım odp˚
urcem tohoto zp˚
usobu provozov´an´ı hazardu, kdyˇz prohlaˇsuje, ˇze tento druh
s´azen´ı bude v republice povolen jen pˇres jeho mrtvolu [8], [6]. Na objemu s´azek pˇredstavuje
hazard roˇcnˇe odhadem pˇriznan´
ych 100 miliard korun.
Je z´aˇr´ı roku 2009. Jak´
ysi dlouholet´
y Kalousk˚
uv pˇr´ıtel a kolega, kter´
y je poslancem a
pˇr´ıznivcem – bez voleb legitimizovan´e – nov´e strany TOP 09, pˇrij´ım´a faleˇsnou nab´ıdku od
novin´aˇre: milion korun pro stranu TOP 09 za zmˇenu loterijn´ıho z´akona. Pˇritom pron´aˇs´ı:
Mus´ım ˇr´ıct Mirkovi Kalouskovi, ˇze jste n´am pomohl, aby mˇel pocit, ˇze je povinovanej

nˇejak reagovat, ˇze jo?“ [9]. Sekret´aˇr strany TOP 09 pˇritom pˇri dotazu novin´aˇre na to, kdo
ve stranˇe m´a na starosti sponzory a hazard, pouk´azal pr´avˇe na zm´ınˇen´eho dlouholet´eho
pˇr´ıtele M. Kalouska, v nˇehoˇz m´a ministr, podle vlastn´ıch slov, naprostou d˚
uvˇeru [9].
Je p´ar mˇes´ıc˚
u do parlamentn´ıch voleb v roce 2010. M´ıstopˇredseda nov´e strany TOP 09
Kalousek nem´a ˇz´adnou jistotu, ˇze jeho strana pˇri sv´e premi´eˇre v bl´ıˇz´ıc´ıch se volb´ach uspˇeje
a dostane se tak do poslaneck´e snˇemovny. Kalousek je v t´e dobˇe v politice uˇz t´emˇeˇr dvacet
let. V poslaneck´e snˇemovnˇe se m´a hlasovat o tom, zda se opust´ı projekt elektronick´
ych
4

vinˇet na automobily m´ısto pap´ırov´
ych d´alniˇcn´ıch zn´amek. N´aklady na jejich zaveden´ı se
odhaduj´ı na 12 miliard korun a zak´azku m´a z´ıskat spoleˇcnost Kapsch, kter´a jiˇz pˇred ˇcasem
z´ıskala mnohamiliardovou zak´azku na realizaci a provoz elektronick´eho m´
ytn´eho. Skuteˇcn´ı
odborn´ıci varuj´ı, ˇze z hlediska ekonomick´eho, dopravn´ıho i technick´eho je to naprost´y

nesmysl“ [10] a v´ı to i ministr dopravy, kdyˇz pozdˇeji pˇrizn´av´a ˇze z ˇcistˇe ekonomick´eho

hlediska jsou vinˇety samozˇrejmˇe nev´yhodn´e...“ [10]. Jak´
ysi poslanec ODS a m´ıstopˇredseda
kontroln´ıho v´
yboru varuje poslance, ˇze schv´alen´a podoba elektronick´
ych vinˇet je nejhorˇs´ı
a pro st´at nejm´enˇe v´
yhodn´a a ˇze nˇekter´e technologie by bylo moˇzn´e poˇr´ıdit i dvan´actkr´at
lacinˇeji [11]. Vˇse se zd´a b´
yt jasn´e, ale – nen´ı! Vystupuje totiˇz M. Kalousek a prohlaˇsuje, ˇze
argumenty kolegy jsou u
´ˇcelov´e a nef´er a obviˇ
nuje jej z posledn´ıho obchodu odch´
azej´ıc´ıho

poslance.“ A dod´av´a: Na to my v´am kaˇsleme!“ a hlasuje proti n´avrhu na zruˇsen´ı vinˇet

[11]. Jak jsme jiˇz konstatovali, M. Kalousek nen´ı ˇza´dn´
y hlup´ak a jistˇe v´ı, co ˇcin´ı – do voleb
a moˇzn´eho konce jeho politick´e kari´ery zb´
yv´a nˇeco kolem tˇrech mˇes´ıc˚
u...
´ odpustilo MinisJe l´eto roku 2011. Podle n´alezu Nejvyˇsˇs´ıho kontroln´ıho u
´ˇradu (NKU)
terstvo financ´ı v obdob´ı let 2006 aˇz 2009 (z nˇehoˇz znaˇcnou ˇca´st je ministrem financ´ı M.
Kalousek) na sankc´ıch za neopr´avnˇen´e ˇcerp´an´ı dotac´ı tˇricet jedna z tˇriceti ˇctyˇr miliard korun [12]. Novin´aˇri znaj´ı konkr´etn´ı pˇr´ıpady, kdy Kalouskovo ministerstvo odpustilo sankce,
i kdyˇz za dotaci padly pravomocn´e tresty pro u
´vˇerov´
y podvod a u
´platk´aˇrstv´ı. M. Kalousek
na to reaguje tˇemito slovy: Jedna mal´a zr˚
udiˇcka jm´enem Kala se rozhodla z toho asi pˇred

ˇctrn´
acti dny udˇelat medi´
aln´ı kauzu, jak ten zloˇcinn´y Kalousek odpustil 31 miliard. To, co
ˇ
dˇel´
a mimoˇr´adnˇe bolˇsevick´y exposlanec CSSD
Kala, povaˇzuji za nehor´aznost. Asi mu koleˇ
gov´e z CSSD poradili, aby to vynesl do m´edi´ı a znemoˇznil vl´adu.“ [12]. Poznamenejme, ˇze
´
Miloslav Kala je v t´e dobˇe viceprezidentem NKU.
M. Kalousek po celou dobu sv´e u
´ˇrednick´e a politick´e kari´ery d˚
uslednˇe odm´ıt´a jak´akoli
obviˇ
nov´an´ı z toho, ˇze by ze sv´eho jedn´an´ı mˇel nˇejak´
y nepˇr´ıpustn´
y finanˇcn´ı ˇci jin´
y prospˇech
mimo r´amec sv´eho platu. V roce 2001 napˇr. ˇr´ık´a: Nikdy jsem neukradl ani korunu. Ani pro

sebe, ani pro stranu, jak obˇcas sl´ych´am. A nikdo nikdy mi nedok´
aˇze opak.“ [13]. Lze tˇemto
tvrzen´ım vˇeˇrit? Za dob, kdy byl M. Kalousek n´amˇestkem lidoveck´
ych ministr˚
u obrany
ˇ
(a s´am byl ˇclenem KDU-CSL), se opakovanˇe prosl´
ychalo a tvrdilo – bez d˚
ukaz˚
u –, ˇze ze
zbrojn´ıch zak´azek m˚
uˇze pˇres Kalouska profitovat lidoveck´a pokladna (ostatnˇe to s´am neoˇ
patrnˇe pˇripustil i nˇekdejˇs´ı ˇclen KDU-CSL
a ministr obrany A. Baudyˇs [165]). M. Kalousek
takov´ato obvinˇen´ı vˇzdy d˚
uraznˇe odm´ıtal, napˇr. v roce 1997 k tomu prohl´asil: Je to ne”
smysl, nepˇripad´a v u
´vahu, nic takov´eho nedˇel´
ame. Pokud si to opravdu nˇekdo mysl´ı, m´am
na to jedinou reakci, a to rˇcen´ı: Podle sebe soud´ım tebe.“ [166]. O tˇri roky pozdˇeji, kdy
jiˇz M. Kalousek nen´ı n´amˇestkem ministra obrany, se vˇsak vyjadˇruje o tehdejˇs´ım n´amˇestku
ministra obrany Jindˇrichu Tom´aˇsovi takto: Za souˇcasn´e situace je v tom bar´
aku moˇzn´e

