PÅ‚yta2 (2) (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by www.konwerter.net / *, and has been sent on pdf-archive.com on 28/05/2017 at 15:34, from IP address 93.105.x.x. The current document download page has been viewed 590 times.
File size: 1.17 MB (17 pages).
Privacy: public file
File preview


PROJEKT BUDOWLANY

1.
2.
3.
4.

WSTĘP
OPIS TECHNICZNY
PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA ROBÓT
WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH. WARUNKI
WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ
5. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE
6. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO SOIIB PROJEKTANTÓW

3

PROJEKT BUDOWLANY

1. WSTĘP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania
jednorodzinny.

jest

wykonanie

projektu

płyty

fundamentowej

pod

dom

Podstawa prawna
a. Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.) wraz z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133),
c. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (Dz.U. nr 129/97, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz.U.91 poz.811 z dnia
11czerwca 2002r),
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690
wraz z późniejszymi zmianami),
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003),
f. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
d. Wizje lokalne.
Polskie Normy:
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264 2002-Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone

4

PROJEKT BUDOWLANY

2. OPIS TECHNICZNY
Płyta fundamentowa grubości 23cm zbrojona siatką z prętów ø10 o oczkach 130x130mm górą i
dołem stal AIII-N (RB500W). Beton klasy C25/30. Dodatkowo po obwodzie płyty pręty ø 8 co
30cm wygięta w kształcie litery „U”. W miejscu pali (kolumn) płyta dozbrajana górą prętami fi 14
o oczkach 120x120mm o boku 1,5x1,5m.
Płytę należy posadowić na podbudowie z piasku grubości 40-50cm i średnim stopniu
zagęszczenia min. ID=0,67, Is=0,97.
W płycie należy osadzić pręty startowe pionowych elementów żelbetowych. Lokalizacja,
wymiary i zbrojenie wg projektu typowego.
Warunki gruntowe.
Istniejące warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zaliczono do złożonych warunków
gruntowych oraz przyjęto druga kategorię posadowienia geotechnicznego zgodnie z
rozporządzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych. Do obliczeń przyjęto nośność podłoża gruntowego o
współczynnik sztywności sprężystość podłoża C=6500KN/m3
Na podstawie badań geotechnicznych wyróżniono następujące warstwy:

3. PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA ROBÓT
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać postanowień zawartych w :
a) Przepisy prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 (Dz.U. Nr 207 poz.2016 z dnia 21.11.2003),
b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690),
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003),
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1126 rok 2003),

5

PROJEKT BUDOWLANY

4. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH. WARUNKI
WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ.
Dostawa betonu.
Woda przeźroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 68 powinna być wiadomego
pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie.
Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu. Jako
minimalną należy uważać zawartość cementu 280 kg/m3. Przestrzeganie wartości Rck i w/c
może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie
powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.
Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami.
Charakterystyki powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się składać z
materiałów krzemowych, posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne od substancji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymałości betonu. Nie
powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolną
krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej granulometrycznej żadna frakcja nie powinna
być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki składniki powinny
należeć przynajmniej do trzech różnych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami należy
sprawdzać systematycznie skład granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowej.
Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do betonu uzgodnić
z projektantami.
Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać odpowiednie atesty.
Wylewanie betonu.
Beton wylewać warstwami, zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości 8000
 10000 uderzeń na minutę. Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki pod
zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.
Rejestrować zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzna.
Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do
badań przechowywać w identycznych warunkach, w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.
Na łączonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy
sczepne oraz odpowiednie przygotowanie powierzchni.
Dojrzewanie betonu.
Przed rozebraniem szalowania wszystkie niezabezpieczone powierzchnie betonowania powinny
być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych odpowiednich
metod. polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok zabezpieczających przed
parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć powoduje powstawanie wykwitów
powierzchniowych.
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 130.
Powinna być kontrolowana temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść
poniżej +50. W porze letnie temperatura mieszanki nie może przekraczać 300. W szczególności
w porze podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz
właściwą pielęgnację wylewek betonowych.

