علائم اختصاری در لنزها (PDF)
File information


Author: Admin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 24/07/2017 at 10:21, from IP address 151.241.x.x. The current document download page has been viewed 233 times.
File size: 46.19 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


‫مشخصاتاختصاریلنزهایشرکتکانن‬

‫‪EF-S‬‬

‫لنزهای ویژه بدنههایی با سنسور ‪APS-C‬یا غیر فول فریم‬
‫‪L‬‬

‫لنزهای این سری با استفاده از عدسیهایی از جنس فلورایت دوم و آسفریكال و ( ‪UD‬میزان تفرق نور بسیار پایین )‬
‫ساخته شده بهترین کیفیت ساخت را شامل میشود و با رینگ قرمز رنگی از باقی لنزها جدا شدهاند‪ .‬این سری را‬
‫‪Luxury‬مینامیند‬
‫‪AF‬‬

‫سیستم فوکوس خودکار‬
‫‪MF‬‬

‫فوکوس دستی‬
‫‪A/ M‬‬

‫سیستم همزمان فوکوس دستی و خودکار جهت تنظیم دقیقتر فوکوس بنا به تشخیص عكاس‬
‫‪EF‬‬

‫لنزهای الكترونیک فوکوس کانن که با همه بدنههای ‪EOS‬سازگار میباشد‬
‫‪IS‬‬

‫سیستم کاهش لرزش که به عكاسان هنگام عكاسی روی دست بسیار کمک مینماید‬
‫‪UMS‬‬

‫سیستم فوکوس اتوماتیک سریع و بیصدا‬
‫‪TS -E‬‬

‫لنزهایی با قابلیت جابجایی محور عمودی و افقی جهت کنترل اعوجاج و پرسپكتیو‬

‫مشخصاتاختصاریلنزهایشرکتنیکون‬

‫‪DC‬‬

‫کنترل محدوده محوی تصویر مستقل از تغییر عمق میدان‪ ،‬مخصوص لنزهای پرتره‬
‫‪DX‬‬

‫لنزهای ویژه بدنههایی با سنسور ‪APS-C‬یا غیر فول فریم‬
‫‪VR‬‬

‫کاهش اثرات لرزش دوربین معادل سه درجه سرعت سریعتر شاتر‬
‫‪PC‬‬

‫اصالح پرسپكتیو بوسیله چرخش و جابجایی افقی و عمودی لنز نسبت به بدنه دوربین جهت کنترل پرسپكتیو اعوجال‬
‫‪D‬‬

‫انتقال دادههای فاصله تا موضوع از لنز به بدنه جهت استفاده از روش های پیشرفته اندازه گیری سه بعدی و استفاده در‬
‫عملكردهای پیشرفته فالش‬
‫‪ED‬‬

‫عدسی های با ضریب شكست و تفرق نوری بسیار کم برای کاهش تجزیه رنگ و افزایش کنتراست تصویر حتی در‬
‫دیافراگمهای باز‬
‫‪G‬‬

‫مشابه لنزهای ‪D‬ولی فاقد رینگ دیافراگم بر روی لنز‪ .‬کنترل دیافراگم از طریق بدنه انجام می شود‬
‫‪IF‬‬

‫عمل فوکوس بدون تغییر طول لنز و فقط با حرکت داخلی عدسیها انجام میشود‬
‫‪SWM‬‬

‫لنزهای مجهز به موتور حلقوی که باعث میشود فوکوس با سرعت و دقت بیشتر و نیز با صدای کمتر انجام شود‬
‫‪ASP‬‬

‫عدسیهای غیر کروی که باعث شفافیت بیشتر و تقلیل کج نمایی بوسیله رفع اختالل حاصل از عدم تمرکز نورهای‬
‫عبور کرده از بخش های مختلف عدسی در یک نقطه میباشد‬
‫‪CRC‬‬

‫حرکت مستقل گروههای مختلف عدسیها در لنز در حین فوکوس برای افزایش دامنه و بهبود عملكرد فوکوس‬
‫بخصوص در فاصله نزدیک‬
‫‪RF‬‬

‫نوع خاصی از لنزهای ‪IF‬که برای عمل وضوح یابی فقط عدسیهای عقبی حرکت می کنند‪ .‬بدان جهت که این گروه از‬
‫عدسی ها اصوال سبک تر و کوچکتر هستند ‪ ،‬عمل فوکوس سریعتر و نرمتر انجام می شود ‪.‬‬
‫‪SIC‬‬

‫پوشش های پیشرفته روی عدسی ها که باعث کاهش هاله و درخشش های ناشی از انعكاس نور در لنز بواسطه تابش‬
‫مستقیم نور درلنز می شوند ‪ .‬این نوع پوشش در حال حاضر در تمام لنزهای ‪AF‬بكار می رود ‪.‬‬
‫‪M/A‬‬

‫قابلیت تبدیل وضوح یابی دستی و وضوح یابی اتوماتیک به یكدیگر با جا به جا کردن سویچ روی لنز‬
‫‪N‬‬

‫استفاده از پوشش نانو کریستال برای کاهش قابل توجه انعكاس های داخلی عدسی ها که به نحو بسیار موثری از ایجاد‬
‫هاله ( فلیر ) و شبح در لنز جلوگیری می کند‬
‫‪FX‬‬

‫نام قطع کامل یا فول فریم برای دوربین های ‪DSLR‬برابر با قطع ‪ 35‬میلیمتری در دوربین های فیلمی‬

‫مشخصاتاختصاریلنزهایشرکتسیگما‬
‫‪ASP‬‬

‫اصالح خطای کروی ‪ -‬آسفریكال‬
‫‪APO‬‬

‫اصالح انحراف رنگی با شیشههای تفرق نوری کم‬
‫‪OS‬‬

‫لرزشگیر تصویر‬
‫‪HSM‬‬

‫موتور فوکوس سریع و بیصدا‬
‫‪RF‬‬

‫سیستم فوکوس گروه انتهایی و سریع‬
‫‪IF‬‬

‫عمل فوکوس بدون تغییر طول لنز‬
‫‪CONV‬‬

‫قابل استفاده با مبدلهای سری آپو جهت افزایش فاصله کانونی با امكان انتقال اطالعات اکسپوژر‬
‫‪EX‬‬

‫بهترین ساختار اپتیكی و مكانیكی لنزهای این شرکت‬
‫‪DG‬‬

‫لنزهایی با دیافراگم بازتر و امكان حداقل فاصله فوکوس‬

‫‪DC‬‬

‫‪DC‬‬

‫لنزهایی برای دوربینهایی با صفحه حساس کراپدار یا‬

‫‪APS-C‬‬

‫مشخصاتاختصاریلنزهایشرکتتامرون‬
‫‪HID‬‬

‫لنزهایی با شیشههای تفرق نوری پایین جهت کاهش انحراف رنگی‬
‫‪ASL‬‬

‫لنزهایی با اصالح خطای کروی‬
‫‪Di‬‬

‫لنزهایی که برای دوربینهای دیجیتال طراحی شدهاند تا به خوبی دوربینهای فیلمی اثر بخش باشند‪ .‬این لنزها در‬
‫دوربینهای دیجیتال و آنالوگ قابل استفاده است‬
‫‪Di II‬‬

‫لنزهایی برای دوربینهای غیر فول فریم دیجیتال یا‬

‫‪APS-C‬‬

‫‪IF‬‬

‫فوکوس داخلی‬
‫‪LAH LD‬‬

‫عناصر ترکیبی غیر کروی‬
‫‪LD‬‬

‫کاهش انحراف رنگی در لنزهای تله فوتو و انتهای رنج واید انگل‬
‫‪MACRO‬‬

‫لنزهایی با امكان حداقل فاصله فوکوس‬
‫‪SP‬‬

‫لنزهایی با بهترین ساختمان مكانیكی و اپتیكی در این برند‬
‫‪VC‬‬

‫لرزشگیر تصویر‬
‫‪XR‬‬

‫حفظ ارزش دیافراگم‬
‫‪ZL‬‬

‫امنیت لنز با قفل فاصله کانونی‬

‫منبع‪:‬‬
‫سایت شرکتهای سازنده‬


Download علائم اختصاری در لنزهاعلائم اختصاری در لنزها.pdf (PDF, 46.19 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file علائم اختصاری در لنزها.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000627903.
Report illicit content