PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactwzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem .pdf


Original filename: wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf
Title: Wzór umowa o praktykę absolwencką z omówieniem
Author: dom

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.4.1 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 06/09/2017 at 23:09, from IP address 80.54.x.x. The current document download page has been viewed 865 times.
File size: 16 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ
zawarta w …………………………………………….., w dniu ………………. r.,
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………
(tutaj należy podać podmiot przyjmującego na praktykę lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu podmiotu)

a
………………………………………………………………………………………………………....
(tutaj należy podać dane praktykanta: imię nazwisko, miejsce zameldowania, numer dowodu osobistego lub innego dowodu
tożsamości, PESEL)

na okres od……………………….. do………………………..
1.

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) Rodzaj pracy
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Miejsce odbywania praktyk
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Tygodniowy wymiar czasu pracy
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Inne warunki odbywania praktyki
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

2. Praktyka jest płatna/nieodpłatna.
1) Wysokość świadczenia pieniężnego ………………………….. zł
(słownie…………………………………………………………………………………)
świadczenie będzie płatne do
…………………………………………………………………………………………………………….
( częstotliwość i termin wypłaty)

Do rąk własnych/ na wskazane konto
…………………………………………………………………………………………………………….
(numer konta bankowego)

3. Dzień rozpoczęcia praktyk …………………………………………………………………………………...
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
5. Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich oraz
wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron

_______________________________
Data i podpis praktykanta

_______________________________________
Podpis podmiotu
przyjmującego lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu ww. podmiotu


Document preview wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem.pdf - page 1/1

Related documents


wzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem
praktyki w avon
protekt 1
1
deklaracja czlonkowska stowarzyszenia przyjazne
oswiadczenie praca


Related keywords