PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttir 1 .pdfOriginal filename: tir-1.pdf
Author: home_com

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007 / Advanced PDF Compressor 2012 / WinSoftMagic Inc., and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2017 at 09:09, from IP address 5.160.x.x. The current document download page has been viewed 166 times.
File size: 2.6 MB (103 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫سیستم ‪TIR‬‬
‫این درس مقدماتی اطالعاتی کلی پیرامون منشاء ‪ ،‬ویژگی های فعلی و مزایای سیستم ‪ TIR‬ارائه می کند‪.‬‬
‫در انتهای این درس شما باید قادر باشید تا‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫سیستم ‪ TIR‬را شرح دهید‬
‫اهداف اصلی سیستم ‪ TIR‬در ارتباط با ترانزیت و تجارت بین المللی را شرح دهید‬
‫مزایای کلیدی مرتبط با سیستم ‪ TIR‬را شناسایی کنید‪.‬‬

‫این درس باید ظرف مدت حدوداً ‪ 15‬دقیقه به اتمام برسد‪.‬‬

‫معنای ‪ TIR‬چیست؟ اهداف اصلی سیستم ‪ TIR‬کدامند؟‬
‫برای دریافت پاسخ ‪ ،‬بر روی تصویر کلیک کنید‪.‬‬

‫‪( : TIR‬حمل و نقل بین المللی جاده ای)‬

‫‪ TIR‬مخفف حمل و نقل بین المللی جاده ای است و یک سیستم ترانزیت گمرکی بین المللی می باشد‪ TIR.‬تنها یک سیستم ترانزیت جهانی است که امکان ترانزیت کاال از یک‬
‫کشور به کشور دیگر ‪ ،‬بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‪ ،‬را فراهم می کند‪ .‬کاالها باید در محفظه های بار مهر و موم شده وسایل نقلیه از کشور مبدا به کشور مقصد‬
‫انتقال یابند‪ .‬سیستم ‪ TIR‬را می توان برای تمام حاالت حمل ونقل استفاده کرد‪ ،‬به شرطی که حداقل یک قسمت از سفر توسط وسایل نقلیه جاده ای صورت گرفته باشد‪ .‬سیستم‬
‫‪ TIR‬بار مسئولیت مالی و اداری را به حداقل می رساند و حقوق و عوارض گمرکی توسط وثیقه های بین المللی پوشش داده می شوند‪.‬‬

‫سیستم ‪ TIR‬به صورت ویژه ای برای تسهیل تجارت و حمل و نقل ایجاد شد‪ ،‬درحالی که از یک سیستم هماهنگ بین المللی برای کنترل گمرکی استفاده می شود تا به صورتی‬
‫موثر ازدرآمد گمرک هر کشوری که کاالها در آن در حال حمل هستند ‪ ،‬محافظت شود‪ .‬بیایید در مسافت نمای زیر نگاهی به سابقه آن بیاندازیم‪.‬‬
‫سال ‪1949‬‬
‫در سال ‪ ،1949‬کمی بعد از جنگ جهانی دوم‪ ،‬اولین توافق نامه ‪ TIR‬بین تعداد کمی از کشورهای اروپایی منعقد گردید‪.‬‬

‫سال ‪1959‬‬
‫تصویب اولین کنوانسیون ‪ TIR‬در سایه توجهات کمیته حمل و نقل زمینی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در باره اروپا ( ‪. )UNECE‬‬

‫سال ‪1975‬‬
‫در پی اصالحات عملیاتی ‪ ،‬یک کنوانسیون جدید ‪ TIR‬به اجرا در آمد – این کنوانسیون در مورد استفاده از کانتینرها ‪ ،‬تصمیم گرفت‪.‬‬

‫سال ‪2008‬‬
‫در ابتدای سال ‪ ،2008‬سیستم ‪ 68 TIR‬طرف متعاهد ( شامل اتحادیه اروپا) در چهار قاره داشت‪.‬‬

‫بسیاری از کشورهای دیگر در آسیا و خاور میانه نیز عالقه خود برای دست یابی به این سیستم در آینده نزدیک را ابراز کرده اند‪.‬‬

‫افزایش در استفاده از کارنه های ‪ ، TIR‬عامل دیگری در موفقیت این سیستم است‪ .‬در زیر چند اطالعات آماری ارائه شده است‪.‬‬
‫در سال ‪ ،2008‬بیش از ‪ 3‬میلیون کارنه صادر شد‪ .‬بر این قسمت کلیک کنید تا جزئیات بیشتری را دریافت کنید‪.‬‬
‫هر روز تقریبا ً ‪ 10‬هزار حمل و نقل صورت می گیرد‪.‬‬
‫در بیش از ‪ 55‬کشور‪...‬‬
‫با بیش از ‪ 50‬هزار فرایند عبور از مرز در کشورهای عضو ‪ TIR‬به صورت روزانه‪.‬‬
‫بیش از ‪ 38‬هزار شرکت حمل و نقل توسط گمرکات کشورشان مجاز به استفاده از کارنه های‪ TIR‬شده اند‪.‬‬

