wzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem .pdf

File information


Original filename: wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf
Title: Wzór umowa o praktykę absolwencką z omówieniem
Author: dom

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.4.1 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 06/09/2017 at 23:09, from IP address 80.54.x.x. The current document download page has been viewed 1717 times.
File size: 16 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf (PDF, 16 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ
zawarta w …………………………………………….., w dniu ………………. r.,
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………
(tutaj należy podać podmiot przyjmującego na praktykę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu podmiotu)

a
………………………………………………………………………………………………………....
(tutaj należy podać dane praktykanta: imię nazwisko, miejsce zameldowania, numer dowodu osobistego lub innego dowodu
tożsamości, PESEL)

na okres od……………………….. do………………………..
1.

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) Rodzaj pracy
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Miejsce odbywania praktyk
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Tygodniowy wymiar czasu pracy
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Inne warunki odbywania praktyki
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2. Praktyka jest płatna/nieodpłatna.
1) Wysokość świadczenia pieniężnego ………………………….. zł
(słownie…………………………………………………………………………………)
świadczenie będzie płatne do
…………………………………………………………………………………………………………….
( częstotliwość i termin wypłaty)

Do rąk własnych/ na wskazane konto
…………………………………………………………………………………………………………….
(numer konta bankowego)

3. Dzień rozpoczęcia praktyk …………………………………………………………………………………...
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
5. Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich oraz
wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron

_______________________________
Data i podpis praktykanta

_______________________________________
Podpis podmiotu
przyjmującego lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu ww. podmiotu


Document preview wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf - page 1/1


Related documents


wzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem
umowa gurmet 20
d2013000036301
owu pzu nnw
eula bentley
ni nik

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf