Scan0010 (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 15/08/2017 at 16:20, from IP address 217.112.x.x. The current document download page has been viewed 737 times.
File size: 1.48 MB (16 pages).
Privacy: public file
File preview


EVRoPSKAUNTE

$ |

MINISTERSTVO

EvropsnyTonoproreg|ona|n|r^7\,^'4|PRoM|5TN|
lntesrovan! resion6tni

oo"oen-'lrls,"r

A>

|

nOZVOI

e

n

VYZVA K PoDAI,II NneiDKY
ZADAVACI PODMITTY
NSzev zakAzky'.

SPS otrokovice

-

Rekonstrukce a modernizace vliukov6 kuchyn6
- projektov6

a vitahu a Piistavba a vybaveni odbornfch dilen
dokumentace
e islo zakSzky:

vzt2017t2t01

Forma zadAni:

veiejn6 zakAzka mal6ho rozsahu dle Obecnich pravidel pro
Zadatele a piijemce (lntegrovani regionSlni operadni program) a
sm6rnice SM/25 Krajsk6ho (iadu Zlinsk6ho kraje; dte g 27 a g 3i
zAkona t,. 13412016 Sb., o zad6v6ni veiejnfch zakfuzek (d6le t6Z
,,zflkon"l se nejedn5 ozadAvaciiizeni podle tohoto z6kona

Druh veiejn6 zakAzky podle piedpoklSdan6 hodnoty:

1.

veiejn6 zakAzka mal6ho rozsahu

ldentifikadni fdaje o zadavateli a osob5ch podilejicich se na zpracovAnizadAvaci
dokumentace

Zadavatel:
N5zev

zadavatele:

Sidlo:
le :

Zastoupen:
Telefon:
E-mail:
Profil zadavatele:

Stiedni prtmyslov6 Skola Otrokovice
ti. Tom65e Bati 1266, 7OS 02 Otrokovice
00128198
Mgr. Libor Basel, MBA - ieditel Skoly
577925303, 577926761
skola@s psotrokovice. cz

Osoba zastupujici zadavatele:
Zadavatele zastupuje v iizeni v souladu s ustanovenim

$ 43 zlkona osoba zastupujici
zadavatele.
ldentifikace spolednosti pov6ien6 vlikonem zadavatelskfch dinnosti, kterd zpracovala
textovou 66st zad6vaci dokumentace:
Obchodnijm6no: ACUTIA spol. s r.o.
Sidlo:
Rybnidky 512,760 01 Zlin - Kudlov
Kancel6i:
Vavredkova7O74,760 01 Zlin, Objekt OD13,4. NP
te:
29252971
Zastoupen:
Ing. Viktor Dynka - jednatel
Kontaktniosoba. Ing. Viktor Dynka
+420 777 558 439
Telefon:
E-mail:
vdvnka@post.cz

2.

Piedmdt veiejn6 zakAzky

Veiejn6 zakAzkaje rozd6lena na dv6 66sti.
G6st 1 - Rekonstrukce a modernizace viukov6 kuchyn6 a vitahu
Cast Z - Piistavba a vybaveni odbornic-tr Oiten

EVRoesKAUNTE

t- .*\l

^4I

I i---J !;[:HgJ;?:J;:fiY'il:H'.",'J,"j,,",' Cg

I MINISTIRSTVO
I l[?#'ilH'

Pravidla pro ricast v ddstech VZ:
Dodavatel je opr6vn6n podat nabidku na jednu 6dst veiejn6 zakAzky di na ob6 6dsti veiejne
zakAzky. zadavatel06ast v jednotlivich ddstech veiejne zakazky neomezuje.
Pravidla pro zad6ni ddsti VZ:
Ka2dA d6st veiejn6 zaklzky bude hodnocena samostatn6 podle stanoven6ho zpfisobu
hodnoceni. Na kaZdou 65st veiejnl zaklzky je moZn6 vybrat jineho dodavatele. Jeden
dodavatel m[rZe blt vybrdn i pro ob6 ddsti veiejn6 zakAzky. Zadavatel nestanovuje omezujici
pravidla pro zadAni d6sti veiejn6 zaklzky. Dodavatel musi n6st riziko, Ze nebude vybrdn na
v5echny j[m nabizen6 ddsti a zapoditat tuto skutednost do sv6 nabidky.

zakAzkv
Nenl-li dSle uvedeno jinak, platl ustanoveni uveden6 ve V1izv6 (zadlvaci dokumentaci)
shodn6 pro v5echny ddsti veiejn6 zaklzky.
Piedmdtem d6sti 1 veiejn6 zaklzky mal6ho rozsahu je zhotovenijednostupfrov6 projektov6
dokumentace k provdd6ni stavby, vfkon inZenfrsk6 dinnosti pro SP a vifkon autorsk6ho
dozoru.
Podrobn5 specifikace piedm6tu veiejn6 zakAzky je uvedena v piiloze 6. 1 zadAvaci
dokumentace - N6vrhu smlouvy o dllo pro d6st 1.

Piedm6tem d6sti 2 veiejne zaklzky mal6ho rozsahu je zhotoveni dokumentace pro
prov6d6ni stavby a vfkon inZenfrsk6 dinnosti.
Podrobn6 specifikace piedm6tu veiejne zaklzky je uvedena v piiloze d. 2 zad|vaci
dokumentace - N6vrhu smlouvy o dilo pro d6st 2.
Druh veiejn6

zak6zky=

Druh zad6vaciho

iizeni=

veiejnd zaklzka na sluZby
veiejn6 zakAzka mal6ho rozsahu

Kf asifikace piedm6tu veiejn6 zakAzky
Technick6 projektovdn I
k6d cPV 71320000-7

3. Zad|vaci dokumentace nebo podminky piistupu 6i poskytnuti

zadlvaci

dokumentace

Vyzva k poddni nabidky

je

zveiejn6na

na

strSnkdch zadavatele

na

adrese

http://www. spsotrokovice. cz

ZadAvaci dokumentace bude poskytnuta po pisemn6 Z6dosti dodavatele bezriplatn6.

Zddost musl blt zaslSna na adresu osoby zastupujici zadavatele, e-mail: vdvnka@post.cz
nebo ACUTIA spol. s r.o., Rybnl6ky 512,760 01Zlin - Kudlov.
Z6dost o poskytnuti zadAvaci dokumentace musi bft pisemnd (za pisemnou se povaZuje i
elektronickd forma zaslan6 na vf5e uvedenou elektronickou adresu) a musi bft zadavateli
dorudena nejpozd6ji 2pracovni dny pied uplynutlm lhfrty pro poddni nabldek.

MINISTERSTVO
PRO MiSrru[
ROZVOJ ER

EVROPSKA UNIE
Evropski fond pro regiondlnl rozvoj
ntegrovanf region6lni operadni program
I

Osoba zastupujici zadavatele zaille zadAvaci dokumentaci v elektronick6 podobd na CD
dodavateli na zdkladd jeho Zddosti do 2 pracovnlch dn0 od dorudeni ZSdosti. Zadfuvaci
dokumentace bude dodavatelfrm zasl6na doporu6en6 po5tou na adresu uvedenou v Zddosti
o poskytnuti zadAvacl dokumentace. Dodavatel je povinen sd6lit pii vy26dAni zadlvaci
dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasil6ny piipadne dodatedn6
informace kzadlvacim podminkdm. Za i6dnost a 0plnost t6to adresy odpovid6 dodavatel.
Z6dost o ZadAvaci dokumentaci bude obsahovat minim6ln6:
N6zev dodavatele:
Sidlo:
Prdvniforma:
ldentifikadnI dislo:
Zastoupenif:
Kontaktni osoba:
Telefon:
Email:

Pro 66st
4.1

1

. Spole6nd projektov6

dokumentace pro providdni stavby a vyd6ni stavebniho
povoleni dle odst, 2.1. SOD v terminu
do 60-ti kalend6inich dnt

4.2.Yfkon AD dle odst. 2.2. SOD bude probihat vterminech vypliivajlcich zterminfr
veiejn6 zakAzky na realizaci stavby a ze smlouvy o dilo na realizaci stavby. Tyto
termin budou zhotoviteli sddleny bez zbytetn6ho odkladu po uzavieni smlouvy
s dodavatelem stavby.