‫سیستم ‪ TIR‬بسیار موفق بوده است و تنها سیستم جهانی ترانزیت موجود می باشد‪ .‬شهرت آن را می توان توسط ویژگی های خاص سیستم‪ TIR‬شرح داد که به شرکت های‬
‫حمل و نقل و گمرکات ‪،‬رویه گمرکی ساده ‪ ،‬منعطف ‪ ،‬صرفه جویانه و ایمنی را برای حمل و نقل بین المللی کاال از میان مرز ها فراهم می کند‪.‬‬

‫سیستم ‪ TIR‬مزایایی متعددی را نیز برای تمام عوامل زنجیره تامین ارائه می کند‪ :‬شرکت های حمل و نقل‪ ،‬گمرکات و به طور کلی تجارت بین المللی‪ .‬بیایید با متصل کردن‬
‫هر عامل تاثیر گذار به مجموعه مزایای مرتبط با آن‪ ،‬آنها را مطالعه کنیم‪.‬‬
‫سیستم ‪TIR‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫حمل بین المللی کاالها را با حداقل دخالت و ایجاد تاخیر توسط گمرکات فراهم می کند‪.‬‬
‫استفاده از اسناد ساده را مهیا می کند‪.‬‬
‫دستیابی به بیش از ‪ 55‬کشور را فراهم می کند‪.‬‬
‫نیاز به پرداخت بیعانه ای برای تضمین پوشش حقوق و عوارض گمرکی در مرزهای ترانزیتی را برطرف می سازد‪.‬‬
‫به شرکت های حمل و نقل متوسط ‪ ،‬با حفظ استقالل آنها ‪ ،‬اجازه دستیابی به بازارهای جهانی را می دهد‪.‬‬

‫سیستم ‪TIR‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫توسعه تجارت بین المللی ‪ ،‬از طریق تسهیل موانع سنتی در جابجایی بین المللی کاالها ‪ ،‬در محیطی ایمن و کنترل شده را رونق می بخشد‪.‬‬
‫با کاهش تاخیر در ترانزیت ‪ ،‬صرفه جویی های قابل توجهی را در هزینه های ترانزیت ایجاد می کند‪.‬‬
‫مبادالت بین المللی را تسهیل می کند‪.‬‬

‫سیستم ‪TIR‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫الزامات عادی فرایند های ترانزیت بین المللی را کاهش می دهد ( مانند کنترل های گمرکی در مبادی ورودی)‪.‬‬
‫نیاز بازرسی فیزیکی محموله را در کشورهای در حال ترانزیت – که هزینه نیروی انسانی و امکانات باالیی دارد ‪ -‬برطرف می کند‪ ،‬ولی هنوز مهر و موم و‬
‫وضعیت خارجی کانتینر باید کنترل شوند‪.‬‬
‫از حقوق و عوارض گمرکی در خطر ‪ ،‬که تا ‪ 50‬هزار دالر ( معادل ‪ 60‬هزار یورو) برای هر حمل و نقل ‪ TIR‬تضمین شده اند‪ ،‬حفاظت می کند‪.‬‬
‫خطر ارائه اطالعات ناصحیح به گمرکات را کاهش می دهد‪ ( .‬عملیات ترانزیت بین المللی توسط اسناد ساده و هماهنگ ترانزیت ‪ ،‬کارنه‪ ، TIR‬پوشش داده می‬
‫شوند)‪.‬‬

‫نتیجه گیری‬
‫به طور خالصه‪ TIR ،‬رویکرد چندجانبه ای را به صورت اساسی ارائه می کند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫دسترسی به بیش از ‪ 55‬کشور که در حال اجرای ‪ TIR‬هستند‬
‫مدیریت یک تضمین کم هزینه و با ارزش باال‬
‫حمل توسط چند وسیله نقلیه‬
‫ایمنی زنجیره تامین‬
‫هزینه ها و تاخیرهای کاسته شده برای ترانزیت بین المللی کاالها‬
‫تسهیل تجارت‪ :‬کاالها با حداقل دخالت از میان مرزهای بین المللی عبور می کنند‪.‬‬
‫تشویق توسعه بین المللی‬
‫مزایای اقتصادی برای اشخاص و ملت ها‬Related keywords