vˇsechno. Slyˇsel jsem hodnˇe o tom, ˇze pan n´amˇestek Tom´
aˇs m´a sv´e podnikatelsk´e aktivity.
Vˇzdycky jsem se divil, ˇze ˇclovˇek, kter´y je aktivn´ı v podnikatelsk´e sf´eˇre, m˚
uˇze zast´avat tohle m´ısto.“ [167]. Mnohem pozdˇeji v souvislosti s jeho povolen´ım internetov´eho kurzov´eho
s´azen´ı prohlaˇsuje o sv´
ych odp˚
urc´ıch: Jsem hluboce pˇresvˇedˇcen, ˇze pr´avˇe oponenti, kteˇr´ı


as tak tvrdˇe kritizovali, byli od zahraniˇcn´ıch spoleˇcnost´ı motivov´ani.“ [6]. Navrhuje-li M.
Kalousek rˇcen´ı podle sebe soud´ım tebe“, pak z toho plyne, ˇze jenom posledn´ımi dvˇema

tvrzen´ımi pop´ır´a s´am sebe a v´
yˇse uveden´e vlastn´ı vyj´adˇren´ı z roku 2001.
5

M. Kalousek mnohokr´ate prohl´asil, ˇze vˇsechna obvinˇen´ı jeho osoby z nekal´eho jedn´an´ı
jsou pouh´e pomluvy a opakovanˇe ˇza´dal od sv´
ych protivn´ık˚
u d˚
ukazy pro jejich tvrzen´ı.
Mnohokr´ate zd˚
uraznil, ˇze nikdy nebyl ze strany org´an˚
u ˇcinn´
ych v trestn´ıch ˇr´ızen´ı obvinˇen
(napˇr. [13], [148]). To ale v ˇz´adn´em pˇr´ıpadˇe neznamen´a, ˇze nem˚
uˇze b´
yt z jemu pˇripisovan´
ych
skutk˚
u vinen. Zcela mimo tuto souvislost poznamenejme, ˇze po druh´e svˇetov´e v´alce byl v
Norimbersk´em procesu odsouzen napˇr. poln´ı marˇs´al W. Keitl a gener´alplukovn´ık A. Jodl,
kteˇr´ı celou v´alku prosedˇeli v berl´ınsk´
ych kancel´aˇr´ıch a bunkrech, podobnˇe jako nˇemeck´
y
ministr zahraniˇc´ı Joachim von Ribbentrop se stejn´
ym koncem. Jako svˇedka si sovˇetsk´a
strana v procesu pozvala gener´ala a poln´ıho marˇs´ala Friedricha Pauluse. Byl to ovˇsem
pr´avˇe Paulus, kdo pl´anoval agresivn´ı v´alku na v´
ychodˇe, pr´avˇe jeho varianta u
´toku byla
pˇrijata a pozdˇeji uskuteˇcnˇena. A nav´ıc jeˇstˇe ke vˇsemu na sovˇetsk´em u
´zem´ı osobnˇe bojoval.
Paulusovi by bylo moˇzn´e kl´ast za vinu jak´ekoli zloˇciny voj´ak˚
u a d˚
ustojn´ık˚
u 6. arm´ady.
Paulus vˇsak v Norimberku souzen nebyl, naopak v naleˇstˇen´
ych lak´
yrk´ach, v obleku a s
mot´
ylkem u krku sedˇel mezi svˇedky procesu. Souzen nebyl ani nikdy potom...