Piedpokl6danf termin veiejn6 zakflzky: leden 2018
Piedpokl6dani termin realizace stavby: deryen - zAii 2018

4.3. Misto pln6nije SPS Otrokovice, ti. Tom55e Bati

1266,

Otrokovice, PSd 765 02

AD bude vykon6v6n v mist6 stavby
Pro 66st 2

4.4. Prcjektov6 dokumentace pro prov6d6ni stavby dle odst. 2.1. SOD v terminu do
40-ti kalenddinich dn0 od podpisu smlouvy
4.5.

Vfkon AD dle odst. 2.2 SOD bude probihat v terminech vyplivajicich zterminfr
veiejn6 zakAzky na realizaci stavby a ze smlouvy o dilo na realizaci stavby. Tyto
termln budou zhotoviteli sd6leny bez zbyte1n6ho odkladu po uzavieni smlouvy
s dodavatelem stavby,

Piedpokl6danf termin veiejnS zaklzky na dodavatele stavby: listopad 2017
Piedpokl6danf termin realizace stavby: f nor - prosinec 2018
4,6. Misto pln6nlje SPS Otrokovice, ti. Tom65e Bati 1266, Otrokovice, PSd 76502,
AD bude vykon6vdn v mlst6 stavby.

| ***** lrvnopsxAunrr

il

IMINISTERSTVO

|iJ1Evropsk1ifondproregionatnirozvo|4|pnonaisrrui

i***..i|n:eg;.o,;an!.regiona,nioperaeni|,.lgrame|ha;i6ie*
5.

Obsahov6 dlen6ni nabidky

Pro ob6 66sti shodn6:
Nabidkou se rozumi zejm6na ndvrh smlouvy piedloZenyi dodavatelem (ridastnikem
vyb6roveho iizeni) v6etn6 dokumentfr a dokladfi poZadovanyich zadavatelem v zaddvaclch
podminkdch. Souddsti nabidky jsou i doklady a informace prokazujici spln6ni kvalifikace.
Nabidka a ve5ker6 ostatni doklady a ridaje budou uvedeny v 6esk6m jazyce v pisemn6
(listinn6) formd a nabidka bude podeps6na osobou opr6vn6nou za dodavatele jednat a
podepisovat podle vfpisu z Obchodnlho rejstiiku, popilpad6 statutdrnim org6nem
zmocn6nou osobou, jejiZ pln6 moc musi bft souddsti nabidky.
Nabidka bude piedloZena v jednom origin6lnim vyhotoveni v pisemn6 form6. Zadavatel
doporuduje, aby nabidka byla piedloZena te2 v jedne kopii.
Doklady prokazujici kvalifikaci ridastnika musi blt v souladu s poZadavky t6to Vyzvy k
poddnlnabidky.
Zadavatel doporuduje, aby nabldka byla piedloZena tak6 v elektronick6 podobd na CD (ve
formdtu aplikadnich program0 Microsoft Word a Excel di v PDF, n5vrh smlouvy samostatn6
ve formdtu MS Word); v piipad6 neshody mezi elektronickou podobou nabldky a
piedloZenfm origin6lem v pisemn6 formd je rozhodujici ti5t6nd forma nabidky.
Nabldka nebude obsahovat piepisy a opravy, ktere by mohly zadavatele uv6st v omyl.
Nabidka bude podepsdna osobou opr6vn6nou jednat za 0dastnika,
Zadavatel doporuduje, aby nabldka byla zaji5tdna proti neoprdvn6n6 manipulaci (napi.
provdz6nlm nabidky provdzkem se zapedet6nfm volnifm koncem di jinlim zpfrsobem
zaji5t6ni), a aby byly z d0vod0 prdvnl jistoty v5echny listy nabidky vdetnS piiloh iddn6
o6islov6ny vzestupnou 6iselnou iadou.
Pokud dodavatel piedklSdd nabidku na ob6 d6sti veiejn6 zakAzky, budou nejprve v nabidce
doloZeny doklady pro 66st 1 a za ni pro 66st 2. Doklady, kter6 jsou pro ob6 d6sti shodn6,
doklddd dodavatel v nabidce pouze 1x.
Zadavatel doporuduje sestavenI nabidky dle ndsledujiciho poiadi:
5.1. Vypln6nli formulSi ,,Kryci list nabidky" opatieny razitkem a podpisem opr6vn6n6
osoby (osob) f6astnika v souladu se zp0sobem podepisov6ni uvedenfm ve vfpise
z Obchodniho rejstiiku nebo zdstupcem zmocndnfm k tomuto 0konu podle prdvnich
piedpisft (plnd moc pak musi blit souddstl nabidky, uloZen6 za krycim listem
nabidky).
5.2. Doklady prokazujici spln6ni kvalifikace dle bodu 8 t6to Vfzvy.
5.3. N6vrh smlouvy o dilo pro piislu5nou 66st veiejn6 zakilzky, na kterou dodavatel
pod6v6 svoji nabidku podepsany osobou oprdvn6nou za 0dastnika jednat a
podepisovat v souladu
zpfrsobem podepisovdni uvedenfm
vfpise
z Obchodniho rejstiiku popiipad6 zmocn6ncem 06astnika a opatien otiskem razitka.
N6vrh smlouvy musi bft v ripln6m souladu se zn6nlm, piedloZenym v zadAvaci
dokumentaci. Zadavatel piipou5ti pouze form6lnl 0pravy na takto ,,....." vyznadenfch

-

se

ve

mlstech (jm6na, adresy, kontaktnI rldaje, ceny apod.). Jin6 rimvsln6 z6sahv

a

Udaje ve smlouvd uveden6 musi bft v souladu s 0daji, kter6 06astnik uvede
v dal5ich 66stech sv6 nabidky; v piipad6 rozdilu je rozhodujici nSvrh smlouvy.
5.4. Seznam poddodavatel0 - viz piiloha d. 8
5.5. CD bude vloZeno GD obsahujici n6vrh smlouvy, piipadnd dal5i dokumenty v

-

elektronick6 verzi

EVRoPSKA

uNrE

,nresrovani resronarnioo"Lunl

--n

p,ig,"r A
ae

Evropsryrondproregionarnirozvoi

I
I

I

MINISTERSTVO

pRo MlsrNl
lr'OIrlOJ e R

Razeni dal5ich bodit z6le2i na 0dastnikovi.

6.

Misto a doba pro pod6ni nabidky

Misto a doba pro pod6ni nabidkv
Lh&ta pro pod6ni nabidek kondl dne 29. Og.2017

v 1i:30 hodin.

Nabidky lze zaslat po5tou nebo podat osobnS. V piipad6 pod6ni nabidky osobn6 rjdastnici
{9rudi nabidky do kancelSie spole6nosti ACUTIA spol. s r.o., Vavredkova7074,760 Oi Zlin,
Objekt OD13,4. NP, po piedchozi telefonick6 dohod6 (tel. 777 558439) vpracovni dny
od 8:00 do 13:00 hodin, vposledni den lhfrty pro pod6ni nabidek nejpozd6ji do 11:30 hodin.
Za okamZik podSni nabidky dodavatele je povaZovdno pievzeii naOiOt<y spolecnosti
zastupujlci zadavatele. Nabidky zasilan6 po5tou di jinim dopravcem na adresu sidla
spolednosti ACUTIA spol. s r.o., Rybnidky 512,760 01 Zlin - Kudlov.

Nabidka musi byt pod6na
s oznadenim nSzvem veiejn6

viukov6 kuchyn6 a vitahu a Piistavba a vybaveni odbornfch dilen

- projektov6
dokumentace"). Pro piipad, 2e se dodavatel rozhodne obdlku s nabidkou zabezpedit proti
jejimu n6hodn6mu po5kozeni (napi. pii piepravd) dal5lm ochrannym obalem, stanovuje
zadavatel pro takovf piipad povinnost dodavatele oznadit i takov! obal shodnlm zp0sobem
jako obdlku s nabidkou.
Obsah obSlky, kterd nebude iddn6 oznadena, nebude zadavatelem povaZovAn za nabidku
na veiejnou zakAzku mal6ho rozsahu, ale za jine poddni adresovan6 zadavateli. Takov6
poddni nebude dodavateli vr6ceno a bude zadavatelem archivovdno ke zdokumentov6ni
pr0b6hu vfb6rov6ho iizeni. Zadavatel bude o t6to skute6nosti dodavatele informovat.
Na nabidky podan6 po uplynuti lh0ty pro poddni nabidek se pohliZi, jako by nebyly poddny.
Komise takov6 nabidky neotevie a zadavatel o t6to skutednosti bezodkladn6 vyrozuml

dodavatele. Nabldky nebudou vr6ceny
zdokumentovdni prfrb6hu viib6rov6ho iizeni.

