r4 (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - REGULAMIN Supermoto zatw.doc
Author: unique

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2017 at 00:21, from IP address 89.73.x.x. The current document download page has been viewed 470 times.
File size: 481.25 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


REGULAMIN
Sekcji Supermoto Automobilklubu Polski
1.

Sekcja Supermoto zwana dalej Supermoto, jest jednostką organizacyjną Automobilklubu Polski
zwanego dalej AP, działającą w ramach Komisji Sportu Motocyklowego zwanej dalej KSM, powołanej
przez Zarząd AP na podstawie § 35 ust. 2 statutu AP.

2.

Celem działania Supermoto jest:
a) - integracja młodych członków KSM,
b) - popularyzacja sportów motorowych,
c) - podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie techniki jazdy motocyklem,
d)
podnoszenie wiedzy dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e) - przygotowanie do uczestniczenia w imprezach sportu motocyklowego.

3.

Członkiem Supermoto staje się członek AP, po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Supermoto
pisemnej deklaracji o wstąpieniu. Osoby niepełnoletnie dołączają do deklaracji pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych na udział w treningach.

4.

Ewidencja członków Supermoto prowadzona jest w formie elektronicznej w systemie członkowskim AP
na podstawie deklaracji, o których mowa w pkt 3 powyżej, przekazanych do Biura Sportu AP oraz w
formie papierowej prowadzonej przez władze Supermoto.

5.

Działalnością Supermoto kierują władze w trzyosobowym składzie, w skład których wchodzi
wyznaczony na wniosek KSM przez Prezydium Zarządu członek AP - Przewodniczący oraz dwóch
członków Supermoto wybranych z tej sekcji jako Zastępcy Przewodniczącego.

6.

Kadencja władz Supermoto trwa równolegle z kadencją władz KSM.

7.

Władze Supermoto corocznie na pierwszym posiedzeniu Prezydium Zarządu w danym roku
kalendarzowym, przedstawiają ocenę swojej działalności.

8.

Członkowie Supermoto uczestniczą w jazdach treningowo – szkoleniowych odbywających się na
terenie Autodromu AP na Bemowie, po spełnieniu warunków dotyczących:
a) przestrzegania „Regulaminu Autodromu Automobilklubu Polski” (zał.1 );
b) zaakceptowania podpisem regulaminów wraz z oświadczeniem związanym z odpowiedzialnością
za spowodowanie ewentualnego zdarzenia drogowego jak i szkód, które ono z sobą niesie;
c) zapisania się na listę u kierownika zajęć;
d) posiadania sprawnego i zgodnego z RSM (Regulamin Sportu Motocyklowego) motocykla
w specyfikacji Supermoto (opony drogowe lub wyścigowe)
Dopuszcza się motocykle z homologacją jak i bez homologacji drogowej, wcześniej sprawdzonych
i dopuszczonych do jazdy pod kątem oceny stanu technicznego, przez upoważnionego
przedstawiciela Supermoto.
Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia w oponach, jak też sprawdzenie głośności pojazdów,
e) opłacenia ubezpieczenia NNW na czas trwania treningów bądź posiadania aktualnej licencji
sportowej,
f) posiadania ubioru motocyklowego (buty, odzież ochronna, kask, rękawiczki)
g) sprawdzenia stanu trzeźwości i dopuszczeniu do jazdy przez kierownika treningu

9.

Na każdym treningu Supermoto na Autodromie AP powinien być obecny Przewodniczący Supermoto
lub jego zastępca, wpisywany do dziennika spotkań, który będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo
oraz prawidłowy przebieg jazd treningowo - szkoleniowych. Wpis do dziennika jest konieczny z uwagi na
możliwość jego wykorzystania przy ewentualnych roszczeniach ubezpieczeniowych związanych
z działalnością obiektu Autodromu AP.

10. W ramach Supermoto treningi:
a)
b)
c)

organizują: Michał Bożałek, tel. 601 406 800, Adam Chaciński tel. 725 047 037, Michał Strugarek
tel. 506 282 230, Radosław Pakluski Tel. 690 911 859.
odbywają się w każdą środę o godz. 18-21.30..
mogą zostać odwołane np. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych ( informacje
o zmianie terminu będą podawane na stronie internetowej AP oraz na portalach tematycznych
supermoto.pl; ścigacz.pl; supermotosport.pl).

11. Uczestnicy treningu zobowiązani są do:
a) wykonywania poleceń prowadzącego trening,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

podpisania Oświadczenia wg wzoru stanowiącego zał. 2,
ponoszenia odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w czasie treningu,
zachowania porządku na terenie Autodromu,
przywrócenia do stanu pierwotnego rozjeźdżonej trasy terenowe,
parkowania samochodów poza terenem Autodromu od strony ul. Powstańców Śląskich,
nie wyjeżdżania poza teren treningu wyznaczony przez prowadzącego trening,
zachowania szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania na wyznaczony teren treningu.

12. Prowadzący trening może odmówić dopuszczenia do treningu członka sekcji, bez podania przyczyny.
13. Naruszenie zasad wynikających z niniejszego regulaminu może skutkować podjęciem decyzji przez
władze Supermoto o zawieszeniu w uczestniczeniu w zajęciach, o których mowa w pkt 8 na czas
określony, a w przypadku kolejnych naruszeń, o wykreśleniu z listy członków Supermoto.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Automobilklubu Polski nr 15/2017 z dnia
12.04.2017r.

Załącznik numer 2 do Regulaminu dot. Treningów Supermoto
na terenie Autodromu Automobilklubu Polski na Bemowie
Oświadczenie uczestnika treningów Supermoto
Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi stosowania zakazanych środków
dopingowych i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
W związku z przyjęciem mnie do udziału w treningach, zobowiązuję się do nie wszczynania
działań prawnych, oraz żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów, jak też ich pracowników,
reprezentantów oraz osób współpracujących z organizatorem, z tytułu zwrotu kosztów, wydatków w
przypadku śmierci lub odniesionych kontuzji przez moją osobę lub moje dziecko, niezależnie od tego
czy wynika to ze zgłoszenia udziału w treningach.
Rozumiem, że gdybym cierpiał na jakiekolwiek dolegliwości stałe lub czasowe mogące mieć
wpływ na sposób kontroli nad pojazdem w momencie rozpoczęcia treningu, nie będę uczestniczył w
treningu i zgłoszę ten fakt kierownikowi treningów, co potwierdzam własnym podpisem.
Oświadczam, że w sytuacji zaistnienia wypadku lub kolizji podczas treningów oraz
wyrządzonych z tego powodu szkód zobowiązuję się nie wnosić skarg i nie wkraczać na drogę prawną
w stosunku do: organizatora, klubu, sędziów, asystentów, osób biorących udział w treningach oraz
pozostałych osób związanych z organizacją treningów.
Niniejsze oświadczenie obowiązuje na każdym treningu Supermoto na Autodromie AP na
warszawskim Bemowie, w którym będę brał udział.

Oświadczenie uczestnika treningów Supermoto-członkowie AP
lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Imię i Nazwisko

Podpis


Download r4r4.pdf (PDF, 481.25 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file r4.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000597642.
Report illicit content