mt mm .pdf

File information


Original filename: mt-mm.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / Skia/PDF m61, and has been sent on pdf-archive.com on 09/06/2017 at 20:15, from IP address 87.239.x.x. The current document download page has been viewed 397 times.
File size: 138 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


mt-mm.pdf (PDF, 138 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


MATURITNÉ TÉZY Z ODBORNÝCH STROJÁRSKYCH PREDMETOV-MM
● ​STROJNÍCTVO ​(STROJÁRSTVO)​:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Spoje a spojovacie súčiastky (rozoberateľné a nerozoberateľné)
Časti strojov (čapy, hriadele, ložiská a spojky)
Potrubie a armatúry
Mechanizmy (remeňové, reťazové, ozubené a trecie prevody)
Zdvíhacie a dopravné stroje (zdviháky, navijaky, kladkostroje, závesné mačky, žeriavy,
výťahy a dopravníky)
Spaľovacie motory (s priamočiarym a krúživým pohybom, zážihové a vznetové,
dvojdobé a štvordobé)
Tvorenie triesky (oblasť vzniku, druhy triesok, nárastok)
Opotrebenie nástroja (druhy opotrebenia, trvanlivosť reznej hrany a životnosť nástroja)
Vznik tepla pri obrábaní (rovnica tepelnej bilancie, chladenie a mazanie)
Dokončovacie spôsoby obrábania (lapovanie, honovanie, superfinishovanie,
ševingovanie)
Netradičné spôsoby obrábania (elektroiskrové a elektroimpulzové obrábanie,
elektrochemické obrábanie a brúsenie, obrábanie ultrazvukom a laserom)
Vlastnosti materiálov (fyzikálne, chemické, mechanické, technologické)
Skúšky tvrdosti (Brinell, Rockvell, Vickers)
Deštruktívne a nedeštruktívne skúšky (skúška vrubovej húževnatosti, tlakom, krutom,
strihom, ohybom, ultrazvukom, röntgenom, kapilárna)
Diagram Fe-Fe3C (ochladzovanie eutektoidnej, podeutektoidnej, nadeutektoidnej
ocele)
Tepelné spracovanie (kalenie, žíhanie, popúšťanie, zušľachťovanie)
Chemicko-tepelné spracovanie (cementovanie, nitridovanie, nitrocementovanie)
Korózia (druhy, spôsoby ochrany)

● ​STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA​(SÚSTRUŽENIE)​:
1. Úvod (definícia, základné pojmy, geometria noža, delenie sústruhov, nástrojov a
upnutia a rezné podmienky)
2. Vonkajšie valcové plochy (čelné plochy, osadené plochy)
3. Vnútorné valcové plochy (vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie a sústruženie nožom)
4. Zapichovanie, upichovanie, vypichovanie
5. Sústruženie závitov (závitové očko, závitníky a sústružnícky nôž)
6. Kužeľové plochy (vonkajšie a vnútorné)
7. Zložité tvarové plochy
8. Dokončovanie práce na sústruhu (pilovanie, leštenie, škrabanie, ryhovanie a
vrúbkovanie)
9. Meranie a kontrola pre dané operácie sústruženia (posúvné meradlo, mikrometer,
kalibre, vzorkovnice drsnosti, závitové mierky, strmeňové kalibre, drôtiková metóda …)
● ​STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA​(FRÉZOVANIE)​:
1. Rovinné plochy (frézovanie valcovou a čelnou frézou, nepodarky)
2. Šikmé plochy (frézovanie orysovaním, uhlovými frézami, natočením zveráka,
podložkami, vyklonením vreteníkovej hlavy)
3. Drážky na hriadeli a kuželi, nepodarky
4. Deliaci prístroj (hlavné časti DP, priame a nepriame delenie)

● ​STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA​(BRÚSENIE):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brúsenie rovinných plôch
Brúsenie rotačných plôch
Brúsenie dier
Brúsenie kužeľov
Brúsenie tvarových plôch
Tvarovanie brúsnych kotúčov, brusičská kolíska
Brúsenie OK
Brúsenie závitov