a

budou zadavatelem archivovany

ke

Nabidky, kter6 budou poSkozeny tak, Ze se z nich dd obsah vyjmout, zadavatel piijme jako
jine poddni adresovan6 zadavateli, nikolijako nabidku na veiejnou zakAzku. Takov6 poddni
nebude dodavateli vrSceno a bude zadavatelem archivov6no ke zdokumentov6ni prrlb6hu
vlib6rov6ho iizeni. Zadavatel bude o uveden6 skute6nosti dodavatele informovat.

Za 6as poddni nabldky odpovldd dodavatel. Zadavatel neuzndvd zdr2eni zavin6n6 po5tou,
kurfrni sluZbou 6i jinfm piepravcem nabidky. VSechny doruden6 a piijate nabidky budou
opatieny poiadoviim 6islem, datem a hodinou piijeti a budou zapsdny do seznamu
podanfch nabidek.

Nabidka bude mit pisemnou (listinnou) podobu a bude zpracov6na v desk6m jazyce.

Kaild! dodavatel mtZe podat pouze jednu nabidku. Jednu nabidku m0Ze podat i vice
dodavatel& spoledn6. Pokud dodavatel podd vice nabidek samostatnd nebo spole6n6 s
dal5imi dodavateli, nebo je poddodavatelem (subdodavatelem), jehoZ prostiednictvim jinf
dodavatel v tomt6Z zad6vaclm iizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel v5echny nabidky
podan6 takovlim dodavatelem vyiadi.

I

**

*

**

|

evnoesxA

ururr

I i---r l;[:?:g#?:fffi?il:[,",'J,?,,", cg

il |

MINISTERSTVO

I lB?,[,iHt

Ndvrh smlouvy a ve5ker6 prohl65enl v nabidce musi bft podepsdna osobou opr6vn6nou
jednat za dodavatele nebo z6stupcem zmocn6nfm k tomuto 0konu na z6klad6 prdvnich
piedpisfr, pln6 moc pak musl bft souddsti nabidky.

7.

Vysv6tleni zadAvaci dokumentace a prohlidka mista pln6ni

Vysv6tf eni zadAvaci dokumentace

Dodavatel je opr6vn6n poZadovat po zadavateli vysv6tleni zadlvaci dokumentace
(dodatedne informace k zadlvacim podmink6m). Zddost musi bit pisemnd (popiipad6
elektronickd) a musi bft doru6ena nejpozd6ji 4 pracovnidny pied uplynutim lhfrty pro pod6ni
nabidek na adresu spolednostiACUT|A spol. s r.o., Rybnidky 512,760 01 Zlin - Kudlov.
Kontaktni adresa pro elektronick6 poddni Z6dosti je:
vdvnka@post.cz. Kontaktnl osobou pro vysv6tleni zadlvacl dokumentace je Ing. Viktor
Dynka, tel.777 558 439.

Na z6klad6 ZSdosti o vysv6tleni zadlvaci dokumentace doruden6 ve stanoven6 lhfit6
zadavatel vysv6tlenl ode5le v6etn6 piesn6ho zndni Zddosti bez identifikace tohoto
dodavatele v5em dodavatelfrm, kteil polSdali o poskytnuti zadlvaci dokumentace nebo
ktenim byla zaddvaci dokumentace poskytnuta, a to do 2 pracovnich dnfr od dorudeni
Zddosti dodavatele. Vysvdtleni zadAvaci dokumentace zadavatel soudasn6 uveiejni stejnfm

zpfrsobem jako tuto Vyzvu.