6

Kapitola 1
Zlat´
a 90. l´
eta
ˇ e republice, nikdy na nˇe nezapomene. Uporn´
´
Kdo zaˇzil devades´at´a l´eta v Cesk´
a snaha zbavit
se strachu z postihu ze strany st´atn´ı moci si vybrala svou daˇ
n – opaˇcn´
y extr´em. Cel´a 90. l´eta
lze pˇripodobnit k situaci mlad´eho ˇclovˇeka, jenˇz – veden pˇr´ısn´
ymi nebo despotick´
ymi rodiˇci
– se ve sv´
ych 18 ˇci 19 letech ocit´a mimo jejich dosah kdesi na vysokoˇskolsk´e koleji, pˇriˇcemˇz
se nem˚
uˇze nabaˇzit svobody a volnosti, kterou nikdy nepoznal. A zaˇz´ıv´a skuteˇcnˇe z´avrat’.
Jak´ekoli omezov´an´ı a rozumn´e regule jsou pro nˇeho nepˇrijateln´e, nebot’ mu pˇripom´ınaj´ı
nesvobodu a rodiˇce, od kter´
ych chce b´
yt co nejd´ale. Cel´
y porevoluˇcn´ı pˇrerod a dvacetilet´ı
pˇred a po roce 1989 lze tak v´
ystiˇznˇe a struˇcnˇe vyj´adˇrit ˇctyˇrmi slovy: ode zdi ke zdi.
Devades´at´a l´eta byla zkr´atka obdob´ım nov´
ych a velk´
ych moˇznost´ı – jako ostatnˇe vˇzdy
po razantnˇejˇs´ıch v´
ymˇen´ach vl´adn´ı moci. Miroslavu Kalouskovi je v dobˇe tˇechto zmˇen tˇricet
let. M´a jiˇz nˇeco za sebou. Ihned po studi´ıch na Vysok´e ˇskole chemicko-technologick´e v Praze
ˇ
ˇ souˇca´st´ı
vstupuje M. Kalousek do Ceskoslovensk´
e strany lidov´e, kter´a byla spoleˇcnˇe s KSC
N´arodn´ı fronty (pozdˇeji to vtipnˇe okomentoval, ˇze t´ım chtˇel demonstrovat sv˚
uj nemarxis1
tick´
y svˇeton´azor ). Mezi lety 1984 a 1990 pracuje jako technolog a vedouc´ı investiˇcn´ıho
u
´tvaru tehdejˇs´ıho n´arodn´ıho podniku Mitas Praha. Po pˇrevratu se vˇsak ihned zapojuje do
vysok´e politiky a mezi lety 1990 a 1992 dˇel´a poradce m´ıstopˇredsedy vl´ady. V letech 1991 aˇz
1992 je ˇclenem dozorˇc´ı rady Jihoˇcesk´
ych pivovar˚
u, v letech 1992 aˇz 1994 je ˇclenem spr´avn´ı
rady a jednatelem Z´apadoˇcesk´
ych pivovar˚
u (odtud patrnˇe plyne Kalousk˚
uv pozdˇejˇs´ı n´azor
na privatizaci Budvaru: St´at m´a dˇelat to, co dˇelat m´a, a m´a to dˇelat poˇr´
adnˇe. Nem´a dˇelat

tis´ıce jin´ych vˇec´ı, kter´e m˚
uˇze dˇelat nˇekdo jin´y...“ [14]). V letech 1994 aˇz 1996 p˚
usob´ı rovnˇeˇz
ˇ
jako ˇclen Prez´ıdia Pozemkov´eho fondu Cesk´e republiky.
Nejzn´amˇejˇs´ı angaˇzm´a se vˇsak Kalouskovi dost´av´a na Ministerstvu obrany, kde vystupuje ve funkci n´amˇestka lidoveck´
ych ministr˚
u Baudyˇse, Hol´anˇe a V´
yborn´eho (prvn´ım
n´amˇestkem zde byl v letech 1995–1996 tak´e Petr Neˇcas). Na obranˇe je Kalousek odpovˇedn´
y
za rozpoˇcet a akvizice2 . A pr´avˇe na obranˇe zaˇc´ın´a pˇr´ıbˇeh, kter´
y nyn´ı podrobnˇeji pop´ıˇseme.
1

V rozhovoru pro Radioˇzurn´
al dne 18. srpna 1999 M. Kalousek prohlaˇsuje: Nemohu si stˇeˇzovat, v´ıte,


a jsem velmi uvaˇzoval i o pr´
aci nebo o jak´emsi angaˇzm´
a v disentu, ale pˇrizn´
am se, ˇze j´
a jsem pro to mˇel

alo odvahy a v disentu je pˇr´ıliˇs mnoho marxist˚
u. A j´
a jsem chtˇel deklarovat pˇredevˇs´ım ten nemarxistick´y
svˇetov´y n´
azor.“
2
Ekonomick´
ym n´amˇestkem byl od 19. ledna 1993 do 2. ledna 1998 [187].