●​​TECHNICKÉ KRESLENIE​:
1. Kótovanie (základné pojmy, zásady kótovania, priemery, polomery, dĺžkové rozmery,
zrazenie hrán, úkos, kuželovitosť)
2. Drsnosť povrchu (praktický rad, druhy značiek a ich umiestňovanie na výkrese)
3. Závity (vonkajší a vnútorný závit)
4. Rezy a priezery (spôsoby označovania na výkrese)
5. Tepelné spracovanie (označovanie na technických výkresoch)
6. Odchýlky tvaru a polohy (druhy značiek, označenie na výkrese)
7. Zápichy (druhy a označenie na výkrese)
8. Strediace jamky (druhy a označenie na výkrese)
9. Tolerovanie a lícovanie (základné pojmy, sústava jednotnej diery a jednotného
hriadeľa, druhy vzájomného uloženia diery a hriadeľa, kótovanie tolerovaného
rozmeru, príklad)
● ​VÝPOČTOVÁ TECHNIKA​:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Extrúdovanie (plné telesá, súčiastky s dierami a zložité telesá
Konštrukčné úpravy (zrazenie a zaoblenie hrán)
Zrotovanie profilu (vytváranie rezov)
Vkladanie dier (valcové, kužeľové, osadené a polia dier)
Kreslenie pružín (valcové, kužeľové a zložité)
Kreslenie ozubených kolies (vonkajšie a vnútorné ozubenie)
Ťahanie profilu (kreslenie potrubia a rôznych kolien)
Vytvorenie projektovaného profilu
Kinematika pohybu (vačkový mechanizmus)
Vytváranie zostáv (rôzne uloženia, nitové konštrukcie, prevody…)
Tvorba výkresu (rôzne pohľady, rezy a prierezy, automatické kótovanie)
Práca v albume (zmena materiálu, pozadia a popredia, osvetlenie a súčiastky)
Tvorba technologického postupu pre sústruženie na počítači

●​​ZÁKLADY TECHNICKEJ MECHANIKY​:
1.
2.
3.
4.
5.

Ťažisko čiary, telesa, výpočet ťažiska
Namáhanie na ťah, Hookov zákon, príklad
Namáhanie na tlak, vzper, príklad
Namáhanie na strih, príklad
Namáhanie na ohyb, príklad

● ​PROGRAMOVANIE CNC SÚSTRUH​:
1. Základné pojmy (WPD adresár, MPF program, SPF podprogram, porovnanie CNC a
klasického sústruhu)
2. Súradnicový systém CNC sústruhu (predosový a zaosový typ)
3. Vzťažné body pri programovaní, presúvanie nulového bodu stroja
4. Druhy funkcií a cyklov (M pomocné a G prípravné funkcie)
5. Spôsoby programovanie (absolútne a prírastkové)
6. Programovanie jednoduchých a zložitých rotačných súčiastok (podklady technický
výkres a technologický postup)
7. Zápis programu a podprogramu do riadiaceho systému CNC sústruhu
8. Nastavenie 2D a 3D simulátora
● ​PROGRAMOVANIE CNC FRÉZKA​:
1. Základné pojmy (výhody CNC, popis prostredia, WPD adresár, MPF, SPF, kontúra a
pod.)
2. Súradnicový systém CNC frézovačky
3. Druhy programovania - absolútne prírastkové
4. Presúvanie nulového bodu stroja, G54-57, TRANS
5. Nastavenie obrobku, nástrojov - 2D a 3D simulátora
6. Kapsy, diery, drážky
7. Programovanie jednoduchých a zložitých rotačných súčiastok
●​​MECHATRONIKA​:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pneumatika - kompresory
Pneumatika - pneumotory, rozvádzače, ventily
Pneumatika - jednoduchá schéma na tabuli
Pneumatika - jednoduchá schéma pomocou programu FluidSim - simulácia
Hydraulika - čerpadlá, prvky hydraulického obvodu
Snímače tlaku
Snímače teploty
Snímače prietoku
Snímače otáčok
Snímače výšky hladiny

● ​EKONOMIKA​:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Základné pojmy trhovej ekonomiky - dopyt, ponuka, konkurencia, monopol
Právne formy podnikania - živnosť, a.s, s.r.o., v.o.s.
Štátny podnik, konzorcium, tichá spoločnosť, neziskové organizácie
Personalistika - spôsoby vzniku a zániku pracovného pomeru, pracovná zmluva
Personalistika - zákonník práce, mzdy
Marketing - nástroje, etapy, mix
Zásobovacie činnosti podniku
Inflácia, nezamestnanosť, HDP, HNP
Banková sústava na Slovensku a v EU
Finančná gramotnosť, úver, úrok, nebankové inštitúcie, platobné karty, poistenie,
sociálna podpora a pomoc, zmluvy, životné minimum, dane


Document preview mt-mm.pdf - page 1/3

Document preview mt-mm.pdf - page 2/3
Document preview mt-mm.pdf - page 3/3

Related documents


mt mm
potwierdzenie pochodzenia zwierz cia aviornis
vp management obchodu a slu eb tisk
kmm
tin ukol3
vyjadrenie mprv sr

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file mt-mm.pdf