Zadavatel mA pr6vo poskytnout dodavatel0m vysv6tleni zadAvaci dokumentace i bez
piedchozl Zddosti dodavatele. Takov6to vysv6tleni zadAvaci dokumentace dorudi zadavatel
v5em dodavatelirm, kteil si vyZddali zadlvaci dokumentaci nebo ktenfm byla zadAvaci
dokumentace poskytnuta.
Vzhledem ke kr6tkifm lhr]t6m pro poskytovdni vysvdtleni k zadAvaci dokumentaci m0Ze
zadavatel vyuZit elektronick6 po5ty. Dodavatel proto pii vy26dAni zadlvaci dokumentace
uvede v Zddosti jednu elektronickou adresu, na kterou majl blit pilpadn6 vyjasn6ni k
zadAvaci dokumentaci zasil6na. Za ildnost a 0plnost t6to adresy odpovidd dodavatel.
Dorudeni vysv6tleni elektronickou po5tou dodavateli na jlm uvedenou adresu se povaZuje za
i6dne dorudenl dnem a hodinou, kdy byla piislu5n6 informace pieddna do evidence
dodavatele. Zadavatel m0Ze dorudit vysv6tlenl dodavateli i jinfm zp&sobem, napi. v listinn6
podobS prostiednictvim drZitele po5tovni licence nebo prostiednictvim syst6mu datovifch
schrdnek.

Prohlidka mista pln6ni
Prohlidka mista budouclho pln6ni veiejn6 zaklzky

se

vzhledem k piedmdtu pln6ni

neuskuteCn[.

8.

Poiadavky zadavatele na prok6z6ni spln6ni kvalifikace (zptisobilosti)
8.1. Ovod
Zadavatel nlZe specifikuje sve poZadavky na proklzAni spln6ni kvalifikace. ProkAzlni
spln6ni kvalifikace podle poZadavk0 zadavatele je piedpokladem posouzeni a hodnoceni
nabidky dodavatele.

Rozsah kvalifikace

EVRoPsKA

uNrE

t?.g'??:df'i:['u'''",=J,?n,","

^411I I

MINISTERSTVO

4@ | i[?#T;-Ni'-

Kvalifikaci splni dodavatel, kteni prokAle spln6ni zdkladni
technick6 kvalifikace ddle uveden6.

a

profesni zp0sobilosti a

8.2, Prokazovani spln6ni kvalifikace prostiednictvim jin6 osoby
Dodavatel mfrZe prokAzat urditou 66st technick6 kvalifikace nebo profesni zpfrsobilosti
s vfjimkou krit6ria podle bodu 8.6. pism. a) teto Vfzvy k pod6nl nabidky poZadovan6
zadavatelem prostiednictvim jinfch osob. Dodavatel je v takov6m piipad6 povinen
zadavateli piedloZit:
a) doklady prokazujici spln6ni profesni zpfrsobilosti podle bodu 8.6. pism. a) t6to Vfzvy
k poddni nabidkyjjnou osobou
b)

c)

doklady prokazujicl spln6ni z6kladni zp0sobilosti podle bodu
nabidky jinou osobou

85

t6to Vyzvy k poddni

d)

kvalifikaci za dodavatele.

jin6 osoby musi byt spole6n6 nerozdilnd
odpov6dnost tSto osoby za pln6ni veiejn6 zaklzky spole6n6 s dodavatelem.
Pokud bude prostiednictvim jine osoby prokazov6no a piislu5n6 dokl6d6no spln6ni
technick6 kvalifikace dodavatele dle bodu 8.7. Vyzvy, musi tento dokument
obsahovat zAvazek, 2e iinl osoba bude vykon6vat sluZby (dinnosti), ke ktenim se
prokazovan6 krit6rium kvalifikace vztahuje.
Obsahem plsemn6ho zAvazku

a

Kvalifikace v piipadd spoledn6 ridasti dodavatel0
V piipad6 spole6n6 06asti dodavatelfr prokazuje zAkladni zpfrsobilost dle bodu 8.5. a
profesnizp&sobilost dle bodu 8,6.pism. a) t6to Yyzvy kaZd'i dodavatel samostatn6,
Spln6ni zbyvEici poZadovan6 zp0sobilosti a kvalifikace (podle bodu 8.5. pism. b) a bodu
8.7. t6to Vizvy) prokazuji v5ichni dodavatet6 spoledn6.