7

1.1

Jak to bylo s pad´
aky?

ˇ od ˇcasu se v m´edi´ıch zmiˇ
Cas
nuje ˇsirok´e veˇrejnosti zn´am´a kauza Miroslava Kalouska,

ykaj´ıc´ı se jeho role pˇri n´akupu vojensk´
ych pad´ak˚
u. Veˇrejnost se o tˇechto pad´ac´ıch dozvˇedˇela
pˇredevˇs´ım proto, ˇze na jednom z nich zahynul voj´ın Roman Prinich. M. Kalousek opakovanˇe
takov´e u
´toky odb´
yv´a skoro se z´ıvnut´ım a tvrd´ı, ˇze se jedn´a o pˇr´ıbˇeh stokr´at opakovan´e

lˇzi, kter´a se stala medi´aln´ı pravdou“ [15]. V rozhovoru ze z´aˇr´ı 2013 k tomu ˇrekl doslova:
Nikdy jsem ˇz´adn´e pad´aky nekoupil. (...) Pˇresto se ˇr´ık´
a, ˇze Kalousek koupil pad´
aky, coˇz

nen´ı pravda. To, ˇze byly ˇspatn´e, tak´e nen´ı pravda, a ˇze se na nich zabilo nˇekolik voj´ak˚
u,
tak´e ne.“ [15]. Jak´
y je tedy skuteˇcn´
y pˇr´ıbˇeh Kalouskov´
ych pad´ak˚
u“ VTP-100?

Dne 5. 5. 1994 uzavˇrel tehdejˇs´ı ˇreditel odboru majetku vzduˇsn´
ych sil Hlavn´ıho u
´ˇradu
n´akupu materi´alu (majetku) a sluˇzeb Ministerstva obrany se spoleˇcnost´ı ANEX-CIRUS,
spol. s r. o., (d´ale jen Anex-Cirus“) Smlouvu o uzavˇren´ı budouc´ı smlouvy na dod´avky

pad´akov´
ych souprav VTP-100. V n´ı se arm´ada zavazuje – jak n´azev smlouvy napov´ıd´a –
uzavˇr´ıt na dan´e obdob´ı se spoleˇcnost´ı Anex-Cirus kupn´ı smlouvu na n´akup pad´akov´
ych
souprav VTP-1003 [19], [152]. Na jejich v´
yvoji se od roku 1993 pˇritom pod´ılela sama
arm´ada. Na z´akladˇe t´eto smlouvy byla dne 30. 4. 1996 uzavˇrena kupn´ı smlouva, jej´ımˇz
pˇredmˇetem byla v´
yroba a dod´avka 16 kus˚
u prototyp˚
u pad´akov´
ych souprav VTP-100 a
o tˇri mˇes´ıce pozdˇeji, dne 30. 7. 1996, byla uzavˇrena kupn´ı smlouva na dod´avku 187 kus˚
u
3
ovˇeˇrovac´ı s´erie pad´akov´
ych souprav VTP-100 (vizte pozn´amku pod ˇcarou ). Od poˇc´atku se
vˇsak u pad´ak˚
u objevily v´aˇzn´e probl´emy, kter´e ale byly dle arm´adn´ı komise odstraniteln´e.
Napˇr´ıklad pˇri zkouˇsk´ach objevili voj´aci v´ıce neˇz 15 jednotliv´
ych nedostatk˚
u, kter´e vˇsak
podle z´astupc˚
u dodavatele zp˚
usobili voj´aci sami, a to nespr´avn´
ym balen´ım nebo ˇspatn´
ym
skladov´an´ım [17]. Souprava nicm´enˇe v roce 1996 proˇsla vojskov´
ymi zkouˇskami a tehdejˇs´ı
ˇ gener´almajor Jiˇr´ı Nekvasil je schv´alil k pouˇz´ıv´an´ı
n´aˇceln´ık Gener´aln´ıho ˇst´abu Arm´ady CR
[16], [17].
Dne 15. 8. 1996 uzavˇrel opˇet ˇreditel odboru majetku vzduˇsn´
ych sil Hlavn´ıho u
´ˇradu
n´akupu materi´alu (majetku) a sluˇzeb Ministerstva obrany se spoleˇcnost´ı Anex-Cirus dalˇs´ı
Smlouvu o smlouvˇe budouc´ı ˇc. 65137078, na jej´ımˇz z´akladˇe se Ministerstvo obrany zav´azalo
3

