wzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem (PDF)
File information


Title: Wzór umowa o praktykę absolwencką z omówieniem
Author: dom

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.4.1 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 06/09/2017 at 23:09, from IP address 80.54.x.x. The current document download page has been viewed 1756 times.
File size: 16.2 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf - Page 1/1

File preview


UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ
zawarta w …………………………………………….., w dniu ………………. r.,
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………
(tutaj należy podać podmiot przyjmującego na praktykę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu podmiotu)

a
………………………………………………………………………………………………………....
(tutaj należy podać dane praktykanta: imię nazwisko, miejsce zameldowania, numer dowodu osobistego lub innego dowodu
tożsamości, PESEL)

na okres od……………………….. do………………………..
1.

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) Rodzaj pracy
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Miejsce odbywania praktyk
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Tygodniowy wymiar czasu pracy
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Inne warunki odbywania praktyki
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2. Praktyka jest płatna/nieodpłatna.
1) Wysokość świadczenia pieniężnego ………………………….. zł
(słownie…………………………………………………………………………………)
świadczenie będzie płatne do
…………………………………………………………………………………………………………….
( częstotliwość i termin wypłaty)

Do rąk własnych/ na wskazane konto
…………………………………………………………………………………………………………….
(numer konta bankowego)

3. Dzień rozpoczęcia praktyk …………………………………………………………………………………...
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
5. Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich oraz
wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron

_______________________________
Data i podpis praktykanta

_______________________________________
Podpis podmiotu
przyjmującego lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu ww. podmiotu


Download wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniemwzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf (PDF, 16.2 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000669321.
Report illicit content