Zadavatel piipou5ti pro prokAzAni spln6ni kvalifikace pouZiti ndstrojr] a institut0
definovanfch platnim z6konem regulujicim zadlvdni veiejnich zakAzek v eR (napi.
vipis ze seznamu kvalifikovanich dodavatelfr dle S 226 a n. di certifikdt dle g 233 z1kona
6'.13412016 sb., ozadavani veiejnfch zakazek, ve zn6nlpozd6jsich piedpisr}),
8.3. Doba prokazovini spln6ni kvalifikace
Dodavatelje povinen prokdzat spln6ni kvalifikace ve lhr]t6 pro poddni nabidek.

Pro ob6 66stishodn6
Zp0sobillfm je dodavatel kterli,

a) nebyl vzemi sv6ho sidla vposlednlch 5 letech pied zahdjenim zadlvaciho iizeni
pravomocn6 odsouzen pro

trestnii 6in fdasti na organizovan6 zlodineck6 skupin6,

trestni 6in obchodovdnI s lidmi,
trestn6 6iny proti majetku (podvod, riv6rovii podvod, dotadni podvod, podilnictvi,
podllnictvi z nedbalosti, legalizace vfnosfr z trestn6 dinnosti, legalizace vfnosfr
z trestn6 6innostiz nedbalosti),
trestn6 6iny hospod6iske (zneuliti informace a postaveni v obchodnlm styku,
sjedn6nl vlfhody pii zadani veiejn6 zakazky, pii veiejn6 sout6zi a verejn6
dra2b6, pletichy pii zadani veiejn6 zakazky a pii veiejn6 sout6Zi, pletichy pii
veiejn6 draZb6, po5kozeni finandnich zdjmil Evropsk6 unie),
trestn6 diny obecnd nebezpedn6,
trestn6 6iny proti eesk6 republice, cizimu stdtu a mezindrodniorganizaci,
trestn6 6iny proti poiddku ve vdcech veiejnfch (trestn6 6iny proti vfkonu
pravomoci org6nu veiejn6 moci a fiednl osoby, trestn6 6iny 0iednich osob,
fplatk6istvl, jind ru5eni 6innosti orgdnu veiejn6 moci)
nebo obdobni trestnli din podle prdvniho iddu zem6 sidla dodavatele;
k zahlazenifm odsouzenlm se nepiihllZi.
Je-li dodavatelem prdvnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato prdvnick6
osoba a z6rovefi ka2dy 6len statut6rniho orgdnu. Je-li dlenem statutdrniho orgdnu
dodavatele prdvnickd osoba, musi tuto podminku splhovat tato prSvnick6 osoba,
ka2dy dlen statut6rniho org6nu t6to pr6vnick6 osoby a osoba zastupujici tuto
prdvnickou osobu v statutdrnim o196nu dodavatele.
Udastnl-li se zad6vaciho ilzeni pobo6ka z6vodu:
a) zahrani6ni pr6vnick6 osoby, musituto podminku splfrovat tato prdvnickd osoba a
vedouci pobodky z6vodu,
b) desk6 pr6vnick6 osoby, musi tuto podminku splhovat osoby uveden6 v odstavci
2 a vedouci pobodky z6vodu.

b) nemd v eesk6 republice nebo v zemi sv6ho sidla v evidenci dani zachycen splatnf
daflovf nedoplatek,

c) nemd v eeske republice nebo v zemi sv6ho sidla splatnlf nedoplatek na pojistnem
nebo na pen6le na veiejn6 zdravotni poji5t6ni,

d) nemd v eesk6 republice nebo v zemi sv6ho sidla splatnf nedoplatek na pojistn6m
nebo na pen6le na socidlni zabezpedeni a piisp6vku na stdtni politiku zam6stnanosti,

e) nenlv likvidaci, proti n6mu2 nebylo vyddno rozhodnuti o ripadku, v06i n6muZ nebyla
naiizena nucend sprdva podle jin6ho prdvniho piedpisu nebo nenl v obdobn6 situaci
podle prdvniho i6du zem6 sldla dodavatele.
Prokdz6ni zdkladnI zp0sobilosti

Dodavatel prokazuje spln6ni podminek zAkladni zpirsobilosti ve vztahu k eesk6
republice piedloZenim podle pismena a) a2 e) piedloZenim 6estn6ho prohlS5eni -

v oriqin6le nebo Uiedn6 ov6ien6 kopii. Vzor 6estn6ho prohlSSenije pillohou 6. 3.