V uzavˇren´
ych smlouv´ach se spoleˇcnost´ı Anex-Cirus koluje v tisku a v m´edi´ıch mnoho nepˇresnost´ı.
Z toho d˚
uvodu zde uv´ad´ıme kompletn´ı seznam smluv, kter´e Ministerstvo obrany mezi lety 1993 aˇz 1998
uzavˇrelo s touto spoleˇcnost´ı: 1. Smlouva o d´ılo ˇc. 94061, jej´ımˇz pˇredmˇetem byl v´
yvoj pad´akov´e soupravy
VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 21. 2. 1994. Dodatky 1 aˇz 6 k t´eto smlouvˇe byly uzavˇreny v rozmez´ı obdob´ı
30. 8. 1994 aˇz 6. 2. 1996; 2. Smlouva o uzavˇren´ı budouc´ı smlouvy na dod´avky pad´akov´
ych souprav VTP100, kter´a byla uzavˇrena 5. 5. 1994; 3. Kupn´ı smlouva ˇc. 65137041, jej´ımˇz pˇredmˇetem byla v´
yroba a
dod´avka 16 ks prototyp˚
u pad´akov´
ych souprav VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 30. 4. 1996. Dodatek k n´ı
byl uzavˇren 10. 6. 1998; 4. Kupn´ı smlouva ˇc. 65137087 na dod´avku 187 ks ovˇeˇrovac´ı s´erie pad´akov´
ych
souprav VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 30. 7. 1996. Dodatky k n´ı byly uzavˇreny 23. 1. 1997 a 10. 6. 1998;
5. Smlouva o smlouvˇe budouc´ı ˇc. 65137078, kter´a byla uzavˇrena 15. 8. 1996. Dodatek k n´ı byl uzavˇren 10.
ˇ a republika-Ministerstvo obrany zav´azala nakoupit v letech 1996
6. 1998. Na z´akladˇe t´eto smlouvy se Cesk´
ˇ e republiky 2310 ks s´eriov´eho proveden´ı pad´akov´
aˇz 2000 pro potˇreby Arm´ady Cesk´
ych souprav VTP-100;
6. Kupn´ı smlouva ˇc. 75127063 na dod´avku 227 ks pad´akov´
ych souprav VTP-100 (s´eriov´a v´
yroba), kter´a
byla uzavˇrena 17. 3. 1997 po ukonˇcen´ı zkouˇsek ovˇeˇrovac´ı s´erie. Dodatky k n´ı byly uzavˇreny 13. 11. 1997, 15.
12. 1997, 29. 1. 1998, 24. 4. 1998, 10. 6. 1998; 7. Kupn´ı smlouva ˇc. 85127166 na dod´avku 300 ks pad´akov´
ych
souprav VTP-100, kter´a byla uzavˇrena 15. 10. 1998. Dodatek k n´ı byl uzavˇren 31. 3. 1999. [152].

8


Related documents


64500 kalousek kn e ka
spd na vlastni oci
signdate
aaa auto smlouva a podminky2
3co 186 2015
repase reprosoustav

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 64500-Kalousek knížečka.pdf