6

PROJEKT BUDOWLANY

5. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE

1. Dane konstrukcji
1.1. Dane płyt
Symbol

Grubość

Pole powierzchni

Poziom pł. środk.

Materiał

1

230mm

222,18m2

0,00m

C25/30

1.2. Model konstrukcyjny

1.3. Lista materiałów
beton C25/30
Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie
Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie
Moduł Younga
Współczynnik Poissona
Współczynnik rozszerzalności term.
Gęstość

fGc,cube =
fcd =
E=
=
T =
=
7

30 MPa
16,67 MPa
31,48 GPa
0,20
0,000010 1/K
2500 kg/m3

PROJEKT BUDOWLANY

stal A-IIIN
Obliczeniowa granica plastyczności
Moduł Younga
Gęstość

fyd =
E=
=

420 MPa
200 GPa
7810 kg/m3

1.4. Grupy obciążeń

f1

f2

d

stałe

1,1

1

1

Stałe i zmienne ze
ścian ze ścian

stałe

1

1

1

B

zmienne użytkowe

zmienne

C

zastępcze ścianki
działowe

stałe

1,2

1

1

D

stałe obciążenia z
posadzki

stałe

1,3

1

1

Symbol

Nazwa

Rodzaj

c.w.

ciężar własny

A

Znaczenie

1

1,4

1

1.5. Lista obciążeń
Lp.

Grupa

Rodzaj

f1

f2

Wartość obc.

Współrzędne

1

A

siła

1

1

121,0kN

(-568,83; 570,47)

2

A

nóż

1

1

57,0kN/m

(-551,38; 569,63)

57,0kN/m

(-553,96; 569,63)

37,0kN/m

(-564,10; 573,07)

37,0kN/m

(-564,10; 564,77)

67,0kN/m

(-563,98; 570,47)

67,0kN/m

(-568,95; 570,47)

57,0kN/m

(-560,38; 568,89)

57,0kN/m

(-562,48; 568,89)

37,0kN/m

(-554,98; 574,07)

37,0kN/m

(-551,38; 574,07)

37,0kN/m

(-551,38; 563,77)

37,0kN/m

(-554,98; 563,77)

37,0kN/m

(-555,88; 575,07)

37,0kN/m

(-554,98; 575,07)

37,0kN/m

(-554,98; 562,77)

37,0kN/m

(-554,98; 562,77)

37,0kN/m

(-558,22; 562,77)

37,0kN/m

(-558,22; 563,77)

37,0kN/m

(-564,10; 563,77)

37,0kN/m

(-564,10; 564,77)

37,0kN/m

(-565,82; 564,77)

37,0kN/m

(-560,38; 574,07)

37,0kN/m

(-560,38; 562,65)

37,0kN/m

(-570,82; 564,77)

37,0kN/m

(-571,84; 564,77)

37,0kN/m

(-571,84; 573,07)

37,0kN/m

(-564,10; 573,07)

3
4
5
6

7

8

9
10

A
A
A
A

A

A

A
A

nóż
nóż
nóż
nóż

nóż

nóż

nóż
nóż

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

8

PROJEKT BUDOWLANY

37,0kN/m

(-564,10; 574,07)

37,0kN/m

(-560,38; 574,07)

37,0kN/m

(-560,38; 575,07)

37,0kN/m

(-559,48; 575,07)

11

B

cała płyta

1,4

1

2,00kN/m2

płyta "1"

12

C

cała płyta

1,2

1

1,25kN/m2

płyta "1"

13

D

cała płyta

1,2

1

1,70kN/m2

płyta "1"

1.6. Schematy obciążeń dla poszczególnych grup
Grupa A

Grupa B

9

PROJEKT BUDOWLANY

Grupa C

Grupa D

2. Analiza
2.1. Płyty - miarodajne momenty zginające Mux
Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:180

10

PROJEKT BUDOWLANY

Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:180

2.2. Płyty - miarodajne momenty zginające Muy
Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:180

11


Download PÅ‚yta2 (2)PÅ‚yta2 (2).pdf (PDF, 1.17 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PÅ‚yta2 (2).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000603203.
Report illicit content