Pro ob6 66stishodn6

Dodavatel prokazuje spln6ni profesni zp[rsobilosti
piedloZenlm:

ve vztahu k eesk6

republice

EVRoPSKAUNTE
;l:uf;rri;H'il:':'u','",'J,?n,.,'

(@ | i[t#Tii,i""
il |

MINISTERSTVO

a) vipisu z obchodniho rejstiiku, pokud je v n6m zapsdn, di vlipis
evidence, pokud je v nlzaps6n - alespoh v prost6 kopii,

z

jin6 obdobn6

b) dokladu o oprivn-dni k podnik6ni podle zvld5tnich pr6vnich piedpisir v rozsahu
odpovidajicim pfedlnd_tq veiejn6 zakAzky, zejmlna doklad prokazujici piislu5n6
Zivnostensk6 opr6vn6ni6i licenci- alespoi v prost6 kopii,
Doklad o opr6vn6ni k podnik6ni
Dokl-adem prokazujicim oprdvnEni k podnikdni je zqmlna vfpis z Zivnostensk6ho
rejstiiku (S 10 odst. 3 zik.6,.45511991 Sb., o Zivnostensk6m podnikdni v platn6m
zn6ni), nebo Zivnostenski list (popilpadd listy) v rozsahu odpovidajicim piedm6tu
pln6n I veiej n6 zakAzky .
Dodavatel piedlozidoklad o oprdvn6ni k podnikdni pro piedm6t podnik6ni:

a)

Projektov6 dinnost ve vfstavb6

(Zi.vnostensky list, resp. vypis z livnostensklho
(z internetu), ale autoritativnd ovdieny.)

Pro 66st

rejstiiku nesml byt pouze informativni

1

Zadavatel poZaduje prokAzAni spln6ni technick6 kvalifikace, tzn.,
prokdZe dodavatel, kteqf piedloZi:

2e poZadavky iddn6

8.6.1. seznam vliznamnich sluZeb poskytnutlch za posledni 3 roky pied zah6jenim
vlfb6rov6ho iizeni vdetnE uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identiiikace
objednatele; minimdlni rirovei pro spln6ni tohoto krit6ria technick6 kvalifikace je
stanovena na:

.

neim6n6 2 dokonden6 zak6zky, ve ktenfch plnil zhotovitel roli generdlniho
projektanta (nebo podll jeho vlastnlch praci 6inil nejm6n6 5O%) a jqim2
piedm6tem bylo zpracovdni jednostupiov6 projektov6 dokumentace minih-atn6
v rozsahu potiebn6m pro provdd6nI stavby pro stavby obdansk6 vybavenosti,
kterou autorizoval, v investidni hodnot6 minimSln6 ve vf5i 2,4 mil. Kd bez DpH u
ka2de z t6chto staveb.

V.seznamu vlfznamnifch sluZeb poskytnutlf ch za posledni 3 roky budou uvedeny alespoh
n6sledujici 0daje:
firma/n6zev objednatele,
' obchodni
' piedm6t a cena vfznamn6 sluZby (resp. udE, z n6ho2 bude ziejm 6, 2e vyznamn6
slu2ba splhuje podminky stanov6
. doba realizace vliznamn6 sluZby, zadavatelem),
kontaktnI osoba objednatele, u kter6 bude moZn6 realizacivyznamn6 sluZby ov6iit
Seznam (FormulSi pro uvedeni vfznamnich sluZeb) musi mit formu 6estn6ho

prohl6Seni

a musi byt podepsin

osobou opr6vn6nou za ridastnika jednat

a


Download Scan0010.PDFScan0010.PDF (PDF, 1.48 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Scan0010.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000646848.
Report illicit content